Kommunereformen i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Som kommunal- og moderniseringsminister er Jan Tore Sanner politisk ansvarlig for kommunereformen
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Kommunereformen i Norge er en reform av kommunestrukturen i Norge, som ble igangsatt 3. juli 2014 som et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering.[1] Den er nært beslektet med regionreformen, som ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2017. Kommunereformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 9. juni 2015,[2] og legger opp til kommunesammenslåinger innenfor flere tidsrammer. Den 1. januar 2017 ble antall kommuner i Norge redusert fra 428 til 426 og 1. januar 2018 til 422. Andre kommunesammenslåinger trer i kraft 1. januar 2020.

Kommunene ble gitt en frist til 30. juni 2016 med å avklare sammenslåinger, basert på rådgivende folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser. I denne fasen ble det fattet vedtak om å redusere antallet primærkommuner i Norge fra 428 til 387.

Fristen for landets fylkesmenn til å gi sin tilråding var 3. oktober 2016.[3] I likhet med Vaboutvalget,[4] foreslo de langt færre kommuner enn 387.[3] Kommunene ble gitt en utvidet frist til desember 2016 med å avklare ytterligere sammenslåinger.[5] Foreløpig (18. november 2016) ligger det an til å ende opp med 381 kommuner.[6]

Det ble fattet vedtak angående sammenslåing i 416 av landets da 428 kommuner. 65 % av kommunene vedtok å stå alene, mens 40 kommuner vedtok sammenslåing uten å finne en partnerkommune.

Regjeringen la våren 2017 fram forslag om en ny kommunestruktur, og Stortinget fattet sitt vedtak 8. juni 2017. Stortinget foretok tvangssammenslåinger i enkelte tilfeller. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet kommuner etter de vedtatte kommunesammenslåingene vil være 356.[7][8]

Kommunen er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norges politiske system. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. En effekt av reformen blir trolig at kommunene overtar oppgaver som idag utføres av stat og fylke.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Regjeringens forarbeid[rediger | rediger kilde]

I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform vil starte i 2014.[9] Den 22. november 2013 startet sonderinger med opposisjonspartiene, ettersom regjeringen ønsket et bredt politisk samarbeid om reformen.[10]

Vaboutvalget[rediger | rediger kilde]

Den 4. januar 2014 nedsatte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner et utvalg for kommunereformen.[11] Utvalget møttes første gang 14. januar 2014 og ble ledet av professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Øvrige medlemmer var professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og leder av Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren Lars-Erik Borge; forsker Bent Aslak Brantzæg, Telemarksforsking; direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann i Finnøy kommune, Helene Ohm og rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen.[12]

Første delrapport[rediger | rediger kilde]

Utvalgets leder Signy Vabo presenterte første delrapport den 31. mars 2014.[11][12][13][14][15][16] Rapporten foreslo at norske kommuner bør ha minimum 15 000 – 20 000 innbyggere,[14][15][16] og at antall kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100.[14][15][16] Den 14. mai 2014 la kommunalministeren frem Kommuneproposisjonen 2015 i Stortinget, med en tidsplan for gjennomføringen.[17][18][19][20] En pressemelding ble lagt frem av departementet 3. juli 2014.[1] Landets kommuner ble gitt en frist frem til 30. juni 2016 med å avklare sammenslåinger, med virkning fra 1. januar 2018.[18] En rapport fra 25. juni 2014 meldte at 110 av landets kommuner var i gang med utredninger,[21] den 21. august 2014 var 199 kommuner i gang,[22] og den 24. oktober 2014 hadde 250 kommuner startet reformarbeidet.[23]

Utvalgets sluttrapport[rediger | rediger kilde]

Den 1. desember 2014 leverte utvalget sin sluttrapport.[4][12][16][24][25][26] Utvalget anbefalte fortsatt kommuner med minimum 15 000–20 000 innbyggere; i tillegg ble det foreslått å overføre ansvaret for rehabilitering og habilitering, hjelpemidler og barnevernet fra stat og fylke til de nye kommunene.[4][24][26] For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB) ble det anbefalt en mellomløsning, med kommunal finansiering og ressursansvar og spesialist-tjenester fra regionale helseforetak og private aktører.[24][26] Utvalget betraktet arbeidsmarkedstiltak og videregående opplæring som oppgaver som er for store for kommunene;[24][26] derimot kan kommuner med mer enn 100 000 innbyggere få hovedansvaret for kollektivtrafikk og videregående skoler.[24][26] I praksis betyr dette Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og eventuelle fremtidige større kommuner.

Stortingsmelding og stortingsvedtak[rediger | rediger kilde]

Den 20. mars 2015 la Solbergregjeringen frem en stortingsmelding om kommunereformen, som ble godkjent i statsråd samme dag.[27] Saken ble sendt til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité den 24. mars, og komitéen ved leder Helge André Njåstad (FrP) og saksordfører André N. Skjelstad (Venstre) la frem sin innstilling 2. juni 2015.[28] Kommunereformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget i henhold til innstillingen den 9. juni 2015,[2] etter at åtte andre forslag fra opposisjonen var stemt ned.[a][b][c]

Opphør av samkommuner[rediger | rediger kilde]

Den 9. januar 2015 la regjeringen ut et høringsforslag, med frist til 13. april 2015.[35] Forslaget går ut på å oppheve kapittel 5B i kommuneloven av 1992, og dermed også ordningen med samkommuner.[36] Ingen nye samkommuner kan opprettes fra tidspunktet for lovendringens sanksjonering, og eksisterende samkommuner må være avviklet senest 1. januar 2020.[36] Dette vil i praksis si Innherred samkommune og Midtre Namdal samkommune i Nord-Trøndelag.[36]

Reformens fremdrift[rediger | rediger kilde]

Vestfold den 1. januar 2017, etter at Sandefjord var slått sammen med Andebu og Stokke til nye Sandefjord kommune
Vestfold den 1. januar 2018 etter at Lardal var innlemmet i Larvik, Hof var innlemmet i Holmestrand og Nøtterøy og Tjøme var slått sammen til Færder.

