Stortinget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Stortinget
Riksvåpenet, tofarget.jpg
Storting Spring 2016.JPG
Stortingsbygningen i Oslo ligger sentralt til i byens hovedgate Karl Johan
Grunnlagt1814
SystemParlamentarisme
Kammer1
StortingspresidentMasud Gharahkhani (Ap) 2021-
Seter169
Partier     Arbeiderpartiet (48)
     Høyre (36)
     Fremskrittspartiet (21)
     Senterpartiet[1] (28)
     Sosialistisk Venstreparti (13)
     Venstre (8)
     Kristelig Folkeparti (3)
     Miljøpartiet De Grønne (3)
     Rødt (8)
     Pasientfokus (1)
MøtestedStortingsbygningen
Nettstedhttps://www.stortinget.no
Norway Storting 2021.svg

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før. Norge har et parlamentarisk system, som innebærer at regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget.

Historie[rediger | rediger kilde]

Norges lovgivende forsamling ble etablert ved Grunnloven utformet av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Nicolai Wergeland fikk der gjennom at navnet skulle være «Stortinget», mens Christian Magnus Falsen laget betegnelsene «Odelsting» og «Lagting» for de to avdelingene. Begrepet «ting» knytter seg norsk historie og norrøn språkbruk. Tingene i middelalderen eller tidligere var både lovgivende og dømmende makt. Den norske forfatningen bygger på en tredeling av statsmakten der Stortinget som lovgivende og bevilgende myndighet er adskilt fra den dømmende (rettsvesenet). Skillet mellom Stortinget og den utøvende makten ble forskjøvet særlig ved etablering av parlamentarisme i 1884.[2]

Fram til 2009 delte Stortinget seg i to avdelinger ved lovbehandling. En fjerdedel av representantene utgjorde Lagtinget, resten Odelstinget.[3][4] Fordelingen skjedde ved Stortingets første konstituering etter et valg. Denne ordningen ble innført av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Bakgrunnen var Montesquieus ide om at inndeling i over- og underhus skulle skape balanse mellom godseiere og borgere. Det var også en antakelse om at overhuset kunne motvirke de særinteressene og den kortsiktigheten man ventet ville prege underhuset. En tokammerordning ville også legge opp til en grundigere behandling av lovene. Adlers og Falsens opprinnelige forslag til grunnlov foreslo separat valg til det tenkte overhuset («Lagthinget») og at representantene skulle være valgt for ni år. Forslaget møtte motstand på Eidsvoll og det endte med at representanter til de kamrene eller avdelingene skulle velges samlet og hvert storting selv utpekte en fjerdedel av stortingsmennene til Lagtinget. Dette kompromisset mellom ettkammer- og tokammersystem var unikt for Norge. Motstanden mot en ordning med helt separat overhus kan skyldes likhetsidealene i samfunnet.[5]

Lovforslag ble først behandlet i Odelstinget. Dersom det gjorde positivt vedtak, gikk dette videre til Lagtinget, som kunne bifalle eller foreslå endring (gjerne på formen «Odelstingets vedtak bifalles ikke. § X antas å burde lyde ...»). Når et forslag (eller endret forslag) var vedtatt av begge ting, ble det sendt Kongen i statsråd for sanksjon. Dersom Odelstinget og Lagtinget forble uenige, gikk saken til behandling i plenum, der det var krav om to tredelers flertall for gyldig lovvedtak.

Ved riksrettssaker var det tidligere Odelstinget som besluttet tiltale, mens et utvalg av Lagtingets medlemmer utgjorde domstolen sammen med et utvalg av høyesterettsdommere.

Per Øisang omtaler odelstinget og lagtinget som to «avdelinger» og som en ordning som lignet på tokammersystem.[2] Bjørn Erik Rasch skriver at odelstinget og lagtinget normalt ble sammensatt slik at fordelingen på partiene ble den samme og dermed fikk lagtinget liten praktisk betydning. Rasch skriver at den norske ordningen til 2009 bør regnes som et modifisert tokammersystem.[6] Stortinget var til 2009 delt i to kammer: Odelstinget og Lagtinget. Ved grunnlovsendring i 2007 ble det omgjort til ettkammersystem. Grunnlovsendringen ble vedtatt mot 1 stemme (Sverre Myrli).[7]

Under andre verdenskrig brukte den tyske okkupasjonsmakten stortingsbygget til kontorer for riksommissariatet.[8]

