Akershus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Akershus
Tidligere norsk fylke
VåpenKart
Basisdata
AdministrasjonssenterOslo
Grunnlagt1919, 2024
Avviklet31. des. 2019
Areal4 917,94 km²
Befolkning716 020 (2023[1])
Kart
Akershus
60°N 11°Ø

Akershus amt i 1875; nesten hele det moderne Oslo var en del av Aker kommune og Akershus amt, unntatt et lite område i sentrum som var skilt ut fra amtet i 1842 på grunn av sin status som hovedstad, men som fortsatt var del av Akershus stiftamt
Akershus fylkeskommunes kontorer i Oslo, som var Akershus' administrasjonssenter siden middelalderen.

Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er en norsk geografisk region med navn etter Akershus festning i Oslo, som siden middelalderen har betegnet ulike administrative provinser i Norge med Oslo som sentrum og hovedby, herunder et hovedlen, et stiftamt, et amt og et fylke; Akershus utgjør et valgdistrikt[2] og vil fra 1. januar 2024 igjen være et fylke. Grensene for Akershus har endret seg over tid, og Akershus kan historisk forstås både som en stor riksdel (store Akershus) som omtrent sammenfalt med Østlandet og som en sentral provins i Osloregionen (lille Akershus) som tradisjonelt omfattet distriktene Aker (det moderne Oslo, Bærum og Asker), Follo og Romerike. I perioden 1948–2020 var Akershus navnet på et «restfylke» som var vesentlig mindre enn tidligere etter at fylkets største og mest sentrale kommune Aker – som utgjør størstedelen av det moderne Oslo – hadde blitt overført til Oslo kommune (som da hadde fått status som eget fylke) og dermed splittet det resterende fylket i to.

Fra middelalderen til 1919 omfattet Akershus hovedlen (eller slottslen) og senere Akershus stiftamt hele eller nesten hele det moderne Østlandet, og var lenge en av fire riksdeler i Norge. Fra 1682 fikk Akershus i tillegg en snevrere betydning da Akershus amt (fra 1919 Akershus fylke) ble etablert som et underamt som bestod av hovedstaden Christiania og de nærmeste omgivelsene. Christiania var del av Akershus (under)amt til 1842 og av Akershus stiftamt til 1919, men bestod bare av en liten del av det moderne Oslo. Fra 1800-tallet måtte Akershus gjentatte ganger avstå territorium til Christiania/Oslo, og Akershus' største og mest sentrale kommune Aker ble i sin helhet overført til Oslo i 1948 mot kommunens vilje og til betydelig protest i Aker; Aker kommune utgjør rundt 96–99 %[a] av det moderne Oslos areal. Etter 1948 bestod «restfylket» av de historisk mer perifere områdene i Akershus underamt og fylke, inndelt i regionene Asker og Bærum, Romerike og Follo; som følge av overføringen av Aker til Oslo i 1948 manglet Asker og Bærum landgrense til resten av fylket.[3] Hele det moderne fylket inngikk i Osloregionen, og flertallet i Akershus fylke bodde innenfor byområdet Oslo.[4] Akershus fylke i 1948–2020-grensene var Norges nest største fylke og var sentrert rundt Oslo. Akershus' administrasjonssenter var Oslo, og Oslo og Akershus hadde felles fylkesmann. Akershus lå i Oslo bispedømme, med unntak av deler av fylket som i 1969 ble skilt ut til Borg bispedømme.

Akershus, Buskerud og Østfold ble tvangssammenslått til Viken fylke fra 1. januar 2020. Tvangssammenslåingen var upopulær i Akershus og fylkesrådet og majoriteten i fylkestinget i Viken vedtok høsten 2019 å arbeide for å nedlegge Viken og gjenopprette Akershus og de andre fylkene.[5] I stortingsvalget 2021 fikk partiene som vil nedlegge Viken flertall og fylkesrådet startet prosessen som tar sikte på oppløsning av Viken og gjenopprettelse av Akershus.[6] I regjeringsplattformen som ble lagt frem i oktober 2021 ble det bestemt at regjeringen skulle iverksette en prosess for å gjenopprette Akershus basert på en søknad fra Viken fylkesting og at det tas sikte på et stortingsvedtak om dette innen 1. juli 2022.[7][8] 23. februar 2022 vedtok Viken fylkesting å sende søknad til Stortinget om oppløsning av Viken og gjenopprettelse av Akershus.[9][10] Stortinget vedtok å oppløse Viken og gjenopprette Akershus 14. juni 2022.[11]