1. januar 2017[rediger | rediger kilde]

Sandefjord

Først ut i kommunereformen var de tre kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord i Vestfold.[37] Den 6. februar 2015 kl 12:30 leverte de en søknad om sammenslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.[38] Sammenslåingen ble besluttet i statsråd 24. april 2015 med virkning fra 1. januar 2017,[39] og den nye kommunen ble hetende Sandefjord. Vear-området i Stokke ble overført til Tønsberg kommune.[40][41][d]

1. januar 2018[rediger | rediger kilde]

Larvik

Kommunestyrene i Vestfold-kommunene Lardal og Larvik vedtok i september 2014 å igangsette en utredning om sammenslåing.[43] Utredningen ble lagt frem 22. mai 2015,[44] og en felles politisk plattform ble lagt frem 2. juni 2015.[45] Lardal kommunestyre vedtok sammenslåing 12. november 2015.[46] Larvik kommunestye vedtok sammenslåing 19. november 2015.[47] Den 20. november 2015 sendte de to kommunene inn en søknad om sammenslåing til kommunal- og moderniseringsdepartementet,[48] som ble godkjent 5. februar 2016.[49] Den nye kommunen heter Larvik og ble opprettet 1. januar 2018.

Indre Fosen

Den 12. mars 2015 vedtok kommunestyrene i Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag en intensjonsavtale om sammenslåing.[50] Den 13. og 14. september 2015 ble det avholdt rågivende folkeavstemninger i begge kommuner. I Rissa sa 63,3 % ja til sammenslåing;[51] i Leksvik ble det 50,0 % ja (949 ja, 949 nei).[52] Kommunestyret i Rissa vedtok sammenslåing av de to kommunene den 17. september 2015.[53] Den 20. oktober 2015 vedtok Leksvik kommunestyre å videreføre prosessen mot sammenslåing,[54] og sammenslåingen ble vedtatt av Leksvik kommunestyre den 21. desember 2015.[55] De to kommunene sendte inn en søknad om sammenslåing til kommunal- og moderniseringsdepartementet den 22. desember 2015,[56] som ble godkjent 17. juni 2016. Den nye kommunen heter Indre Fosen og ble opprettet 1. januar 2018.

Den nye kommunen ble en del av det nye Trøndelag fylke, som ble opprettet samme dato gjennom en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylker. Sammenslåingen av fylkene ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2016.[57]

Færder

En rådgivende folkeavstemning i Vestfold-kommunen Tjøme 15. september 2015, ga 36,1 % nei til sammenslåing, 45,2 % for sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy, og 18,2 % for sammenslåing av Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg.[58] Kommunestyret i Tjøme vedtok 5. november 2015 å forhandle med Nøtterøy om en sammenslåing.[59] I et felles kommunestyremøte den 20. januar 2016 vedtok Nøtterøy og Tjøme å sende inn en søknad om sammenslåing.[60] Søknaden ble sendt den 25. januar 2016 til kommunal- og moderniseringsdepartementet,[61] og ble godkjent 5. februar 2016.[62] Den nye kommunen heter Færder og ble opprettet 1. januar 2018.

Holmestrand

De neste kommunene i denne prosessen var Vestfold-kommunene Hof og Holmestrand. Kommunestyret i Hof vedtok sammenslåingen den 15. desember 2015,[63][64] og kommunestyret i Holmestrand vedtok sammenslåing 16. desember. Hof og Holmestrand sendte inn en søknad om sammenslåing den 19. desember 2015,[65] som ble godkjent 18. mars 2016.[66] Den nye kommunen heter Holmestrand og ble etablert 1. januar 2018.

1. januar 2020[rediger | rediger kilde]

Holmestrand

En folkeavstemning 14. september 2015 satte en stopper for sammenslåingsprosessen mellom Sande og Drammen (52,91 % nei). Den 17. juni ble det avholdt en ny avstemning. Den ga 68,3 % ja til sammenslåing, de fleste av disse ønsket sammenslåing med Hof og Holmestrand.[67] Den 23. juni 2016 vedtok kommunestyret i Sande en sammenslåing med Holmestrand.[68] Sammenslåingen skjedde 1. januar 2020, og kommunen heter Holmestrand.[69]

Trondheim

Her var spørsmålet en sammenslåing av kommunene Trondheim, Malvik og Klæbu. Den 22. februar 2016 anbefalte rådmannen i Malvik en sammenslåing med Trondheim,[70] og en innbyggerundersøkelse som ble gjennomført fra 13. til 20. april 2015 viste at 85 % av innbyggerne i Malvik ønsket en sammenslåing. [71] Kommunestyret i Malvik avviste derimot en kommunesammenslåing. Den 4. april 2016 inngikk Trondheim en intensjonsavtale med Klæbu om sammenslåing,[72] og en rådgivende folkeavstemning i Klæbu 9. mai ga klart ja til sammenslåing (67,5 %).[73] Både bystyret i Trondheim og kommunestyret i Klæbu vedtok sammenslåingen enstemmig den 16. juni.[74] Den nye kommunen heter Trondheim og ble opprettet 1. januar 2020.

Asker

Den 12. mai 2016 inngikk kommunen Asker i Akershus en intensjonsavtale med kommunene Røyken og Hurum i Buskerud om sammenslåing.[75] Den 14. juni 2016 ble sammenslåingen vedtatt av Asker kommunestyre,[76] og den 16. juni ble den vedtatt av Røyken kommunestyre.[77] En rådgivende folkeavstemning i Hurum den 9. mai 2016 ga 63,7 % ja til sammenslåing,[78] og den 21. juni ble sammenslåingen vedtatt av Hurum kommunestyre.[79] Den nye kommunen opprettes 1. januar 2020.

Øygarden

I februar 2016 inngikk de tre kommunene Fjell, Sund og Øygarden i Hordaland en intensjonsavtale om sammenslåing.[80] Innbyggerundersøkelser viste ja-flertall i Fjell og Sund, men et knapt nei-flertall (52 %) i Øygarden.[81] De tre kommunene vedtok sammenslåingen den 20. juni 2016.[82] Den nye kommunen blir hetende Øygarden og opprettes 1. januar 2020. (Også navnet Sotra er aktuelt).

