Norske kommunenummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norske kommunenummer omfatter alle norske kommuner med tilhørende kommunenummer som historisk har vært eller er i bruk.

Norske kommunenummer på formatet ffkk, hvor ff angir fylkestilhørigheten og kk løpenummer innen hvert fylke, ble innført av SSB ved folketellingen 1946. Den opprinnelige fylkesnummerserien var 01-20, ettersom Norge hadde 20 fylker, inkludert Bergen fylke, i 1946.

I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing av fylker var det mange endringer i fylkes- og kommunenummereringen fra 1. januar 2018 (Trøndelag) og 1. januar 2020 (øvrige), ved at sammenslåtte (nye) fylker har nye fylkesnummer i serien 30, 34 til 54 (med intervall på 4). Dermed fikk alle kommuner i de nye fylkene også nye kommunenummer basert på disse fylkesnumrene. Ettersom Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland fylker ikke var omfattet av sammenslåingene, beholder disse sine opprinnelige fylkesnummer også etter 2020.

Oversikten angir årstall (og eventuelt dato) for når kommunen er opprettet, hvilke(n) kommune(r) som inngår eller har avgitt områder ved dannelsen av kommunen, årstall (og eventuelt dato) for når kommunen ble videreført, hvilke(n) kommune(r) som kommunen er innlemmet i, delt i eller overført et område til. I disse kolonnene er tidligere kommuner og tidligere navneformer angitt med kursiv. For navneformer som skiller seg tydelig fra hverandre, f.eks. Sylte og Tresfjord, er disse angitt i kolonnen for kommunenavn, men her er det vanskelig å sette et skarpt skille mot revisjoner av skrivemåten.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk har antallet kommuner i Norge variert kraftig. Ved innføringen av demokratisk lokalstyre med formannskapsdistrikter i 1838 ble det opprettet 397 kommuner i hele landet, som i oversikten er markert med "". Det opprinnelige kommunestrukturen hadde en nummerering på formatet a.f, hvor a angav amtstilknytningen angitt med romertall fra I - XX (1 - 20) og f løpende fra 1 angav formannskapsdistriktet innenfor hvert amt begynnende med kjøpsteder og ladesteder - ikke ulikt formatet som ble innført i 1946. I oversikten er det opprinnelige formannskapsdistriktsnummer på disse 397 enhetene oppført.

For de 355 herredskommunene på landet var inndelingen basert på datidens prestegjeld og i noen tilfeller kirkesogn, mens 25 kjøp- og ladesteder (for)ble egne enheter. Fra det tidspunkt og utover til 1930-tallet økte antallet kommuner, dels ved at herredskommuner ofte basert på store prestegjeld ble oppdelt i sine enkelte kirkesogn, eller at nye kjøp- og ladesteder ble utskilt som egne enheter. Således steg antallet i denne perioden til sitt høyeste på 747 kommuner. Senere har dette blitt redusert gjennom Schei-komiteen på 1960-tallet og mindre omfattende sammenslåinger på 1980- og 90-tallet (Buvik-utvalget), og sist 2014-2020 (Kommunereformen) hvor antall kommuner ble redusert fra 428 (2014) til 358 (fra 1. januar 2020).

Den opprinnelige serien på dette formatet på kommunenumre ble innført av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med folketellingen 1946, hvilket tilfeldigvis sammenfalt med tidspunktet med flest antall kommuner i Norge. Nummerrekkefølgen i hvert fylke baserer seg på den tidligere fogderiinndelingen. For statistiske formål har kommunale enheter som har eksistert tilbake til 1838, blitt gitt egne kommunenummer uten at de i realiteten hadde kommunenummer i den perioden de eksisterte, disse ble gitt tredjesiffer 8 eller 9 og/eller er angitt med "*". Ved delinger og sammenslåinger har nye kommuner fått nye kommunenummer, og det var tidligere vanlig å beholde eller "gjenbruke" kommunenummer, og av denne grunn forekommer mange kommunenummer flere ganger. Gjenbruk av kommunenummer uten direkte videreføring av den opprinnelige kommunen er angitt med "". Det er også tilfeller hvor en kommune har vært delt i mindre enheter en periode, for senere å bli gjenopprettet, for eksempel Gausdal og Rendalen. Kommuner som skifter fylke får også nytt kommunenummer, hvilket i tidsperioden 1840-2018 bare omfattet noen få kommuner, mens ved kommunereformen omfattet omkring 3/4 av Norges kommuner.

Fra 1838 ble det skilt mellom bykommune og herredskommune, og dette ble fra 1946 angitt ved at førstnevnte har tredjesiffer 0, mens sistnevnte har tredjesiffer 1 og oppover. Selv om skillet mellom by- og landkommuner ble fjernet i 1992 er dette skillet i kommunenummer beholdt, også i den nye nummerserien fra 2018/20.

I oversikten er tidligere kommunenavn og historiske skrivemåter oppført, med endringstidspunkt der dette er kjent, ellers angis årstall for folketellingshefte eller stortingsvalg hvor navneformen er benyttet. En rekke stedsnavn ble fornorsket ved kongelig resolusjoner i årene 1900-40. Ved rettskrivningen av 1917 ble aa erstattet av å, og denne bokstaven var innført ved folketellingen 1920. Det betyr at enkelte kommuner hadde tre skrivemåter i løpet av få år, f.eks. Vaage (til 1917), Vaagaa (1918) og Vågå (fra 1920).

Gjeldende nummerserie[rediger | rediger kilde]

30. Viken[rediger | rediger kilde]

I Viken inngår kommuner fra tidligere Østfold, Akershus og Buskerud fylker, Svelvik kommune i Vestfold, samt Jevnaker og Lunner i Oppland. Viken har fylkesnummer 30, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3001 Halden 2020 (1.1.) 0101 Halden Østfold
3002 Moss 2020 (1.1.) 0104 Moss
0136 Rygge
3003 Sarpsborg 2020 (1.1.) 0105 Sarpsborg
3004 Fredrikstad 2020 (1.1.) 0106 Fredrikstad
3005 Drammen 2020 (1.1.) 0602 Drammen
0625 Nedre Eiker
Buskerud
0711 Svelvik Vestfold
3006 Kongsberg 2020 (1.1.) 0604 Kongsberg Buskerud
3007 Ringerike 2020 (1.1.) 0605 Ringerike
3011 Hvaler 2020 (1.1.) 0111 Hvaler Østfold
3012 Aremark 2020 (1.1.) 0118 Aremark
3013 Marker 2020 (1.1.) 0119 Marker
3014 Indre Østfold 2020 (1.1.) 0122 Trøgstad
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0138 Hobøl
3015 Skiptvet 2020 (1.1.) 0127 Skiptvet
3016 Rakkestad 2020 (1.1.) 0128 Rakkestad
3017 Råde 2020 (1.1.) 0135 Råde
3018 Våler 2020 (1.1.) 0137 Våler
3019 Vestby 2020 (1.1.) 0211 Vestby Akershus
3020 Nordre Follo 2020 (1.1.) 0213 Ski
0217 Oppegård
3021 Ås 2020 (1.1.) 0214 Ås
3022 Frogn 2020 (1.1.) 0215 Frogn
3023 Nesodden 2020 (1.1.) 0216 Nesodden
3024 Bærum 2020 (1.1.) 0219 Bærum
3025 Asker 2020 (1.1.) 0220 Asker
0627 Røyken
0628 Hurum
Buskerud
3026 Aurskog-Høland 2020 (1.1.) 0121 Rømskog Østfold
0222 Aurskog-Høland Akershus
3027 Rælingen 2020 (1.1.) 0228 Rælingen
3028 Enebakk 2020 (1.1.) 0229 Enebakk
3029 Lørenskog 2020 (1.1.) 0230 Lørenskog
3030 Lillestrøm 2020 (1.1.) 0226 Sørum
0227 Fet
0231 Skedsmo
3031 Nittedal 2020 (1.1.) 0233 Nittedal
3032 Gjerdrum 2020 (1.1.) 0234 Gjerdrum
3033 Ullensaker 2020 (1.1.) 0235 Ullensaker
3034 Nes 2020 (1.1.) 0236 Nes
3035 Eidsvoll 2020 (1.1.) 0237 Eidsvoll
3036 Nannestad 2020 (1.1.) 0238 Nannestad
3037 Hurdal 2020 (1.1.) 0239 Hurdal
3038 Hole 2020 (1.1.) 0612 Hole Buskerud
3039 Flå 2020 (1.1.) 0615 Flå
3040 Nesbyen 2020 (1.1.) 0616 Nes
3041 Gol 2020 (1.1.) 0617 Gol
3042 Hemsedal 2020 (1.1.) 0618 Hemsedal
3043 Ål 2020 (1.1.) 0619 Ål
3044 Hol 2020 (1.1.) 0620 Hol
3045 Sigdal 2020 (1.1.) 0621 Sigdal
3046 Krødsherad 2020 (1.1.) 0622 Krødsherad
3047 Modum 2020 (1.1.) 0623 Modum
3048 Øvre Eiker 2020 (1.1.) 0624 Øvre Eiker
3049 Lier 2020 (1.1.) 0626 Lier
3050 Flesberg 2020 (1.1.) 0631 Flesberg
3051 Rollag 2020 (1.1.) 0632 Rollag
3052 Nore og Uvdal 2020 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
3053 Jevnaker 2020 (1.1.) 0532 Jevnaker Oppland
3054 Lunner 2020 (1.1.) 0533 Lunner

03. Oslo[rediger | rediger kilde]

Oslo var eget (Christiania/Kristiania) amt 1842 - 1918, og eget fylke fra 1.1.1919.
Oslo beholder sitt kommunenummer etter 1.1.2020.

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet/Utvidet Historisk by/Innlemmet Byutvidelser[1]
0301 Oslo Grunnlagt ca 1050
Bispesete 1070
Stiftstad 1537-1919
Formannskap III.1
Áslo (norrønt), Óslo (etter 1350),
Christiania/Christianiæ (1624–1877/97),
Kristiania (til 1.1.1925)
1838 (1.1.) Fra middelalderen finnes ingen skriftlige kilder som avgrenser byen, arkeologiske funn tyder på at middelalderbyen (Gamle Oslo) gikk til Hovinbekken i nord.

Etter bybrannen i 1624 ble byen flyttet fra Bjørvika til Kvadraturen, hvor bebyggelsen bedre kunne beskyttes av Akershus festning. Det gamle byområdet ble i hovedsak utlagt til jordbruksområde, men en bymessig bebyggelse utviklet seg etterhvert og gikk under navnet Opslo(e).
Byens opprinnelige areal i 1624 omfattet kjøpstaden (kjøpmannshandelsdistriktet) i Kvadraturen, avgrenset av Akershus festning, Vollene og Bjørviken. Ved kongebrev av 10. mai 1629 fikk borgerne i Christiania utlagt 4500 mål tidligere jordegods til Bymarken, som ble et felles beiteområde for byens befolkning. Dette var gårdene Store Aker, Lille Aker, Sten, Lindern, Valle og Nordre Bjølsen. Bymarken ble lagt administrativt under byen, men ikke regnet som en del av kjøpstaden. I løpet av de neste 200 år ble Bymarken bebygd, og etterhvert som den ble bymessig, ble den også etappevis innlemmet i kjøpstaden. På 1800-tallet var det forslag om å gjøre en egen kjøpstad, Akerstad, av Akers bymessige bebyggelsen, men fra 1859 ble stadig nye deler av Aker overført til byen, inntil hele resterende kommune ble innlemmet i 1948.

1784 (Storgata, Brugata til Vaterlands bro), 1794 (del av Dronningens gate), 1817 (Grev Wedels plass, Glacisgata), 1819 (fra Stortorvet til Akersgata), 1839 (Vaterland, Fjerdingen), alt tilhørende Bymarken. 1859 Sagene, Grünerløkka, Grønland, 1878 Frogner, Majorstuen, Bjølsen, Dælenenga, Kampen, Vålerenga, Gamlebyen, 1938 (Sjursøya), 1946 (Etterstad)
1948 (1.1.) 0218 Aker 1980 (Tangerud)

34. Innlandet[rediger | rediger kilde]

I Innlandet inngår kommuner fra tidligere Hedmark og Oppland fylker, unntatt Jevnaker og Lunner overført til Viken. Innlandet har fylkesnummer 34, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3401 Kongsvinger 2020 (1.1.) 0402 Kongsvinger Hedmark
3403 Hamar 2020 (1.1.) 0403 Hamar
3405 Lillehammer 2020 (1.1.) 0501 Lillehammer Oppland
3407 Gjøvik 2020 (1.1.) 0502 Gjøvik
3411 Ringsaker 2020 (1.1.) 0412 Ringsaker Hedmark
3412 Løten 2020 (1.1.) 0415 Løten
3413 Stange 2020 (1.1.) 0417 Stange
3414 Nord-Odal 2020 (1.1.) 0418 Nord-Odal
3415 Sør-Odal 2020 (1.1.) 0419 Sør-Odal
3416 Eidskog 2020 (1.1.) 0420 Eidskog
3417 Grue 2020 (1.1.) 0423 Grue
3418 Åsnes 2020 (1.1.) 0425 Åsnes
3419 Våler 2020 (1.1.) 0426 Våler
3420 Elverum 2020 (1.1.) 0427 Elverum
3421 Trysil 2020 (1.1.) 0428 Trysil
3422 Åmot 2020 (1.1.) 0429 Åmot
3423 Stor-Elvdal 2020 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
3424 Rendalen 2020 (1.1.) 0432 Rendalen
3425 Engerdal 2020 (1.1.) 0434 Engerdal
3426 Tolga 2020 (1.1.) 0436 Tolga
3427 Tynset 2020 (1.1.) 0437 Tynset
3428 Alvdal 2020 (1.1.) 0438 Alvdal
3429 Folldal 2020 (1.1.) 0439 Folldal
3430 Os 2020 (1.1.) 0441 Os
3431 Dovre 2020 (1.1.) 0511 Dovre Oppland
3432 Lesja 2020 (1.1.) 0512 Lesja
3433 Skjåk 2020 (1.1.) 0513 Skjåk
3434 Lom 2020 (1.1.) 0514 Lom
3435 Vågå 2020 (1.1.) 0515 Vågå
3436 Nord-Fron 2020 (1.1.) 0516 Nord-Fron
3437 Sel 2020 (1.1.) 0517 Sel
3438 Sør-Fron 2020 (1.1.) 0519 Sør-Fron
3439 Ringebu 2020 (1.1.) 0520 Ringebu
3440 Øyer 2020 (1.1.) 0521 Øyer
3441 Gausdal 2020 (1.1.) 0522 Gausdal
3442 Østre Toten 2020 (1.1.) 0528 Østre Toten
3443 Vestre Toten 2020 (1.1.) 0529 Vestre Toten
3446 Gran 2020 (1.1.) 0534 Gran
3447 Søndre Land 2020 (1.1.) 0536 Søndre Land
3448 Nordre Land 2020 (1.1.) 0538 Nordre Land
3449 Sør-Aurdal 2020 (1.1.) 0540 Sør-Aurdal
3450 Etnedal 2020 (1.1.) 0541 Etnedal
3451 Nord-Aurdal 2020 (1.1.) 0542 Nord-Aurdal
3452 Vestre Slidre 2020 (1.1.) 0543 Vestre Slidre
3453 Øystre Slidre 2020 (1.1.) 0544 Øystre Slidre
3454 Vang 2020 (1.1.) 0545 Vang

38. Vestfold og Telemark[rediger | rediger kilde]

I Vestfold og Telemark inngår kommuner fra tidligere Vestfold og Telemark fylker, unntatt Svelvik overført til Viken. Vestfold og Telemark har fylkesnummer 38, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3801 Horten 2020 (1.1.) 0701 Horten Vestfold
3802 Holmestrand 2020 (1.1.) 0713 Sande
0715 Holmestrand
3803 Tønsberg 2020 (1.1.) 0704 Tønsberg
0716 Re
3804 Sandefjord 2020 (1.1.) 0710 Sandefjord
3805 Larvik 2020 (1.1.) 0712 Larvik
3806 Porsgrunn 2020 (1.1.) 0805 Porsgrunn Telemark
3807 Skien 2020 (1.1.) 0806 Skien
3808 Notodden 2020 (1.1.) 0807 Notodden
3811 Færder 2020 (1.1.) 0729 Færder Vestfold
3812 Siljan 2020 (1.1.) 0811 Siljan Telemark
3813 Bamble 2020 (1.1.) 0814 Bamble
3814 Kragerø 2020 (1.1.) 0815 Kragerø
3815 Drangedal 2020 (1.1.) 0817 Drangedal
3816 Nome 2020 (1.1.) 0819 Nome
3817 Midt-Telemark 2020 (1.1.) 0821 Bø
0822 Sauherad
3818 Tinn 2020 (1.1.) 0826 Tinn
3819 Hjartdal 2020 (1.1.) 0827 Hjartdal
3820 Seljord 2020 (1.1.) 0828 Seljord
3821 Kviteseid 2020 (1.1.) 0829 Kviteseid
3822 Nissedal 2020 (1.1.) 0830 Nissedal
3823 Fyresdal 2020 (1.1.) 0831 Fyresdal
3824 Tokke 2020 (1.1.) 0833 Tokke
3825 Vinje 2020 (1.1.) 0834 Vinje

42. Agder[rediger | rediger kilde]

I Agder inngår kommuner fra tidligere Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Agder har fylkesnummer 42, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4201 Risør 2020 (1.1.) 0901 Risør Aust-Agder
4202 Grimstad 2020 (1.1.) 0904 Grimstad
4203 Arendal 2020 (1.1.) 0906 Arendal
4204 Kristiansand 2020 (1.1.) 1001 Kristiansand
1017 Songdalen
1018 Søgne
Vest-Agder
4205 Lindesnes 2020 (1.1.) 1002 Mandal
1021 Marnardal
1029 Lindesnes
4206 Farsund 2020 (1.1.) 1003 Farsund
4207 Flekkefjord 2020 (1.1.) 1004 Flekkefjord
4211 Gjerstad 2020 (1.1.) 0911 Gjerstad Aust-Agder
4212 Vegårshei 2020 (1.1.) 0912 Vegårshei
4213 Tvedestrand 2020 (1.1.) 0914 Tvedestrand
4214 Froland 2020 (1.1.) 0919 Froland
4215 Lillesand 2020 (1.1.) 0926 Lillesand
4216 Birkenes 2020 (1.1.) 0928 Birkenes
4217 Åmli 2020 (1.1.) 0929 Åmli
4218 Iveland 2020 (1.1.) 0935 Iveland
4219 Evje og Hornnes 2020 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
4220 Bygland 2020 (1.1.) 0938 Bygland
4221 Valle 2020 (1.1.) 0940 Valle
4222 Bykle 2020 (1.1.) 0941 Bykle
4223 Vennesla 2020 (1.1.) 1014 Vennesla Vest-Agder
4224 Åseral 2020 (1.1.) 1026 Åseral
4225 Lyngdal 2020 (1.1.) 1027 Audnedal
1032 Lyngdal
4226 Hægebostad 2020 (1.1.) 1034 Hægebostad
4227 Kvinesdal 2020 (1.1.) 1037 Kvinesdal
4228 Sirdal 2020 (1.1.) 1046 Sirdal

11. Rogaland[rediger | rediger kilde]

Stavanger amt inntil 1.1.1919.
Rogaland fylke og dets kommuner, med unntak ved kommunesammenslåinger, beholder sitt/sine fylkes-/kommunenummer etter 1.1.2020.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1101 Egersund 1838 (1.1.) Ladested 1798
1116 Egersund
Formannskap XI.1
Ekersund (til 1884) 1947
1965 (1.1.)
1101 Eigersund
Eigersund 1965 (1.1.) 1101 Egersund
1113 Heskestad (del av)
1115 Helleland
1116 Eigersund
1102 Sandnes 1861 (6.4.) Ladested 1860
1123 Høiland
Sandnæs (til 1884) 1957, 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1123 Høyland
1126 Hetland (del av)
1128 Høle
2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1103 Stavanger 1838 (1.1.) Bispesete 1125-1682
Kjøpstad 1425
Stiftstad 1662–1682
Ladested 1686
Kjøpstad 1735
Formannskap XI.2
1879, 1923, 1953
1965 (1.1.)
1103 Stavanger
1965 (1.1.) 1103 Stavanger
1125 Madla
1126 Hetland
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1129 Forsand (del av)
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1104 Skudeneshavn 1858 (10.2.) Ladested 1857
1150 Skudesnæs
Skudesnæshavn (til 1884) 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1105 Kopervik 1866 (16.8.) Ladested 1866
1147 Avaldsnæs med Kopervik
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1106 Haugesund 1855 (1.2.) Ladested 1855
Kjøpstad 1866
1152 Torvestad
1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1152 Torvastad (del av)
1153 Skåre
1107* Sogndal 1845 Ladested 1798
1111 Soggendal
Soggendahl (1801)
Soggendal (til 1900)
Sogndalstrand
1944 (1.7.) 1111 Sokndal
1108 Sandnes 2020 (1.1.) 1102 Sandnes
1129 Forsand
(del av)
1111 Sokndal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.3
Sóknardalr (norrønt)
Soggendals Landdistrikt (til 1855)
Sog(g)endal (til 1865)
Sogndal (til 1917)
1845 1107 Sogndal
1111 Sokndal
1944 (1.7.) 1111 Sokndal
1944 (1.7.) 1107 Sogndal
1111 Sokndal
1112 Lund 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.4
Lunde (til 1884) 1965 (1.1.) 1112 Lund
1965 (1.1.) 1112 Lund
1113 Heskestad (del av)
1113 Heskestad 1838 (1.1.) Annekssogn til Helleland, og under Hetland tinglag
Formannskap XI.5
Hæskestad (til 1840) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1112 Lund
1114 Bjerkreim 1838 (1.1.) Annekssogn til Helleland, og eget tinglag
Formannskap XI.7
Birkrim (1801)
Birkrem (til 1884)
Birkreim
1115 Helleland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.6
1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1116 Eigersund 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.8
Eikundarsund (norrønt)
Egersunds Landdistrikt (til 1855)
Ekersunds Landdistrikt (til 1875)
Egersund herred (til 1920)
1839 1116 Egersund
1117 Ogna
1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1117 Ogna 1839 1116 Ekersunds Landdistrikt Ógna (norrønt)
Ougne (1801)
Augne (1865)
Ogne (til 1917)
1964 (1.1.) 1119 Hå
1118 Varhaug 1894 1119 Haa Warhoug (1801)
Varhoug
1964 (1.1.) 1119 Hå
1119 Haa* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.9
Haae (til 1840) 1894 1118 Varhaug
1119 Nærbø
Nærbø 1894 1119 Haa Neðribør (norrønt) 1964 (1.1.) 1119 Hå
1964 (1.1.) 1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø
Haa (til 1918)
1120 Klepp 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.10
Klep (til 1907)
1121 Ly
Time
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.11
Lye (til 1840)
Ly (til 1865)
Thime
1122 Gjestal 1838 (1.1.) Annekssogn til Lye, og eget tinglag
Formannskap XI.12
Gestala sókn (norrønt)
Giestahl (1801)
Gjæsdal (til 1884)
Gjesdal (til 1917)
1965 (1.1.) 1122 Gjesdal
Gjesdal 1965 (1.1.) 1114 Bjerkreim (del av)
1122 Gjestal
1128 Høle (del av)
1129 Forsand (del av)
1123 Høyland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.13
Høiland (til 1917) 1861 (6.4.) 1102 Sandnes
1123 Høiland
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1124 Håland* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.14
Haaland (til 1918) 1930 (1.7.) 1124 Sola
1125 Madla
Sola 1930 (1.7.) 1124 Håland Sole (til 1840)
1125 Madla 1930 (1.7.) 1124 Håland Malde (1801) 1965 (1.1.) 1103 Stavanger
1126 Hetland 1838 (1.1.) Frue og Ranneberg annekssogn til Stavanger
Formannskap XI.15
Stavanger Landdistrikt
Hetlands Landdistrikt (til 1922)
1922 (1.7) 1126 Hetland
1127 Randaberg
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1103 Stavanger
1127 Randaberg 1922 (1.7.) 1126 Hetland Ranneberg (1801)
1128 Høgsfjord* 1842 (1.1.) 1130 Strand 1871 (1.1) 1128 Høle
1129 Fossan
Høle 1871 (1.1.) 1128 Høgsfjord Hølle (til 1842) 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1122 Gjesdal
1129 Forsand 1871 (1.1.) 1128 Høgsfjord Fossan(d) (til 1917) 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1108 Sandnes
1130 Strand 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.18
1865 1130 Strand
1128 Høgsfjord
1965 (1.1.) 1130 Strand
1965 (1.1.) 1130 Strand
1131 Årdal (del av)
1131 Årdal 1859 1133 Hjelmeland og Fister Aardal (til 1918) 1965 (1.1.) 1130 Strand
1133 Hjelmeland
1132 Fister 1884 (1.7.) 1133 Hjelmeland og Fister 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1141 Finnøy
1133 Hjelmeland og Fister* 1838 (1.1.) Hjælmeland Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.19
Hjælmeland og Fister (til 1850) 1859 1131 Årdal
1133 Hjelmeland
1884 (1.7.) 1132 Fister
1133 Hjelmeland
Hjelmeland 1884 (1.7.) 1133 Hjelmeland og Fister Hielmeland (1801) 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1965 (1.1.) 1131 Årdal (del av)
1132 Fister (del av)
1133 Hjelmeland
1138 Jelsa (del av)
1134 Suldal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.21
Soleda(h)l (til 1840)
Suledal (til 1884)
1842 1134 Suldal
1135 Sauda
1965 (1.1.) 1134 Suldal
1965 (1.1.) 1134 Suldal
1136 Sand
1137 Erfjord
1138 Jelsa (del av)
1135 Sauda 1842 1134 Suledal Sauða (norrønt)
Søvde (til 1865)
Saude (til 1917)
1136 Sand 1859 1138 Jælse 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1137 Erfjord 1914 (1.1.) 1138 Jelse 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1138 Jelsa 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.20
Jelsøe (til 1840)
Jælse (til 1884)
Jelse (til 1907)
1859 1136 Sand
1138 Jælse
1914 (1.1.) 1137 Erfjord
1138 Jelsa
1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1141 Finnøy
1139 Nedstrand
Hinderaa
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.24
Hinderaae (1801)
Nædstrand (til 1840)
Hinderaa (til 10.8.1881)
Nærstrand (1900)
Nerstrand (til 1917)
1868 (1.1.) 1139 Hinderaa
1140 Sjærnerø
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1140 Sjernarøy 1868 (1.1.) 1139 Nærstrand Sjǫrn (norrønt)
Stiernerøe (1801)
Sjærnerø (til 1884)
Stjernerø (1900)
Sjernerø (til 1917)
1965 (1.1.) 1141 Finnøy
1141 Finnøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.17
Findøe (til 1840)
Finnø (til 1917)
1965 (1.1.) 1141 Finnøy
1965 (1.1.) 1132 Fister (del av)
1138 Jelsa (del av)
1140 Sjernarøy
1141 Finnøy
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1142 Rennesøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.16
Hausken/Hauskje
Rennesøe (til 1840)
Rennesø (til 1917)
1884 (1.7.) 1142 Rennesøy
1143 Mosterøy
1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1143 Mosterøy
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1143 Mosterøy 1884 (1.7.) 1142 Rennesøy Mosterø (til 1917) 1923 (1.1.) 1143 Mosterøy
1144 Kvittingsøy
1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1144 Kvitsøy 1923 (1.1.) 1143 Mosterøy Hvidingsøe (1801)
Kvit(t)ingsøy (til 1936)
1145 Bokn 1849 1150 Skudesnæs Buchen (1801)
Bukken (til 1884)
1146 Tysvær 1849 1154 Skjold 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1965 (1.1.) 1139 Nedstrand
1146 Tysvær
1147 Avaldsnes (del av)
1154 Skjold (del av)
1155 Vats (del av)
1147 Avaldsnæs med Kopervik* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.25
1866 (16.8.) 1105 Kopervik
1147 Avaldsnæs
Avaldsnes 1866 (16.8.) 1147 Avaldsnæs med Kopervik Avaldsnæs (til 1917) 1909 (1.1.) 1147 Avaldsnes
1148 Kopervik Landsogn
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1149 Karmøy
1148 Stangaland 1909 (1.1.) 1147 Avaldsnes Kopervik Landsogn
Kopervik herred (til 6.11.1920)
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1149 Åkra 1892 (1.1.) 1150 Skudenes Akra sókn (norrønt)
Achre (1801)
Aakre (til 1917)
Aakra (1918)
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
Karmøy 1965 (1.1.) 1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1147 Avaldsnes (del av)
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad (del av)
1150 Skudenes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.27
Falnæs (1769)
Schudesnæs (1801)
Skudesnæs (til 1884)
Skudenæs (til 1917)
1849 1145 Bokn
1150 Skudenes
1858 (10.2.) 1104 Skudeneshavn
1150 Skudenes
1892 (1.1.) 1149 Åkra
1150 Skudenes
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1151 Utsira 1924 (1.7.) 1152 Torvastad Udzire (1801)
Utsire (til 1935)
1152 Torvastad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.26
Torfastaðir (norrønt)
Torvestads Landdistrikt (1855)
Torvestad (til 1917)
1855 (1.2.) 1106 Haugesund
1152 Torvestad
1881 (1.11.) 1152 Torvestad
1153 Skåre
1924 (1.7.) 1151 Utsira
1152 Torvastad
1965 (1.1.) 1106 Haugesund
1149 Karmøy
1153 Skåre 1881 (1.11.) 1152 Torvestad Haugesund Landdistrikt
Schaare (1801)
Skaare (til 1918)
1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1154 Skjold 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.23
Schiold (1801) 1849 1146 Tysvær
1154 Skjold
1891 1154 Skjold
1155 Vats
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
Vindafjord 1965 (1.1.) 1154 Skjold (del av)
1155 Vats
1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid
2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1155 Vats 1891 1154 Skjold Vads (1801)
Vass (til 1907)
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1156 Imsland 1923 (1.1.) 1157 Vikedal 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1154 Vindafjord
1157 Vikedal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XI.22
Wigedahl (1801)
Vigedal (til 1855)
1923 (1.1.) 1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1158 Sandeid 1923 (1.1.) 1157 Vikedal Sandeyd (1801) 1965 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen 2002 (1.1.) 1214 Ølen 2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1160 Vindafjord 2006 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen

46. Vestland[rediger | rediger kilde]

I Vestland inngår kommuner fra tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Vestland har fylkesnummer 46, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4601 Bergen 2020 (1.1.) 1201 Bergen Hordaland
4602 Kinn 2020 (1.1.) 1401 Flora
1439 Vågsøy
(del av)
Sogn og Fjordane
4611 Etne 2020 (1.1.) 1211 Etne Hordaland
4612 Sveio 2020 (1.1.) 1216 Sveio
4613 Bømlo 2020 (1.1.) 1219 Bømlo
4614 Stord 2020 (1.1.) 1221 Stord
4615 Fitjar 2020 (1.1.) 1222 Fitjar
4616 Tysnes 2020 (1.1.) 1223 Tysnes
4617 Kvinnherad 2020 (1.1.) 1224 Kvinnherad
4618 Ullensvang 2020 (1.1.) 1227 Jondal
1228 Odda
1231 Ullensvang
(del av)
4619 Eidfjord 2020 (1.1.) 1232 Eidfjord
4620 Ulvik 2020 (1.1.) 1233 Ulvik
4621 Voss 2020 (1.1.) 1231 Ullensvang (del av)
1234 Granvin
1235 Voss
4622 Kvam 2020 (1.1.) 1238 Kvam
4623 Samnanger 2020 (1.1.) 1242 Samnanger
4624 Bjørnafjorden 2020 (1.1.) 1241 Fusa
1243 Os
4625 Austevoll 2020 (1.1.) 1244 Austevoll
4626 Øygarden 2020 (1.1.) 1245 Sund
1246 Fjell
1259 Øygarden
4627 Askøy 2020 (1.1.) 1247 Askøy
4628 Vaksdal 2020 (1.1.) 1251 Vaksdal
4629 Modalen 2020 (1.1.) 1252 Modalen
4630 Osterøy 2020 (1.1.) 1253 Osterøy
4631 Alver 2020 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
4632 Austrheim 2020 (1.1.) 1264 Austrheim
4633 Fedje 2020 (1.1.) 1265 Fedje
4634 Masfjorden 2020 (1.1.) 1266 Masfjorden
4635 Gulen 2020 (1.1.) 1411 Gulen Sogn og Fjordane
4636 Solund 2020 (1.1.) 1412 Solund
4637 Hyllestad 2020 (1.1.) 1413 Hyllestad
4638 Høyanger 2020 (1.1.) 1416 Høyanger
1418 Balestrand (del av)
4639 Vik 2020 (1.1.) 1417 Vik
4640 Sogndal 2020 (1.1.) 1418 Balestrand (del av)
1419 Leikanger
1420 Sogndal
4641 Aurland 2020 (1.1.) 1421 Aurland
4642 Lærdal 2020 (1.1.) 1422 Lærdal
4643 Årdal 2020 (1.1.) 1424 Årdal
4644 Luster 2020 (1.1.) 1426 Luster
4645 Askvoll 2020 (1.1.) 1428 Askvoll
4646 Fjaler 2020 (1.1.) 1429 Fjaler
4647 Sunnfjord 2020 (1.1.) 1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1433 Naustdal
4648 Bremanger 2020 (1.1.) 1438 Bremanger
4649 Stad 2020 (1.1.) 1439 Vågsøy (del av)
1441 Selje
1443 Eid
4650 Gloppen 2020 (1.1.) 1445 Gloppen
4651 Stryn 2020 (1.1.) 1449 Stryn

15. Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

Romsdals amt inntil 1.1.1919, Møre fylke inntil 1.1.1935.
Møre og Romsdal og dets kommuner, med unntak av kommunesammenslåinger, beholder sitt/sine fylkes-/kommunenummer etter år 1.1.2020.
Rindal (1.1.2019) og Halsa (1.1.2020) er overført til Trøndelag.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1501 Ålesund 1838 (1.1.) Ladested 1793
Kjøpstad 1848
1531 Borgund
Formannskap XV.1
Aalesund (til 1918) 1922
1968 (1.1.)
1501 Ålesund
1968 (1.1.) 1501 Ålesund
1531 Borgund
1977 (1.1.) 1504 Ålesund
1531 Sula
1502 Molde 1838 (1.1.) Kjøpstad 1742
1544 Bolsø
Formannskap XV.2
1915, 1952
1960 (1.1.)
1502 Molde
1960 (1.1.) 1502 Molde
1541 Veøy (del av)
1544 Bolsøy
1547 Nord-Aukra (del av)
2020 (1.1.) 1506 Molde
1503 Kristiansund 1838 (1.1.) Ladested 1600-tallet
Kjøpstad 1742
1554 Bremsnes
Formannskap XV.3
Lille-Fosen (til 1742)
Christian(s)sund (1742-1865)
Christiernsund (1801)
Kristianssund (til 1884)
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1554 Bremsnes (del av)
1555 Grip
2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1504 Ålesund 1977 (1.1.) 1501 Ålesund 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1505 Kristiansund 2008 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Frei
1506 Molde 2020 (1.1.) 1502 Molde
1543 Nesset
1545 Midsund
1507 Ålesund 2020 (1.1.) 1504 Ålesund
1523 Ørskog
1529 Skodje
1534 Haram
1546 Sandøy
1511 Vanylven 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.6
Vaniflir (norrønt)
Wandelven (1769)
Vandelven (til 1840)
Vanelven (til 1865)
Vannelven (til 1917)
1918 (1.2.) 1511 Vanylven
1512 Syvde
1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1512 Syvde
1513 Rovde (del av)
1512 Syvde 1918 (1.1.) 1511 Vanylven Søvde (til 1928) 1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1513 Rovde 1905 (1.1.) 1514 Sande Røvde (1801) 1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1514 Sande
1514 Sande 1867 (1.1.) 1515 Herø Sandø (1875) 1905 (1.1.) 1513 Rovde
1514 Sande
1964 (1.1.) 1514 Sande
1964 (1.1.) 1513 Rovde (del av)
1514 Sande
1515 Herøy (del av)
1515 Herøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.5
Her(r)øe (1801)
Herø (til 1917)
1867 (1.1.) 1514 Sandø
1515 Herø
1964 (1.1.) 1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1964 (1.1.) 1515 Herøy (del av)
1516 Ulstein 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.4
Ulfsteen (til 1855)
Ulfsten (1865)
Ulvsten (til 1884)
1895 (1.1.) 1516 Ulstein
1521 Vartdalsstranden
1917 (1.1.) 1516 Ulstein
1517 Hareid
1964 (1.1.) 1516 Ulstein
1964 (1.1.) 1515 Herøy (del av)
1516 Ulstein
1517 Hareid 1917 (1.1.) 1516 Ulstein Hareyd (1801) 1958 (1.7)
1518 Dalsfjord 1924 (1.7.) 1519 Volda 1964 (1.1.) 1519 Volda
1519 Volda 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.7
Vǫld (norrønt)
Wolden (til 1801)
Volden (til 1917)
1883 (1.8) 1519 Volden
1520 Ørsten
1924 (1.7.) 1518 Dalsfjord
1519 Volda
1964 (1.1.) 1519 Volda
1964 (1.1.) 1518 Dalsfjord
1519 Volda
2020 (1.1.) 1577 Volda
1520 Ørsta 1883 (1.8.) 1519 Volden Ørstr (norrønt)
Ørsteen (1801)
Ørsten (til 1917)
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1521 Vartdal
1522 Hjørundfjord
1521 Vartdal 1895 (1.1.) 1516 Ulstein Vartdal(s)stranden (til 1917) 1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1522 Hjørundfjord 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.8
Jørgenfiord (1769)
Jørring Fiord (1801)
Jørringfjord (1840)
Hjørrendfjord (1855)
Hjørrenfjord (1865)
Hjørendfjord (1875)
Hjørindfjord (1900)
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1523 Sunnylven 1838 (1.1.) Annekssogn til Norddal, og eget tinglag
Formannskap XV.9
Sunniflir (norrønt)
Søndelven (1801)
Sun(d)elven (til 1865)
Sunnelven (til 1917)
1965 (1.1.) 1525 Stranda
1523 Ørskog 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1524 Norddal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.10
Nordahlen (1801)
Norddalen (til 1917)
2020 (1.1.) 1578 Fjord
1525 Stranda 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.11
Stranden (til 1917) 1892 (1.1.) 1525 Stranden
1526 Stordal
1965 (1.1.) 1525 Stranda
1965 (1.1.) 1523 Sunnylven
1525 Stranda
1526 Stordal 1892 (1.1.) 1525 Stranden Stordalen (til 1917) 1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1526 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1578 Fjord
1527 Ørskog 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.12
Ørschoug (1801)
Ørskoug (til 1865)
1883 (1.8.) 1527 Ørskog
1528 Søkelven
1955 (1.6.) 1527 Ørskog
1528 Sykkylven
1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1965 (1.1.) 1526 Stordal
1527 Ørskog
1529 Skodje
1977 (1.1.) 1523 Ørskog
1526 Stordal
1529 Skodje
1528 Sykkylven 1883 (1.8.) 1527 Ørskog Sikkiflir (norrønt)
Søchelven (1801)
Søkelven (til 1894)
Søkkelven (til 1917)
Sykylven (til 1.10.1921)
1955 (1.6.) 1528 Sykkylven
1955 (1.6.) 1527 Ørskog (del av)
1528 Sykkylven
1529 Skodje 1849 1531 Borgund Skoue (til 1865) 1902 (1.1.) 1529 Skodje
1530 Vatne
1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1529 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1530 Vatne 1902 (1.1.) 1529 Skodje Watne (1801) 1965 (1.1.) 1534 Haram
1545 Midsund
1531 Borgund 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.13
Borgen (1801)
Borgunds Landdistrikt (1855)
1849 1529 Skodje
1531 Borgund
1908 (1.1.) 1531 Borgund
1532 Giske
1922, 1958
1965 (1.1.)
1531 Borgund
1534 Haram
1546 Sandøy
1968 (1.1.) 1501 Ålesund
1531 Sula 1977 (1.1.) 1501 Ålesund
1532 Giske 1908 (1.1.) 1531 Borgund 1964 (1.1.) 1532 Giske
1964 (1.1.) 1532 Giske
1533 Vigra
1533 Roald
Vigra
1890 (1.1.) 1534 Haram Roald (til 1917) 1964 (1.1.) 1532 Giske
1534 Haram 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.14
Harham (til 1875) 1890 (1.1.) 1533 Roald
1534 Haram
1965 (1.1.) 1534 Haram
1965 (1.1.) 1530 Vatne (del av)
1531 Borgund (del av)
1534 Haram
2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1535 Vestnes 1838 (1.1.) Annekssogn til Veøy, og eget tinglag
Formannskap XV.16
Vestnæs (til 1900) 1899 (1.1.) 1535 Vestnes
1536 Sylte
1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1536 Tresfjord
1536 Sylte
Tresfjord
1899 (1.1.) 1535 Vestnes Tredsfiord (1801)
Sylte (til 28.4.1922)
1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1537 Eid og Vold* 1838 (1.1.) Annekssogn til Grytten, og under Voll tinglag
Formannskap XV.18
1874 (1.1.) 1537 Vold
1538 Eid
Voll 1874 (1.1.) 1537 Eid og Vold Wold (1801)
Vold (til 1917)
1964 (1.1.) 1539 Rauma
1538 Eid 1874 (1.1.) 1537 Eid og Vold Ejd (1801) 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1539 Grytten 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837, og under Romsdal tinglag
Formannskap XV.17
Grøtten (1835)
Gryten (til 1884)
1902 (1.1.) 1539 Grytten
1540 Hen
1964 (1.1.) 1539 Rauma
Rauma 1964 (1.1.) 1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy (del av)
Røven (1801)
1540 Hen 1902 (1.1.) 1539 Grytten Hejn (1801) 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1541 Veøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.15
Véøy (norrønt)
Weedøe (til 1801)
Vedøe (til 1840)
Veø (til 1917)
1964 (1.1.) 1502 Molde
1539 Rauma
1542 Eresfjord og Vistdal 1890 (1.1.) 1543 Nesset Eridsfjorden og Wisdalen (1801)
Erisfjord og Visdal (1900)
Eresfjord og Vistdalen (til 1917)
1964 (1.1.) 1543 Nesset
1543 Nesset 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.19
Nessæt/Næsset (til 1801)
Næ(s)set (til 1884)
1890 (1.1.) 1542 Eresfjord og Vistdal
1543 Nesset
1964 (1.1.) 1543 Nesset
1964 (1.1.) 1542 Eresfjord og Vistdal
1543 Nesset
2020 (1.1.) 1506 Molde
1544 Bolsøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.20
Bylingsøy (norrønt)
Bulsøe (1769)
Bolsøe (til 1840)
Bolsø Landdistrikt (1855)
Bolsø (til 1917)
1915, 1952, 1964 (1.1.) 1502 Molde
1545 Agerø* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.22
Aukrin (norrønt)
Agerøe (til 1840)
Agerø (1855)
Akerø (til 1917)
1867 (1.1.) 1545 Akerø
1546 Sandø
1924 (1.1.) 1545 Sør-Aukra
1547 Nord-Aukra
Sør-Aukra 1924 (1.1.) 1545 Aukra 1965 (1.1.) 1545 Midsund
Midsund 1965 (1.1.) 1530 Vatne (del av)
1545 Sør-Aukra
2020 (1.1.) 1506 Molde
1546 Sandøy 1867 (1.1.) 1545 Akerø Sandø (til 1917) 1965 (1.1.) 1546 Sandøy
1965 (1.1.) 1534 Haram (del av)
1546 Sandøy
2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1547 Nord-Aukra 1924 (1.1.) 1545 Aukra 1965 (1.1.) 1502 Molde
1547 Aukra
Aukra 1965 (1.1.) 1547 Nord-Aukra
1548 Fræna 1838 (1.1.) Annekssogn til Akerø, og eget tinglag
Formannskap XV.23
Vaagøe (til 1860)
Frænen (til 1917)
1964 (1.1.) 1548 Fræna
1964 (1.1.) 1548 Fræna
1549 Bud
1550 Hustad
2020 (1.1.) 1579 Hustadvika
1549 Bud 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.21
Boe (til 1840)
Bod (til 1865)
1918 (1.7.) 1549 Bud
1550 Hustad
1964 (1.1.) 1548 Fræna
1550 Hustad 1918 (1.7.) 1549 Bud 1964 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 1964 (1.1.) 1551 Eide
1964 (1.1.) 1551 Eide
1552 Kornstad (del av)
2020 (1.1.) 1579 Hustadvika
1552 Kornstad 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 1964 (1.1.) 1551 Eide
1554 Averøy
1553 Kvernes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.24
Qværnæs(s) (til 1840)
Kværnæs (1865)
Kvernæs (til 1884)
1893 (1.9.) 1553 Kvernes
1557 Gjemnes
1897 (1.1.) 1551 Eide
1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes
1964 (1.1.) 1554 Averøy
1554 Bremsnes 1897 (1.1.) 1553 Kvernes Bremsnæs (til 1900) 1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1554 Averøy
1556 Frei
Averøy 1964 (1.1.) 1552 Kornstad (del av)
1553 Kvernes
1554 Bremsnes (del av)
1555 Grip 1897 (1.1.) 1556 Fredø Griip (1769)
Christianssund Landdistrikt (1855)
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Fredøe og Grip
Frei
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.25
Fredø(e) (til 1840)
Fredøe og Grip (1865)
Fredø (til 1889)
1893 (1.9.) 1556 Fredø
1557 Gjemnes
1897 (1.1.) 1555 Grip
1556 Fredø
1964 (1.1.) 1556 Frei
1560 Tingvoll
1964 (1.1.) 1554 Bremsnes (del av)
1556 Frei (del av)
2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1557 Gjemnes 1893 (1.9.) 1553 Kvernes (del av)
1556 Fredø (del av)
1558 Øre (del av)
1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1558 Øre
1560 Tingvoll (del av)
1558 Øre 1838 (1.1.) Annekssogn til Thingvold, og under Gjemnes tinglag
Formannskap XV.26
1893 (1.9.) 1157 Gjemnes
1558 Øre
1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1559 Straumsnes 1866 (1.1.) 1560 Thingvold Strømsnæsset (til 1884)
Strømsneset (til 1917)
1964 (1.1.) 1560 Tingvoll
1560 Tingvoll 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.27
Thingvold (til 1900)
Tingvold (til 1917)
1866 (1.1.) 1559 Straumsnes
1560 Tingvold
1964 (1.1.) 1557 Gjemnes
1560 Tingvoll
1964 (1.1.) 1556 Frei (del av)
1559 Straumsnes
1560 Tingvoll (del av)
1564 Stangvik (del av)
1561 Øksendal 1854 1563 Sundalen Øxendal(en) (til 1865)
Øksendalen (til 1917)
1899 (1.1.) 1561 Øksendalen
1562 Aalvundeid
1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1562 Ålvundeid 1899 (1.1.) 1561 Øksendalen Alfundar sókn (norrønt)
Ulvundeidet (til 1917)
Aalvundeid (1918)
1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1563 Sunndal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.28
Sunndalr (norrønt)
Sundal (1801)
Sunddal(en) (til 1865)
Sundalen (til 1917)
1854 1561 Øksendalen
1563 Sundalen
1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1960 (1.1.) 1561 Øksendal
1562 Ålvundeid
1563 Sunndal
1564 Stangvik (del av)
1564 Stangvik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.29
Stangvig (til 1855)
Stangvik og Todal (1865)
1965 (1.1.) 1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1565 Åsskard 1895 (1.5.) 1564 Stangvik Aasgaard(en) (til 1917)
Aasskard (1918)
1965 (1.1.) 1566 Surnadal
1566 Surnadal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.30
Surendahl (1801)
Surendal(en) (til 1917)
Surndal (til 1920)
1858 1566 Surendalen
1567 Rindalen
1965 (1.1.) 1566 Surnadal
1965 (1.1.) 1564 Stangvik (del av)
1565 Åsskard
1566 Surnadal
1567 Rindal 1858 1566 Surendalen Rindalen (til 1917) 2019 (1.1.) 5061 Rindal
1568 Stemshaug 1914 (1.7.) 1569 Aure 1965 (1.1.) 1569 Aure
1569 Aure 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.31
Oure (til 1840) 1965 (1.1.) 1569 Aure
1965 (1.1.) 1568 Stemshaug
1579 Aure
1570 Valsøyfjord (del av)
2006 (1.1.) 1576 Aure
1570 Valsøyfjord 1894 (1.1.) 1569 Aure Vallangsfjǫrðr (norrønt)
Valsøfjorden (til 1917)
1965 (1.1.) 1569 Aure
1571 Halsa
1571 Halsa 1838 (1.1.) Annekssogn til Stangvik, og eget tinglag
Formannskap XV.32
Halsynjar (norrønt)
Halse (til 1917)
1965 (1.1.) 1571 Halsa
1965 (1.1.) 1570 Valsøyfjord
1571 Halsa
2020 (1.1.) 5055 Heim
1572 Tustna 1874 (1.1.) 1573 Edø Tustern (1865)
Tusteren (til 1917)
2006 (1.1.) 1576 Aure
1573 Edøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XV.33
Æðøy (norrønt)
Edøe(n) (til 1840)
Ædø (1865)
Edø(en) (til 1917)
1960 (1.1.) 1573 Smøla
Smøla 1960 (1.1.) 1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen
Smølen (til 1917)
1574 Brattvær 1915 (1.1.) 1573 Edø Bratvær (til 22.4.1938) 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1575 Hopen 1915 (1.1.) 1573 Edø 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1576 Aure 2006 (1.1.) 1569 Aure
1572 Tustna
1577 Volda 2020 (1.1.) 1444 Hornindal
1519 Volda
1578 Fjord 2020 (1.1.) 1524 Norddal
1526 Stordal
1579 Hustadvika 2020 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide

50. Trøndelag[rediger | rediger kilde]

I Trøndelag inngår kommuner fra tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, samt Halsa og Rindal fra Møre og Romsdal. Trøndelag har fylkesnummer 50, fra 1.1. 2018.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Videreført Til kommune(r)
5001 Trondheim 2018 (1.1.) 1601 Trondheim Sør-Trøndelag 2020 (1.1.) 5001 Trondheim
2020 (1.1.) 5001 Trondheim
5030 Klæbu
Trøndelag
5004 Steinkjer 2018 (1.1.) 1702 Steinkjer Nord-Trøndelag 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5005 Namsos 2018 (1.1.) 1703 Namsos Nord-Trøndelag 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5006 Steinkjer 2020 (1.1.) 5004 Steinkjer
5039 Verran
Trøndelag
5007 Namsos 2020 (1.1.) 5005 Namsos
5040 Namdalseid
5048 Fosnes
5011 Hemne 2018 (1.1.) 1612 Hemne Sør-Trøndelag 2020 (1.1.) 5055 Heim
5012 Snillfjord 2018 (1.1.) 1613 Snillfjord 2020 (1.1.) 5055 Heim
5056 Hitra
5059 Orkland
5013 Hitra 2018 (1.1.) 1617 Hitra 2020 (1.1.) 5056 Hitra
5014 Frøya 2018 (1.1.) 1620 Frøya
5015 Ørland 2018 (1.1.) 1621 Ørland 2020 (1.1.) 5057 Ørland
5016 Agdenes 2018 (1.1.) 1622 Agdenes 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5017 Bjugn 2018 (1.1.) 1627 Bjugn 2020 (1.1.) 5057 Ørland
5018 Åfjord 2018 (1.1.) 1630 Åfjord 2020 (1.1.) 5058 Åfjord
5019 Roan 2018 (1.1.) 1632 Roan 2020 (1.1.) 5058 Åfjord
5020 Osen 2018 (1.1.) 1633 Osen
5021 Oppdal 2018 (1.1.) 1634 Oppdal
5022 Rennebu 2018 (1.1.) 1635 Rennebu
5023 Meldal 2018 (1.1.) 1636 Meldal 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5024 Orkdal 2018 (1.1.) 1638 Orkdal 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5025 Røros 2018 (1.1.) 1640 Røros
5026 Holtålen 2018 (1.1.) 1644 Holtålen
5027 Midtre Gauldal 2018 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
5028 Melhus 2018 (1.1.) 1653 Melhus
5029 Skaun 2018 (1.1.) 1657 Skaun
5030 Klæbu 2018 (1.1.) 1662 Klæbu 2020 (1.1.) 5001 Trondheim
5031 Malvik 2018 (1.1.) 1663 Malvik
5032 Selbu 2018 (1.1.) 1664 Selbu
5033 Tydal 2018 (1.1.) 1665 Tydal
5034 Meråker 2018 (1.1.) 1711 Meråker Nord-Trøndelag
5035 Stjørdal 2018 (1.1.) 1714 Stjørdal
5036 Frosta 2018 (1.1.) 1717 Frosta
5037 Levanger 2018 (1.1.) 1719 Levanger
5038 Verdal 2018 (1.1.) 1721 Verdal
5039 Verran 2018 (1.1.) 1724 Verran 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5040 Namdalseid 2018 (1.1.) 1725 Namdalseid 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5041 Snåsa 2018 (1.1.) 1736 Snåsa
5042 Lierne 2018 (1.1.) 1738 Lierne
5043 Røyrvik 2018 (1.1.) 1739 Røyrvik
5044 Namsskogan 2018 (1.1.) 1740 Namsskogan
5045 Grong 2018 (1.1.) 1742 Grong
5046 Høylandet 2018 (1.1.) 1743 Høylandet
5047 Overhalla 2018 (1.1.) 1744 Overhalla
5048 Fosnes 2018 (1.1.) 1748 Fosnes 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5049 Flatanger 2018 (1.1.) 1749 Flatanger
5050 Vikna 2018 (1.1.) 1750 Vikna 2020 (1.1.) 5060 Nærøysund
5051 Nærøy 2018 (1.1.) 1751 Nærøy 2020 (1.1.) 5060 Nærøysund
5052 Leka 2018 (1.1.) 1755 Leka
5053 Inderøy 2018 (1.1.) 1756 Inderøy
5054 Indre Fosen 2018 (1.1.) 1624 Rissa
1718 Leksvik
5055 Heim 2020 (1.1.) 1571 Halsa Møre og Romsdal
5011 Hemne
5012 Snillfjord (Vennastranda)
Trøndelag
5056 Hitra 2020 (1.1.) 5013 Hitra
5012 Snillfjord (Sundan/Hemnskjela)
5057 Ørland 2020 (1.1.) 5015 Ørland
5017 Bjugn
5058 Åfjord 2020 (1.1.) 5018 Åfjord
5019 Roan
5059 Orkland 2020 (1.1.) 5012 Snillfjord (Krokstadøra)
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal
5060 Nærøysund 2020 (1.1.) 5050 Vikna
5051 Nærøy
5061 Rindal 2019 (1.1.) 1567 Rindal Møre og Romsdal

18. Nordland[rediger | rediger kilde]

Nordlands amt inntil 1.1.1919.
Nordland fylke og dets kommuner, med unntak ved kommunesammenslåinger, beholder sitt/sine fylkes-/kommunenummer etter 1.1.2020. Tjeldsund overført til Troms og Finnmark.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1801 Brønnøysund 1923 (1.1.) Ladested 1923
1814 Brønnøy
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1802 Mosjøen 1876 (1.1.) Ladested 1875
1824 Vefsen
1939
1962 (1.1.)
1824 Vefsn
1803 Mo 1923 (1.1.) Ladested 1923
1833 Mo
1964 (1.1.) 1833 Rana
1804 Bodø 1838 (1.1.) Kjøpstad 1816
1843 Bodin
Formannskap XVIII.1
Bodøe(n) (til 1840) 1938, 1959, 1968 (1.1.) 1804 Bodø
1968 (1.1.) 1804 Bodø
1843 Bodin
2005 (1.1.) 1804 Bodø
2005 (1.1.) 1804 Bodø
1842 Skjerstad
1805 Narvik 1902 (1.1.) Kjøpstad 1902
1855 Ankenes
Narduigh/Noruigen (1567)
Victoriahavn (1897)
1974 (1.1.) 1805 Narvik
1974 (1.1.) 1805 Narvik
1855 Ankenes
2020 (1.1.) 1806 Narvik
1806 Svolvær 1918 (1.7.) Ladested 1918
1865 Vågan
1964 (1.1.) 1865 Vågan
1806 Narvik 2020 (1.1.) 1805 Narvik
1850 Tysfjord (del av)
1854 Balangen
1811 Nordbindalen* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.2
1852 1811 Bindalen
Bindal 1852 1780 Sørbindalen
1811 Nordbindalen
Birnudalr (norrønt)
Bindalen (til 1917)
1812 Sømna 1901 (1.1.) 1814 Brønnøy Wiig (1801)
Vik (til 13.11.1940)
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1812 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy (del av)
1813 Velfjord 1875 (1.10.) 1814 Brønnø Velfjorden (til 1908) 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1813 Brønnøy 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy (del av)
1814 Brønnøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.3
Brunneyjar (norrønt)
Brønøe (til 1840)
Brønø (til 1875)
Brønnø (til 1908)
1875 (1.10) 1813 Velfjorden
1814 Brønnø
1901 (1.1.) 1814 Brønnø
1812 Vik
1923 (1.1.) 1801 Brønnøysund
1814 Brønnøy
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1964 (1.1.) 1801 Brønnøysund
1811 Bindal (del av)
1812 Sømna
1813 Velfjord
1814 Brønnøy
1977 (1.1.) 1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.4
Wægen (til 1769)
Vægøe(n) (til 1840)
Vegø (til 1884)
1965 (1.1.) 1815 Vega
1965 (1.1.) 1815 Vega
1817 Tjøtta (del av)
1816 Vevelstad 1916 (1.7.) 1817 Tjøtta (del av) Wævelstad (1810)
1817 Tjøtta 1862 1820 Alstahoug Þjotta (norrønt)
Thiøtø (1801)
Tjøtø (til 1865)
Tjøttø (til 1884)
1916 (1.7) 1816 Vevelstad
1817 Tjøtta
1965 (1.1.) 1815 Vega
1820 Alstahaug
1822 Leirfjord
1818 Herøy 1864 1820 Alstahoug Herrøe (1801)
Herø (til 1908)
1917 (1.7) 1818 Herøy
1819 Nordvik
1962 (1.1.) 1818 Herøy
1827 Dønna
1965 (1.1.) 1818 Herøy
1965 (1.1.) 1818 Herøy
1820 Alstahaug (del av)
1819 Nordvik 1917 (1.7.) 1818 Herøy 1962 (1.1.) 1827 Dønna
1820 Alstahaug 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.5
Alstahoug (til 1865) 1862 1817 Tjøtta
1820 Alstahoug
1864 1818 Herø
1820 Alstahoug
1899 (1.7.) 1820 Alstahaug
1821 Stamnes
1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1965 (1.1.) 1817 Tjøtta (del av)
1820 Alstahaug
1821 Sandnessjøen
1821 Stamnes
Sandnessjøen
1899 (1.7) 1820 Alstahaug Stamnes (til 1.7.1948) 1915 (1.7) 1821 Stamnes
1822 Leirfjord
1915 (1.7) 1821 Stamnes
1822 Leirfjord
1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1822 Leirfjord 1915 (1.7.) 1821 Stamnes 1964 (1.1.) 1822 Leirfjord
1964 (1.1.) 1817 Tjøtta (del av)
1822 Leirfjord
1828 Nesna (del av)
1823 Drevja 1927 (1.7.) 1824 Vefsn 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1824 Vefsn 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.6
Vefsnir (norrønt)
Wefsen (1769)
Væfsen (til 1801)
Vefsen (til 1917)
1862 1824 Vefsen
1826 Hattfjelldal
1876 1802 Mosjøen
1824 Vefsen
1927 (1.7) 1823 Drevja
1824 Vefsn
1825 Grane
1939, 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1962 (1.1.) 1802 Mosjøen
1823 Drevja
1824 Vefsn
1829 Elsfjord
1825 Grane 1927 (1.7.) 1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal 1862 1824 Vefsen Hatfjelddalen (til 1908)
Hatfjelldalen (til 1917)
Hatfjelldal (til 29.1.1926)
1827 Dønnes 1888 (1.7.) 1828 Nesne Dønnæs (1801) 1962 (1.1.) 1827 Dønna
1828 Nesna
Dønna 1962 (1.1.) 1819 Nordvik
1827 Dønnes
1828 Nesna (del av)
1828 Nesna 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.7
Ytre Ranen (1736)
Næsne (til 1884)
Nesne (til 1908)
1888 (1.7) 1827 Dønnes
1828 Nesne
1964 (1.1.) 1822 Leirfjord
1827 Dønna
1828 Nesna
1833 Rana
1964 (1.1.) 1828 Nesna (del av)
1829 Elsfjord 1929 (1.7.) 1832 Hemnes 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1830 Korgen 1918 (1.7.) 1832 Hemnes 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1831 Sør-Rana 1929 (1.7.) 1832 Hemnes 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1833 Rana
1832 Hemnes 1839 (13.3.) 1833 Ranen Indre Ranen (1736)
Hæmnes/Hemnæs (til 1801)
Søndre Ranen (1839)
Heimnes (1865)
Hemnæs (1884)
1918 (1.7.) 1930 Korgen
1932 Hemnes
1929 (1.7) 1829 Elsfjord
1831 Sør-Rana
1832 Hemnes
1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1964 (1.1.) 1826 Hattfjelldal (del av)
1830 Korgen
1831 Sør-Rana (del av)
1832 Hemnes
1833 Ranen* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.8
1839 (13.3.) 1832 Hemnes
1833 Mo
Mo* 1839 (13.3.) 1833 Ranen Moe (1801)
Nordre Ranen (1839)
Mo herred (1920)
1923 (1.1.) 1803 Mo
1833 Nord-Rana
Nord-Rana 1923 (1.1.) 1833 Mo 1964 (1.1.) 1833 Rana
Rana 1964 (1.1.) 1803 Mo
1828 Nesna (del av)
1831 Sør-Rana (del av)
1833 Nord-Rana
Ranen (1801)
1834 Lurøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.9
Lurøe (til 1840)
Lurø (til 1908)
1872 (1.1.) 1834 Lurø
1835 Træna
1835 Træna 1872 (1.1.) 1834 Lurø Trænen (til 1908)
1836 Rødøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.10
Rødøe (til 1840)
Rødø (til 1908)
1884 (1.1.) 1836 Rødøy
1837 Meløy
1837 Meløy 1884 (1.1.) 1836 Rødø Meløe (1801)
Melø (til 1908)
1838 Gildeskål 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.11
Gilleskaal (til 1801)
Gildeskaal (til 1918)
1853 1838 Gildeskål
1839 Beiarn
1839 Beiarn 1853 1838 Gildeskaal Bejeren (1801)
Beieren (til 1908)
1840 Saltdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.13
Saltdalen (til 1917)
1841 Fauske 1905 (1.1.) 1842 Skjerstad
1842 Skjerstad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.12
Skiærstad (1769)
Scherstad (1801)
1905 (1.1.) 1841 Fauske
1842 Skjerstad
2005 (1.1.) 1804 Bodø
1843 Bodin 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.14
Bodø(e) Landdistrikt (til 1875)
Bodø (til 1896)
1938, 1959, 1964 (1.1.) 1843 Bodin
1964 (1.1.) 1843 Bodin
1844 Kjerringøy (del av)
1845 Sørfold (del av)
1968 (1.1.) 1804 Bodø
1844 Kjerringøy 1906 (1.1.) 1846 Nordfolden-Kjerringø Kierringøe (1801)
Kjerringø (til 1908)
1964 (1.1.) 1843 Bodin
1848 Steigen
1845 Folden* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.15
1887 (1.1.) 1845 Sørfolden
1846 Nordfolden-Kjerringø
Sørfold 1887 (1.1.) 1845 Folden Sørfolden (til 1908) 1964 (1.1.) 1843 Bodin
1845 Sørfold
1946 (1.1.) 1845 Sørfold
1844 Nordfold (del av)
1846 Nordfolden-Kjerringø* 1887 (1.1.) 1845 Folden 1906 (1.1.) 1844 Kjerringø
1846 Nordfolden
Nordfold 1906 (1.1.) 1845 Nordfolden-Kjerringø Nordfolden (til 1908) 1964 (1.1.) 1845 Sørfold
1848 Steigen
1847 Ledingen
Leiranger
1900 (1.9.) 1848 Steigen Leiðangrar (norrønt)
Le(i)dingen (til 3.7.1909)
1964 (1.1.) 1848 Steigen
1848 Steigen 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.16
Stegen (til 1875) 1900 (1.9.) 1847 Ledingen
1848 Steigen
1964 (1.1) 1848 Steigen
1964 (1.1) 1844 Kjerringøy (del av)
1846 Nordfold (del av)
1847 Leiranger
1848 Steigen
1849 Hamarøy (del av)
1849 Hamarøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.17
Ham(m)erøe(n) (til 1840)
Hammerø (til 1908)
1964 (1.1.) 1848 Steigen
1849 Hamarøy
2020 (1.1.) 1875 Hamarøy
1850 Tysfjord 1869 (1.1.) 1851 Lødingen Tysfjorden (til 1908) 2020 (1.1.) 1806 Narvik
1875 Hamarøy
1851 Lødingen 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.18
Løding (1769)
Ledingen (til 1840)
1869 (1.1.) 1850 Tysfjord
1851 Lødingen
1909 (1.1.) 1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1964 (1.1.) 1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1854 Balangen
1852 Tjeldsund 1909 (1.1.) 1851 Lødingen 1964 (1.1.) 1852 Tjeldsund
1964 (1.1.) 1851 Lødingen (del av)
1852 Tjeldsund
2020 (1.1.) 5412 Tjeldsund
1853 Ofoten* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.19
1884 (1.1.) 1853 Evenes
1855 Ankenes
Evenes 1884 (1.1.) 1853 Ofoten Evindnæs (til 1875) 1912
1925 (1.1.)
1853 Evenes
1854 Ballangen
1854 Ballangen 1925 (1.7.) 1853 Evenes 1962 (1.1.) 1854 Ballangen
1962 (1.1.) 1851 Lødingen (del av)
1854 Ballangen
2020 (1.1.) 1806 Narvik
1855 Ankenes 1884 (1.1.) 1853 Ofoten Ankenæs (til 1865) 1902 (1.1.) 1805 Narvik
1855 Ankenes
1902 (1.1.) 1855 Ankenes 1974 (1.1.) 1805 Narvik
1856 Røst 1928 (1.7.) 1857 Værøy
1857 Værøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.20
Wærøen/Wæhrøe (til 1801)
Værøe (til 1840)
Værø (til 1908)
1928 (1.7) 1856 Røst
1857 Værøy
1858 Moskenes 1916 (1.7.) 1859 Flakstad 1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1859 Flakstad
1976 (1.1.) 1859 Flakstad
1874 Moskenes
1859 Flakstad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.21
Flagstad (til 1801) 1916 (1.7) 1858 Moskenes
1859 Flakstad
1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1859 1976 (1.1.) 1858 Moskenes (del av)
1860 Buksnes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.22
Buxnæs (til 1801)
Bugsnæs (til 1840)
Buksnæs (til 1884)
1919 (1.7) 1860 Buksnes
1861 Hol
1919 (1.7) 1860 Buksnes
1861 Hol
1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
Vestvågøy 1963 (1.1.) 1860 Buksnes
1861 Hol
1862 Borge
1863 Valberg
1861 Hol 1919 (1.7.) 1860 Buksnes Hoel (1801) 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1862 Borge 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.23
1927 (1.7) 1862 Borge
1863 Valdberg
1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1863 Valberg 1927 (1.7.) 1862 Borge 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1864 Gimsøy 1856 1865 Vaagen Gimsø (til 1908) 1964 (1.1.) 1865 Vågan
1865 Vågan 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.24
Waagen (1801)
Vaagen (til 1884)
Vaagan (til 1917)
1856 1864 Gimsøy
1865 Vaagen
1918 (1.7) 1806 Svolvær
1865 Vågan
1964 (1.1.) 1865 Vågan
1964 (1.1.) 1806 Svolvær
1864 Gimsøy
1865 Vågan
1866 Hadsel 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.25
Hassel (til 1840) 1963 (1.1.) 1866 Hadsel
1870 Sortland
1867 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.26
Bøe (til 1840)
1868 Øksnes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.27
Øxnæs(s) (til 1865)
Øksnæs (til 1884)
1919 (1.7) 1868 Øksnes
1869 Langenes
1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1869 Langenes
1869 Langenes 1919 (1.7.) 1868 Øksnes Langenæs (1801) 1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1870 Sortland
1870 Sortland 1841 (27.7.) 1866 Hadsel 1963 (1.1.) 1870 Sortland
1963 (1.1.) 1866 Hadsel (del av)
1869 Langenes (del av)
1870 Sortland
1871 Bjørnskinn 1924 (1.1.) 1872 Dverberg Biørnskind (1801)
Bjørnskind (til 1908)
1964 (1.1.) 1871 Andøy
Andøy 1964 (1.1.) 1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes
1872 Dverberg 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVIII.28
Dvergberg (1855) 1924 (1.1.) 1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes
1964 (1.1.) 1871 Andøy
1873 Andenes 1924 (1.1.) 1872 Dverberg Andenæs (1801) 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1874 Moskenes 1976 (1.1.) 1858 Moskenes (del av)
1875 Hamarøy 2020 (1.1.) 1849 Hamarøy
1850 Tysfjord
(del av)

54. Troms og Finnmark[rediger | rediger kilde]

I Troms og Finnmark inngår kommuner fra tidligere Troms og Finnmark fylker, samt Tjeldsund fra Nordland. Troms og Finnmark har i fylkesnummer 54, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
5401 Tromsø 2020 (1.1.) 1902 Tromsø Troms
5402 Harstad 2020 (1.1.) 1903 Harstad
5403 Alta 2020 (1.1.) 2012 Alta Finnmark
5404 Vardø 2020 (1.1.) 2002 Vardø
5405 Vadsø 2020 (1.1.) 2003 Vadsø
5406 Hammerfest 2020 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund
5411 Kvæfjord 2020 (1.1.) 1911 Kvæfjord Troms
5412 Tjeldsund 2020 (1.1.) 1852 Tjeldsund Nordland
1913 Skånland Troms
5413 Ibestad 2020 (1.1.) 1917 Ibestad
5414 Gratangen 2020 (1.1.) 1919 Gratangen
5415 Lavangen 2020 (1.1.) 1920 Lavangen
5416 Bardu 2020 (1.1.) 1922 Bardu
5417 Salangen 2020 (1.1.) 1923 Salangen
5418 Målselv 2020 (1.1.) 1924 Målselv
5419 Sørreisa 2020 (1.1.) 1925 Sørreisa
5420 Dyrøy 2020 (1.1.) 1926 Dyrøy
5421 Senja 2020 (1.1.) 1927 Tranøy
1928 Torsken
1929 Berg
1931 Lenvik
5422 Balsfjord 2020 (1.1.) 1933 Balsfjord
5423 Karlsøy 2020 (1.1.) 1936 Karlsøy
5424 Lyngen 2020 (1.1.) 1938 Lyngen
5425 Storfjord 2020 (1.1.) 1939 Storfjord
5426 Kåfjord 2020 (1.1.) 1940 Kåfjord
5427 Skjervøy 2020 (1.1.) 1941 Skjervøy
5428 Nordreisa 2020 (1.1.) 1942 Nordreisa
5429 Kvænangen 2020 (1.1.) 1943 Kvænangen
5430 Kautokeino
(Guovdageaidnu, Koutokeino)
2020 (1.1.) 2011 Kautokeino Finnmark
5432 Loppa 2020 (1.1.) 2014 Loppa
5433 Hasvik 2020 (1.1.) 2015 Hasvik
5434 Måsøy 2020 (1.1.) 2018 Måsøy
5435 Nordkapp 2020 (1.1.) 2019 Nordkapp
5436 Porsanger
(Porsáŋgu, Porsanki)
2020 (1.1.) 2020 Porsanger
5437 Karasjok
(Kárášjohka, Kaarasjoki)
2020 (1.1.) 2021 Karasjok
5438 Lebesby 2020 (1.1.) 2022 Lebesby
5439 Gamvik 2020 (1.1.) 2023 Gamvik
5440 Berlevåg 2020 (1.1.) 2024 Berlevåg
5441 Tana
(Deatnu, Taana, Teno)
2020 (1.1.) 2025 Tana
5442 Nesseby
(Unjárga, Uuniemi)
2020 (1.1.) 2027 Nesseby
5443 Båtsfjord 2020 (1.1.) 2028 Båtsfjord
5444 Sør-Varanger 2020 (1.1.) 2030 Sør-Varanger

Historisk nummerserie[rediger | rediger kilde]

01. Østfold[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes amt inntil 1.1.1919.
Østfold inngår fra 1.1. 2020 i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling
Videreført
Til kommune(r)
0101 Fredrikshald
Halden
1838 (1.1.) Ladested 1500-tallet
Kjøpstad 1665
Formannskap I.1
Friderichshald (1801)
Frederikshald (til 1865)
Fredrikshald (til 1.1.1928)
1864 (1.1.), 1909 (1.1.), 1936, 1950
1967 (1.1.)
0101 Halden
1967 (1.1.) 0101 Halden
0116 Berg
0117 Idd
1968 (1.1.)
2020 (1.1.)
3001 Halden
0102 Sarpsborg 1839 (9.8.) Grunnlagt 1016
Flyttet til Fredrikstad 1567
Kjøpstad 1839
0130 Tune
Borg(ar) (til 1200-tallet)
Gammelby (1567–1839)
1884 (1.1.), 1912 (1.1.), 1925 (1.7.), 1957 (1.7.), 1980 (1.1.)
1992 (1.1.)
0105 Sarpsborg
0103 Fredrikstad 1838 (1.1.) Kjøpstad 1569
Formannskap I.2
Friderichstad (1769)
Frederichstad (1801)
Frederik(s)stad (til 1865)
Fredriksstad (1875)
1867 (1.1.), 1951
1964 (1.1.)
0103 Fredrikstad
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0112 Torsnes (del av)
0113 Borge (del av)
0132 Glemmen
1968 (1.1.)
1994 (1.1.)
0106 Fredrikstad
0104 Moss 1838 (1.1.) Ladested 1597
Kjøpstad 1720
Formannskap I.3
Mosse (1801) 1840, 1876 (1.1.), 1925 (1.7.), 1938
1943 (1.7.)
0104 Moss
1943 (1.7.) 0104 Moss
0194 Jeløy
2020 (1.1.) 3002 Moss
0105 Sarpsborg 1992 (1.1.) 0102 Sarpsborg
0114 Varteig (del av)
0115 Skjeberg
0130 Tune
2020 (1.1.) 3003 Sarpsborg
0106 Fredrikstad 1994 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0131 Rolvsøy
0133 Kråkerøy
0134 Onsøy
2020 (1.1.) 3004 Fredrikstad
0111 Hvaler 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.10
Hvaløer (1801)
Hvaløerne (til 1889)
Hvalerøerne
2020 (1.1.) 3011 Hvaler
0112 Torsnes 1910 (1.1.) Annekssogn til Borge
0113 Borge
Þórsnesi (norrønt)
Thorsnæs (1801)
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0113 Borge 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.11
1910 (1.1.) 0112 Torsnes
0113 Borge
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
1964 (1.1.) 0112 Torsnes (del av)
0113 Borge (del av)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0114 Varteig 1861 (1.1.) Annekssogn til Tune
0130 Tune
Warte (1769)
Warthøy (1801)
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0128 Rakkestad
0115 Skjeberg 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.14
Skjálberg (norrønt)
Skjaberg (1700-tallet)
Skieberg (til 1840)
Skeberg (1865)
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0116 Berg 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap I.15
Tistedalen
Bergs Landdistrikt (1855)
1967 (1.1.) 0101 Halden
0117 Idd 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.16
Søndre Fredrikshald (Inntil 1769)
Idde (til 1840)
Ids Landdistrikt (1855)
Id (til 1917)
1967 (1.1.) 0101 Halden
0118 Aremark 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.17
Aursmǫrk (norrønt)
Ørsmark (til 1600-tallet)
Ahremarch (1801)
1903 (1.7.) 0118 Aremark
0119 Øymark
2020 (1.1.) 3012 Aremark
0119 Øymark 1903 (1.7.) Annekssogn til Aremark
0118 Aremark
Oddemark (1769)
Ødemarch (1801)
Ømark (til 1917)
1964 (1.1.) 0119 Marker
Marker 1964 (1.1.) 0119 Øymark
0120 Rødenes
2020 (1.1.) 3013 Marker
0120 Rødenes 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.24
Rødenæs (til 1884)
Røddenæs
1902 (1.1.) 0120 Rødenes
0121 Rømskog
1964 (1.1.) 0119 Marker
0121 Rømskog 1902 (1.1.) Annekssogn til Rødenes
0120 Rødenes
Rømschougen (til 1801)
Rømskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
0122 Trøgstad 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.22
Thrygstad (til 1865)
Trygstad (til 1884)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0123 Spydeberg 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.20
Spjótaberg (norrønt)
Spjoteberg (1700-tallet)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0124 Askim 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.21
Aschim (1801) 2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0125 Eidsberg 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.23
Edsberg (1801) 1920 (1.7.) 0125 Eidsberg
0126 Mysen
1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
0126 Mysen
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0126 Mysen 1920 (1.7.) Annekssogn til Eidsberg
0125 Eidsberg
1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
0127 Skiptvet 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.19
Skygþveit (norrønt)
Skygthveit (1700-tallet)
Skibtved (til 1840)
Skibthved (1855)
Skiptvedt (1865)
Skibtvet (til 1884)
2020 (1.1.) 3015 Skiptvet
0128 Rakkestad 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.18
Rachestad (1801) 1917 (1.7.) 0128 Rakkestad
0129 Degernes
1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0129 Degernes
1992 (1.1.) 0128 Rakkestad
1992 (1.1.) 0114 Varteig (del av)
0128 Rakkestad
2020 (1.1.) 3016 Rakkestad
0129 Degernes 1917 (1.7.) Annekssogn til Rakkestad
0128 Rakkestad
Degernæs (1769)
Deignæs (1801)
1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0130 Tune 1838 (1.1.) Fylkeskirke for Vingulmark 1067
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.12
Tunum (norrønt)
Thunøe (til 1840)
Thune
Tune Landdistrikt (1855)
1839 (9.8.) 0102 Sarpsborg
0130 Tune
1861 (1.1) 0114 Varteig
0130 Tune
1911 (1.1.) 0130 Tune
0131 Rolvsøy
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0131 Rolvsøy 1911 (1.1.) Annekssogn til Tune
0130 Tune
Hrólfsey (norrønt) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0132 Glemmen 1838 (1.1.) Annekssogn til Fredrikstad
Formannskap I.13
Frederikstad Landdistrikt (til 1855)
Fredrikstad Landdistrikt
Glemminge (til 1917)
1908 (1.1) 0132 Glemminge
0133 Kraakerøy
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0133 Kråkerøy 1908 (1.1.) Annekssogn til Glemmen
0132 Glemminge
Kraakerøy (til 1918) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0134 Onsøy 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.9
Óðinsey (norrønt)
Odinsø (1700-tallet)
Onsøe (til 1801)
Onsø (til 1917)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0135 Råde 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.8
Rode (1700-tallet)
Raade (til 1918)
2020 (1.1.) 3017 Råde
0136 Rygge 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.6
Ryggihof (1700-tallet) 2020 (1.1.) 3002 Moss
0137 Våler 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.5
Waaler (til 1801)
Vaaler (til 1918)
2020 (1.1.) 3018 Våler
0138 Hobøl 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap I.4
Hobøle (1700-tallet)
Haabel (til 1840)
Haabøl (til 1889)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0194* Jeløy 1838 (1.1.) Annekssogn til Moss
Formannskap I.7
Mosse Landsogn (1865)
Moss Landdistrikt (1875)
Moss (til 27.6.1919)
1943 (1.7.) 0104 Moss