Historie[rediger | rediger kilde]

Akershus' historie som hovedlen og stiftamt fra middelalderen til 1919[rediger | rediger kilde]

Akershus festning i 1800; festningen lå da i sentrum av både Akershus amt som tilsvarte de sentrale delene av den moderne Osloregionen og Akershus stiftamt som i hovedsak tilsvarte Østlandet

Akershus hovedlen og senere Akershus stiftamt var en riksdel som omfattet det meste av Østlandet og som eksisterte fra middelalderen til 1919. Det var Norges klart største riksdel i hele sin historie.

Akershus har navnet etter etter Akershus festning, og til syvende og sist etter gården Aker i Oslo. Det ble etablert i middelalderen som Akershus hovedlen og ble videreført som Akershus stiftamt fra 1662. Hovedlenet Akershus – et av fire hovedlen eller slottslen i Norge – omfattet det meste av Østlandet, unntatt Øvre Telemark og Båhuslen (som i dag hovedsakelig ligger i Sverige, unntatt mindre deler som ligger i Østfold). Akershus hovedlen bestod i tillegg til Akershus i grensene fra 2019 også av Oslo, Hedmark, Oppland og Buskerud, foruten Idre og Särna fram til den svenske okkupasjonen i 1644, samt Askim, Eidsberg og Trøgstad i Østfold. Fra 1572 var det tradisjon at lensherren i Akershus også var stattholder i Norge.

Fra etableringen i 1662 bestod Akershus stiftamt i tillegg til selve hovedamtet også av Smaalenene amt og Brunla amt som underamt under Akershus stiftamt. I 1679 ble Buskerud, Ringerike og Hallingdal skilt ut som Buskerud underamt under Akershus stiftamt. I 1682 ble Aker og Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike skilt ut som Akershus underamt under Akershus stiftamt; underamtet Akershus fikk først egen amtmann i 1750 og hadde felles amtmann med stiftamtet også i periodene 1763–1810 og 1815–1842. I perioden 1687–1692 var Gudbrandsdalen og Hedemarkens Amt et eget underamt under Akershus stiftamt, men ble deretter innlemmet i hovedamtet. I 1757 ble Oplandenes Amt skilt ut som underamt under Akershus og i 1781 delt i Hedemarken og Christians Amter. I 1760 ble Numedal og Sandsvær og Bragernes overført fra Akershus Stiftamt til Buskerud Amt. I 1768 ble Heggen og Frøland overført fra Akershus stiftamt til Smaalenenes Amt. I 1848 ble Christiania Amt skilt ut som skilt ut som eget underamt, men med felles amtmann med Akershus stiftamt og Akershus underamt. I 1867 blir Hedemarken gjort til stiftamt for Hedemarken og Christians amter, som dermed ikke lenger var underlagt Akershus stiftamt. Ved overgangen fra amt til fylke i 1919 ble institusjonen stiftamt nedlagt.

Akershus amt og Akershus fylke 1682–2020[rediger | rediger kilde]

Bygdøy og resten av Aker kommune ble overført fra Akershus til Oslo i 1948

Akershus fikk fra 1682 også en snevrere betydning da underamtet Akershus amt ble etablert i de mest sentrale delene av Akershus stiftamt, og bestående av Christiania, Aker, Asker og Bærum samt distriktene Romerike og Follo. Dette tilsvarte de sentrale delene av den moderne Osloregionen. Ved overgangen til fylker ble Akershus (under)amt videreført som Akershus fylke.

Fra etableringen av fylker har Oslo og Akershus hatt felles fylkesmann, og embedet anses som en etterfølger etter det tidligere embedet som stiftamtmann i Akershus. Ved etableringen i 1919 var Akershus fylke større da det også omfattet Aker kommune, som var Akershus' klart største og mest sentrale kommune. Aker måtte flere ganger avstå territorium til Christiania og Oslo. Oslo, som da betegnet Gamlebyen, lå i Aker til 1859/78, da Oslo ble innlemmet i Christiania. I 1948 ble hele Aker overført til Oslo. Sammenslåingen skjedde mot Aker kommunes vilje og var svært upopulær i Aker. 96 % av det moderne Oslos areal lå før 1948 i Aker kommune og Akershus fylke.