Nordre Follo

De fem kommunene Ski, Oppegård og Ås, Enebakk og Frogn i Akershus signerte 3. mai 2016 en intensjonsavtale om sammenslåing.[83] En innbyggerundersøkelse i Oppegård ga nei til sammenslåing (52 %), mens en rådgivende folkeavstemning den 12. juni viste at 54,8 % var positive i Ski (54,8 %). For de tre andre kommunene var resultatet negativt. Den 20. juni vedtok kommunestyret i Oppegård sammenslåingen, og den 21. juni gjorde kommunestyret i Ski det samme.[84]

Drammen

Den 17. mars 2015 ble det innledet en utredning av sammenslåing av seks kommuner i Drammensregionen: De fire kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker i Buskerud og de to kommunene Svelvik og Sande i Vestfold.[85] Bare Drammen og Svelvik var aktuelle til slutt. I en innbyggerundersøkelse i Svelvik sa 66,7 % ja til sammenslåing med Drammen.[86] Både kommunestyrene i Drammen og Svelvik vedtok sammenslåing med Svelvik 21. juni 2016.[87] 14. desember 2016 valgte likevel kommunestyret i Nedre Eiker å slå seg sammen med Svelvik og Drammen.[88] Den nye storkommunen skal opprettes 1. januar 2020.[89]

Tønsberg

I Vestfold-kommunen Re ble det avholdt rådgivende folkeavstemning om sammenslåing med Horten den 14. september 2015. Utfallet var negativt, med 55,1 % nei.[58] I september 2016 besluttet kommunestyrene i Re og Tønsberg å slå sammen de to kommunene fra 1. januar 2020.[90] Beslutningen er bekreftet av Stortinget.[91] Kommunen skal hete Tønsberg.

Bjørnafjorden

Den 25. mai 2016 inngikk de to kommunene Os og Fusa i Hordaland en intensjonsavtale om sammenslåing, etter at flere andre alternativer var lagt døde.[92] Kommunestyrene i begge kommunene vedtok sammenslåing den 22. juni 2016.[93] Den nye kommunen blir hetende Bjørnafjorden og opprettes 1. januar 2020.

Alver

Den 8. juni 2016 inngikk de tre kommunene Lindås, Meland og Radøy i Hordaland en intensjonsavtale om sammenslåing. Innbyggerundersøkelser i Lindås og Radøy ga flertall for sammenslåing (henholdsvis 69 % og 51 % ja),[94] mens det i Melands folkeavstemning ble et knapt nei (50,9 %) den 23. mai 2016.[94] Den 22. juni vedtok likevel alle tre kommunestyrene en sammenslåing.[93] Den nye kommunen blir hetende Alver og opprettes 1. januar 2020.[95]

Molde

Den 4. mars 2016 signerte kommunene Aukra, Eide, Gjemnes, Molde, Midsund, Nesset og Rauma i Romsdal i Møre og Romsdal en intensjonsavtale om sammenslåing; Fræna kommune sluttet seg til 14. mars.[96] Dette alternativet, som også ble kalt «Stor-Molde», ble imidlertid lagt dødt i løpet av prosessen. En innbyggerundersøkelse i Molde viste et klart flertall i befolkningen (71 %) for sammenslåing.[97] Den 19. mai 2016 inngikk Molde, Gjemnes og Nesset en ny intensjonsavtale.[98] Kommunestyrene i Molde, Nesset[99] og Midsund vedtok sammenslåing med Molde 23. juni 2016,[100] mens kommunestyret i Gjemnes den 28. juni 2016 vedtok å fortsette som egen kommune.[101] Molde, Midsund og Nesset slås sammen til nye Molde kommune fra 1. januar 2020.[102]

Sandnes

Kommunene Forsand og Sandnes er vedtatt slått sammen fra senest 1. januar 2020.[103]

Stavanger

Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner er vedtatt slått sammen fra senest 1. januar 2020.[104]

Voss

Voss og Granvin kommuner er vedtatt slått sammen fra senest 1. januar 2020.[105]

Stad

I januar 2017 vedtok kommunestyrene i Selje og Eid å slå sammen de to kommunene fra 1. januar 2020.[106] Vedtaket er bekreftet av Stortinget.[107] Den nye kommunen skal hete Stad.[108]

Fjord

Stordal og Norddal kommuner er vedtatt slått sammen fra senest 1. januar 2020.[109] Den nye kommunen skal hete Fjord.[110]

Aurskog-Høland

Rømskog kommune i Østfold er vedtatt slått sammen med Aurskog-Høland kommune i Akershus fra 1. januar 2020. Kommunen vil hete Aurskog-Høland og ligge i Akershus fylke.[111]

Hustadvika

Eide og Fræna i Romsdal inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing den 11. februar 2016, etter at «Stor-Molde» ble lagt dødt.[112] Her viste innbyggerundersøkelser i begge kommunene en positiv holdning til sammenslåing.[113] Kommunestyret i Fræna vedtok først sammenslåingen. Deretter vedtok kommunestyret i Eide sammenslåingen 16. juni 2016.[114] Den nye kommunen skal hete Hustadvika

Også kommunene Vestnes og Rauma i Romsdal signerte 7. mars 2016 en intensjonsavtale om sammenslåing under navnet Romsdal. Dette ble det imidlertid ikke noe av.[115]

Moss

Kommunene Moss og Rygge i Østfold inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing den 18. januar 2016.[116] Sammenslåingen ble vedtatt av kommunestyret i Rygge den 16. juni 2016,[117] og av kommunestyret i Moss den 20. juni 2016.[118] Den nye kommunen blir hetende Moss og opprettes 1. januar 2020.

Åfjord

Den 28. januar 2016 inngikk Åfjord og Roan i Sør-Trøndelag en intensjonsavtale om sammenslåing.[119] Den 16. juni 2016 ble kommunesammenslåingen vedtatt av kommunestyret i Roan,[120] og den 24. juni 2016 gjorde kommunestyret i Åfjord det samme.[121] Den nye kommunen blir hetende Åfjord kommune.