02. Akershus[rediger | rediger kilde]

Akershus amt inntil 1.1.1919.
Akershus inngår fra 1.1. 2020 i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0201 Soon og Hølen* 1838 (1.1.) Formannskap II.1 1848 (1.1.) 0201 Soon
0204 Hølen
Son 1848 (1.1.) Ladested 1604
0201 Soon og Hølen
Zoon/Zoen (1600-tallet)
Soon (til 1891)
1964 (1.1.) 0211 Vestby
0202 Hvitsten Ladested 1600-tallet
Ikke egen kommune, men underlagt 0211 Vestby.
Kvitastein (norrønt)
Wiidsteen (1801)
Hvidsteen (1855)
Hvidsten (til 1900)
1964 (1.1.) 0211 Vestby
0203 Drøbak 1838 (1.1.) Ladested 1600-tallet
Kjøpstad 1842
Formannskap II.2
Drøbach (1801) 1962 (1.1.) 0215 Frogn
0204* Hølen 1848 (1.1.) Ladested 1600-tallet
0201 Soon og Hølen
Høelen (1801) 1943 (1.7.) 0211 Vestby
0211 Vestby 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.7
Westbye (1801)
Vestby Landdistrikt (1855)
1943 (1.7.) 0211 Vestby
1943 (1.7.) 0204 Hølen
0211 Vestby
1964 (1.1.) 0211 Vestby
1964 (1.1.) 0201 Son
0211 Vestby
2020 (1.1.) 3019 Vestby
0212 Kråkstad 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.4
Krakostad (1700-tallet)
Krogstad (1801)
Kraakstad (til 1918)
1931 (1.7.) 0212 Kråkstad
0213 Ski
1964 (1.1.) 0213 Ski
0213 Ski 1931 (1.7.) Annekssogn til Kråkstad
0212 Kråkstad
Skeid (1700-tallet)
Skhie (1769)
1964 (1.1.) 0213 Ski
1964 (1.1.) 0212 Kråkstad
0213 Ski
2020 (1.1.) 3020 Nordre Follo
0214 Ås 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.5
Aas (til 1918) 2020 (1.1.) 3021 Ås
0215 Frogn 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.3
Frauner (1700-tallet)
Froen (1801)
Drøbaks Landdistrikt (til 1855)
Fron (til 1885)
2020 (1.1.) 3022 Frogn
0216 Nesodden 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.6
Næsodden (til 1884) 1915 (1.7.) 0216 Nesodden
0217 Oppegård
2020 (1.1.) 3023 Nesodden
0217 Oppegård 1915 (1.7.) Annekssogn til Nesodden
0216 Nesodden
Oppegaard (til 1918) 2020 (1.1.) 3020 Nordre Follo
0218 Aker 1838 (1.1.) Fylkeskirke for Vingulmark 1067
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.10
Akre (norrønt)
Ag(g)er (til 1801)
Agers Landdistrikt (til 1855)
Ager
1948 (1.1.) 0301 Oslo
0219 Bærum 1838 (1.1.) Vestre og Østre Bærum annekssogn til Asker, og eget tinglag
Formannskap II.9
Berghæimi (norrønt)
Bergheim (1700-tallet)
2020 (1.1.) 3024 Bærum
0220 Asker 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.8
Ascher (1801) 2020 (1.1.) 3025 Asker
0221 Høland* 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.15
Høeland (1801)
Høyland (1835)
1905 (1.1.) 0221 Høland
0223 Setskog
1924 (1.7.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
Søndre Høland 1924 (1.7.) Annekssogn til Høland
0221 Høland
Hemnes (til 1931) 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
Aurskog-Høland 1966 (1.1.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0223 Setskog
0224 Aurskog
2020 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
0222 Nordre Høland 1924 (1.7.) Annekssogn til Høland
0221 Høland
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0223 Setskog 1905 (1.1.) Annekssogn til Høland
0221 Høland
Sitskoven (1769)
Zidskoug (1801)
Setskogen (til 1917)
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0224 Aurskog 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.14
Aurskógr (norrønt)
Urschoug (1801)
Urskoug (til 1855)
Urskaug (1865)
Urskog (til 1917)
1919 (1.7.) 0224 Aurskog
0225 Blaker
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0225 Blaker 1919 (1.7.) Annekssogn til Aurskog
0224 Aurskog
Blakier (til 1801)
Blakjer
1962 (1.1.) 0226 Sørum
0226 Sørum 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.13
Søreim (1700-tallet) 1962 (1.1.) 0226 Sørum
1962 (1.1.) 0225 Blaker
0226 Sørum
2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0227 Fet 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.16
Fedt (til 1840) 2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0228 Rælingen 1929 (1.7.) Annekssogn til Fet
0227 Fet
Relling (1769)
Ræling (1801)
2020 (1.1.) 3027 Rælingen
0229 Enebakk 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.17
Enebach (1801)
Enebak (til 1918)
2020 (1.1.) 3028 Enebakk
0230 Lørenskog 1908 (1.1.) Annekssogn til Skedsmo
0231 Skedsmo
Lørenskoven (til 1801)
Lørenskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3029 Lørenskog
0231 Skedsmo 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.11
Skytsmoe (til 1801)
Skjesmoe (1835)
1908 (1.1.) 0230 Lørenskog
0231 Skedsmo
0232 Lillestrøm
1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
0232 Lillestrøm
2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0232 Lillestrøm 1908 (1.1.) Annekssogn til Skedsmo
0231 Skedsmo
1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
0233 Nittedal 1838 (1.1.) Utskilt fra Skedsmo 1774
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.12
Nitedal (til 1900)
Nittedalen (til 1917)
2020 (1.1.) 3031 Nittedal
0234 Gjerdrum 1838 (1.1.) Antatt kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.18
Gierdrum (til 1801)
Gerdrum
2020 (1.1.) 3032 Gjerdrum
0235 Ullensaker 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.22
Ullinshof (1700-tallet)
Ullensager (til 1855)
Ulensaker
2020 (1.1.) 3033 Ullensaker
0236 Nes 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.23
Næss (1801)
Næs (til 1900)
2020 (1.1.) 3034 Nes
0237 Eidsvoll 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.21
Eiðsvǫllr (norrønt)
Ejdsvold (1801)
Eidsvold (til 1917)
2020 (1.1.) 3035 Eidsvoll
0238 Nannestad 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.19
2020 (1.1.) 3036 Nannestad
0239 Hurdal 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Utskilt fra Eidsvoll 1777
Prestegjeld i 1837
Formannskap II.20
Urdedal (1700-tallet)
Hurda(h)len (til 1917)
2020 (1.1.) 3037 Hurdal
0240 Feiring 1870 (1.1.) Annekssogn til Hurdal
0239 Hurdalen
Feigringen (1801)
Feiringen (1875)
Fering (1891, 1900)
1964 (1.1.) 0237 Eidsvoll

04. Hedmark[rediger | rediger kilde]

Hedemarkens amt til 1.1.1919.
Hedmark inngår fra 1.1. 2020 i Innlandet, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0401 Hamar 1849 (21.3.) Bispesete 1153-1536
Kjøpstad 1848
Stiftstad 1864-1919
Annekssogn til Vang
Utskilt fra Vang 1908
0414 Vang
Hammer
Storhamar
1878, 1946, 1947
1992 (1.1.)
0403 Hamar
0402 Kongsvinger 1855 (7.2.) Kjøpstad 1854
0421 Vinger
1876
1964 (1.1.)
0421 Kongsvinger
0402 1965 (1.1.) 0421 Kongsvinger 2020 (1.1.) 3401 Kongsvinger
0403 Hamar 1992 (1.1.) 0401 Hamar
0412 Ringsaker (del av)
0414 Vang
2020 (1.1.) 3403 Hamar
0411 Nes 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.11
Næss (1801)
Næs (til 1884)
1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0412 Ringsaker 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.10
Hringisakr (norrønt)
Ringsager (til 1855)
1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
1964 (1.1.) 0411 Nes
0412 Ringsaker
0413 Furnes
0414 Vang (del av)
2020 (1.1.) 3411 Ringsaker
0413 Furnes 1891 (1.1.) Annekssogn til Vang
Utskilt fra Vang 1908
0414 Vang
Furnæs (til 1884) 1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0414 Vang 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.9
Wang (1801) 1848 0401 Hamar
0414 Vang
1891 (1.1.) 0413 Furnes
0414 Vang
1992 (1.1.) 0403 Hamar
0415 Løten 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.6
Lauten (1700-tallet)
Leuthen (til 1801)
Løiten (til 1917)
2020 (1.1.) 3412 Løten
0416 Romedal 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.7
Rudmedal (1700-tallet)
Rommedal (til 1840)
1964 (1.1.) 0417 Stange
0417 Stange 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.8
1964 (1.1.) 0417 Stange
1964 (1.1.) 0416 Romedal
0417 Stange
2020 (1.1.) 3413 Stange
0418 Nord-Odal 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Utskilt fra Strøm 1819
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.5
Sand (til 1819)
Nordre Oudal(en) (til 1917)
2020 (1.1.) 3414 Nord-Odal
0419 Sør-Odal 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Utskilt fra Strøm 1819
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.4
Strøm (til 1819)
Søndre Oudal(en) (til 1917)
2020 (1.1.) 3415 Sør-Odal
0420 Eidskog 1861 (1.1.) Utskilt fra Vinger 1859
0421 Vinger
Eidskoug (1838)
Eidskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3416 Eidskog
0421 Vinger 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.3
Winger (1801) 1855 (7.2) 0402 Kongsvinger
0421 Vinger
1864 (1.1.) 0421 Eidskog
0421 Vinger
1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
Kongsvinger 1964 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0421 Vinger
0422 Brandval
1965 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0422 Brandval 1867 (1.1.) Annekssogn til Grue
Utskilt fra Grue 1863
0423 Grue
Brandvold (til 1884) 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0423 Grue 1838 (1.1.) Antatt kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.2
1867 (1.1) 0422 Brandvold
0423 Grue
2020 (1.1.) 3417 Grue
0424 Hof 1838 (1.1.) Antatt kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.1
Hoff (1801) 1848 (12.7) 0424 Hof
0425 Aasnæs og Vaaler
1963 (1.1.) 0425 Åsnes
0425 Aasnæs og Vaaler* 1848 (12.7.) Annekssogn til Hof
Utskilt fra Hof 1848
0424 Hof
1854 0425 Aasnæs
0426 Vaaler
Åsnes 1854 0425 Aasnæs og Vaaler Aasnæs (til 1884)
Aasnes (til 1918)
1963 (1.1.) 0425 Åsnes
1963 (1.1.) 0424 Hof
0425 Åsnes
2020 (1.1.) 3418 Åsnes
0426 Våler 1854 Annekssogn til Åsnes
0425 Aasnæs og Vaaler
Waaler (1801)
Vaaler (til 1918)
2020 (1.1.) 3419 Våler
0427 Elverum 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.19
Álfrheimsherað (norrønt) 2020 (1.1.) 3420 Elverum
0428 Trysil 1838 (1.1.) Utskilt fra Elverum 1780
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.18
Trysiljar (norrønt)
Tryssel (1769)
Tryssild (til 1840)
Trysil (1865)
Tryssil (til 1903)
1880
1911 (1.1.)
0428 Trysill
0434 Engerdalen
2020 (1.1.) 3421 Trysil
0429 Åmot 1838 (1.1.) Antatt kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.17
Ámót (norrønt)
Aamodt (til 1840)
Aamot (til 1918)
1880
2020 (1.1.)
3422 Åmot
0430 Stor-Elvdal 1838 (1.1.) Annekssogn til Åmot, og eget tinglag
Formannskap IV.16
Store Elvedalen (til 1865)
Storelvedalen (1875)
Stor-Elvedalen (til 1917)
1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
0431 Sollia
2020 (1.1.) 3423 Stor-Elvdal
0431 Sollia 1890 (1.1.) 0580 Sollien Sollien (til 1917) 1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen* 1838 (1.1.) Annekssogn til Åmot
Utskilt fra Åmot 1741
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.15
Hreinudal (norrønt)
Reindalen (1700-tallet)
Reendahlen (1801)
Reendalen (til 1855)
1880 (1.1.) 0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
Ytre Rendal 1880 (1.1.) 0432 Rendalen Ytre Rendalen (til 1917) 1911 (1.1.) 0432 Ytre Rendalen
0434 Engerdalen
1965 (1.1.) 0432 Rendalen
Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Ytre Rendal
0433 Øvre Rendal
2020 (1.1.) 3424 Rendalen
0433 Øvre Rendal 1880 (1.1.) Annekssogn til Åmot
Utskilt fra Åmot 1741
0432 Rendalen
Øvre Rendalen (til 1917) 1911 (1.1.) 0433 Øvre Rendalen
0434 Engerdalen
1965 (1.1.) 0432 Rendalen
0434 Engerdal 1911 (1.1.) 0428 Tryssil (del av)
0432 Ytre Rendalen (del av)
0433 Øvre Rendalen (del av)
0436 Tolgen (del av)
Engjardal (norrønt)
Engerdalen (til 1917)
2020 (1.1.) 3425 Engerdal
0435 Os 1926 (1.7.) Annekssogn til Tolga
Utskilt fra Tolga 1982
0436 Tolga
Ous (1801) 1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
Tolga-Os 1966 (1.1.) 0435 Os
0436 Tolga
1976 (1.1.) 0436 Tolga
0441 Os
0436 Tolga 1838 (1.1.) Annekssogn til Tynset
Utskilt fra Tynset 1735
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.13
Tolgen (til 1917) 1911 (1.1.) 0434 Engerdalen
0436 Tolgen
1926 (1.7.) 0435 Os
0436 Tolga
1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0436 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os 2020 (1.1.) 3426 Tolga
0437 Tynset 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.14
Tunnusetr (norrønt)
Tunsæter (1700-tallet)
Tønsæt (til 1865)
Tønset (til 1917)
1864 (1.1.) 0437 Tønsæt
0438 Lille Elvedalen (del av)
1966 (1.1.) 0437 Tynset
1966 (1.1.) 0437 Tynset
0440 Kvikne (del av)
2020 (1.1.) 3427 Tynset
0438 Alvdal 1864 (1.1.) Annekssogn til Tynset
Utskilt fra Tynset 1863
0437 Tønsæt (del av)
0511 Dovre (del av)
Lille Elvedalen (til 1865)
Lilleelvedalen (1875)
Lille-Elvedalen (1900)
Lille-Elvdalen (til 1917)
1914 (1.1.) 0438 Lille-Elvdalen
0439 Foldalen
2020 (1.1.) 3428 Alvdal
0439 Folldal 1914 (1.1.) Annekssogn til Alvdal
Utskilt fra Alvdal 1989
0438 Lille Elvedalen
Foldalen (til 1917)
Foldal (til 1936)
2020 (1.1.) 3429 Folldal
0440 Kvikne 1838 (1.1.) Annekssogn til Tynset
Utskilt fra Tynset 1735
Prestegjeld i 1837
Formannskap IV.12
Qveckne (1769)
Qvekne (1801)
Qvikne (til 1845)
1966 (1.1.) 0437 Tynset
1635 Rennebu
0441 Os 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os 2020 (1.1.) 3430 Os

05. Oppland[rediger | rediger kilde]

Kristians amt inntil 1.1.1919.
Oppland inngår fra 1.1. 2020 i Innlandet, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0501 Lillehammer 1838 (1.1.) "Kjøpstadanlegg" 1827
Kjøpstad 1842 (8.9.)
0524 Fåberg
Formannskap V.1
Lille Hamer (1769) 1906 (1.1.), 1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
0524 Fåberg
2020 (1.1.) 3405 Lillehammer
0502 Gjøvik 1861 (1.1.) Kjøpstad 1859
Utskilt fra Vardal 1940
0527 Vardal
1921, 1955, 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0525 Biri
0526 Snertingdal
0527 Vardal (del av)
2020 (1.1.) 3407 Gjøvik
0511 Dovre 1861 (1.1.) Annekssogn til Lesja
Utskilt fra Lesja 1861
0512 Lesje
1864 (1.1.) 0438 Lille Elvedalen (del av)
0511 Dovre
2020 (1.1.) 3431 Dovre
0512 Lesja 1838 (1.1.) Antatt kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.13
Lesjar (norrønt)
Læssøe (1769)
Lessøe (til 1840)
Lesje (til 1917)
1861 (1.1) 0511 Dovre
0512 Lesje
2020 (1.1.) 3432 Lesja
0513 Skjåk 1866 (1.1.) Annekssogn til Lom
Utskilt fra Lom 1863
0514 Lom
Scheager (1769)
Skiager (til 1865)
Skeaker, Skiaker (1875)
Skiaaker (til 4.6.1909)
Skjaak (til 1918)
2020 (1.1.) 3433 Skjåk
0514 Lom 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.12
Lomb (til 1801) 1866 (1.1.) 0513 Skiager
0514 Lom
2020 (1.1.) 3434 Lom
0515 Vågå 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.11
Vaga (norrønt)
Waaege (1647)
Waage (til 1801)
Vaage (til 1917)
Vaagaa (1918)
1908 (1.1.) 0515 Vaage
0516 Hedalen
0517 Sel
2020 (1.1.) 3435 Vågå
0516 Heidal 1908 (1.1.) Annekssogn til Sel
0515 Vaage
Hedalen (til 1917) 1965 (1.1.) 0517 Sel
0516 Nord-Fron 1977 (1.1.) 0518 Fron 2020 (1.1.) 3436 Nord-Fron
0517 Sel 1908 (1.1.) Annekssogn til Vågå
Utskilt fra Vågå 1910
0515 Vaage
Sell (1769) 1965 (1.1.) 0517 Sel
1965 (1.1.) 0515 Vågå (del av)
0516 Heidal
0517 Sel
0518 Nord-Fron (del av)
2020 (1.1.) 3437 Sel
0518 Fron* 1838 (1.1.) Antatt kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.10
Delt i Nordre og Søndre Fron 1850
Froen (til 1840) 1851 0518 Nordre Fron
0519 Søndre Fron
Nord-Fron 1851 Utskilt fra Fron 1850
0518 Fron
Nordre Fron (til 8.5.1925) 1966 (1.1.) 0518 Fron
Fron 1966 (1.1.) 0518 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
1977 (1.1.) 0516 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
0519 Sør-Fron 1851 Utskilt fra Fron 1850
0518 Fron
Søndre Fron (til 8.5.1925) 1966 (1.1.) 0518 Fron
0519 1977 (1.1.) 0518 Fron 2020 (1.1.) 3438 Sør-Fron
0520 Ringebu 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.9
Ringeboe (til 1801)
Ringebo (til 1865)
1864 0520 Ringebo
0580 Sollien
2020 (1.1.) 3439 Ringebu
0521 Øyer 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.8
Øyja (norrønt)
Øier (til 1917)
2020 (1.1.) 3440 Øyer
0522 Gausdal* 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.7
Delt i Østre og Vestre Gausdal 1878
Gusdal (1801) 1879 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
Østre Gausdal 1879 Utskilt fra Gausdal 1878
0522 Gausdal
1962 (1.1.) 0522 Gausdal
Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
2020 (1.1.) 3441 Gausdal
0523 Vestre Gausdal 1879 Utskilt fra Gausdal 1878
0522 Gausdal
1962 (1.1.) 0522 Gausdal
0524 Fåberg 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.6
Faabergs Landdistrikt (1855)
Faaberg (til 1918)
1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
0525 Biri 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.5
Birie (1801)
Birid (til 1865)
1910 (1.1.) 0525 Biri
0526 Snertingdal
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0526 Snertingdal 1910 (1.1.) Annekssogn til Biri
0525 Biri
Snertingdalen (til 1917) 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0527 Vardal 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.4
Wardal (1801) 1861 (1.1.) 0502 Gjøvik
0527 Vardal
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0529 Vestre Toten
0528 Østre Toten 1838 (1.1.) Toten kirkesogn fra middelalderen
Delt i Østre Toten og Vestre Toten 1826
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.3
Østre Thoten (til 1855) 1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
0531 Kolbu
2020 (1.1.) 3442 Østre Toten
0529 Vestre Toten 1838 (1.1.) Utskilt fra Toten 1826
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.2
Vestre Thoten (til 1855) 1908 (1.1.) 0529 Vestre Toten
0530 Eina
0531 Kolbu
1964 (1.1.) 0529 Vestre Toten
1964 (1.1.) 0527 Vardal (del av)
0529 Vestre Toten
0530 Eina
2020 (1.1.) 3443 Vestre Toten
0530 Eina 1908 (1.1.) Annekssogn til Kolbu
0529 Vestre Toten
1964 (1.1.) 0529 Vestre Toten
0531 Kolbu 1908 (1.1.) Annekssogn til Vestre Toten
Utskilt fra Vestre Toten 1915
0529 Vestre Toten
1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
0532 Jevnaker 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.14
Jafnakr (norrønt)
Jevnager (1801)
Jævnager (til 1840)
Jævnaker (til 1865)
1898 (1.1.) 0532 Jevnaker
0533 Lunner
2020 (1.1.) 3444 Jevnaker
0533 Lunner 1898 (1.1.) Annekssogn til Jevnaker
Utskilt fra Jevnaker 1906
0532 Jevnaker
Lunnar (norrønt)
2020 (1.1.) 3445 Lunner
0534 Gran 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.15
1897 (1.1.) 0534 Gran
0535 Brandbu
1962 (1.1.) 0534 Gran
1962 (1.1.) 0534 Gran
0535 Brandbu
2020 (1.1.) 3446 Gran
0535 Brandbu 1897 (1.1.) Annekssogn til Gran
Utskilt fra Gran 1897
0534 Gran
1962 (1.1.) 0534 Gran
0536 Land* 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.16
Delt i Søndre og Nordre Land 1866
1847 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
Søndre Land 1847 Utskilt fra Land 1866
0536 Land
1914 (1.1.) 0536 Søndre Land
0537 Fluberg
1962 (1.1.) 0536 Søndre Land
1962 (1.1) 0536 Søndre Land
0537 Fluberg (del av)
2020 (1.1.) 3447 Søndre Land
0537 Fluberg 1914 (1.1.) Hovedsogn i Land og Søndre Land
0536 Søndre Land
1962 (1.1.) 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0538 Nordre Land 1847 Utskilt fra Land 1866
0536 Land
1914 (1.1) 0538 Nordre Land
0539 Torpa
1962 (1.1.) 0538 Nordre Land
1962 (1.1.) 0537 Fluberg (del av)
0538 Nordre Land
0539 Torpa
2020 (1.1.) 3448 Nordre Land
0539 Torpa 1914 (1.1.) Annekssogn til Nordre land
0538 Nordre Land
Þorpar (norrønt)
Torpen (til 1917)
1962 (1.1.) 0538 Nordre Land
0540 Sør-Aurdal 1838 (1.1.) Utskilt fra Aurdal 1805
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.17
Søndre Ourda(h)l (til 1840)
Søndre Aurdal (til 1917)
1894 0540 Søndre Aurdal
0541 Etnedalen
2020 (1.1.) 3449 Sør-Aurdal
0541 Etnedal 1894 Utskilt fra Søndre og Nordre Aurdal 1894
0540 Søndre Aurdal (del av)
0542 Nordre Aurdal (del av)
Etnedalen (til 1917) 2020 (1.1.) 3450 Etnedal
0542 Nord-Aurdal 1838 (1.1.) Hovedsogn i Aurdal
Utskilt fra Aurdal 1805
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.18
Nordre Ourda(h)l (til 1840)
Nordre Aurdal (til 1917)
1894 0541 Etnedalen
0542 Nordre Aurdal
2020 (1.1.) 3451 Nord-Aurdal
0543 Slidre* 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.19
1849 (17.5.) 0543 Vestre Slidre
0544 Østre Slidre
Vestre Slidre 1849 (17.5.) Utskilt fra Slidre 1848
0543 Slidre
2020 (1.1.) 3452 Vestre Slidre
0544 Øystre Slidre 1849 (17.5.) Utskilt fra Slidre 1848
0543 Slidre
Østre Slidre (til 11.9.1925) 2020 (1.1.) 3453 Øystre Slidre
0545 Vang 1838 (1.1.) Kirkesogn fra middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap V.20
Wang (1801) 2020 (1.1.) 3454 Vang
0580* Sollien 1864 Annekssogn til Ringebu
Utskilt fra Ringebu 1862
0520 Ringebu
Solliden (1865) 1890 0431 Sollien