Fra 1948 til 2020 bestod Akershus fylke av regionene Asker og Bærum, Romerike og Follo, som historisk utgjorde periferien i underamtet. Dette fylket var et «restfylke» som var en videreføring av underamtet med samme navn, men uten de historisk mest sentrale delene av amtet/fylket (dvs. det moderne Oslo).

Viken[rediger | rediger kilde]

Stortinget vedtok etter forslag fra Høyre i 2017 å slå sammen fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til Viken fylke fra 1. januar 2020. Det politiske flertallet i de tre fylkene, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV, la frem sin styringsplattform 1. oktober 2019. I plattformen er det oppnådd enighet om at det politiske hovedmålet for Viken fylke er å arbeide for å oppløse Viken i 2021. Det ble vedtatt at Viken skulle ha sete i Oslo i påvente av at det oppløses, og at det derfor ikke skal investeres penger i å etablere et eget fylkesbygg eller annen infrastruktur for Viken. En tidligere innkjøpt eiendom i Sandvika skulle derfor ikke tas i bruk. I styringsplattformen ble det oppnådd enighet om å gjenopprette fylkene Akershus, Østfold og Buskerud i 2021.[12]

Akershus valgdistrikt 1814–[rediger | rediger kilde]

Akershus har siden det første valget i Norge i 1814 utgjort et valgdistrikt. Akershus valgdistrikt er videreført også etter 2020. I 2020 ble grensene for Akershus valgdistrikt noe justert, ved at Hurum, Lunner, Rømskog og Røyken ble overført til Akershus.[13]

Gjenopprettelse av Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

23. februar 2022 vedtok Viken fylkesting å sende søknad til Stortinget om oppløsning av Viken og gjenopprettelse av Akershus.[9][10] Stortinget vedtok å oppløse Viken og gjenopprette Akershus 14. juni 2022. Dagens Viken skal da gå tilbake til fylkene Akershus, Buskerud og Østfold fra og med 1. januar 2024.[11] Fylket beholder det gamle fylkesvåpenet.[14]

Geografi[rediger | rediger kilde]

Elvedeltaet i Øyeren
Se også: Østlandet

I geografisk forstand kunne Akershus deles i et «stort» og et «lite» Akershus. Det «store» Akershus var den riksdelen som utgjorde Akershus len og Akershus stiftamt fra middelalderen til 1919, med utgangspunkt i Akershus festning, og som omtrent tilsvarte Østlandet. Dette er den eldste definisjonen av Akershus.

Det «lille» Akershus var det underamtet og senere fylket i Osloregionen som fra 1682 omfattet det moderne Oslo og Akershus (i grensene fra 1948). Fra gammelt av var det «lille» Akershus inndelt i distriktene Aker (bestående av hele det moderne Oslo, Bærum og Asker før 2020), Follo og Romerike. Romerike ble ofte inndelt i Nedre og Øvre Romerike. Indre Akershus betegnet en del av Romerike. Christiania var del av både underamtet og stiftamtet Akershus, men ble skilt ut fra underamtet i 1842 med et veldig lite territorium (rundt 1–2 % av dagens kommune). I 1948 ble også Akershus' største og mest sentrale kommune Aker overført til Oslo. Først i 1948 oppstod dermed en administrativ definisjon av Akershus uten det moderne Oslo.

Akershus amt og fylke, det «lille» Akershus, var en mangfoldig region med både landbruk, bybebyggelse, industri, motorveier og bygdeveier, forskningsparker og eldgamle kulturminner. I 2019 bodde åtte av ti innbyggere i tettbygde områder, men allikevel var Akershus landets største kornfylke. De følgende opplysningene gjelder Akershus fylke i grensene fra 1948, etter tapet av Aker:

Kommuner: Det var 22 kommuner i fylket.
Byer: Lillestrøm (1997), Sandvika (2003), Ski (2004), Drøbak (2006), Jessheim (2012).
Fjell: Høyeste topp er Fjellsjøkampen i Hurdal, 812 meter over havet. Senderstasjon for digitalt bakkenettMistberget.
Berggrunn: Rombeporfyr var valgt til fylkesstein og er svært utbredt i fylket.
Innsjøer: Nærmere 3000 innsjøer og tjern utgjorde et samlet areal på 370 km². Øyeren og Hurdalssjøen var største innsjøer. Sørenden av Mjøsa lå i Akershus.
Vassdrag: De viktigste var Vorma-, Glomma-, Halden- og Øyernvassdragene.
Store elver: Nitelva, Leira, Rømua, Andelva, Årungselva, Gjersjøelva, Hølenselva, Sandvikselva og Askerelva.
Øyer: Aspond, Bjerkøya, Borøya, Brønnøya, Danmark, Grimsøya, Gåsøya, Husbergøya, Høyerholmen, Håøya, Ildjernet, Kalvøya, Langøyene, Langåra, Lågøya, Nesøya, Oustøya, Steilene, Søndre Langåra og Vassholmene.