Bø i Telemark

Den 19. mai 2016 inngikk kommunene og Sauherad i Telemark en intensjonsavtale om sammenslåing.[122] Rådgivende folkeavstemninger den 10. juni 2016 ga positive resultater både i Bø og Sauherad.[123] Den 16. juni vedtok kommunestyret i Sauherad sammenslåing med Bø.[124] Også kommunestyret i Bø har godkjent sammenslåingen. Bø kommune og Sauherad kommune blir Midt-Telemark kommune.[125]

Lyngdal

Kommunene Audnedal og Lyngdal i Vest-Agder inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing den 18. mai 2016.[126] Den 27. mai ble sammenslåingen vedtatt av kommunestyrene i begge kommunene.[127]

Lindesnes

Kommunenestyrene i kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes i Vest-Agder har vedtatt sammenslåing senest fra nyttår 2020. Den nye kommunen vil hete Lindenes, og kommunesentrum vil være i Mandal.[128]

Hammerfest

Kommunene Kvalsund og Hammerfest i Finnmark inngikk en intensjonsavtale om sammenslåing den 3. april 2016. Rådgivende folkeavstemninger den 30. mai 2016 ga positivt resultat i begge kommuner.[129] Kommunestyret i Kvalsund vedtok sammenslåing 2. februar 2016.[130] Også kommunestyret i Hammerfest har vedtatt sammenslåingen.

Namsos

Den 18. mars 2016 inngikk de seks kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet og Overhalla en intensjonsavtale om kommunesammenslåing.[131] Kommunestyret i Namsos bestemte seg for ikke å gjennomføre folkeavstemning, men en innbyggerundersøkelse viste at 71 % var positive til en sammenslåing.[132] Rådgivende folkeavstemninger i de andre fem kommunene den 23. mai 2016 ga ja i Namdasleid (61,1 % ja) og Fosnes (67,9 % ja), men nei i de tre andre kommunene Flatanger (73,8 % nei), Høylandet (82 % nei) og Overhalla (63 % nei).[133] Kommunestyret i Namdalseid vedtok sammenslåingen den 24. juni 2016 med 18 mot 1 stemmer,[134] og kommunestyrene i Fosnes og Namsos vedtok sammenslåingen 30. juni.[135]

Orkland

Den 13. mai 2016 inngikk kommunene Agdenes, Orkdal, Meldal, Skaun og Snillfjord i Sør-Trøndelag en intensjonsavtale om sammenslåing med Rindal i Møre og Romsdal. Etterhvert ble bare Agdenes, Orkdal, Meldal og Snillfjord aktuell. Den 22. juli 2014 vedtok kommunestyret i Orkdal sammenslåingen,[136] og den 30. juli ble den vedtatt av kommunestyret i Meldal, samtidig som kommunestyret i Snillfjord vedtok å dele kommunen i tre deler tilhørende henholdsvis Orkland, Hitra og Hemne.

Indre Sunnfjord

I Sogn og Fjordane har Førde, Jølster, Gaular og Naustdal en intensjonsavtale om sammenslåing. Folkeavstemninger den 4. april 2016 ga 53 % ja i Førde,[137] 51,42 % ja i Jølster,[138] og 52 % ja i Gaular.[139] I Naustdal var 63 % for sammenslåing, 34 % ja til sammenslåing med Førde, Jølster og Gaular, og 29 % som også ønsket sammenslåing med Flora.[140] Den nye storkommunen Sunnfjord etableres 1. januar 2020.

Ullensvang

Den 10. mars 2016 inngikk Ullensvang, Odda og Jondal en intensjonsavtale om sammenslåing.[141] Rådgivende folkeavstemninger den 23. mai 2016 ga ja til sammenslåing (56,2 % ja) i Ullensvang og i Odda (80,5 % ja);[142] i Jondal ble det 49,76 % nei til sammenslåing, mens 40,19 % sa ja til sammenslåing mellom Ullensvang og Odda, mens 9,58 % sa ja til sammenslåing med Kvam.[142] Kommunestyret i Odda vedtok sammenslåing med Ullensvang den 22. juni 2016. Jondal kommunestyre vedtok 5. oktober 2016 å gå inn i den nye storkommunen.[93][143] Den nye kommunen skal hete Ullensvang kommune og skal opprettes 1. januar 2020.

Steinkjer

Den 8. februar 2016 innledet kommunene Snåsa, Steinkjer og Verran i Nord-Trøndelag forhandlinger om sammenslåing,[144] og en intensjonsavtale ble signert 29. mars 2016.[145] Rådgivende folkeavstemninger 23. mai 2016 ga nei i Snåsa (69,8 % nei), men ja i Steinkjer (61,8 % ja) og Verran (73,8 % ja).[133] Den 22. juni fattet kommunestyret i Steinkjer enstemmig et vedtak om sammenslåing,[146] og kommunestyret i Verran fatter sitt vedtak 30. juni.

Kinn

Flora og Vågsøy inngikk 27. februar 2017 en intensjonsavtale om sammenslåing til Kinn kommune. Det ble gjennomført en innbyggerundersøkelse i forkant av kommunestyrene, der et flertall (65 %) av innbyggerne i Flora svarte ja, mens et flertal (55 %) i Vågsøy svarte nei. 21. mars sa bystyret i Flora ja til sammenslåing. Vågsøy sa ja til sammenslåing 30. mars.

Pågående prosesser[rediger | rediger kilde]

Folkeavstemninger i 2016 om kommunesammenslåinger i Norge er tildels blitt gjennomført per mai 2016.

Den 21. januar 2015 startet utredningen av sammenslåing av syv kommuner i regionsrådet Knutepunkt Sørlandet.[147][148] Dette består av de fire kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder, samt de tre kommunene Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder. Utredningsgruppen leverte sin rapport den 24. juni 2015.[149] Kommunestyrene i Iveland og Vennesla vedtok 3. september og 10. september 2015 at de to kommunene i stedet ville utrede en sammenslåing av hverandre,[150] og den 8. mars 2016 signerte de en intensjonsavtale.[151] De øvrige fem kommunene fortsatte arbeidet; 14. og 15. desember 2015 møttes forhandlingsutvalgene fra de fem kommunene på Scandic Kristiansand Bystranda,[152] og den 18. februar 2016 signerte de fem kommunene en intensjonsavtale om sammenslåing.[153] Bystyrene avgjør saken i juni 2016.