06. Buskerud[rediger | rediger kilde]

Buskerud amt inntil 1.1.1919.
Buskerud inngår fra 1.1. 2020 i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0601 Hønefoss 1852 (22.4.) Annekssogn til Norderhov 1875
Utskilt fra Norderhov 1913
Kjøpstad 1851
0613 Norderhov
Hønefos (til 1884) 1938
1964 (1.1.)
0601 Ringerike
Ringerike 1964 (1.1.) 0601 Hønefoss
0611 Tyristrand
0612 Hole
0613 Norderhov
0614 Ådal
1977 (1.1.) 0605 Ringerike
0612 Hole
0602.1* Bragernæs Ladested 1636
Kjøpstad 1715
Utskilt fra Lier 1723
1811 0602 Drammen
0602.2* Strømsøe Ladested 1636
Kjøpstad 1715
Utskilt fra Lier 1723
Kobbervig-Tangen 1811 0602 Drammen
0602 Drammen 1838 (1.1.) 0602.1 Bragernæs
0602.2 Strømsøe
Kjøpstad 1811
Formannskap VI.1
Drǫfn (norrønt)
Drafn, Dramn (mellomnorsk)
1951, 1964 (1.1.) 0602 Drammen
1964 (1.1.) 0602 Drammen
0712 Skoger
2020 (1.1.) 3005 Drammen
0603 Holmsbu Ladested 1847
Ikke egen kommune, men underlagt 0628 Hurum.
Holmsbo(e) (til 1900) 1964 (1.1.) 0628 Hurum
0604 Kongsberg 1838 (1.1.) Utskilt fra Sandsvær 1624
Bergstad 1624
Kjøpstad 1802
Formannskap VI.2
Køningsberg (1625) 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær
0631 Flesberg (del av)
0824 Gransherad (del av)
2020 (1.1.) 3006 Kongsberg
0605 Ringerike 1977 (1.1.) 0601 Ringerike 2020 (1.1.) 3007 Ringerike
0611 Tyristrand 1916 (1.7.) 0612 Hole Tyristranden (til 1917) 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 Hole 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.3
Hoele (1801) 1916 (1.7.) 0611 Tyristrand
0612 Hole
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 1977 (1.1.) 0601 Ringerike 2020 (1.1.) 3038 Hole
0613 Norderhov 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.4
Nordrehoug (til 1840)
Norderhov Landdistrikt (1855)
1852 (22.4.) 0601 Hønefos
0613 Norderhov
1857 0613 Norderhov
0614 Aadalen
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0614 Ådal 1857 Annekssogn til Norderhov
Utskilt fra Norderhov 1857
0613 Norderhov
Aadalen (til 1917)
Aadal (1918)
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0615 Flå 1905 (1.1.) Annekssogn til Nes
0616 Nes
Flaa (til 1918) 2020 (1.1.) 3039 Flå
0616 Nes 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.5
Næss (1801)
Næs (til 1884)
1905 (1.1.) 0615 Flaa
0616 Nes
2020 (1.1.) 3040 Nesbyen
0617 Gol 1838 (1.1.) Annekssogn til Nes
Utskilt fra Nes 1836
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.6
Goel (1801)
Gol og Hemsedal
1897 (1.1.) 0617 Gol
0618 Hemsedal
2020 (1.1.) 3041 Gol
0618 Hemsedal 1897 (1.1.) Annekssogn til Gol
0617 Gol
2020 (1.1.) 3042 Hemsedal
0619 Ål 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.7
Aal (til 1918) 1877 (1.1.) 0619 Aal
0620 Hol
2020 (1.1.) 3043 Ål
0620 Hol 1877 (1.1.) Annekssogn til Ål
Utskilt fra Ål 1870
0619 Aal
Hoel (1801) 1937
2020 (1.1.)
3044 Hol
0621 Sigdal 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.8
1901 (1.1.) 0621 Sigdal
0622 Krødsherad
2020 (1.1.) 3045 Sigdal
0622 Krødsherad 1901 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Annekssogn til Sigdal 1815
Utskilt fra Sigdal 1959
0621 Sigdal
Krøðisherað (norrønt)
Krydsherret (1801)
Krødsherred (til 1917)
2020 (1.1.) 3046 Krødsherad
0623 Modum 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.9
2020 (1.1.) 3047 Modum
0624 Eker* 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.10
Eger (til 1855) 1885 (1.7.) 0624 Øvre Eker
0625 Nedre Eker
Øvre Eiker 1885 (1.7.) 0624 Eker Øvre Eker (til 1917) 2020 (1.1.) 3048 Øvre Eiker
0625 Nedre Eiker 1885 (1.7.) Annekssogn til Eker
Utskilt fra Eker 1879
0624 Eker
Nedre Eker (til 1917) 2020 (1.1.) 3005 Drammen
0626 Lier 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.11
2020 (1.1.) 3049 Lier
0627 Røyken 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.12
Røykin (norrønt)
Røgen (til 1840)
Røken (til 1917)
2020 (1.1.) 3025 Asker
0628 Hurum 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.13
Hudrum (til 1840)
Hurums Landdistrikt (1855)
1847 0603 Holmsboe
0628 Hurum
2020 (1.1.) 3025 Asker
0629 Sandsvær* 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.14
Sandsværd (til 1840)
Sandsvers Landdistrikt (1855)
1908 (1.1.) 0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær
Ytre Sandsvær 1908 (1.1.) 0629 Sandsvær 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0630 Øvre Sandsvær 1908 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Annekssogn til Sandsvær
0629 Sandsvær
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0631 Flesberg 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.15
Fledsberg (til 1865) 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0631 Flesberg
1964 (1.1.) 0631 Flesberg 2020 (1.1.) 3050 Flesberg
0632 Rollag 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VI.16
Rolloug (til 1840) 1858 0632 Rollag
0633 Nore
2020 (1.1.) 3051 Rollag
0633 Nore 1858 Kirkesogn siden middelalderen
Annekssogn til Rollag
Utskilt fra Rollag 1856
0632 Rollag
1901 (1.1.) 0633 Nore
0634 Uvdal
1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
Nore og Uvdal 1962 (1.1.) 0633 Nore
0634 Opdal
2020 (1.1.) 3052 Nore og Uvdal
0634 Opdal
Uvdal
1901 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Annekssogn til Nore
0633 Nore
Uppdalr (norrønt)
Opdal (til 22.1.1932)
1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
0680* Strømm 1838 (1.1.) Annekssogn til Hurum i Buskerud amt
Formannskap VII.8
1838 (1.1.) 0711 Strømm
0681* Strømsgodset 1838 (1.1.) Annekssogn til Bragernes i Buskerud amt
Formannskap VII.6
Bragernæs Landdistrikt (1855) 1843 0712 Skouger

07. Vestfold[rediger | rediger kilde]

Jarlsberg og Larviks amt inntil 1.1.1919.
Vestfold inngår fra 1.1. 2020 i Vestfold og Telemark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer. Unntatt Svelvik, overført til Viken.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0701 Svelvik 1845 (19.8.) Annekssogn til Hurum i Buskerud amt
Strømm og Svelvik utskilt fra Hurum 1861
Ladested 1845
0711 Strømmen
Svælvig (1795)
Svelvigen (til 1855)
Svelviken (til 1918)
1964 (1.1.) 0711 Svelvik
0701 Borre
Horten
1988 (1.1.) 0703 Horten
0717 Borre
Borre (til 1.6.2002) 2020 (1.1.) 3801 Horten
0702 Holmestrand 1838 (1.1.) Kjøpstad 1752
Annekssogn til Botne
Utskilt fra Botne 1865
Formannskap VII.1
Hólmaströnd (norrønt) 1942, 1946
1964 (1.1.)
0702 Holmestrand
1964 (1.1.) 0702 Holmestrand
0715 Botne
2018 (1.1.) 0715 Holmestrand
0703 Karljohansvern
Horten
1857 (28.9.) Midlertidig garnisonspresteembete 1855
Utskilt fra Borre 1865
0717 Borre
Carljohansværn (1854-85)
Karljohansvern
1921, 1951
1988 (1.1.)
0701 Borre
0704 Åsgårdstrand 1838 (1.1.) Annekssogn til Borre
Ladested 1650
Formannskap VII.2
Aasgaardstrand (til 1918) 1965 (1.1.) 0717 Borre
0704 Tønsberg 1988 (1.1.) 0705 Tønsberg
0721 Sem
2017
2020 (1.1.)
3803 Tønsberg
0705 1838 (1.1.) Grunnlagt 900-tallet
Formannskap VII.3
Túnsberg (norrønt) 1876
1988 (1.1.)
0704 Tønsberg
0706 Sandefjord 1838 (1.1.) Ladested 1671
Kjøpstad 1845
Utskilt fra Sandeherred 1877
Formannskap VII.4
Sandefiord (1769) 1931, 1950
1968 (1.1.)
0705 Sandefjord
1968 (1.1.) 0706 Sandefjord
0724 Sandar
2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0707 Larvik 1838 (1.1.) Kjøpstad 1671
Utskilt fra Hedrum 1741
Formannskap VII.5
Lauvervigen (1733)
Laurvig (til 1855)
Laurvik (til 1884)
1937, 1948
1988 (1.1.)
0709 Larvik
0708 Stavern 1942 (1.7.) Overført fra Brunlanes til Fredriksvern 1799
Kjøpstad 1943
0798 Stavern
Staffuernn (1664) 1949
1988 (1.1.)
0709 Larvik
0709 Larvik 1988 (1.1.) 0707 Larvik
0708 Stavern
0725 Tjølling
0726 Brunlanes
0727 Hedrum
2018 (1.1.) 0712 Larvik
0710 Sandefjord 2017 (1.1.) 0706 Sandefjord
0719 Andebu
0720 Stokke (del av)
2020 (1.1.) 3804 Sandefjord
0711 Strømm 1838 (1.1.) Annekssogn til Hurum i Buskerud amt
Strømm og Svelvik utskilt fra Hurum 1861
0680 Strømm
Strøm(m)
Strømmen (til 1917)
1845 (19.8.) 0701 Svelvik
0711 Strømmen
1964 (1.1.) 0711 Svelvik
Svelvik 1964 (1.1.) 0701 Svelvik
0711 Strømm
2020 (1.1.) 3005 Drammen
0712 Skoger 1838 (1.1.) Annekssogn til Sande
Utskilt fra Sande 02.03.1742
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.7
Schouge (1801)
Skouger (til 1865)
Skauger (1900)
1843 0712 Skouger
1843 0681 Strømsgodset
0712 Skouger
1964 (1.1.) 0602 Drammen
0712 Larvik 2018 (1.1.) 0709 Larvik
0728 Lardal
2020 (1.1.) 3805 Larvik
0713 Sande 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.9
2020 (1.1.) 3802 Holmestrand
0714 Hof 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.10
Hoff (1801) 2018 (1.1.) 0715 Holmestrand
0715 Botne 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.12
Bothne (1801)
Botne Landdistrikt (1855)
1964 (1.1.) 0702 Holmestrand
0715 Holmestrand 2018 (1.1.) 0702 Holmestrand
0714 Hof
2020 (1.1.) 3802 Holmestrand
0716 Våle 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.13
Waale (1801)
Vaale (til 1918)
2002 (1.1.) 0716 Re
Re 2002 (1.1.) 0716 Våle
0718 Ramnes
2020 (1.1.) 3803 Tønsberg
0717 Borre 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.14
Borre Landdistrikt (1855) 1857 (28.9.) 0703 Horten
0717 Borre
1965 (1.1.) 0717 Borre
1965 (1.1.) 0704 Åsgårdstrand
0717 Borre
0721 Sem (del av)
1988 (1.1.) 0701 Borre
0718 Ramnes 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.17
Ramnæs (til 1884) 2002 (1.1.) 0716 Re
0719 Andebu 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.18
Anneboe (1801)
Andebo (til 1865)
2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0720 Stokke 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.19
Stoche (1801) 2017 (1.1.) 0704 Tønsberg
0710 Sandefjord
0721 Sem 1838 (1.1.) Fylkeskirke for Vestfylda omkring 1150
Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.15
Sæheimr (norrønt)
Sæme (middelalderen)
Sæm (til 1884)
1965
1988 (1.1.)
0704 Tønsberg
0722 Nøtterøy 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.16
Njótarøy (norrønt)
Nøtterøe (1801)
Nøterø (til 1900)
Nøtterø (til 1917)
2018 (1.1.) 0729 Færder
0723 Tjøme 1838 (1.1.) Annekssogn til Nøtterøy, og under Sandar tinglag
Utskilt fra Nøtterøy 1872
Formannskap VII.20
Tjúma (norrønt)
Thiømøe (1769)
Tjømø (til 1917)
2018 (1.1.) 0729 Færder
0724 Sandeherred
Sandar
1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.21
Sandeherret (1801)
Sandeherreds Landdistrikt (1855)
Sandeherred (til 1917)
Sandeherad (til 13.3.1931)
1968 (1.1.) 0706 Sandefjord
0725 Tjølling 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.22
Thiølling (1801)
Thjødling (1855)
Tjødling (1865)
Tjylling
1988 (1.1.) 0709 Larvik
0726 Brunlanes 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.24
Brunlaug-Næset (1769)
Brunlaugnæss (1801)
Brunlagnæs (1865)
Brunlanæs (til 1900)
1988 (1.1.) 0709 Larvik
0727 Hedrum 1838 (1.1.) Fylkeskirke for Vestfylda omkring 1150
Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.23
Hæiðar hæimi (norrønt)
Heidarheim (middelalderen)
1937, 1948, 1964
1988 (1.1.)
0709 Larvik
0728 Lardal 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VII.11
Laurdahl (1801)
Laurdal (til 1884)
2018 (1.1.) 0712 Larvik
0729 Færder 2018 (1.1.) 0722 Nøtterøy
0723 Tjøme
2020 (1.1.) 3811 Færder
0798* Fredriksvern
Stavern
1838 (1.1.) Friderichsværn Værft 1750
Utskilt fra Brunlanes 27.04.1799
Formannskap VII.25
Friderichsværn (1801)
Frederiksværn (til 1917)
Fredriksvern (til 1.1.1930)
1942 (1.7.) 0708 Stavern

08. Telemark[rediger | rediger kilde]

Bratsberg amt intil 1.1.1919.
Telemark inngår fra 1.1. 2020 i Vestfold og Telemark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0801 Kragerø 1838 (1.1.) Kjøpstad 1666
Utskilt fra Bamble 1738
0815 Skaatø
Formannskap VIII.1
Kragerøe (1801) 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0802 Langesund 1838 (1.1.) Ladested (1680) 1765
Utskilt fra Bamble 1915
0814 Bamble
Formannskap VIII.2
1878, 1949
1964 (1.1.)
0814 Bamble
0803 Stathelle 1851 (21.12.) Ladested (1680) 1774
0814 Bamble
Stathellet (1801) 1964 (1.1.) 0814 Bamble
0804 Brevik 1838 (1.1.) Ladested 1680
Kjøpstad 1845
Utskilt fra Eidanger 1860
0813 Eidanger
Formannskap VIII.3
Brevig (til 1855) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0805 Porsgrunn 1838 (1.1.) Ladested 1680
Østre Porsgrund utskilt fra Eidanger, slått sammen med Vestre Porsgrund 1760
Kjøpstad 1807
0813 Eidanger
Formannskap VIII.4
Porsgrund (til 1920) 1920
1964 (1.1.)
0805 Porsgrunn
1964 (1.1.) 0727 Hedrum (del av)
0804 Brevik
0805 Porsgrunn
0812 Gjerpen (del av)
0813 Eidanger
0818 Solum (del av)
2020 (1.1.) 3806 Porsgrunn
0806 Skien 1838 (1.1.) Kjøpstad 1358
Formannskap VIII.5
Schien (1769)
Scheen (1801)
1916
1964 (1.1.)
0806 Skien
1964 (1.1.) 0806 Skien
0812 Gjerpen (del av)
0818 Solum (del av)
0819 Holla (del av)
2020 (1.1.) 3807 Skien
0807 Notodden 1913 (1.1.) Utskilt fra Heddal 1913
Kjøpstad 1912
0823 Heddal
1964 (1.1.) 0807 Notodden
1964 (1.1.) 0807 Notodden
0823 Heddal
0824 Gransherad (del av)
0825 Hovin (del av)
2020 (1.1.) 3808 Notodden
0811 Slemdal
Siljan
1838 (1.1.) Annekssogn til Eidanger, og under Gjerpen tinglag
Formannskap VIII.6
Annekssogn til Gjerpen 1847
Slemdal (til 3.11.1917) 2020 (1.1.) 3812 Siljan
0812 Gjerpen 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.7
Gierpen (1769)
Gjerpens Landdistrikt (1855)
1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0806 Skien
0813 Eidanger 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.8
Ejdanger (1801)
Eidangers Landdistrikt (1855)
1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0814 Bamble 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.9
Bamble Landdistrikt (1855)
Bamble (til 1891)
Bamle (til 1917)
1964 (1.1.) 0814 Bamble
1964 (1.1.) 0802 Langesund
0803 Stathelle
0814 Bamble
2020 (1.1.) 3813 Bamble
0815 Skåtøy 1882 (1.1.) 0816 Sannikedal Skaatø (til 1917)
Skaatøy (1918)
1960 (1.1.) 0815 Kragerø
Kragerø 1960 (1.1.) 0801 Kragerø
0815 Skåtøy
0816 Sannidal
2020 (1.1.) 3814 Kragerø
0816 Sannidal 1838 (1.1.) Annekssogn til Kragerø
Prestegjeld i 1837
Utskilt fra Kragerø 1868
Formannskap VIII.12
Kragerø Landdistrikt (1855)
Sandøkedal (til 1865)
Sannikedal (til 1917)
1882 (1.1.) 0815 Skaatø
0816 Sannikedal
1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0817 Drangedal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.11
2020 (1.1.) 3815 Drangedal
0818 Solum 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.12
Solums Landdistrikt (1855) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0806 Skien
0819 Holla 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.13
Hǫllin (norrønt)
Holden (til 1865)
Hollen (til 1917)
1964 (1.1.) 0806 Skien
0819 Nome
Nome 1964 (1.1.) 0819 Holla (del av)
0820 Lunde
2020 (1.1.) 3816 Nome
0820 Lunde 1867 (1.1.) 0821 Bø 1964 (1.1.) 0819 Nome
0821 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.14
Bøe (1801) 1867 (1.1.) 0820 Lunde
0821 Bø
2020 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
0822 Saude
Sauherad
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.15
Sauða herað (norrønt)
Seude (1801)

Søvde, Søfde (1865)
Saude (til 1917)
2020 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
0823 Hitterdal
Heddal
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.16
Heitrardalr (norrønt)
Hetterdal (1647)
Hitterdall (1767)
Hiterdal (til 1865)
Hitterdal (til 1917)
1913 (1.1.) 0807 Notodden
0823 Heddal
1964 (1.1.) 0807 Notodden
0824 Gransherad 1860 0826 Tin (del av)
0827 Hjertdal (del av)
Grandals herað (norrønt)
Grands Herred (1769)
Grandsherred (til 1875)
Gransherred (til 1917)
1886 (1.1.) 0824 Gransherred
0825 Hovin
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0807 Notodden
0825 Hovin 1886 (1.1.) 0824 Gransherred Hovend (1769)
Hovind (til 1917)
1964 (1.1.) 0807 Notodden
0826 Tinn
0826 Tinn 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.17
Tind (1801)
Tin (1865)
1860 0824 Gransherred
0826 Tin
1964 (1.1.) 0826 Tinn
1964 (1.1.) 0825 Hovin (del av)
0826 Tinn
2020 (1.1.) 3818 Tinn
0827 Hjartdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.18
Hierdal (1801)
Gjertdal, Hjerdal
Hjertdal (til 1884)
1860 0824 Gransherred
0827 Hjertdal
2020 (1.1.) 3819 Hjartdal
0828 Seljord 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.19
Sillejord (1801)
Sil(g)jord (til 1875)
2020 (1.1.) 3820 Seljord
0829 Kviteseid 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.20
Hvidesøe (til 1801)
Hvideseid (til 1865)
Hviteseid (1875)
Kvitseid (1900)
2020 (1.1.) 3821 Kviteseid
0830 Nissedal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.21
Nissedahl (1769) 2020 (1.1.) 3822 Nissedal
0831 Moland
Fyresdal
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.22
Moland (til 1879)
Fyrrisdal
2020 (1.1.) 3823 Fyresdal
0832 Mo 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.23
Moe (til 1840) 1964 (1.1.) 0833 Tokke
0833 Lårdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.24
Laurdal (til 1865)
Laardal (til 1918)
1860 0833 Laurdal
0835 Raudland
1964 (1.1.) 0833 Tokke
Tokke 1964 (1.1.) 0832 Mo
0833 Lårdal
2020 (1.1.) 3824 Tokke
0834 Vinje 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap VIII.25
Winie (til l1801) 1860 0834 Vinje
0835 Raudland
1964 (1.1.) 0834 Vinje
1964 (1.1.) 0834 Vinje
0835 Rauland
2020 (1.1.) 3825 Vinje
0835 Rauland 1860 0833 Laardal (del av)
0834 Vinje (del av)
Roland (til 1801)
Raudland (1865)
1964 (1.1.) 0835 Vinje