Viktige næringer: Mange jobbet innen varehandel, transport, hotell- og restaurantbransjen, kommunikasjonsteknologi, samt forskning og utdanning. Jordbruk var en viktig næringsgren.

Lokal administrasjon[rediger | rediger kilde]

Akershus fylkeskommune hadde ansvar for den lokale ledelsen av Akershus fylke. Fylkeskommunen ble styrt av fylkestinget, som ble valgt hvert fjerde år av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Forrige valg var den 12. september 2011. I Akershus hadde fylkestinget 43 representanter (H 17, Ap 14, Frp 5, SV 2, V 3, KrF 1, Sp 1). Fylkesordføreren var den øverste politiske lederen, mens fylkesrådmannen tok seg av den administrative ledelsen. Fylkestinget hadde fire hovedutvalg. Et for samferdsel, et for kultur, folkehelse og frivillighet, et for plan, næring og miljø og et for utdanning og kompetanse. Hvert hovedutvalg hadde en viss beslutningsmyndighet innenfor sine områder, i tillegg forberedte de saker til fylkestinget. Det fantes også et fylkesutvalg som besto av 13 representanter (H 5, Ap 3, Frp 1, SV 1, V 1, KrF 1, Sp 1) fra fylkestinget. De behandlet hovedsakelig økonomi- og plansaker. I tillegg forberedte fylkesutvalget saker til fylkestinget, slik som de tre hovedutvalgene. Fylkeskommunen hadde flere råd og utvalg. De hadde ulike funksjoner, noen hadde beslutningsmyndighet, andre var rådgivende organ.

Kirkelig tilhørighet[rediger | rediger kilde]

Høvik kirke

Akershus ligger siden middelalderen i Oslo bispedømme. Ved delingen av Oslo bispedømme i 1969 ble Asker og Bærum videreført som del av det reduserte Oslo bispedømme, sammen med Oslo, mens de øvrige prestegjeldene ble overført til det nye Borg bispedømme.

Statlig administrasjon[rediger | rediger kilde]

Fylkesmannen i Oslo og Akershus var statens representant i Akershus fylke, og Akershus delte dermed statlig administrasjon med Oslo. Oslo og Akershus var de eneste fylkene i Norge med felles administrasjon. Fylkesmannsembedet ble ledet av en fylkesmann som ble utnevnt av Kongen i statsråd.

Helsevesen[rediger | rediger kilde]

En rekke sykehus ligger i Akershus, deriblant to universitetssykehus tilknyttet Universitetet i Oslo: Akershus universitetssykehus i Lørenskog utenfor Oslo og spesialistsykehuset Sunnaas sykehus på Nesodden. Fylket hadde også en rekke lokalsykehus, blant annet Sykehuset Asker og Bærum.