Den 26. februar 2016 signerte de to kommunene Aure og HalsaNordmøre i Møre og Romsdal og de to kommunene Hemne og Snillfjord i Sør-Trøndelag en intensjonsavtale om sammenslåing.[154]

Nye kommunevåpen[rediger | rediger kilde]

Våpen for den nye kommunen kan bli laget på flere måter:

 1. Et helt nyskapt kommunevåpen, for eksempel kommunevåpnene til Sandefjord i 2016, Færder og Larvik i 2017.
 2. Den nye kommunen får våpenet til bare en av de sammenslåtte kommunene, for eksempel Moss (Rygges våpen) og Trøndelag (Nord-Trøndelags våpen) i 2017.
 3. Et nytt våpen med elementer fra våpenet til en eller flere av de tidligere kommunene, for eksempel Vindafjord i 2006 med våpenfiguren fra Ølen og fargene fra Vindafjords tidligere våpen, og Midt-Telemark i 2017 med fargene fra Sauherad og figurene fra .

Det blir advart mot å skape nye kommunevåpen med mange farger, figurer og felter.[155] Riktignok er slike våpen vanlige i engelsktalende land, men i tysktalende land blir det advart mot våpen av den typen.[156] Advarselen mot kompliserte kommunevåpen er fordi de er dårligere egnet som kjennetegn som skal være lette å oppfatte raskt, på avstand eller i lite format, for eksempel på bygninger, biler, grenseskilt, nettsteder og i avisannonser.

Tidligere kommuners våpen, for eksempel for Brevik (nå Porsgrunn), Hønefoss (nå Ringerike) og Ramnes (nå Re), vil i Norge tilhøre den nye kommunen og kan ikke fritt brukes av enhver.[157]

Se også[rediger | rediger kilde]

Noter[rediger | rediger kilde]