09. Aust-Agder[rediger | rediger kilde]

Nedenes amt inntil 1.1.1919.
Aust-Agder inngår fra 1.1. 2020 i Agder, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
0901 Østerrisør
Risør
1838 (1.1.) Ladested 1630
Kjøpstad 1723
Formannskap IX.1
Østre-Risøer (1769)
Øster Riisøer (1801)
Østerriisøer (1855)
Østerrisør (til 1905)
1901, 1964 (1.1.) 0901 Risør
1964 (1.1.) 0901 Risør
0913 Søndeled
2020 (1.1.) 4201 Risør
0902 Tvedestrand 1838 (1.1.) Ladested 1836
0914 Holt
Formannskap IX.2
1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0903 Arendal 1838 (1.1.) Ladested 1500-tallet
Kjøpstad 1723
Formannskap IX.3
Arendahl (1733) 1902 (1.1.) 0903 Arendal
1902 (1.1.) 0903 Arendal
0990 Barbu
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0904 Grimstad 1838 (1.1.) Ladested 1791
Kjøpstad 1816
0923 Fjære
Formannskap IX.4
Grømstad (1801) 1873, 1960, 1971 (1.1.) 0904 Grimstad
1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0923 Fjære
0924 Landvik
2020 (1.1.) 4202 Grimstad
0905 Lillesand 1838 (1.1.) Ladested 1821
0826 Vestre Moland
Formannskap IX.5
1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0906 Arendal 1992 (1.1.) 0903 Arendal
0918 Moland
0920 Øyestad
0921 Tromøy
0922 Hisøy
2020 (1.1.) 4203 Arendal
0911 Gjerstad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837, og under Strengereid tinglag
Formannskap IX.10
Gierrestad (1801)
Gjerrestad (1865)
Gjerestad (til 1900)
2020 (1.1.) 4211 Gjerstad
0912 Vegårshei 1838 (1.1.) Annekssogn til Gierrestad, og under Risland tinglag
Formannskap IX.17
Weegaards Heeden (1775)
Vegaardshejen (1801)
Vegaardsheien (1865)
Vegarsheien (1875)
Vegaarsheien (til 1917)
Vegaarshei (1918)
2020 (1.1.) 4212 Vegårshei
0913 Søndeled 1838 (1.1.) Annekssogn til Øster Riisøer
Formannskap IX.9
Sønneløv (1801)
Østerrisørs Landdistrikt
1964 (1.1.) 0901 Risør
0914 Holt 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.7
Holt(s) Landdistrikt (til 1865)
Tvedestrands Landdistrikt
1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
Tvedestrand 1960 (1.1.) 0902 Tvedestrand
0914 Holt
0915 Dypvåg
2020 (1.1.) 4213 Tvedestrand
0915 Dypvåg 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.8
Dybvaag (til 1917)
Dyvaag (1918)
Dyvåg (til 22.1.1932)
1902 (1.1.) 0915 Dybvaag
0916 Flosta
1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0916 Flosta 1902 (1.1.) Annekssogn til Holt
0915 Dybvaag
1962 (1.1.) 0918 Moland
0917 Stokken 1919 (1.7.) 0918 Østre Moland 1962 (1.1.) 0918 Moland
0918 Austre Moland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.6
Østre Moeland (1801)
Østre Molands Landdistrikt (1855)
Østre Moland (til 1949)
1878 (1.5.) 0918 Østre Moland
0990 Barbu
0921 Tromøy
1919 (1.7) 0917 Stokken
0918 Østre Moland
1962 (1.1.) 0918 Moland
Moland 1962 (1.1.) 0914 Tvedestrand (del av)
0916 Flosta
0917 Stokken
0918 Austre Moland
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0919 Froland 1850 0920 Øiestad 1967 (1.1.) 0919 Froland
1967 (1.1.) 0919 Froland
0932 Mykland
2020 (1.1.) 4214 Froland
0920 Øyestad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.12
Øyjarstaðir (norrønt)
Øiestad Landdistrikt (1855)
Øiestad (til 1917)
1846 0920 Øiestad
0923 Fjære
1850 0919 Froland
0920 Øiestad
1881 (1.1.) 0920 Øiestad
0922 Hisø
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0921 Tromøy 1878 (1.5.) 0918 Østre Moland Þroma (norrønt)
Tromøe (1801)
Tromø (til 1917)
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0922 Hisøy 1881 (1.1.) 0920 Øiestad Hís (norrønt)
Hisø (til 1917)
His (til 19.7.1930)
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0923 Fjære 1846 0920 Øiestad Fiære (1801)
Fjære Landdistrikt (1855)
1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0924 Hommedal
Landvik
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Hovedsogn i Homedal, og under Bringsvær tinglag
Formannskap IX.11
Hom(m)edal (til 1855)
Landvik (1865, 1875)
Landvig (til 1907)
1962 (1.1.) 0924 Landvik
1962 (1.1.) 0924 Landvik
0925 Eide
1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0925 Eide 1838 (1.1.) Annekssogn til Homedal, og under Sand tinglag
Formannskap IX.15
Eijde (1801) 1962 (1.1.) 0924 Landvik
0926 Lillesand
0926 Vestre Moland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.14
Vestre Molands Landdistrikt (til 1855) 1865 0926 Vestre Moland
0927 Høvåg
1962 (1.1.) 0926 Lillesand
Lillesand 1962 (1.1.) 0905 Lillesand
0925 Eide
0926 Vestre Moland
0927 Høvåg
2020 (1.1.) 4215 Lillesand
0927 Høvåg 1865 0926 Vestre Moland Høivaag (til 1884)
Høvaag (til 1918)
1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0928 Birkenes 1838 (1.1.) Annekssogn til Tved i Lister og Mandal amt
Formannskap IX.13
Birkenæs (til 1884) 1967 (1.1.) 0928 Birkenes
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0933 Herefoss
0934 Vegusdal
2020 (1.1.) 4216 Birkenes
0929 Åmli 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.16
Omblie (1801)
Omli(d) (til 1865)
Aamli (til 1918)
1876 0929 Aamli
0932 Mykland
1908 (1.1.) 0929 Aamli
0930 Gjevedal
0931 Lille Topdal
1960 (1.1.) 0929 Åmli
1960 (1.1.) 0929 Åmli
0930 Gjøvdal
1967 (1.1.) 0929 Åmli
1967 (1.1.) 0929 Åmli
0931 Tovdal
2020 (1.1.) 4217 Åmli
0930 Gjøvdal 1908 (1.1.) 0929 Aamli Gievedahl (1801)
Gjevedal (til 1914)
1960 (1.1.) 0929 Åmli
0931 Tovdal 1908 (1.1.) 0929 Aamli Þofnardalr (norrønt)
Lille Topdal (til 1917)
1967 (1.1.) 0929 Åmli
0932 Mykland 1876 0929 Aamli Møkland (1801) 1967 (1.1.) 0919 Froland
0933 Herefoss 1838 (1.1.) Annekssogn til Homedal, og under Vegusdal tinglag
Formannskap IX.19
Heigrefoss (1801)
Heirefos (til 1884)
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0934 Evje og Veigusdal* 1838 (1.1.) Evje Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.18
1877 (1.1.) 0934 Veigusdal
0937 Evje
Vegusdal 1877 (1.1.) Annekssogn til Evje
0934 Evje og Veigusdal
Wegusdal (1801)
Veigusdal (til 1884)
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0935 Hordnæs og Iveland* 1838 (1.1.) Annekssogn til Evje, og under Hornnes tinglag
Formannskap IX.21
1886 (1.1.) 0935 Iveland
0936 Hornnes
Iveland 1886 (1.1.) 0935 Hornnes og Iveland 2020 (1.1.) 4218 Iveland
0936 Hornnes 1886 (1.1.) 0935 Hornnes og Iveland Hordnæs 1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
0937 Evje 1877 (1.1.) Prestegjeld i 1837, og under Vegusdal tinglag
0934 Evje og Veigusdal
Evie (1801) 1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
Evje og Hornnes 1960 (1.1.) 0936 Hornnes
0937 Evje
2020 (1.1.) 4219 Evje og Hornnes
0938 Bygland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.22
2020 (1.1.) 4220 Bygland
0939 Hylestad 1915 (1.7.) 0940 Valle Hyllestad (1801) 1962 (1.1.) 0940 Valle
0940 Valle 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap IX.23
Walle (1801) 1902 (1.1) 0940 Valle
0941 Bykle
1915 (1.7) 0939 Hylestad
0940 Valle
1962 (1.1.) 0940 Valle
1962 (1.1.) 0939 Hylestad
0940 Valle
2020 (1.1.) 4221 Valle
0941 Bykle 1902 (1.1.) 0940 Valle 2020 (1.1.) 4222 Bykle
0980* Aaseral 1838 (1.1.) Annekssogn til Bjelland i Lister og Mandal amt
Formannskap IX.20
1880 (1.9.) 1026 Aaseral
0990* Barbu 1878 (1.5.) 0918 Østre Moland 1902 (1.1.) 0903 Arendal

10. Vest-Agder[rediger | rediger kilde]

Lister og Mandals amt inntil 1.1.1919.
Vest-Agder inngår fra 1.1. 2020 i Agder, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1001 Kristiansand 1838 (1.1.) Grunnlagt 1641
Stiftstad 1682-1919
Formannskap X.1
Christian(s)sand (til 1865)
Kristianssand (1875)
1921 (1.7.)
1965 (1.1.)
1001 Kristiansand
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1011 Randesund
1012 Oddernes
1013 Tveit
2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1002 Mandal 1838 (1.1.) Ladested 1795
Kjøpstad 1921
Formannskap X.2
Vester Riisøer (til 1662) 1921 (1.7.)
1964 (1.1.)
1002 Mandal
1964 (1.1.) 1002 Mandal
1019 Halse og Harkmark
1020 Holum (del av)
2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1003 Farsund 1838 (1.1.) Ladested 1795
Formannskap X.3
Fahrsund (1801) 1903, 1948
1965 (1.1.)
1003 Farsund
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1039 Herad
1040 Spind
1041 Lista
2020 (1.1.) 4206 Farsund
1004 Flekkefjord 1838 (1.1.) Ladested 1660
Kjøpstad 1842
Formannskap X.4
Flechefiord (1801) 1942
1965 (1.1.)
1004 Flekkefjord
1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1042 Hidra
1043 Nes
1044 Gyland
1045 Bakke (del av)
2020 (1.1.) 4207 Flekkefjord
1011 Randesund 1893 (31.12.) 1012 Oddernes Randarsund (norrønt)
Randøsund (til 1917)
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1012 Oddernes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.5
Oddernæs (til 1900) 1893 (31.12) 1011 Randøsund
1012 Oddernæs
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1013 Tveit 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.6
Tved (1801)
Thved (1855)
Thvet (1865)
Tvet (1875)
Tveid (til 1907)
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1014 Vennesla 1865 1016 Øvrebø Vennisland (1801)
Vennesland (til 1884)
1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1015 Hægeland
1016 Øvrebø
2020 (1.1.) 4223 Vennesla
1015 Hægeland 1896 (1.7.) 1016 Øvrebø og Hægeland Hægland (til 1884) 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1016 Øvrebø* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.7
Øffuerby (1600-tallet)
Øvrebøe (1801)
1865 1014 Vennesland
1016 Øvrebø og Hægland
Øvrebø og Hægeland* 1865 1016 Øvrebø Øvrebø og Hægland 1896 (1.7.) 1015 Hægeland
1016 Øvrebø
Øvrebø 1896 (1.7.) 1016 Øvrebø og Hægeland 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1017 Songdalen
1017 Greipstad 1913 (1.7.) 1018 Søgne Grebstadz (1600-tallet)
Grepstad (1801)
1964 (1.1.) 1017 Songdalen
Songdalen 1964 (1.1.) 1016 Øvrebø (del av)
1017 Greipstad
1023 Finsland (del av)
2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1018 Søgne 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.8
Sygne (1801) 1913 (1.7) 1017 Greipstad
1018 Søgne
1964 (1.1.) 1018 Søgne
1964 (1.1.) 1018 Søgne
1020 Holum (del av)
2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1019 Halse og Harkmark 1838 (1.1.) Annekssogn til Mandal
Formannskap X.12
Halshaugar (norrønt)
Mandals Landdistrikt (til 1865)
Halsaa og Hartmark (til 1917)
1964 (1.1.) 1002 Mandal
1020 Holum 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837, og under Leirkjær tinglag
Formannskap X.11
Holheimr (norrønt)
Holme (til 1917)
1964 (1.1.) 1002 Mandal
1018 Søgne
1021 Øislebø og Laudal* 1838 (1.1.) Annekssogn til Holme, og under Heldelang tinglag
Formannskap X.10
Ø(i)slebø og Løvdal (til 1884) 1899 (1.1.) 1021 Øislebø
1022 Laudal
Øyslebø 1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal Øyslebøe (1801)
Øislebø (til 1917)
1964 (1.1.) 1021 Marnardal
Marnardal 1964 (1.1.) 1021 Øyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland (del av)
1024 Bjelland
2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1022 Laudal 1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal Løvdahl (1801)
Løvdal (til 1884)
1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1023 Finsland 1838 (1.1.) Annekssogn til Bielland, og under Heldeland tinglag
Formannskap X.9
Findsland (1801) 1964 (1.1.) 1017 Songdalen
1021 Marnardal
1024 Bjelland og Grindum* 1838 (1.1.) Bjelland Prestegjeld i 1837, og under Øydne tinglag
Formannskap X.
Bjelland og Grindhem (til 1884)
Bjelland og Grinnem (1900)
1902 (1.1.) 1024 Bjelland
1025 Grindum
Bjelland 1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum Bielland (1801)
Bjælland (1855)
1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1027 Audnedal
1025 Grindheim 1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum Grinnem (1801)
Grindum (til 1907)
1964 (1.1.) 1027 Audnedal
1026 Åseral 1880 (1.9.) 0980 Aaseral Aaseral (til 1918) 2020 (1.1.) 4224 Åseral
1027 Undal* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.13
Auðnudalr (norrønt)
Undahl (1801)
1845 1027 Nordre Undal
1029 Søndre Undal
Nordre Undal* 1845 1027 Undal 1911 (1.1.) 1027 Konsmo
1028 Vigmostad
Konsmo 1911 (1.1.) 1027 Nordre Undal Konnesmoe (1801) 1964 (1.1.) 1027 Audnedal
Audnedal 1964 (1.1.) 1024 Bjelland (del av)
1025 Grindheim
1027 Konsmo
2020 (1.1.) 4225 Lyngdal
1028 Vigmostad 1911 (1.1.) 1027 Nordre Undal Wigmostad (1801) 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1029 Sør-Audnedal 1845 1027 Undal Walle (1769)
Valle (1801)
Søndre Undal (til 1917)
1899 (1.1.) 1029 Søndre Undal
1030 Spangereid
1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
Lindesnes 1964 (1.1.) 1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid
2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1030 Spangereid 1899 (1.1.) 1029 Søndre Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1032 Lyngdal
1031 Austad 1909 (1.1.) 1032 Lyngdal 1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1032 Lyngdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.15
Lyngdahl (1801) 1909 (1.1.) 1031 Austad
1032 Lyngdal
1033 Kvås
1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1963 (1.1.) 1030 Spengereid (del av)
1031 Austad
1032 Lyngdal
1033 Kvås
2020 (1.1.) 4225 Lyngdal
1033 Kvås 1909 (1.1.) 1032 Lyngdal Qvasen (1801)
Kvaas (til 1918)
1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1034 Hægebostad 1838 (1.1.) Øvre Qvinnesdal Prestegjeld i 1837, og under Vats tinglag
Formannskap X.16
He(g)gebostad (til 1855)
Helgebostad (1865)
1916 (1.1.) 1034 Hægebostad
1035 Eiken
1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1035 Eiken
2020 (1.1.) 4226 Hægebostad
1035 Eiken 1916 (1.1.) 1034 Hægebostad Egen (1801) 1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1036* Fjotland 1838 (1.1.) Annekssogn til Øvre Qvinnesdal, og under Feda tinglag
Formannskap X.20
Fjortland 1841 1037 Kvinesdal
1036 1858 1037 Kvinesdal 1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1037 Kvinesdal* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.19
Qvinnesdal (1801)
Nedre Kvinnesdal
1841 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1841 (1.1.) 1036 Fjotland
1037 Nedre Kvinnesdal
1900 (1.1.) 1037 Liknes
1038 Fede
Liknes 1900 (1.1.) 1037 Kvinesdal Lechnes (1801)
Liknes (til 10.10.1919)
1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
Kvinesdal 1963 (1.1.) 1036 Fjotland
1037 Kvinesdal
1038 Feda
2020 (1.1.) 4227 Kvinesdal
1038 Feda 1900 (1.1.) 1037 Kvinesdal Feta (norrønt)
Fedde (1801)
Fede (til 1917)
1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1039 Herad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.17
Herod (til 1884)
Herred (til 1917)
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1040 Spind 1893 (17.10.) 1039 Herred 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1041 Vanse
Lista
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.18
Wandsøe (1769)
Vandsøe (1801)
Vanse Landdistrikt (1855)
Vanse (til 1917)
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1042 Nes og Hitterø* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap X.21
Flekkefjords Landdistrikt (1855)
Næs og Hitterø (til 1884)
1893 (8.10.) 1042 Hitterø
1043 Nes
Hidra 1893 (8.10.) 1042 Nes og Hitterø Hítrar (norrønt)
Hitterø (til 1917)
1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1043 Nes 1893 (8.10.) 1042 Nes og Hitterø Næss (1801) 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1044 Gyland 1894 (1.1.) 1045 Bakke 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1045 Bakke 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837, amtgrensen flyttet så annekssogn i Stavanger amt tilfalt Lister og Mandals amt.
Formannskap X.22
1849 1045 Bakke
1046 Sirdal
1893 (31.12.) 1044 Gyland
1045 Bakke
1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1046 Siredalen* 1849 1045 Bakke Siredalen (til 1865) 1905 (1.1.) 1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
Tonstad 1905 (1.1.) 1046 Siredalen 1960 (1.1.) 1046 Sirdal
Sirdal 1960 (1.1.) 1045 Bakke (del av)
1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
2020 (1.1.) 4228 Sirdal
1047 Øvre Sirdal 1905 (1.1.) 1046 Siredalen Øvre Siredalen (til 1917) 1960 (1.1.) 1046 Sirdal

12. Hordaland[rediger | rediger kilde]

Søndre Bergenhus amt inntil 1.1.1919.
Hordaland inngår fra 1.1. 2020 i Vestland, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1201 Bergen 1972 (1.1.) 1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Arna
1255 Åsane
1301 Bergen
Se 1301 Bergen 2020 (1.1.) 4601 Bergen
1211 Etne 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.1
Ethne (1769) 1965 (1.1.) 1211 Etne
1965 (1.1.) 1211 Etne
1212 Skånevik (del av)
2020 (1.1.) 4611 Etne
1212 Skånevik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.2
Schaanevig (1769)
Schonevig (1801)
Skonevig (til 1865)
Skonevik (til 1884)
Skaanevik (til 1918)
1965 (1.1.) 1211 Etne
1224 Kvinnherad
1213 Fjelberg 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.4
Fieldberg (til 1801)
Fjeldberg (1865)
Fjælberg (til 1884)
1852 1213 Fjeldberg
1216 Sveen
1860 1213 Fjeldberg
1860 1213 Fjeldberg
1282 Eid
1916 (1.7.) 1213 Fjelberg
1214 Ølen
1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1214 Ølen 1916 (1.7.) 1213 Fjelberg Aalund (1801) 1964 (1.1.) 1214 Ølen
1964 (1.1.) 1214 Ølen
1215 Vikebygd (del av)
2002 (1.1.) 1159 Ølen
1215 Vikebygd 1902 (1.1.) 1216 Sveen Wigebøgd (1801) 1964 (1.1.) 1214 Ølen
1216 Sveio
1216 Sveen
Sveio
1852 (1.1.) 1213 Fjelberg
1218 Finaas
Sveen (til 1.12.1911) 1902 (1.1.) 1215 Vikebygd
1216 Sveen
1902 (1.1.) 1216 Sveen 1964 (1.1.) 1216 Sveio
1964 (1.1.) 1215 Vikebygd (del av)
1216 Sveio
1217 Valestrand
2020 (1.1.) 4612 Sveio
1217 Valestrand 1868 (15.5.) 1221 Stordø 1964 (1.1.) 1216 Sveio
1218 Finnaas* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.5
Findaas (1801)
Finaas (til 1884)
1852 1216 Sveen
1218 Finnaas
1916 (1.7.) 1218 Moster
1219 Bømmel
1220 Bremnes
Moster 1916 (1.7.) 1218 Finnaas 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1219 Bømlo 1916 (1.7.) 1218 Finnaas Bømmel (til 1917) 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1963 (1.1.) 1218 Moster
1219 Bømlo
1220 Bremnes
2020 (1.1.) 4613 Bømlo
1220 Bremnes 1916 (1.7.) 1218 Finnaas 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1221 Stord 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.6
Storøen (1801)
Stordø (1865)
Stordøen (til 1884)
1863 1221 Stordø
1222 Fitjar
1868 (15.5.) 1217 Valestrand
1221 Stordø
2020 (1.1.) 4614 Stord
1222 Fitjar 1863 1221 Stordø Fitie (1801)
Fitje (til 1892)
2020 (1.1.) 4615 Fitjar
1223 Tysnes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.7
Tysnæs (til 1884) 2020 (1.1.) 4616 Tysnes
1224 Kvinnherad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.9
Quin(d)herred (til 1801)
Kvind(e)herred (til 1884)
Kvinnherred (til 1917)
1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1965 (1.1.) 1212 Skånevik (del av)
1213 Fjelberg
1224 Kvinnherad
1225 Varaldsøy (del av)
2020 (1.1.) 4617 Kvinnherad
1225 Varaldsøy 1902 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø Warildsøe (1801)
Varaldsø (til 1917)
1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1238 Kvam
1226 Strandebarm og Varaldsø* 1838 (1.1.) Strandebarm Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.10
1862 1226 Strandebarm og Varaldsø
1227 Jondal
1902 (1.1.) 1225 Varaldsø
1226 Strandebarm
Strandebarm 1902 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø 1965 (1.1.) 1227 Jondal
1238 Kvam
1227 Jondal 1862 1226 Strandebarm og Varaldsø Jondalen (til 1884) 1965 (1.1.) 1227 Jondal
1965 (1.1.) 1226 Strandebarm (del av)
1227 Jondal
2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1228 Odda 1913 (1.7.) 1230 Ullensvang Odde (1801) 1964 (1.1.) 1228 Odda
1964 (1.1.) 1228 Odda
1229 Røldal
2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1229 Røldal 1838 (1.1.) Annekssogn til Suldal i Stavanger amt
Formannskap XII.14
1964 (1.1.) 1228 Odda
1230 Kinservig
Ullensvang
1838 (1.1.) Kinservig Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.13
Kinservig (til 1869) 1913 (1.7.) 1228 Odda
1230 Ullensvang
1231 Kinsarvik
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1234 Granvin
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av)
1231 Kinsarvik (del av)
1238 Kvam (del av)
1977 (1.1.) 1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1231 Kinsarvik 1913 (1.7.) 1230 Ullensvang Kinsarvík (norrønt)
Kinzervig (1801)
Kingservig (1835)
Kinzerwig (1838)
Kinservig (1855)
Kinservik (til 1917)
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1234 Granvin
1231 Ullensvang 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av) 2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
4621 Voss
1232 Eidfjord 1891 (1.5.) 1233 Ulvik Ejfjord (1801) 1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1232 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av) 2020 (1.1.) 4619 Eidsfjord
1233 Graven
Ulvik
1838 (1.1.) Graven Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.12
Uldvig (1801)
Graven (til 1859)
1891 (1.5.) 1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1234 Graven
2020 (1.1.) 4620 Ulvik
1234 Granvin 1891 (1.5.) 1233 Ulvik Graven (til 1898) 1964 (1.1.) 1234 Granvin
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av)
1234 Granvin
2020 (1.1.) 4621 Voss
1235 Voss 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.26
Vosse
Vos (1865)
1868 (1.1.) 1235 Voss
1236 Vossestranden
1885 (1.1.) 1235 Voss
1237 Evanger
1964 (1.1.) 1235 Voss
1964 (1.1.) 1235 Voss
1236 Vossestrand
1237 Evanger
2020 (1.1.) 4621 Voss
1236 Vossestrand 1868 (1.1.) 1235 Voss Vossestranden (til 1917) 1964 (1.1.) 1235 Voss
1237 Evanger 1885 (1.1.) 1235 Voss Ævanger (til 1907) 1964 (1.1.) 1235 Voss
1251 Vaksdal
1238 Vikør
Kvam
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.11
Wi(i)gøer (til 1801)
Vigøer (1855)
Vikør (til 1.12.1911)
1965 (1.1.) 1230 Ullensvang
1238 Kvam
1965 (1.1.) 1226 Varaldsøy (del av)
1226 Strandebarm (del av)
1227 Jondal (del av)
1238 Kvam (del av)
2020 (1.1.) 4622 Kvam
1239 Hålandsdal 1903 (1.1.) 1241 Fuse Haalandsdalen (til 1917)
Haalandsdal (1918)
1964 (1.1.) 1241 Fusa
1240 Strandvik 1903 (1.1.) 1241 Fuse Strandvig (1801) 1964 (1.1.) 1241 Fusa
1241 Fusa 1855 (1.7.) 1243 Os Fúsa sókn (norrønt)
Fuse (til 1917)
1903 (1.1.) 1239 Hålandsdal
1240 Strandvik
1241 Fuse
1964 (1.1.) 1241 Fusa
1964 (1.1.) 1239 Hålandsdal
1240 Strandvik
1241 Fusa
2020 (1.1.) 4624 Bjørnafjorden
1242 Samnanger 1907 (1.1.) 1243 Os 2020 (1.1.) 4623 Samnanger
1243 Os 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.8
Ous (1801) 1855 (1.7.) 1241 Fusa
1243 Os
1907 (1.1.) 1242 Samnanger
1243 Os
2020 (1.1.) 4624 Bjørnefjorden
1244 Austevoll 1886 (1.1.) 1245 Sund Østervold (1801)
Austevold (til 1917)
1964 (1.1.) 1244 Austevoll
1964 (1.1.) 1222 Fitjar (del av)
1244 Austevoll
2020 (1.1.) 4625 Austevoll
1245 Sund 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.15
1886 (1.1.) 1244 Austevold
1245 Sund
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1246 Fjell 1838 (1.1.) Annekssogn til Sund, og under Sotra tinglag
Formannskap XII.16
Fielde (1801)
Fjeld (til 1917)
1964 (1.1.) 1246 Fjell
1964 (1.1.) 1246 Fjell
1258 Herdla (del av)
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1247 Askøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.20
Aschøen (1801)
Askøen (til 1917)
1918 (1.7.) 1247 Askøy
1248 Laksevåg
1964 (1.1.) 1247 Askøy
1964 (1.1.) 1247 Askøy
1256 Meland (del av)
1258 Herdla (del av)
2020 (1.1.) 4627 Askøy
1248 Laksevåg 1918 (1.7.) 1247 Askøy Laxevaag (til 1906) 1921
1972 (1.1.)
1201 Bergen
1249 Fana 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.17
Fanøe (1801)
Fane (til 1917)
1955
1972 (1.1.)
1201 Bergen
1250 Houg
Haus
1838 (1.1.) Houg prestegjeld i 1837
Formannskap XII.22
Houg (1801) 1870 (1.1.) 1250 Haus
1251 Bruvik
1964 (1.1.) 1250 Arna
1253 Osterøy
Arna 1964 (1.1.) 1250 Haus (del av) Arne (til 1917) 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1251 Bruvik 1870 (1.1.) 1250 Haus (del av) Brudvig (1801)
Brudvik (til 1900)
1964 (1.1.) 1251 Vaksdal
1253 Osterøy
Vaksdal 1964 (1.1.) 1237 Evanger (del av)
1251 Bruvik
1252 Modalen (del av)
2020 (1.1.) 4628 Vaksdal
1252 Modalen 1910 (1.1.) 1253 Hosanger 2020 (1.1.) 4629 Modalen
1253 Hosanger 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.25
1910 (1.1.) 1252 Modalen
1253 Hosanger
1964 (1.1.) 1253 Osterøy
1263 Lindås
Osterøy 1964 (1.1.) 1250 Haus (del av)
1251 Bruvik (del av)
1253 Hosanger (del av)
1254 Hamre (del av)
2020 (1.1.) 4630 Osterøy
1254 Hamre 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.23
Hammer (til 1914) 1904 (1.1) 1254 Hammer
1255 Åsane
1914
1964 (1.1.)
1253 Osterøy
1256 Meland
1263 Lindås
1255 Åsane 1904 (1.1.) 1254 Hammer Aasene (til 1917)
Aasane (1918)
1914
1972 (1.1.)
1201 Bergen
1256 Meland 1923 (15.10.) 1257 Alversund Mæland (til 1930) 1964 (1.1.) 1256 Meland
1964 (1.1.) 1254 Hamre (del av)
1256 Meland
1258 Herdla (del av)
1262 Sæbø (del av)
2020 (1.1.) 4631 Alver
1257 Alversund 1885 (1.1.) 1253 Hosanger (del av)
1254 Hammer (del av)
Alværsund (til 1900) 1923 (15.10.) 1256 Meland
1257 Alversund
1964 (1.1.) 1263 Lindås
1258 Herdla 1871 (1.1.) 1261 Manger Herðla (norrønt)
Herløe (1801)
Herlø (til 1917)
1964 (1.1.) 1246 Fjell
1247 Askøy
1256 Meland
1259 Øygarden
1260 Radøy
1259 Hjelme 1910 (1.1.) 1261 Manger Hjelmen (til 5.11.1912) 1964 (1.1.) 1259 Øygarden
Øygarden 1964 (1.1.) 1258 Herdla (del av)
1259 Hjelme
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1260
Hordabø
1924 (1.7.) 1261 Manger (til 13.3.1925) 1964 (1.1.) 1260 Radøy
Radøy 1964 (1.1.) 1258 Herdla (del av)
1260 Hordabø
1261 Manger
1262 Sæbø (del av)
1263 Lindås (del av)
2020 (1.1.) 4631 Alver
1261 Manger 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.21
1871 (1.1.) 1258 Herdla
1261 Manger
1910 (1.1.) 1259 Hjelme
1261 Manger
1924 (1.7.) 1260 Bø
1261 Manger
1262 Sæbø
1964 (1.1.) 1260 Radøy
1262 Sæbø 1924 (1.7.) 1261 Manger Sæbøe (1801) 1964 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
1263 Lindås 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.24
Lindaas (til 1918) 1879 1263 Lindås
1266 Masfjorden
1910 (1.1.) 1263 Lindås
1264 Austrheim
1964 (1.1.) 1263 Lindås
1964 (1.1.) 1253 Hosanger (del av)
1254 Hamre (del av)
1257 Alversund
1262 Sæbø (del av)
1263 Lindås
2020 (1.1.) 4631 Alver
1264 Austrheim 1910 (1.1.) 1263 Lindaas Østrem (1801) 1947 1264 Austrheim
1265 Fedje
2020 (1.1.) 4632 Austrheim
1265 Masfjorden 1879 1263 Lindaas 1947 (1.7.) 1266 Masfjorden
1265 Fedje 1947 (1.7.) 1264 Austrheim 2020 (1.1.) 4633 Fedje
1266 Masfjorden 1947 (1.7.) 1265 Masfjorden 2020 (1.1.) 4634 Masfjorden
1280* Aarstad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.18
St. Jørgens Hospital (1749-1865)
Hospitalskirkens Landdistrikt (1855)
1915 (1.7.) 1301 Bergen
1281* Dom- og Korskirkens Landdistrikt 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XII.19
Bergen Landdistrikt 1877 (1.1.) 1301 Bergen
1282* Eid 1838 (1.1.) Annekssogn til Fjeldberg, og under Skånevik tinglag
Formannskap XII.3
Ejd (1801) 1860 1213 Fjeldberg