Kommuner[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2024 blir Akershus fylke inndelt i 21 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall[15] Flatemål
km²
Målform Distrikt
3019
Vestby kommune
Vestby kommune
 Vestby Vestby 19 089 133,93 Bokmål Follo
3020
Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune
 Nordre Follo Ski 62 245 203,00 Bokmål Follo
3021
Ås kommune
Ås kommune
 Ås Ås 21 350 103,12 Nøytral Follo
3022
Frogn kommune
Frogn kommune
 Frogn Drøbak 16 106 85,66 Bokmål Follo
3023
Nesodden kommune
Nesodden kommune
 Nesodden Nesoddtangen 20 322 61,48 Bokmål Follo
3024
Bærum kommune
Bærum kommune
 Bærum Sandvika 129 874 192,32 Bokmål Vestområdet i Akershus
3025
Asker kommune
Asker kommune
 Asker Asker 97 784 376,62 Bokmål Vestområdet i Akershus
3026
Aurskog-Høland kommune
Aurskog-Høland kommune
 Aurskog-Høland Bjørkelangen 17 945 1 144,80 Bokmål Nedre Romerike
3027
Rælingen kommune
Rælingen kommune
 Rælingen Fjerdingby 19 618 71,68 Nøytral Nedre Romerike
3028
Enebakk kommune
Enebakk kommune
 Enebakk Kirkebygda 11 392 232,58 Bokmål Follo
3029
Lørenskog kommune
Lørenskog kommune
 Lørenskog Solheim 46 797 70,53 Nøytral Nedre Romerike
3030
Lillestrøm kommune
Lillestrøm kommune
 Lillestrøm Lillestrøm 91 515 456,61 Bokmål Nedre Romerike
3031
Nittedal kommune
Nittedal kommune
 Nittedal Rotnes 25 440 186,22 Bokmål Nedre Romerike
3032
Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune
 Gjerdrum Ask 7 285 83,19 Bokmål Øvre Romerike
3033
Ullensaker kommune
Ullensaker kommune
 Ullensaker Jessheim 42 866 252,46 Bokmål Øvre Romerike
3034
Nes kommune
Nes kommune
 Nes Årnes 24 283 637,36 Bokmål Øvre Romerike
3035
Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune
 Eidsvoll Eidsvoll 27 338 456,61 Bokmål Øvre Romerike
3036
Nannestad kommune
Nannestad kommune
 Nannestad Teigebyen 15 530 340,98 Bokmål Øvre Romerike
3037
Hurdal kommune
Hurdal kommune
 Hurdal Torget 2 944 284,95 Bokmål Øvre Romerike
3053
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune
 Jevnaker Jevnaker 6 990 225,74 Bokmål Hadeland
3054
Lunner kommune
Lunner kommune
 Lunner Roa 9 307 291,89 Bokmål Hadeland
Akershus
Akershus
 Akershus Oslo 716 020 5 891,73 Østlandet

Tettsteder i Akershus[rediger | rediger kilde]

Akershus har 35 tettsteder med mer enn 1 000 innbyggere, i tillegg til de om lag 20 "tettstedene" som demogafisk inngår i tettstedet Oslo. Tettstedet Oslo omfatter blant annet Sandvika, Høvik, Bekkestua, Bærums Verk og øvrige Bærum-tettsteder, Asker, Vollen, Heggedal og øvrige Asker-tettsteder, Røyken, Lillestrøm, Gjelleråsen, Slattum, Strømmen, Lørenskog, Fjerdingby, Rælingen, Nittedal, Kolbotn, Oppegård og Langhus. Det er ytterligere 10 tettsteder med mer enn 700 innbyggere, samt 25 mindre tettsteder med over 300 innbyggere.

30 største
tettsteder
Kommune(r) Folketall
1.jan 2009[16]
Gr.lagt år Gr.lagt som Reisetid til
Oslo (buss/tog/båt)[17]
Reisetid til
Oslo (bil)[18]
Oslo-Sandvika-Asker Bærum,Asker 160 534
Sandvika Bærum 108 484 1872 Stasjonsby 0 t 15 min
Asker Asker 52 050 1872 Stasjonsby 0 t 20 min
Oslo-Lillestrøm-Strømmen Skedsmo 44 273 1854 Stasjonsby 0 t 16 min
Oslo-Lørenskog-Strømmen Lørenskog 31 966 1908 Kommune 0 t 15 min
Oslo-Kolbotn-Oppegård Oppegård 24 112 1878 Stasjonsby 0 t 18 min
Jessheim Ullensaker 15 349 1854 Stasjonsby 0 t 28 min
Oslo-Fjerdingby Rælingen 13 271 0 t 19 min
Ski Ski, Ås 20 519 1878 Stasjonsby 0 t 25 min
Drøbak Frogn 12 420 1842 Kjøpstad 0 t 31 min
Nesoddtangen Nesodden 11 599 1915 Kommune 0 t 23 min 0 t 45 min
Oslo-Langhus Ski 10 632 1977 Poststed 0 t 20 min
Råholt Eidsvoll, Ullensaker 10 226 0 t 37 min
Oslo-Gjelleråsen-Slattum Nittedal 9 486 0 t 19 min
Ås Ås 8 543 1879 Stasjonsby 0 t 29 min
Fetsund Fet 6 914 1862 Stasjonsby 0 t 25 min
Kløfta Ullensaker 6 584 1854 Stasjonsby 0 t 24 min
Moss-Son Vestby 6 285 yngre steinalder 0 t 30 min
Vestby Vestby 7 981 1879 Stasjonsby 0 t 33 min 0 t 30 min
Sørumsand Sørum 4 087 1892 Stasjonsby 0 t 32 min
Rotnes Nittedal 5 032 0 t 30 min
Eidsvoll Eidsvoll 3 764 1854 Stasjonsby 0 t 49 min
Årnes Nes 3 665 1862 Stasjonsby 0 t 38 min
Flateby Enebakk 3 558 Poststed 0 t 31 min
Ytre Enebakk Enebakk 3 359 Poststed 0 t 30 min
Maura Nannestad 2 985 0 t 41 min
Togrenda Ås 2 909 0 t 22 min
Aulifeltet Sørum, Nes 2 706 0 t 36 min
Aursmoen Aurskog-Høland 2 609 1837 Kommune 0 t 40 min
Bjørkelangen Aurskog-Høland 2 588 1896 Stasjonsby 0 t 50 min
Teigebyen Nannestad 2 385 1100 Kirkesokn 0 t 39 min
Grønlund Gjerdrum 2 372 0 t 28 min
Fagerstrand Nesodden 2 181 0 t 35 min