Type nummerering
 1. ^ Forslag nr 8 fra Arbeiderpartiet gikk ut på å utrede sammenslåing av minimum Oslo og Akershus fylkeskommune, eventuelt også større deler av hovedstadsområdet.[29] Forslaget ble nedstemt med 66 mot 33 stemmer;[2] Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne stemte for, mens de øvrige partiene stemte mot.[30]
 2. ^ Forslag nr 1, 2, 4 og 5 ble lagt frem Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i fellesskap.[31] Forslag nr 1 gikk ut på at skatteinnkrevingen fortsatt skal ligge i kommunene og ikke overføres til staten.[31] Forslag nr 2 gikk ut på at kommunene skulle ha rett til å stoppe privatskoler som ikke er religiøse eller pedagogiske alternativer.[31] Forslag nr 4 gikk ut på at det ikke gjøres endringer i ansvarsforholdene for hjelpemidler, arbeids- og utdanningsreiser, varig tilrettelagt arbeid (VTA og VTO) og TT-ordningen.[31] Forslag nr 5 gikk ut på at videregående opplæring, kollektivtrafikk og tannhelse skal videreføres som fylkeskommunale oppgaver, og ikke kunne delegeres til enkelte kommuner.[31] Forslagene ble nedstemt med 59 mot 40 stemmer.[2] De tre partiene stemte for, mens de andre stemte mot.[32]
 3. ^ Forslag nr 3, 6 og 7 ble også lagt frem Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i fellesskap.[33] Forslag nr 3 gikk ut på at generalistkommuneprinsippet videreføres ved at alle kommuner og fylkeskommuner har et likeverdig ansvar og selv har ansvaret for å bestemme om en oppgave skal løses av kommunen selv, eller gjennom samarbeid med andre kommuner/fylkeskommuner.[33] Forslag nr 6 gikk ut på at endringer i fylkesstrukturen skal bygge på lokale ønsker og frivillighet.[33] Forslag nr 7 gikk ut på å legge frem en utredning som viser den faktiske organiseringen av statlig regional virksomhet, som vurderer denne organiseringen opp mot behovet for å kunne samordne statens regionale aktivitet og som fremmer forslag til løsninger som gir virksomhetene regionale grenser som følger fylkesinndelingen.[33] Forslagene ble nedstemt med 58 mot 41 stemmer.[31] De tre partiene og Miljøpartiet De Grønne stemte for; resten stemte mot.[34]
 4. ^ Vearområdet har et areal på 2,21 km². Allerede før sammenslåingen tilhørte 0,90 km² Tønsberg kommune, mens 1,31 km² tilhørte Stokke kommune.[42] Per 1. januar 2016 hadde Vear-området et folketall på 3 528. Av disse tilhørte 1 313 Tønsberg, mens 2 196 sognet til Stokke.[42]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Pressemelding, 03.07.2014
 2. ^ a b c d Voteringsresultater, Stortinget 9. juni 2015
 3. ^ a b Fylkesmennenes tilrådinger, regjeringen.no, 28. september 2016
 4. ^ a b c Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ekspertutvalget for kommunereformen har levert sin sluttrapport, pressemelding, 1. desember 2014
 5. ^ Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli, regjeringen.no, 1. juli 2016
 6. ^ Per Øyvind Fange: Flere kommuner går mot folkeviljen, NRK, 18. november 2016
 7. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 8. ^ NRK. «Svært jevnt om kommunesammenslåing». NRK (norsk). Besøkt 8. juni 2017. 
 9. ^ Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014, sidene 11, 28, 63, 70
 10. ^ Roar Østgårdsgjelten: Regjeringen søker bred støtte for kommunereform, Aftenposten, 22. november 2013
 11. ^ a b Ole Petter Pedersen: Sanner: Kommunereformen klar i mai, Kommunal rapport, 4. januar 2014
 12. ^ a b c Kommunal- og Moderniseringsdpartementet: Ekspertutvalget er i gang med arbeidet med kommunereformen, regjeringen.no, 14. januar 2014
 13. ^ Kommunal- og Moderniseringsdepartementet: Pressemelding, 26.03.2014. Priv. til red. Rapport - kommunereform, 26. mars 2014
 14. ^ a b c Bent Tandstad: - Kommunar bør ha minst 15.000-20.000 innbyggjarar,NRK, 31. mars 2014
 15. ^ a b c Delrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommunestruktur, mars 2014
 16. ^ a b c d Kommunal og moderniseringsdepartementet:Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalg, mars 2014, Rapport 31.03.2014, regjeringen.no
 17. ^ ANB-NTB:I mai legger han fram tidsplanen for kommunereformen. Kommunalministeren ber kommunepolitikerne tenke på barnebarna når kommuner foreslås slått sammen., Avisa Nordland, 25. februar 2014
 18. ^ a b Rune Fredriksen: Gir kommunene to års fusjonsfrist, NRK Østfold, 14. mai 2014
 19. ^ Anne Linn Kumano-Ensby, David Krekling, David Vojislav Krekling, Vilde Helljesen: Slik skal kommunene lokkes til sammenslåing. – Dette har jeg gledet meg til. Slik innledet Jan Tore Sanner pressekonferansen med dokumentet som kan forandre hele Kommune-Norge., NRK,14. mai 2014
 20. ^ Kommunal og moderniseringsdepartementet: Prop. 95 S (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kommuneproposisjonen 2015, 14. mai 2014
 21. ^ Jan Inge Krossøy: Stor fart i kommunereformen - 110 utreder nå, kommunal rapport.no, 25. juni 2014
 22. ^ Jan Inge Krossli: 199 i gang med kommunereformen, Kommunal rapport, 21. august 2014
 23. ^ Jan Inge Krossli: 250 kommuner har startet reformarbeidet, Kommunal rapport, 24. oktober 2014
 24. ^ a b c d e Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Sluttrapport, 1. desember 2014
 25. ^ Sluttrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommunestruktur, 1. desember 2014
 26. ^ a b c d e Siv Sandvik, Inger Johanne Stenberg: Flere store kommuner kan få Oslo-status, NRK, 1. desember 2014
 27. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, regjeringen.no, 20. mars 2015
 28. ^ Innst. 333 S (2014–2015 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, Oslo, kommunal- og forvaltningskomiteen, 2. juni 2015
 29. ^ Mindretallsforslag. Forslag nr. 8 fra Arbeiderpartiet, Stortinget, 9. juni 2015
 30. ^ Votering fordelt på parti, 9. juni 2015
 31. ^ a b c d e f Mindretallsforslag 1, 2, 4 og 5 fra Ap, Sp, SV, Stortinget, 9. juni 2015
 32. ^ Voteringsoversikt, 9. juni 2015
 33. ^ a b c d Mindretallsforslag nr 3, 6 og 7 fra Ap, Sp, SV, Stortinget, 9. juni 2015
 34. ^ Voteringsoversikt, Stortinget, 9. juni 2015
 35. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Høyring - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B. Samkommune, 9. januar 2015