13. Bergen[rediger | rediger kilde]

Bergen var eget amt 1831 - 1918 og eget fylke i perioden 1.1.1919 - 1.1.1972, da det ble en del av Hordaland.

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet/Utvidet Historisk by/Innlemmet Videreført Til kommune(r)
1301 Bergen Grunnlagt 1070
Bispesete 1170
Formannskap XIII.1
Bjørgvin (Middelalderen) 1838 (1.1.) Byen vokste frem rundt Bryggen i Vågsbunnen. Bygrensene første gang definert 1276 i Magnus Lagabøtes bylov. Byterritoriet ble kraftig beskåret ved makeskiftet mellom kronen og Erik Rosenkrantz etter bybrannen 1561. 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1877 (1.1.) 1281 Bergen landsogn
1915 (1.7.) 1280 Aarstad
1921 (1.7.) Gyldenpris fra 1248 Laksevåg
1955 (12.8.) Fyllingsdalen fra 1249 Fana

14. Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Nordre Bergenhus amt inntil 1.1.1919.
Sogn og Fjordane inngår fra 1.1. 2020 i Vestland, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer. Unntatt Hornindal overført til Møre og Romsdal og inngår i nye Volda kommune.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1401 Florø 1861 (3.1.) Ladested 1860
1437 Kin
1964 (1.1.) 1401 Flora
Flora 1964 (1.1.) 1401 Florø
1434 Vevring (del av)
1435 Eikefjord
1436 Bru (del av)
1437 Kinn
2020 (1.1.) 4602 Kinn
1411 Eivindvik
Gulen
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.10
Evindvig (1801)
Eivindvig (1855)
Eivindvik (1865)
Evindvik (til 17.5.1890)
1850 1411 Eivindvig
1414 Brække
1858 1411 Eivindvig
1412 Utvær
1964 (1.1.) 1411 Gulen
1964 (1.1.) 1411 Gulen
1414 Brekke
2020 (1.1.) 4635 Gulen
1412 Utvær
Solund
1858 1411 Eivindvig Utvær (til 1.7.1890)
Sulen (til 16.11.1923)
2020 (1.1.) 4636 Solund
1413 Hyllestad 1862 1428 Askevold 2020 (1.1.) 4637 Hyllestad
1414* Brekke 1850 1411 Eivindvig Brække (1865) 1861 1415 Ladvik og Brække
1414 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1411 Gulen
1415 Ladvik* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.9
Ladvig (til 1855) 1861 1415 Ladvik og Brække
Lavik og Brekke* 1861 1414 Brække
1415 Ladvik
Ladvik og Brække (1865)
Ladvik og Brekke (til 1884)
1905 (1.1.) 1414 Brekke
1415 Lavik
Lavik 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1416 Kyrkjebø 1858 1415 Ladvik Kirkebøe (1801)
Klæ(d)vold (til 1.7.1890)
Kirkebø (til 1917)
1964 (1.1.) 1416 Høyanger
Høyanger 1964 (1.1.) 1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik (del av)
2020 (1.1.) 4638 Høyanger
1417 Vik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.8
Wiig (1801)
Vig (1855)
1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1417 Vik
1418 Balestrand
1964 (1.1.) 1417 Vik (del av)
1418 Balestrand (del av)
2020 (1.1.) 4639 Vik
1418 Balestrand 1850 1419 Lekanger 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1964 (1.1.) 1417 Vik (del av)
1418 Balestrand (del av)
2020 (1.1.) 4638 Høyanger
4640 Sogndal
1419 Leikanger 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.7
Leganger (til 1855)
Lekanger (til 1884)
1850 1418 Balestrand
1419 Leikanger
1964 (1.1.) 1419 Leikanger
1964 (1.1.) 1418 Balestrand (del av)
1419 Leikanger
2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1420 Sogndal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.5
Sogndahl (1801) 2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1421 Aurland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.6
Uhrland (1801)
Urland
2020 (1.1.) 4641 Aurland
1422 Lærdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.1
Leirdahl (1801)
Leirdal
1863 1422 Lærdal
1424 Aardal
1864 1422 Lærdal
1423 Borgund
1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1423 Borgund
2020 (1.1.) 4642 Lærdal
1423 Borgund 1864 1422 Lærdal 1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1424 Årdal 1863 1422 Lærdal Aardal (til 1918) 2020 (1.1.) 4643 Årdal
1425 Hafslo 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.4
Hafsloe (1801) 1963 (1.1.) 1426 Luster
1426 Luster 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.3
Lustr (norrønt)
Lyster (til 1917)
1963 (1.1.) 1426 Luster
1963 (1.1.) 1425 Hafslo
1426 Luster
1427 Jostedal
2020 (1.1.) 4644 Luster
1427 Jostedal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.2
Justedahl (1801)
Justedal (til 1865)
Jostedal (1875)
Jostedalen (til 1917)
1963 (1.1.) 1246 Luster
1428 Askvoll 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.11
Askevold (til 1884)
Askvold (til 1917)
1862 1413 Hyllestad
1428 Askevold
1964 (1.1.) 1428 Askvoll
1964 (1.1.) 1428 Askvoll
1434 Vevring (del av)
1436 Bru (del av)
2020 (1.1.) 4645 Askvoll
1429 Ytre Holmedal
Fjaler
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.12
Yttre Holmedahl (til 1855)
Ytre Holmedal (til 16.10.1911)
2020 (1.1.) 4646 Fjaler
1430 Indre Holmedal
Gaular
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.13
Indre Holmedahl (1801)
Indre Holmedal (til 16.10.1911)
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1431 Jølster 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.14
Julster (1801) 1964 (1.1.) 1431 Jølster
1964 (1.1.) 1431 Jølster
1446 Breim (del av)
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1432 Førde 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.15
1896 1432 Førde
1433 Naustdal
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1433 Naustdal 1896 (1.1.) 1432 Førde Nøstdahl (1801) 1964 (1.1.) 1433 Naustdal
1964 (1.1.) 1433 Naustdal
1434 Vevring (del av)
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1434 Vevring 1838 (1.1.) Annekssogn til Førde, og under Brantsø tinglag
Formannskap XIV.16
Vefring (til 1884) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1433 Naustdal
1435 Eikefjord 1923 (1.1.) 1437 Kinn 1964 (1.1.) 1401 Flora
1436 Bru 1923 (1.1.) 1437 Kinn 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1437 Kinn 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.17
Kind (1801)
Kin (1865)
1861 (3.1.) 1401 Florø
1437 Kin
1866 (1.1.) 1437 Kin
1438 Bremanger
1923 (1.1.) 1435 Eikefjord
1436 Bru
1437 Kinn
1964 (1.1.) 1401 Flora
1438 Bremanger 1866 (1.1.) 1437 Kin 1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1442 Davik (del av)
2020 (1.1.) 4648 Bremanger
1439 Sør-Vågsøy 1910 (1.1.) 1441 Selje Søndre Vaagsø (til 1917)
Sør-Vaagsøy (1918)
1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
Vågsøy 1964 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje (del av)
1442 Davik (del av)
Waagsøe (1801) 2020 (1.1.) 4602 Kinn
4649 Stad
1440 Nord-Vågsøy 1910 (1.1.) 1441 Selje Nordre Vaagsø (til 1917)
Nord-Vaagsøy (1918)
1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
1441 Selje 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.18
Selja (norrønt)
Selløe (til 1840)
Sellø (1865)
Selø (til 1889)
1910 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1910 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
2020 (1.1.) 4649 Stad
1442 Davik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.19
Davig (1801)
Davigen (til 1855)
Daviken (til 1917)
1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1439 Vågsøy
1443 Eid
1443 Eid 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.20
Øygisfjǫrðr (norrønt)
Ejd (1801)
1867 (1.1.) 1443 Eid
1444 Hornindal
1965 (1.1.) 1443 Eid
1965 (1.1.) 1442 Davik (del av)
1443 Eid
1444 Hornindal (del av)
2020 (1.1.) 4649 Stad
1444 Hornindal 1867 (1.1.) 1443 Eid Hornindalen (til 1917) 1965 (1.1.) 1443 Eid
1448 Stryn
1444 1977 (1.1.) 1448 Stryn 2020 (1.1.) 1577 Volda
1445 Gloppen 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.21
1886 (1.1.) 1445 Gloppen
1446 Breim
1964 (1.1.) 1445 Gloppen
1964 (1.1.) 1445 Gloppen
1446 Breim (del av)
2020 (1.1.) 4650 Gloppen
1446 Breim 1886 (1.1.) 1445 Gloppen Breum (1801)
Bredem
1964 (1.1.) 1431 Jølster
1445 Gloppen
1447 Innvik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIV.22
Indvig (1801)
Indvigen (til 1865)
Indviken (til 1917)
1843 1447 Innvik
1448 Stryn
1922
1965 (1.1.)
1448 Stryn
1448 Stryn 1843 1447 Indviken Stryen (1801) 1922, 1965 (1.1.) 1448 Stryn
1965 (1.1.) 1444 Hornindal
1447 Innvik
1448 Stryn
1977 (1.1.) 1444 Hornindal
1449 Stryn
1449 1977 (1.1.) 1448 Stryn 2020 (1.1.) 4651 Stryn

16. Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Søndre Trondhjems amt inntil 1.1.1919.
Sør-Trøndelag inngår fra 1.1. 2018 i Trøndelag, og alle kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1601 Trondhjem
Nidaros
Trondheim
1838 (1.1.) Grunnlagt 997
Bispesete 1068
Erkebispesete 1152/3
Stiftstad 1536-1918
Formannskap XVI.1
Trundhiem (1733)
Trondhiem (1801)
Throndhjem (1865)
Trondhjem til 1.1.1930
Nidaros til 6.3.1931
1893, 1952
1964 (1.1.)
1601 Trondheim
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1654 Leinstrand
1655 Byneset
1660 Strinda
1661 Tiller
2018 (1.1.) 5001 Trondheim
1611 Vinje 1924 (1.7.) 1612 Hemne Winge (1801) 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1612 Hemne 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837, amtgrensen flyttet så annekssogn i Romsdals amt tilfalt Søndre Trondhjems amt.
Formannskap XVI.2
Hefn (norrønt)
Hevne (til 1917)
1911 (1.1.) 1612 Hemne
1614 Heim
1924 (1.7.) 1611 Vinje
1612 Hemne
1613 Snillfjord
1964 (1.1.) 1612 Hemne
1964 (1.1.) 1611 Vinje
1612 Hemne
1614 Heim (del av)
2018 (1.1.) 5011 Hemne
1613 Snillfjord 1924 (1.7.) 1612 Hemne Snilfjord (til 19.8.1938) 1964 (1.1.) 1613 Snillfjord
1964 (1.1.) 1613 Snillfjord
1614 Heim (del av)
1622 Agdenes (del av)
2018 (1.1.) 5012 Snillfjord
1614 Heim 1911 (1.1.) 1612 Hevne 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1613 Snillfjord
1615 Sandstad 1914 (1.7.) 1616 Fillan 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1616 Fillan 1886 (1.1.) 1617 Hitteren Filland (1801) 1914 (1.7) 1615 Sandstad
1616 Fillan
1914 (1.7) 1616 Fillan 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1617 Hitra 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.3
Hitrar (norrønt)
Hiteren (til 1865)
Hitteren (til 1917)
1877 (1.1.) 1617 Hitteren
1619 Frøyen
1886 (1.1.) 1616 Fillan
1617 Hitteren
1913 (1.1.) 1617 Hitteren
1618 Kvenvær
1964 (1.1.) 1617 Hitra
1964 (1.1.) 1615 Sandstad
1616 Fillan
1617 Hitra
1618 Kvenvær
2018 (1.1.) 5013 Hitra
1618 Kvenvær 1913 (1.1.) 1617 Hitteren Qværnvær (1801) 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1619 Frøien* 1877 (1.1.) 1617 Hitteren 1906 (1.1.) 1619 Sørfrøya
1620 Nordfrøya
Sør-Frøya 1906 (1.1.) 1619 Frøien Sørfrøya (til 1917) 1964 (1.1.) 1620 Frøya
1620 Nord-Frøya 1906 (1.1.) 1619 Frøien Nordfrøya (til 1917) 1964 (1.1.) 1620 Frøya
Frøya 1964 (1.1.) 1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya
2018 (1.1.) 5014 Frøya
1621 Ørland 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.4
Øreland (til 1801)
Ørlandet (til 1917)
1853 1621 Ørland
1627 Bjugn
1896 (1.1.) 1621 Ørland
1622 Værnes
2018 (1.1.) 5015 Ørland
1622 Værnes
Agdenes
1896 (1.1.) 1621 Ørlandet Værnes (til 17.5.1897)
Agdenæs (1900)
1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1623 Lensvik
1625 Stadsbygd (del av)
2018 (1.1.) 5016 Agdenes
1623 Lensvik 1905 (1.1.) 1624 Rissen Lensviken (til 1917) 1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1624 Rissa 1852 (1.1.) 1625 Stadsbygden Rissi (norrønt)
Ridsen (1801)
Rissen (til 1917)
1964 (1.1.) 1624 Rissa
1964 (1.1.) 1624 Rissa
1625 Stadsbygd
1626 Stjørna
2018 (1.1.) 5054 Indre Fosen
1625 Stadsbygd 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.5
Stadsbøygden (1801)
Stadsbygden (til 1917)
1852 (1.1.) 1624 Rissa
1625 Stadsbygd
1964 (1.1.) 1613 Snillfjord
1622 Agdenes
1624 Rissa
1626 Skjørn
Stjørna
1899 (1.1.) 1627 Bjugn Stjórn (norrønt)
Skjørn (til 1917)
1964 (1.1.) 1624 Rissa
1627 Bjugn
1627 Bjugn 1853 1621 Ørlandet Bjugne (1801) 1899 (1.1.) 1626 Skjørn
1627 Bjugn
1628 Nes
1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1964 (1.1.) 1624 Stjørna (del av)
1627 Bjugn
1628 Nes
1629 Jøssund
2018 (1.1.) 5017 Bjugn
1628 Nes 1899 (1.1.) 1627 Bjugn Næs (1801) 1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1629 Jøssund 1896 (1.1.) 1630 Aa Jøsund (1801) 1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1630 Åfjord
Å
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.6
Aafiord (1801)
Aafjord(en) (til 1892)
Aa (til 1918)
Å (til 13.7.1934)
1896 (1.1.) 1629 Jøssund
1630 Aa
1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1631 Stoksund
2018 (1.1.) 5018 Åfjord
1631 Stoksund 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1632 Bjørnør* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.7
Biørnøer (til 1801)
Bjørnøer
1892 (1.6.) 1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen
Roan 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 2018 (1.1.) 5019 Roan
1633 Osen 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 2018 (1.1.) 5020 Osen
1634 Oppdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.8
Opdahl (1801)
Opdal (til 1950)
2018 (1.1.) 5021 Oppdal
1635 Rennebu1 1839 Annekssogn til Meldalen
1636 Meldalen
Renneboe (1801)
Rennebo (1865)
2018 (1.1.) 5022 Rennebu
1636 Meldal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.9
Meldalen (til 1917) 2018 (1.1.) 5023 Meldal
1637 Orkland 1920 (1.7.) 1638 Orkdal 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1638 Orkdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.10
Ørchedal (1769)
Ørkedal(en) (til 1865)
Orkedal (1875)
Orkedalen (til 1917)
Orkedal (til 1922)
1920 (1.7) 1637 Orkland
1638 Orkdal
1639 Orkanger
1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1963 (1.1.) 1637 Orkland
1638 Orkdal
1639 Orkanger
1659 Geitastrand
2018 (1.1.) 5024 Orkdal
1639 Orkanger 1920 (1.7.) 1638 Orkdal 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1640 Røros 1838 (1.1.) Bergstad 1644
Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.11
Røyros (norrønt)
Irgensthal (1673)
Røraas (til 1918)
1926 (1.7.) 1640 Røros
1641 Røros landsogn
1642 Brekken
1643 Glåmos
1964 (1.1.) 1640 Røros
1964 (1.1.) 1640 Røros
1641 Røros landsogn
1642 Brekken
1643 Glåmos
2018 (1.1.) 5025 Røros
1641 Røros landsogn 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1642 Brekken 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1643 Glåmos 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1644 Ålen 1855 1645 Holtaalen Aalen (til 1918) 1972 (1.1.) 1644 Holtålen
Holtålen 1972 (1.1.) 1644 Ålen
1645 Haltdalen
Holtdalr (norrønt)
Holtaalen (til 1918)
2018 (1.1.) 5026 Holtålen
1645 Holtaalen
Haltdalen
1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.12
Holtaalen (til 1918)
Holtålen (til 1.1.1938)
1841 1645 Holtaalen
1646 Singsaas
1855 1644 Aalen
1645 Haltdalen
1972 (1.1.) 1644 Holtålen
1646 Singsås 1841 1645 Holtaalen Singsaas (til 1918) 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1647 Budal 1879 (28.6.) 1648 Støren Budahl (1801)
Budalen (til 1917)
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1648 Støren 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.13
1841 1648 Støren
1649 Soknedal
1650 Horg
1879 (28.6.) 1647 Budal
1648 Støren
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
Midtre Gauldal 1964 (1.1.) 1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal
2018 (1.1.) 5027 Midtre Gauldal
1649 Soknedal 1841 1648 Støren Sognedahlen (til 1801)
Sognedal
Soknedalen (til 1917)
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1650 Horg 1841 1648 Støren Horrig (1801) 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1651 Hølandet
Hølonda
1865 1653 Melhus Høelandet (1801)
Høilandet (til 1900)
Hølandet (til 23.1.1931)
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1652 Flå 1880 1653 Melhus Flaae (1801)
Flaa (til 1918)
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1653 Melhus 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.14
Meelhuus (1801)
Melhuus (1855)
Meelhus
1865 1651 Høilandet
1653 Meelhus
1880 1652 Flaa
1653 Meelhus
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1964 (1.1.) 1650 Horg
1651 Hølonda
1652 Flå
1653 Melhus
2018 (1.1.) 5028 Melhus
1654 Leinstrand 1838 (1.1.) Annekssogn til Melhus, og under eget tinglag
Formannskap XVI.15
Leinastrǫnd (norrønt)
Lindstranden (1801)
Leinstranden (til 1917)
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1655 Byneset 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.16
Bynes (til 1865)
Bynæs(s)et (til 1884)
Bynesset (1898)
1855 1655 Bynæsset
1656 Budviken
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1656 Buvik 1855 1655 Bynæsset Buvigen (1801)
Budviken (1865)
Buviken (til 1917)
1965 (1.1.) 1657 Skaun
1657 Børseskognen
Skaun
1890 (1.1.) 1658 Børsen Skogn (1801)
Børseskognen (til 1917)
Børseskogn (til 1.1.1930)
1965 (1.1.) 1657 Skaun
1965 (1.1.) 1656 Buvik
1657 Skaun
1658 Børsa
2018 (1.1.) 5029 Skaun
1658 Børsa 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.17
Birgsi (norrønt)
Børssen (1855)
Børgsen (1865)
Børsen (til 1917)
1890 (1.1.) 1657 Børseskognen
1658 Børsen
1905 (1.1.) 1658 Børsen
1659 Geitestranden
1965 (1.1.) 1657 Skaun
1659 Geitastrand 1905 (1.1.) 1658 Børsen Gjeitestranden (til 1917)
Gjeitastrand (til 1920)
1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1660 Strinda 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.18
Strind (norrønt)
Strindens Landdistrikt (1855)
Strinden (til 1917)
1891 1660 Strinden
1663 Malvik
1893, 1952
1964 (1.1.)
1601 Trondheim
1661 Tiller 1899 (1.1.) 1662 Klæbu Tilder (til 1917) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1662 Klæbu 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.19
Klæboe (1769)
Klæbo (til 1865)
Klæbbu (1875)
1899 (1.1.) 1661 Tiller
1662 Klæbu
2018 (1.1.) 5030 Klæbu
1663 Malvik 1891 1660 Strinden Malvig (1801) 2018 (1.1.) 5031 Malvik
1664 Selbu 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVI.20
Sælboe (1801)
Selbo (til 1865)
1901 (1.1.) 1664 Selbu
1665 Tydal
2018 (1.1.) 5032 Selbu
1665 Tydal 1901 (1.1.) 1664 Selbu Tydalen (til 1917) 2018 (1.1.) 5033 Tydal

1Rennebu regnes blant de "opprinnelige" formannskapsdistriktene. Enkelte kilder oppgir Rennebu som eget formannskap fra 1838, mens i følge andre ble det formelt skilt ut fra Meldal i 1839.