Øvrige, mindre tettsteder fordeler seg med flest tettsteder i de to store jordbruksregionene Follo og Romerike, med langt færre i Vestregionen Bærum-Asker. Tettsteder med mer enn 300 innbyggere i Follo omfatter Hvitsten, Hølen (485), Siggerud (1418), Kråkstad (857), Fjellstrand (849), Torvik, Kirkebygda i Enebakk, Fosser (573) og Momoen. De tilsvarende mindre tettstedene på Romerike er Blaker (448), Hogsetfeltet (624), Lørenfallet (1021), Lindeberg (926), Frogner (1174), Lundermoen (1207), Fjellsrud, Leirsund (1370), Grønvoll (1529), Løvstad (1575), Ask i Gjerdrum (1311), Sessvollmoen, Nordkisa, Borgen, Opakermoen, Haga, Fjellfoten (1006), Skogrand, Brårud, Vormsund (461), Tomteråsen, Kampå, Minnesund (489), Langset, Finnbråtan, Åsgrenda, Løkenfeltet, Eltonåsen, Torget i Hurdal, og i Rælingen Smestad og Fjellstad. Små tettsteder i Vestregionen er Lommedalen, Bærums Verk, Fossum, Snarøya på Fornebulandet, Nesøya, Vettre, Vollen og Heggedal.

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Næringsregioner[rediger | rediger kilde]

Akershus består av næringsregionene Akershus Vest, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike.

Regionråd[rediger | rediger kilde]

 • Asker og Bærum er ikke med i noe regionråd, men deltar i Vestregionsamarbeidet og i Samarbeidskomiteen for Osloregionen.
 • Follo regionråd: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås.
 • Nedre Romerike regionråd: Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum.
 • Øvre Romerike regionråd: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker.

Prostier, under Borg bispedømme i Den norske kirke:

Tingretter:

Politidistrikter:

Helsedistrikter, under Helseregion Sør-Øst:

Veidistrikter, under Veiregion Øst:

 • Oslo veidistrikt: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås. Dessuten Oslo kommune/fylke.
 • Romerike veidistrikt: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker.

Tidligere Fogderier:

Politikk[rediger | rediger kilde]

Fylkestinget 2024–2027[rediger | rediger kilde]

Viken fylkesting vedtok 22. juni 2022 at fremtidige Akershus fylke skal ha et parlamentarisk styresett.[19] Fylkestinget vil bestå av 51 representanter som velges under fylkestingsvalget i Akershus i september 2023.

Fylkestinget 2015–2019[rediger | rediger kilde]

Fylkeskommunen ble styrt etter formannskapsmodellen. Fylkestinget hadde ved avviklingen 43 representanter.
Anette Solli (H) er fylkesordfører og Lars Salvesen (KrF) er fylkesvaraordfører.