 36. ^ a b c Kommunal- og moderniseringsdepartementet:Foreslår å oppheve samkommunemodellen, pressemelding, regjeringen.no, 9. januar 2015
 37. ^ Jan Inge Krossli: Ja til sammenslåing i Stokke og Andebu, Kommunal rapport, 4. februar 2015
 38. ^ [1]
 39. ^ Første sammenslåing i kommunereformen
 40. ^ Stokke kommune
 41. ^ NRK 18. desember 2015
 42. ^ a b Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2016., Statistisk sentralbyrå, 1. januar 2016
 43. ^ Kommunesammenslåing Larvik og Lardal Arkivert 16. mai 2015 hos Wayback Machine., Larvik kommune, 4. juni 2015
 44. ^ Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune. Utredning våren 2015 Arkivert 2. april 2016 hos Wayback Machine., 22. mai 2015
 45. ^ Resultat av forhandlinger om politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Lardal-Larvik Arkivert 14. juni 2015 hos Wayback Machine.
 46. ^ Lardal kommune: Vedtak om sammenslåing Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., 12. november 2015
 47. ^ Status prosess kommunesammenslåing Arkivert 8. desember 2015 hos Wayback Machine., Lardal kommune, 27. november 2015
 48. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Larvik og Lardal vil slå seg sammen, Pressemelding, 20. november 2015
 49. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Sammenslåing av Lardal og Larvik formelt vedtatt, regjeringen.no, pressemelding, 5. februar 2016
 50. ^ INTENSJONSAVTALE. Kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa kommune Arkivert 8. desember 2015 hos Wayback Machine., 12. mars 2015
 51. ^ Folkeavstemning i Rissa – Resultater Arkivert 8. desember 2015 hos Wayback Machine.
 52. ^ Alexander Killingberg, Berit Buran Juul, Knut Inge Blix Furuseth: 50 prosent ja, 50 prosent nei i Leksvik, Fosnafolket, 15. september 2015
 53. ^ Møteprotokoll Rissa kommunestyre Arkivert 8. desember 2015 hos Wayback Machine., 17. september 2015
 54. ^ Møteprotokoll, Leksvik kommunestyre Arkivert 8. desember 2015 hos Wayback Machine., 20. oktober 2015,
 55. ^ Nytt fra Ordføreren uke 52 Arkivert 23. desember 2015 hos Wayback Machine., Leksvik kommune, 21. desember 2015
 56. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rissa og Leksvik søker om sammenslåing, pressemelding, 22. desember 2015
 57. ^ «Nå er det vedtatt. Trøndelag er samlet.». Adresseavisen. 8. juni 2016. Besøkt 9. juni 2016. 
 58. ^ a b Thomas Vermes:Sanner og Solberg fikk ja til kom­mune­sam­men­slå­ing i bare to av 14 kommuner, ABC Nyheter, 15. september 2015
 59. ^ Tjøme + Nøtterøy i 2018, NRK Vestfold, 5. november 2015
 60. ^ Helen Wedberg: Nøtterøy og Tjøme vedtok å skape Færder kommune Arkivert 1. februar 2016 hos Wayback Machine., Nøtterøy kommune, 25. januar 2016
 61. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet:Tjøme og Nøtterøy søker om sammenslåing, pressemelding, regjeringen.no, 25. januar 2016
 62. ^ Bjørn-tore Sandbrekkene: Sammenslåing av Lardal og Larvik formelt vedtatt, Østlandsposten, 5. februar 2016
 63. ^ Jan Gulliksen: Motstand mot sammenslåing, NRK, 15. desember 2015
 64. ^ Jan Gulliksen: Hof + Holmestrand = sant, NRK, 15. desember 2015
 65. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Hof og Holmestrand søker om sammenslåing, regjeringen.no, 19. desember 2015
 66. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Sammenslåing av Hof og Holmestrand formelt vedtatt, regjeringen.no, pressemelding, 18. mars 2016
 67. ^ Resultat folkeavstemning Arkivert 16. august 2016 hos Wayback Machine., Sande kommune, 17. juni 2016
 68. ^ Lars Ivar Hordnes: Historisk i kommunestyret. Sier ja til ny storkommune, Sande Avis, 23. juni 2016
 69. ^ «Den nye kommunen skal hete Holmestrand - NYKOMMUNE2020». NYKOMMUNE2020. 22. februar 2018. Arkivert fra originalen 23. august 2018. Besøkt 22. august 2018. 
 70. ^ Trond Nøstberg: - Bør forhandle med Trondheim om sammenslåing Arkivert 24. juni 2016 hos Wayback Machine., Malvikbladet, 22. februar 2016
 71. ^ Innbyggerne i Malvik er ikke avvisende til en kommunesammenslåing, Malvik kommune, 28. april 2015
 72. ^ Rita Kleven, Jøte Toftaker: Ottervik tror på sammenslåing med Klæbu, NRK Trøndelag, 4. april 2016
 73. ^ Helge Voll Hustad: Klæbu sa ja til sammenslåing med Trondheim, NRK Trøndelag, 9. mai 2016
 74. ^ Ja til sammenslåing av Klæbu og Trondheim, Trondheim kommune, 16. juni 2016
 75. ^ Intensjonsavtale om ny kommune i havn Arkivert 21. august 2016 hos Wayback Machine., Asker kommune, 12. mai 2016
 76. ^ Kommunestyret vedtok sammenslåing Arkivert 15. august 2016 hos Wayback Machine., Asker kommune, 14. juni 2016
 77. ^ Røyken sier ja, NRK Buskerud, 16. juni 2016
 78. ^ Hurum sa ja til sammenslåing, NRK Buskerud, 10. mai 2016
 79. ^ Klart for store nye Asker kommune, NRK Buskerud, 21. juni 2016
 80. ^ Kommunikasjonsplan Ny kommune: Fjell-Sund-Øygarden Arkivert 1. juli 2016 hos Wayback Machine., februar 2016
 81. ^ Vigleik Brekke: Innbyggjarundersøking: Ja i Sund og Fjell, nei i Øygarden Arkivert 11. august 2016 hos Wayback Machine.
 82. ^ Silje Haugen: Fjell, Sund og Øygarden blir én kommune
 83. ^ Klar med intensjonsavtale, Frogn kommune
 84. ^ Kommunesammenslåing i Akershus
 85. ^ Dag Wathne: Ikke noe nytt før i 2020, Svelvikposten, 17. mars 2015
 86. ^ Rolf-Martin Hansen og Vivi Skallberg: To av tre i Svelvik sier ja til sammenslåing, Drammens Tidende, 8. juni 2016
 87. ^ Ulla Nordgarden: Drammen bystyre vedtar sammenslåing med Svelvik – enstemmig Arkivert 17. juni 2017 hos Wayback Machine.. Drammen og Svelvik, 21. juni 2016
 88. ^ Nedre Eiker vedtok sammenslåing med Drammen og Svelvik.
 89. ^ Nye Drammen
 90. ^ Re + Tønsberg[død lenke] hos Tønsberg kommune.
 91. ^ Vedtak 795 i Endringer i kommunestrukturen.
 92. ^ BJØRNEFJORDEN KOMMUNE Intensjonsavtale for ny kommune Forhandlingsutvala i kommunane Fusa og Os Arkivert 9. august 2016 hos Wayback Machine., 25. mai 2016
 93. ^ a b c Tom Arne Moe, Even Norheim Johansen: Slik blir det nye kartet over Hordaland, NRK Hordaland, 22. juni 2016
 94. ^ a b Kjetil Gillesvik, Lasse Lambrechts og Anders G. Eriksen: Resultater fra folkeavstemninger og undersøkelser, Bergens Tidende, 1. juni 2016
 95. ^ NRK: Dette er ein stor dag i Nordhordland
 96. ^ Intensjonsavtale om ny kommune er signert Arkivert 14. mars 2016 hos Wayback Machine., Molde kommune, 4. mars 2016