17. Nord-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nordre Trondhjems amt inntil 1.1.1919.
Nord-Trøndelag inngår fra 1.1. 2018 i Trøndelag, og alle kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1701 Levanger 1838 (1.1.) Kjøpstad 1836
1719 Skogn
Formannskap XVII.1
1962 (1.1.) 1719 Levanger
1702 Steinkjer 1858 (23.1.) Ladested 1858
1734 Stod
Stenkjær (til 1925) 1941, 1948
1964 (1.1.)
1702 Steinkjer
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1727 Beitstad
1731 Sparbu
1732 Ogndal
1733 Egge
1734 Stod
1735 Kvam
2018 (1.1.) 5004 Steinkjer
1703 Namsos 1865 (7.6.) Ladested 1865
1845 Sævik
1964 (1.1.) 1703 Namsos
1964 (1.1.) 1703 Namsos
1745 Vemundvik
1746 Klinga
1747 Otterøy
1748 Fosnes (del av)
2018 (1.1.) 5005 Namsos
1711 Øvre Stjørdalen* 1850 1714 Størdalen 1874 (1.1.) 1711 Meraker
1712 Hegre
Meråker 1874 (1.1.) 1711 Øvre Størdalen Merakr (norrønt)
Merager (1801)
Meraker (til 1917)
2018 (1.1.) 5034 Meråker
1712 Hegra 1874 (1.1.) 1711 Øvre Størdalen Hegrin (norrønt)
Hægre (1801)
Hegre (til 1917)
1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1713 Lånke 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen Lunche (1801)
Laanke (til 1917)
1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1714 Størdalen* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.2
1850 1711 Øvre Størdalen
1714 Nedre Størdalen
Nedre Stjørdalen* 1850 1714 Størdalen 1902 (1.1.) 1713 Laanke
1714 Stjørdalen
1715 Skatval
Stjørdal 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen Stjørdalen (til 1917) 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1962 (1.1.) 1712 Hegra
1713 Lånke
1714 Stjørdal
1715 Skatval
2018 (1.1.) 5035 Stjørdal
1715 Skatval 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen Schatvold (1801) 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1716 Åsen 1838 (1.1.) Annekssogn til Frosta, og eget tinglag
Formannskap XVII.3
Aasen (til 1917) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1717 Frosta 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.4
Frosten (til 31.12.1908) 2018 (1.1.) 5036 Frosta
1718 Leksvik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.5
Lexuvík (norrønt)
Lexvigen (til 1801)
Lexviken (1865)
Leksviken (til 1917)
2018 (1.1.) 5054 Indre Fosen
1719 Skogn 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.6
Schongen (1769)
Skognen (1835)
1855 (1.2.) 1719 Skogn
1720 Frol
1962 (1.1.) 1719 Levanger
Levanger 1962 (1.1.) 1701 Levanger
1716 Åsen
1719 Skogn
1720 Frol
1964 (1.1.) 1719 Levanger
1964 (1.1.) 1719 Levanger
1722 Ytterøy
2018 (1.1.) 5037 Levanger
1720 Frol 1855 (1.2.) 1719 Skogn Levanger Landdistrikt (til 1875)
Levanger herred (til 1920)
1951
1962 (1.1.)
1719 Levanger
1721 Verdal 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.7
Wærdahl(en) (til 1801)
Værdalen (til 1917)
2018 (1.1.) 5038 Verdal
1722 Ytterøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.8
Øyin ytri (norrønt)
Ytterøe (1801)
Ytterøen (til 1917)
1867 (1.1.) 1722 Ytterøen
1723 Mosviken og Verran
1964 (1.1.) 1719 Levanger
1723 Mosviken og Verran* 1867 (1.1.) 1722 Ytterøen 1901 (1.1.) 1723 Mosviken
1724 Verran
Mosvik 1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran Mosvigen (1801)
Mosviken (til 1917)
2012 (1.1) 1756 Inderøy
1724 Verran 1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran Wærran (1801) 1964 (1.1.) 1724 Verran
1964 (1.1.) 1724 Verran
1726 Malm
2018 (1.1.) 5039 Verran
1725 Namdalseid 1904 (1.1.) 1727 Beitstaden Namdalseidet (til 1917) 1964 (1.1.) 1725 Namdalseid
1964 (1.1.) 1725 Namdalseid
1747 Otterøy (del av)
2018 (1.1.) 5040 Namdalseid
1726 Malm 1913 (1.7.) 1727 Beitstaden Malmø, Malme 1964 (1.1.) 1724 Verran
1727 Beitstad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.13
Bedstaden (til 1801)
Beitstaden (til 1917)
1904 (1.1.) 1725 Namdalseid
1727 Beitstaden
1913 (1.7) 1726 Malm
1727 Beitstaden
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1728 Hustad
Sandvollan
1907 (1.1.) 1729 Inderøen Hustad (til 16.10.1911) 1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1729 Inderøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.9
Øyin innri (norrønt)
Inderøe (1801)
Inderøen (til 1917)
1907 (1.1.) 1728 Sandvollan
1729 Inderøy
1730 Røra
1962 (1.1) 1729 Inderøy
1962 (1.1) 1728 Sandvollan
1729 Inderøy
1730 Røra
2012 (1.1) 1756 Inderøy
1730 Røra 1907 (1.1.) 1729 Inderøen Sahlberg (1801)
Salberg (1865)
1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1731 Sparbu 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.10
Sparboen (til 1801)
Sparbuen (til 1917)
1885 (1.1) 1731 Sparbu
1732 Skei
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1732 Skei
Ogndal
1885 (1.1.) 1731 Sparbuen Schey (1801)
Skei (til 13.12.1900)
Ogn(a)dalen (til 1917)
1941, 1948
1964 (1.1.)
1702 Steinkjer
1733 Egge 1869 (1.1.) 1734 Stod 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1734 Stod 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.11
Stoed (til 1801) 1858 (23.1.) 1702 Steinkjer
1734 Stod
1869 (1.1.) 1733 Egge
1734 Stod
1909 (1.1.) 1734 Stod
1735 Kvam
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1735 Kvam 1909 (1.1.) 1734 Stod Qvam (1801) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1736 Snåsa 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.12
Snǫs (norrønt)
Sneeaasen (1801)
Snaasen (til 1917)
1874 (1.1.) 1736 Snåsa
1737 Lierne
2018 (1.1.) 5041 Snåsa
1737 Lierne* 1874 (1.1.) 1736 Snaasen Findlierne (1801) 1915 (1.7.) 1737 Sørli
1738 Nordli
Sørli 1915 (1.7.) 1737 Lierne Søndre Findlie (1801) 1964 (1.1.) 1738 Lierne
1738 Nordli 1915 (1.7.) 1737 Lierne Nordre Findlie (1801) 1964 (1.1.) 1738 Lierne
Lierne 1964 (1.1.) 1737 Sørli
1738 Nordli
2018 (1.1.) 5042 Lierne
1739 Røyrvik 1923 (1.7.) 1742 Grong 2018 (1.1.) 5043 Røyrvik
1740 Namsskogan 1923 (1.7.) 1742 Grong 2018 (1.1.) 5044 Namsskogan
1741 Harran 1923 (1.7.) 1742 Grong Haran (1801) 1964 (1.1.) 1742 Grong
1742 Grong 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.14
Grogn (1865) 1901 (1.1.) 1742 Grong
1743 Høylandet
1923 (1.7) 1739 Røyrvik
1740 Namsskogan
1741 Harran
1742 Grong
1964 (1.1.) 1742 Grong
1964 (1.1.) 1741 Harran
1742 Grong
2018 (1.1.) 5045 Grong
1743 Høylandet 1901 (1.1.) 1742 Grong Høeland (1801)
Hølandet (til 1917)
1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1744 Overhalla
1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1753 Foldereid (del av)
2018 (1.1.) 5046 Høylandet
1744 Overhalla 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.15
Efri halfa (norrønt)
Overhalden (til 1884)
Overhallen (til 1917)
1846 1744 Overhalden
1846 1744 Overhalden
1745 Sævig
1860 1744 Overhalden
1745 Namsos Landdistrikt
1860 1744 Overhalden 1964 (1.1.) 1744 Overhalla
1964 (1.1.) 1743 Høylandet (del av)
1744 Overhalla
2018 (1.1.) 5047 Overhalla
1745 Sævik* 1838 (1.1.) Annekssogn til Overhalden, og under Fosnes tinglag
Formannskap XVII.16
Namsos Landdistrikt
Namsos herred
1846 1744 Overhalden
1860 1744 Overhalden 1865 (7.6.) 1703 Namsos
1745 Namsos Landdistrikt
1891 (1.1.) 1745 Vemundvik
1746 Klingen
Vemundvik 1891 (1.1.) 1745 Namsos Landdistrikt 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1746 Klinga 1891 (1.1.) 1745 Namsos Landdistrikt Klingen (til 1917) 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1747 Otterøy 1913 (1.1.) 1748 Fosnes 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1725 Namdalseid
1748 Fosnes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.17
Foesnes (1769)
Fosnæs (til 1884)
2018 (1.1.) 5048 Fosnes
1749 Flatanger 1871 (1.1.) 1748 Fosnæs Fladanger (1801) 2018 (1.1.) 5049 Flatanger
1750 Vikna 1869 (1.7.) 1751 Nærø Vikn (norrønt)
Vigten (1801)
Vikten (til 1917)
2018 (1.1.) 5050 Vikna
1751 Nærøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.18
Njardøy (norrønt)
Nærøe (til 1801)
Nærø (til 1917)
1869 (1.7) 1750 Vikten
1751 Nærø
1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1752 Kolvereid
1754 Gravvik
1753 Foldereid
2018 (1.1.) 5051 Nærøy
1752 Kolvereid og Foldereid* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XVII.19
1860 1752 Kolvereid og Foldereid
1755 Leka
1886 (1.10.) 1752 Kolvereid
1753 Foldereid
Kolvereid 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1753 Foldereid 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid Falderejd (1801) 1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1751 Nærøy
1754 Gravvik 1909 (1.1.) 1755 Leka Gravik (til 1917) 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1755 Leka 1860 1752 Kolvereid og Foldereid Lechøe (1801)
Lekø (til 1884)
1909 (1.1.) 1754 Gravvik
1755 Leka
2018 (1.1.) 5052 Leka
1756 Inderøy 2012 (1.1.) 1723 Mosvik
1729 Inderøy
2018 (1.1.) 5053 Inderøy
1780* Sørbindalen 1838 (1.1.) Annekssogn til Bindalen i Nordlands amt
Formannskap XVII.20
1852 1811 Bindalen

19. Troms[rediger | rediger kilde]

Tromsø amt inntil 1.1.1919.
Troms inngår fra 1.1. 2020 i Troms og Finnmark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
1901 Harstad 1904 (1.1.) Ladested 1904
1914 Trondenes
Harstadsjøen (til 1904) 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1964 (1.1.) 1901 Harstad
1912 Sandtorg
1914 Trondenes
2013 (1.1.) 1903 Harstad
1902 Tromsø 1838 (1.1.) Kjøpstad 1794
1934 Tromsøysund
Formannskap XIX.1
Tromsøe (1801) 1915, 1955, 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1930 Hillesøy (del av)
1934 Tromsøysund
1937 Ullsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5401 Tromsø
1903 Harstad 2013 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Bjarkøy
2020 (1.1.) 5402 Harstad
1911 Kvæfjord 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.2
Qvæ(d)fjord (til 1801)
Kvedfjord (til 1865)
Kvædfjord (til 1884)
2020 (1.1.) 5411 Kvæfjord
1912 Sandtorg 1926 (1.7.) 1914 Trondenes 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1913 Skånland 1926 (1.7.) 1914 Trondenes 1964 (1.1.) 1913 Skånland
1917 Ibestad
1964 (1.1.) 1913 Skånland (del av)
1918 Astafjord
2020 (1.1.) 5412 Tjeldsund
1914 Trondenes 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.3
Throndenæs (til 1865)
Trondenæs (1884)
1904 (1.1.) 1901 Harstad
1914 Trondenes
1926 (1.7) 1912 Sandtorg
1913 Skånland
1914 Trondenes
1964 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Sand
Bjarkøy
1838 (1.1.) Annekssogn til Throndenæs
Formannskap XIX.4
Sand (til 6.12.1886)
Bjarkø (til 1908)
2013 (1.1.) 1903 Harstad
1916 Andørja 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 1964 (1.1.) 1917 Ibestad
1917 Ibestad 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.5
Ívarstaðir (norrønt)
Ibestad (til 1875)
Ibbestad (til 1917)
1854 1917 Ibestad
1922 Bardu
1871 (1.1.) 1917 Ibestad
1921 Salangen
1907 (1.1.) 1917 Ibestad
1920 Lavangen
1926 (1.7.) 1916 Andørja
1917 Ibestad
1918 Astafjord
1919 Gratangen
1964 (1.1.) 1917 Ibestad
1964 (1.1.) 1913 Skånland (del av)
1916 Andørja
1917 Ibestad
2020 (1.1.) 5413 Ibestad
1918 Astafjord 1926 (1.7.) 1917 Ibestad Astafiord (1801) 1964 (1.1.) 1913 Skånland
1919 Gratangen 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 2020 (1.1.) 5414 Gratangen
1920 Lavangen 1907 (1.1.) 1917 Ibbestad 1964 (1.1.) 1921 Salangen
1920 1977 (1.1.) 1921 Salangen 2020 (1.1.) 5415 Lavangen
1921 Salangen 1871 (1.1.) 1917 Ibestad 1964 (1.1.) 1921 Salangen
1964 (1.1.) 1920 Lavangen
1921 Salangen
1977 (1.1.) 1920 Lavangen
1923 Salangen
1922 Bardu 1854 1917 Ibestad Bardodalen (til 1889)
Bardo (til 1908)
2020 (1.1.) 5416 Bardu
1923 Øverbygd 1925 (1.7.) 1924 Målselv Øverbygden (til 1908) 1964 (1.1.) 1924 Målselv
1923 Salangen 1977 (1.1.) 1921 Salangen 2020 (1.1.) 5417 Salangen
1924 Målselv 1848 1931 Lenvik Maalselven (til 1917)
Maalselv (1918)
1925 (1.7) 1923 Øverbygd
1924 Målselv
1964 (1.1.) 1924 Målselv
1964 (1.1.) 1923 Øverbygd
1924 Målselv
1932 Malangen (del av)
1933 Balsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5418 Målselv
1925 Sørreisa 1886 (1.9.) 1927 Tranø Sørreisen (til 1908) 2020 (1.1.) 5419 Sørreisa
1926 Dyrøy 1886 (1.9.) 1927 Tranø Dyrø (til 1908) 1964 (1.1.) 1926 Dyrøy
1964 (1.1.) 1926 Dyrøy
1927 Tranøy (del av)
2020 (1.1.) 5420 Dyrøy
1927 Tranøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.6
Tranøe (1801)
Tranø (til 1908)
1886 (1.9.) 1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1927 Tranøy
1964 (1.1.) 1927 Tranøy
1964 (1.1.) 1915 Bjarkøy (del av)
1927 Tranøy (del av)
1928 Torsken (del av)
2020 (1.1.) 5421 Senja
1928 Torsken 1902 (1.1.) 1929 Berg Torschen (1769) 2020 (1.1.) 5421 Senja
1929 Berg 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.7
Medfjord (1769) 1902 (1.1.) 1928 Torsken
1929 Berg
2020 (1.1.) 5421 Senja
1930 Hillesøy 1855 1931 Lenvik Hillesøe (1801)
Hillesø (til 1908)
1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1931 Lenvik
1931 Lenvik 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.8
Lenvig (til 1855)
Lenvik (til 1891)
Lenviken (til 1908)
1848 1924 Maalselven
1931 Lenvig
1855 1930 Hillesø
1931 Lenvig
1964 (1.1.) 1931 Lenvik
1964 (1.1.) 1925 Sørreisa (del av)
1927 Tranøy
1930 Hillesøy (del av)
1931 Lenvik
2020 (1.1.) 5421 Senja
1932 Malangen 1871 (1.1.) 1933 Balsfjorden 1964 (1.1.) 1924 Målselv
1933 Balsfjord
1933 Balsfjord 1860 1934 Tromsøe Landdistrikt Balsfjorden (til 1908) 1871 (1.1.) 1932 Malangen
1933 Balsfjord
1964 (1.1.) 1924 Målselv
1933 Balsfjord
1964 (1.1.) 1932 Malangen
1933 Balsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5422 Balsfjord
1934 Tromsøysund 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.9
Tromsøe Landdistrikt (1855)
Tromsøsundet (til 1908)
1860 1933 Balsfjord
1934 Tromsøysund
1915, 1955
1964 (1.1.)
1902 Tromsø
1935 Helgøy 1886 (1.9.) 1936 Karlsø Helgøe (1801)
Helgø (til 1908)
1964 (1.1.) 1936 Karlsøy
1936 Karlsøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.10
Carlsøe (til 1801)
Carlsø (til 1865)
Karlsø (til 1908)
1886 (1.9) 1935 Helgø
1936 Karlsø
1964 (1.1.) 1936 Karlsøy
1964 (1.1.) 1935 Helgøy
1936 Karlsøy
2020 (1.1.) 5423 Karlsøy
1937 Ullsfjord 1902 (1.1.) 1938 Lyngen Sørfjorden (til 1908)
Sørfjord (til 1.4.1938)
1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1938 Lyngen
1938 Lyngen 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.11
1902 (1.1.) 1937 Sørfjord
1938 Lyngen
1929 (1.7.) 1938 Lyngen
1939 Storfjord
1940 Kåfjord
1964 (1.1.) 1938 Lyngen
1964 (1.1.) 1936 Karlsøy (del av)
1937 Ullsfjord (del av)
1938 Lyngen
2020 (1.1.) 5424 Lyngen
1939 Storfjord 1929 (1.7.) 1938 Lyngen 2020 (1.1.) 5425 Storfjord
1940 Kåfjord 1929 (1.7.) 1938 Lyngen 2020 (1.1.) 5426 Kåfjord
1941 Skjervøy 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XIX.12
Skiervøe (1769)
Schirvøe (1801)
Skjærvø (1855)
Skjervø (til 1908)
1863 1941 Skjervø
1943 Kvænangen
1886 (1.1.) 1941 Skjervø
1942 Nordreisen
1972 (1.1.) 1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
1972 (1.1.) 1941 Skjervøy (del av) 2020 (1.1.) 5427 Skjervøy
1942 Nordreisa 1886 (1.1.) 1941 Skjervø Nordreisen (til 1908) 1972 (1.1.) 1942 Nordreisa
1972 (1.1.) 1941 Skjervøy (del av)
1942 Nordreisa
2020 (1.1.) 5428 Nordreisa
1943 Kvænangen 1863 1941 Skjervø 2020 (1.1.) 5429 Kvænangen

20. Finnmark[rediger | rediger kilde]

Finmarkens amt inntil 1.1.1919.
Finnmark inngår fra 1.1. 2020 i Troms og Finnmark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til kommune(r)
2001 Hammerfest By og Landsogn* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XX.1
Felles by- og landherred
1839 2001 Hammerfest
2018 Måsøy
Hammerfest 1839 Kjøpstad 1787
2001 Hammerfest By og Landsogn
1852 2001 Hammerfest
2016 Hammerfest landdistrikt
1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2002 Vardøe By og Landsogn* 1838 (1.1.) Annekssogn til Vadsøe
Formannskap XX.2
Felles by- og landherred
1868 (22.5.) 2002 Vardøe
2028 Båtsfjord
Vardø 1868 Kjøpstad 1789
2002 Vardøe By og Landsogn
Wardøe (til 1801)
Vardøe (1835)
1874, 1964 (1.1.) 2002 Vardø
1964 (1.1.) 2002 Vardø
2028 Båtsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5404 Vardø
2003 Vadsøe By og Landsogn* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XX.3
Felles by- og landherred
1846 (31.1.) 2003 Vadsøe
2027 Nesseby
Vadsø 1846 (31.1.) Kjøpstad 1833
2003 Vadsøe By og Landsogn
Wadsøe (til 1801)
Vadsøe (1835)
1858 2003 Vadsøe
1858 2003 Vadsøe
2027 Nesseby
1864 2003 Vadsø
2027 Nesseby
1964 (1.1.) 2003 Vadsø
1964 (1.1.) 2003 Vadsø
2029 Nord-Varanger
2020 (1.1.) 5405 Vadsø
2004 Hammerfest 1992 (1.1.) 2001 Hammerfest
2016 Sørøysund
2020 (1.1.) 5406 Hammerfest
2011 Kautokeino
(Guovdageaidnu, Koutokeino)
1851 2020 Kistrand og Karasjok Koutokein (1801) 2020 (1.1.) 5430 Kautokeino
2012 Alten-Talvik* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XX.4
Alten-Talvig (1855) 1863 2012 Alten
2013 Talvik
Alta 1863 2012 Alten-Talvik Alten (til 1917) 1964 (1.1.) 2012 Alta
1964 (1.1.) 2012 Alta
2013 Talvik
2020 (1.1.) 5403 Alta
2013 Talvik 1863 2012 Alten-Talvik Talvig (1801) 1964 (1.1.) 2012 Alta
2014 Loppa 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XX.5
Loppen (til 1853)
Loppen og Øksfjord (til 1917)
1853 2014 Loppen og Øksfjord
2015 Hasvik
2020 (1.1.) 5432 Loppa
2015 Hasvik 1853 2014 Loppen Hasvig (1801) 2020 (1.1.) 5433 Hasvik
2016 Sørøysund 1852 2001 Hammerfest Hammerfest Landsogn (til 23.12.1919) 1869 (1.7) 2016 Hammerfest landdistrikt
2017 Kvalsund
1869 (1.7) 2016 Hammerfest landdistrikt 1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund 1869 (1.7.) 2016 Hammerfest Landsogn 2020 (1.1.) 5406 Hammerfest
2018 Måsøy1 1839 Annekssokn til Hammerfest
Formannskap XX.6
Maasøe (til 1801)
Maasø (til 1917)
Maasøy (1918)
1963
1984 (1.1.)
2018 Måsøy
2019 Nordkapp
2020 (1.1.) 5434 Måsøy
2019 Kjelvik
Nordkapp
1861 2020 Kistrand og Karasjok Kielvig (1769)
Kjelvig (1801)
Kjelvik (til 1.1.1950)
1984 (1.1.) 2019 Nordkapp
1984 (1.1.) 2018 Måsøy (del av)
2019 Nordkapp
2020 (1.1.) 5435 Nordkapp
2020 Kistrand og Karasjok* 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XX.7
1851 2011 Kautokeino
2020 Kistrand
Kistrand
Porsanger
(Porsáŋgu, Porsanki)
1851 2020 Kistrand og Karasjok Kistrand (til 1.1.1964) 1861 2019 Kjelvik
2020 Kistrand
1866 (1.1.) 2020 Kistrand
2021 Karasjok
2020 (1.1.) 5436 Porsanger
2021 Karasjok
(Kárášjohka, Kaarasjoki)
1866 (1.1.) 2020 Kistrand og Karasjok 2020 (1.1.) 5437 Karasjok
2022 Lebesby 1838 (1.1.) Prestegjeld i 1837
Formannskap XX.8
Kiølefjord (1769)
Kjøllefjord
1846 (31.1.) 2022 Lebesby
2027 Nesseby
1864 2022 Lebesby
2025 Tana
2020 (1.1.) 5438 Lebesby
2023 Gamvik 1914 (1.1.) 2025 Tanen 2020 (1.1.) 5439 Gamvik
2024 Berlevåg 1914 (1.1.) 2025 Tanen Berlevaag (til 1918) 2020 (1.1.) 5440 Berlevåg
2025 Tana
(Deatnu, Taana, Teno)
1864 2022 Lebesby Tanen (til 1917) 1914 (1.1.) 2023 Gamvik
2024 Berlevåg
2025 Tanen
1964 (1.1.) 2025 Tana
1964 (1.1.) 2025 Tana
2026 Polmak
2020 (1.1.) 5441 Tana
2026 Polmak 1903 (1.1.) 2027 Næsseby 1964 (1.1.) 2025 Tana
2027* Nesseby
(Unjárga, Uuniemi)
1846 (31.1.) 2003 Vadsø (del av)
2022 Lebesby (del av)
Nessebye (1801)
Næsseby (til 1917)
1858 2003 Vadsø
2027 1864 2003 Vadsø 1903 (1.1.) 2026 Polmak
2027 Nesseby
2020 (1.1.) 5442 Nesseby
2028 Båtsfjord 1868 (22.5.) 2002 Vardø Vardø Landsogn
Vardø herred (til 1.1.1955)
1874
1964 (1.1.)
2002 Vardø
2028 Båtsfjord
2020 (1.1.) 5443 Båtsfjord
2029 Nord-Varanger 1894 2003 Vadsø Vadsø(e) Landdistrikt (til 1865)
Vadsø(e) (til 1.1.1894)
Nordvaranger (til 1917)
1964 (1.1.) 2003 Vadsø
2030 Sør-Varanger 1858 2003 Vadsø Sydvaranger (til 1917) 2020 (1.1.) 5444 Sør-Varanger

1Måsøy regnes blant de "opprinnelige" formannskapsdistriktene, selv om det formelt ble opprettet i 1839.

Kommunenummer på annet enn kommuner[rediger | rediger kilde]

Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå benytter enkelte nummer for skatteopplysninger og økonomisk statistikk som vanligvis er knyttet til en kommune, men som i noen tilfellet ikke kan knyttes til noe område eller kommune i Norge.

"Kommunenummer" Områder på Svalbard Historiske navn Opprettet Fra kommuner Videreført Nytt "kommunenummer"
2100 Svalbard 1.1. 2019[2]
  • 2111 Spitsbergen
  • 2121 Bjørnøya
  • 2131 Hopen
2111 Spitsbergen Longyearbyen 1.1. 2019 2100 Svalbard
2112 Ny-Ålesund
2113 Barentsburg
2115 Sveagruva
2121 Bjørnøya 1.1. 2019 2100 Svalbard
2131 Hopen 1.1. 2019 2100 Svalbard
  • 2211 Jan Mayen
  • 2311 Kontinental-sokkelen syd for 62° N
  • 2321 Kontinental-sokkelen nord for 62° N
  • 2312 Utland/Næringsdrift. Brukes om utenlandssaker, næringsdrift, petroleumsvirksomhet utenfor fastland. Skattested for tjenestemann i utenrikstjeneste m.v.
  • 2435 Kildeskatt pensjon. Brukes for spesialskatteordning for utenlandske borgere med pensjon fra Norge, men som ikke oppholder seg i landet i inntektsåret (og som ikke av andre årsaker betaler "vanlig skatt" på linje med innbyggerne i landet).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Oslo byleksikon
  2. ^ «Tekniske endringer ved sammenslåing og grensejustering». Kartverket. 30. november 2016. Arkivert fra originalen 4. desember 2018. Besøkt 4. desember 2018. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Kilder og eksterne lenker[rediger | rediger kilde]