Parti: Representanter:
Høyre 14
Arbeiderpartiet 14
Fremskrittspartiet 5
Venstre 3
Miljøpartiet De Grønne 3
Senterpartiet 2
Kristelig Folkeparti 1
Sosialistisk Venstreparti 1

Fylkestinget 2011–2015[rediger | rediger kilde]

Anette Solli (H) er fylkesordfører og Lars Salvesen (KrF) er fylkesvaraordfører.

Parti: Representanter:
Høyre 17
Arbeiderpartiet 14
Fremskrittspartiet 5
Venstre 3
Sosialistisk Venstreparti 2
Kristelig Folkeparti 1
Senterpartiet 1

Stortingsrepresentanter[rediger | rediger kilde]

Akershus har nitten stortingsrepresentanter i perioden 2021-2025:[20]

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
1 Jan Tore Sanner 1965 Bærum H 9. Utdannings- og forskningskomiteen
2 Anniken Huitfeldt 1969 Ullensaker Ap 5. Utenriksminister. Ragnhild Male Hartviksen møter som vara.
5 Hans Andreas Limi 1960 Bærum Frp 3. Finanskomitéen
3 Tone W. Trøen 1966 Eidsvoll H 3. Helse- og omsorgskomiteen
4 Sverre Myrli 1971 Skedsmo Ap 6. Næringskomiteen
10 Kirsti Bergstø 1981 SV 1. Arbeids- og sosialkomiteen
11 Anne Kristine Linnestad 1961 Nordre Follo H 1. Kommunal- og forvaltningskomiteen
13 Himanshu Gulati 1988 Skedsmo Frp 2. Utdannings- og forskningskomiteen
9 Abid Raja 1975 Oslo V 3. Utdannings- og forskningskomiteen
7 Henrik Asheim 1983 Bærum H 3. Arbeids- og sosialkomiteen
6 Sigbjørn Gjelsvik 1974 Sørum Sp 2. Kommunalminister Kari Mette Prestrud møter som vara.
14 Une Bastholm 1986 MDG 1. Energi- og miljøkomiteen
12 Åsmund Aukrust 1985 Bærum Ap 3. Utenriks- og forsvarskomiteen
15 Turid Kristensen 1966 Lørenskog H 2. Familie- og kulturkomiteen
16 Else Marie Rødby 1962 Lørenskog Sp 1. Justiskomiteen
8 Tuva Moflag 1979 Ski Ap 2. Arbeids- og sosialkomiteen
17 Mani Hussaini 1987 Ullensaker Ap 1. Energi- og miljøkomiteen
18 Marie Sneve Martinussen 1985 R 1. Finanskomiteen
19 Hårek Elvenes 1959 Bærum H 3. Utenriks- og forsvarskomiteen

Historisk representasjon på Stortinget fra Akershus siden 1973:

Parti 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
Sosialistisk Venstreparti 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Arbeiderpartiet 3 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5
Senterpartiet 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2
Venstre 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Kristelig Folkeparti 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Høyre 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 7 6 6
Fremskrittspartiet 1 0 1 0 3 2 2 3 4 4 3 3 2
Miljøpartiet De Grønne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rødt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Akershus 10 10 10 12 15 14 14 15 16 16 17 17 19

Partioppslutning[rediger | rediger kilde]

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Akershus siden 1973:[21][22]

Fet skrift markerer blokkene (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 33,3 11,9 45,2 4 7,0 2,7 8,2 17,9 2 23,9 6,9 30,8 4
1977 40,3 4,6 44,9 4 6,7 3,1 6,4 16,2 2 34,7 2,2 36,9 4
1981 33,1 5,5 38,6 4 4,8 3,4 4,9 13,1 0 40,0 6,0 46,0 6
1985 34,6 5,7 40,3 6 4,0 2,8 4,9 11,7 1 41,3 5,2 46,5 5
1989 30,7 10,0 40,7 6 4,3 2,9 4,6 11,8 1 30,8 15,1 45,9 8
1993 37,8 6,6 44,4 6 4,2 3,5 10,6 18,3 2 26,6 7,7 34,3 6
1997 34,8 5,7 40,5 6 9,2 4,0 4,6 17,8 3 21,8 17,4 39,2 5
2001 23,6 12,3 35,9 5 7,9 4,0 3,2 15,1 2 31,7 14,4 46,1 8
2005 30,5 7,9 38,4 6 3,9 7,6 3,9 15,4 2 20,6 23,5 44,1 8
2009 33,7 5,7 39,4 6 3,1 4,9 3,1 11,1 2 23,1 24,4 47,5 8
2013 28,4 3,5 31,9 6 3,2 6,3 2,5 12,0 1 33,9 17,0 50,9 10
2017 26,3 5,3 31,6 6 2,3 6,5 6,0 14,8 2 31,0 15,1 46,1 9
2021 25,8 6,8 32,6 6 2,0 6,9 8,8 17,7 3 27,4 10,5 37,9 8


Statistikk[rediger | rediger kilde]

Befolkningen i Akershus og Oslo vokser, og i 2006 var veksten rekordstor. Romerike er den delen av Akershus der befolkningsveksten er størst.