 97. ^ Innbyggerhøringen: Klart flertall for kommunesammenslåing i Molde[død lenke], Molde kommune, 27. april 2016
 98. ^ Øyvind Brunvoll: Her er avtalen mellom Gjemnes, Nesset og Molde, rbnett.no, 20. mai 2016
 99. ^ Nesset blir slått sammen med Molde, NRK Møre og Romsdal, 23. juni 2016
 100. ^ Molde vokser – fikk ja fra Nesset og Midsund, NTB, 23. juni 2016
 101. ^ Trond Vestre og Roar Halten: Gjemnes fortsetter som egen kommune, NRK Møre og Romsdal, 28. juni 2016
 102. ^ Molde kommune om nye Molde kommune
 103. ^ Vedtak 799 i Endringer i kommunestrukturen på Stortingets nettsted.
 104. ^ Vedtak 798 i Endringer i kommunestrukturen på Stortingets nettsted.
 105. ^ Vedtak 804 i Endringer i kommunestrukturen på Stortingets nettsted.
 106. ^ NRK: No har Selje og Eid slått seg saman
 107. ^ Vedtak 806 i Endringer i kommunestrukturen.
 108. ^ Sunnmørsposten 22. juni 2017
 109. ^ Vedtak 809 i Endringer i kommunestrukturen på Stortingets nettsted.
 110. ^ Arbeidsgrupper for bygging av Fjord kommune Arkivert 10. januar 2018 hos Wayback Machine. hos Stordal kommune.
 111. ^ Nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune
 112. ^ Kommunestyrevedtak i ROR-kommunene Arkivert 13. august 2016 hos Wayback Machine., Romsdal regionråd, 14. februar 2016
 113. ^ Fakta om kommunesammenslåing, Aftenposten, NTB, 26. april 2016
 114. ^ Endelig vedtak om kommunestruktur Arkivert 9. august 2016 hos Wayback Machine., Eide kommune, 20. juni 2016
 115. ^ Vestnes og Rauma kan bli til Romsdal, NRK Møre og Romsdal, 7. mars 2016,
 116. ^ Moss og Rygge forhandler om sammenslåing, Kommunal rapport, 21. januar 2016
 117. ^ Mette Eriksen: Rygge sa ja til nye Moss, Moss Avis, 16. juni 2016
 118. ^ Mette Eriksen: Moss gjengjeldte Rygges ja til kommunesammenslåing, Moss Avis, 20. juni 2016
 119. ^ Intensjonsavtale Arkivert 5. juni 2016 hos Wayback Machine., Åfjord kommune, 28. januar 2016
 120. ^ Ja til sammenslåing med Åfjord, nei til Bjugn. Arkivert 12. august 2016 hos Wayback Machine., Roan kommune, 16. juni 2016
 121. ^ Åfjord Kommune eInnsyn Arkivert 5. august 2016 hos Wayback Machine., 24. juni 2016
 122. ^ Jan Inge Krossli: Sauherad og Bø enige om ny avtale, Kommunal rapport, 19. mai 2016
 123. ^ Even Skårberg Aarnes: Folk i Bø er fortsatt delt, NRK Telemark, 10. juni 2016
 124. ^ Sauherad sier JA til sammenslåing med Bø kommune Arkivert 20. juni 2016 hos Wayback Machine., Sauherad kommune, 16. juni 2016
 125. ^ Nå er 23 kommunenavn klare, besøkt 19. desember 2017
 126. ^ Utredning kommunesammenslåing Audnedal og Lyngdal Arkivert 22. august 2016 hos Wayback Machine., Audnedal kommune, 18. mai 2016
 127. ^ Jan Inge Krossli: Lyngdal og Audnedal vedtok sammenslåing, 27. mai 2016
 128. ^ Intensjonsavtale om utvikling av ny kommune bestående av dagens Marnardal, Mandal og Lindesnes
 129. ^ Nå blir det bryllup mellom Hammerfest og Kvalsund
 130. ^ Et skritt nærmere sammenslåing
 131. ^ Intensjonsavtale for mulig kommunesammenslåing Høylandet - Overhalla - Namsos - Fosnes - Namdalseid - Flatanger Arkivert 28. desember 2019 hos Wayback Machine., Overhalla kommune, 18. mars 2016
 132. ^ Sjekk resultatene fra avstemningene i Nord-Trøndelag[død lenke], Politikkavisen, 23. mai 2016
 133. ^ a b Her er resultatene fra «supermandag», NRK, 24. mai 2016
 134. ^ Svein Leknes: Stemte ja til sammenslåing Arkivert 4. august 2016 hos Wayback Machine., Lokalavisa Verran Namdalseid, 24. juni 2016
 135. ^ Kommunestyre 2015-2019, overføring av kommunestyremøter Arkivert 13. juni 2016 hos Wayback Machine., Namsos kommune, 1. juli 2014
 136. ^ Kommunesammenslåing i Trøndelag, NRK Trøndelag, 30. juni 2016
 137. ^ Førdianarane vil bu i ein større kommune, NRK Sogn og Fjordane, 4. april 2016
 138. ^ Fleirtalet i Jølster seier ja til storkommune i Sunnfjord, NRK Sogn og Fjordane, 4. april 2016
 139. ^ Jamt i Gaular om kommunesamanslåing, NRK Sogn og Fjordane, 4. april 2016
 140. ^ NAUSTDAL: Fleirtalet er for samanslåing, NRK Sogn og Fjordane, 4. april 2016
 141. ^ Intensjonsavtale Jondal Ullensvang Odda Arkivert 13. august 2016 hos Wayback Machine., Jondal kommune, 2. mai 2015
 142. ^ a b Flest nei, men noen ja til sammenslåing, TV2, 18. juni 2016
 143. ^ NRK.NO Jondal sa ja til storkommune NRK.no, 5. oktober 2016.
 144. ^ Om arbeidet med felles intensjonsavtale om sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner Arkivert 13. mars 2016 hos Wayback Machine., Trøndelag Forskning og Utvikling, Trøndelag R & D Institutt, 2016
 145. ^ Lars Lilleby Macedo: Steinkjer, Snåsa og Verran er enige om å være enig Arkivert 16. juni 2016 hos Wayback Machine., Trønder-Avisa, 29. mars 2016
 146. ^ Steinkjer vil ha sammenslåing, NRK Trøndelag, 22. juni 2016
 147. ^ John Ånon Jonassen: Utredningsgruppen for fremtidig kommunestruktur i gang Arkivert 6. juni 2015 hos Wayback Machine., Knutepunkt Sørlandet, 14. mars 2015
 148. ^ Kommunereformen. Utreder sammen Arkivert 6. juni 2015 hos Wayback Machine., Kristiansand kommune, 8. april 2015
 149. ^ Utredningsrapport. Fremtidig kommunestruktur i Kristiansandregionen Arkivert 22. desember 2015 hos Wayback Machine., Knutepunkt Sørlandet, 24. juni 2015
 150. ^ John Ånon Jonassen: Vedtak om fremtidig kommunestruktur Arkivert 22. desember 2015 hos Wayback Machine., 7. oktober 2015
 151. ^ Bjarte Bjellås: Nå har de signert intensjonsavtalen Arkivert 15. mars 2016 hos Wayback Machine., Vennesla Tidende, 8. mars 2016
 152. ^ Forhandlingsutvalgene møtes Arkivert 22. desember 2015 hos Wayback Machine., Kristiansand kommune, 18. desember 2015
 153. ^ Kommunereformen Arkivert 7. april 2016 hos Wayback Machine., Kristiansand kommune, 8. februar 2016
 154. ^ Aure signerte intensjonsavtale, Tidens krav, 26. februar 2016
 155. ^ Geir Helgen: «Berlin-erklæringen om grunnregler for heraldisk utforming», Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 115, København mars 2017, side 238–240, og Hans Cappelen: Gode råd om nye kommunevåpen?[2] Arkivert 21. august 2017 hos Wayback Machine..
 156. ^ Helgen: «Berlin-erklæringen», side 238.
 157. ^ Hans Cappelen og Knut Johannessen:Norske kommunevåpen, Oslo 1987,side 42.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]