Kollektivtransport[rediger | rediger kilde]

Jessheim jernbanestasjon

Kollektivtrafikken i Akershus administreres i hovedsak av selskapet Ruter, og omfatter buss, trikk, t-bane og båt. I tillegg kommer Vys lokaltoglinjer, og Flytoget som stopper ved Asker, Sandvika, Lysaker og Lillestrøm før Gardermoen.

Fornminner[rediger | rediger kilde]

De eldste fornminnene i Akershus i 1948–2020-grensene er fra steinalderboplassen på Stunner i Ski, som er ca. 9500 år gammel. Lenger frem i eldre steinalder er Nøstvetboplassen i Ås, som er ca. 5500 år gammel. Raknehaugen i Ullensaker er Nordens største gravhaug og er ca. 90 meter i diameter og 15 meter høy. Den er datert til 500-tallet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Noter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Avhengig av hvilke grenser som legges til grunn; Aker utgjorde lenge omtrent 99% av det moderne Oslo, men måtte avstå territorium til byen flere ganger på 1800-tallet og 1900-tallet. Ved overføringen av hele den resterende Aker kommune til Oslo utgjorde Aker 96% av arealet i dagens Oslo. Hele det moderne Oslo lå også i Aker forstått som en historisk administrativ og kirkelig enhet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023
 2. ^ Vi blir ikke helt kvitt fylket med nye regioner
 3. ^ «Akershus fylkeskommune». Arkivert fra originalen 18. juni 2018. Besøkt 18. juni 2018. 
 4. ^ Statistisk sentralbyrå: Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2013.
 5. ^ De 19 gamle fylkene bør beholdes som valgdistrikter til Stortinget. Det mener flertall i valglovutvalg.
 6. ^ «Nytt stortingsflertall – prosess for Viken». Viken. Besøkt 15. september 2021. 
 7. ^ Slik blir den nye regjeringsplattformen - enige om å oppløse flere fylker
 8. ^ Kan oppløyse Viken innan 1. juli
 9. ^ a b Fylkestingsmøte 23. februar 2022
 10. ^ a b Viken skal oppløses
 11. ^ a b Stortinget vedtok fylkesoppdeling
 12. ^ Monsterfylket Viken vil oppløse seg selv
 13. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (November 2019). «Forskrift om endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg» (PDF). Regjeringen. Besøkt 6. september 2020. 
 14. ^ Stensrud, Kenneth (28. oktober 2022). «Beholder sine gamle fylkesvåpen når fylkene gjenoppstår». Dagsavisen. Besøkt 1. mars 2023. 
 15. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2023). «Folkemengde og befolkningsendringar 1. januar 2023». 
 16. ^ Tettsteder - Folkemengde og areal etter kommune, 1. januar 2009 Arkivert 18. september 2009 hos Wayback Machine. - Statistisk sentralbyrå.
 17. ^ Reisetid med raskeste kollektivtransport er hentet fra trafikanten.no. Som Oslo defineres Oslo Bussterminal (buss) eller Oslo S (tog). Som tettstedssentrum defineres jernbanestasjon, sekundært Gule Siders sentrumsdefinisjon.
 18. ^ Reisetid med bil er hentet fra gulesider.no/kart. Som Oslo defineres Bispelokket (bil). Som tettstedssentrum defineres jernbanestasjon, sekundært Gule Siders sentrumsdefinisjon.
 19. ^ Andre Strand (23. juni 2022). «Styringsform for de nye fylkeskommunene er vedtatt». Besøkt 23. juni 2023. 
 20. ^ «Akershus». Stortinget. Besøkt 28. mai 2023. 
 21. ^ Statistisk sentralbyrå: Publikasjoner.
 22. ^ Valgdirektoratet: Valgresultat i 2017 i Akershus

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]