Oppgaver og myndighet[rediger | rediger kilde]

Spørretimen er en av kontrollmekanismene til Stortinget mot regjeringen. Her Ketil Solvik-Olsen (FrP) som stiller et spørsmål til daværende Olje- og energiminister Åslaug Haga
Coat of Arms of Norway.svg
Norges politiske system



Stortingets oppgaver som nasjonalforsamling er nedfelt i Grunnloven § 75 og omfatter blant annet lovgiving, bevilgninger (skatter, avgifter, budsjett), kontroll av den utøvende makt (regjeringen) og drøfting av generelle politiske spørsmål som utenrikspolitikk og reformer.

På de fleste felter regner en i dag at Stortinget er overordnet regjeringen. Forholdet mellom statsmaktene har imidlertid endret seg over tid, og særlig i andre halvdel av 1800-tallet var det en stadig pågående maktkamp. Resultatet av endringer i maktforholdene har ikke alltid ført til formell endring av Grunnloven. Det viktigste eksempelet på dette er parlamentarismen, som i praksis ble innført i 1884, men grunnlovsfestet først i 2007.[9] Grunnloven sier nå uttrykkelig (§ 15) at en statsråd som har Stortingets mistillit, plikter å søke avskjed, og at Kongen plikter å innvilge slik avskjedssøknad. Det norske systemet baserer seg altså på at regjeringen (og de enkelte statsrådene) ikke har Stortingets mistillit. Det er ikke nødvendig med positivt uttrykt tillit. Norge har som et av få land med parlamentarisme ikke adgang til å oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg.[10]

De oppgaver og den myndighet Stortinget har uten eksplisitt hjemmel i Grunnloven, betraktes å ha hjemmel i konstitusjonell sedvanerett.

Stortingets administrasjon har 490 ansatte som er organisert i syv avdelinger.[11] Stortingets direktør leder Stortingets administrasjon og er sekretær for Stortingets presidentskap. Marianne Andreassen er direktør for Stortinget siden mai 2018.[12][13]

Arbeidsordning[rediger | rediger kilde]

Konstituering[rediger | rediger kilde]

Stortinget konstituerer seg første virkedag (mandag–lørdag) i oktober måned (Grl. § 68), og et storting er virksomt frem til senest den siste virkedag i september det påfølgende år (Grl. § 80 annet ledd). Den tiden et storting er samlet kalles en sesjon. En stortingsperiode med fire sesjoner varer i fire år (Grl. § 71). Den tidligere ordning med at Stortinget oppløses («hæves») av Kongen i midten av juni for å tre sammen igjen i oktober (se tidligere Grl. § 80), samt ordningen med ekstraordinære («overordentlige») storting (se tidligere Grl. §§ 69-70), ble opphevet ved en grunnlovsendring i 1990.[14][15] Det normale er at Stortinget fratrer «senest tredje fredag i juni måned» jf. Stortingets forretningsorden § 33 annet ledd og Grl. § 80 annet ledd. Det siste overordentlige storting ble innkalt høsten 1939 i forbindelse med krigsutbruddet.[trenger referanse]

Stortingets møter[rediger | rediger kilde]

Stortingets offisielle behandling av saker skjer fra og med høsten 2009 alltid i plenum. Tidligere hadde tinget to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget, som behandlet lovsaker og riksrettssaker.

Den nye ordningen, som ble vedtatt ved grunnlovsendring 20. februar 2007, innebærer at lovforslag behandles to ganger i plenum. Dersom et lovforslag ikke får flertall ved første gangs behandling, er det å anse som forkastet. Skjer det endringer ved andre gangs behandling, må dette vedtaket behandles en tredje gang.

Riksrettsordningen er endret slik at det er Stortinget i plenum som er påtalemyndighet (mot tidligere Odelstinget), mens domstolen består av fem høyesterettsdommere og seks lekfolk.

Øvrige saker behandles som tidligere av Stortinget i plenum i et enkelt møte.

Stortingsmøter begynner med at stortingspresidenten setter møtet med ordene «Stortingets møte er lovlig satt» eller en variant av dette. Deretter åpner presidenten for representantforslag før tinget fortsetter med den tidligere fastsatte dagsordenen. Det er presidentskapet som vedtar dagsordenen, og saker fra Regjeringen settes opp på en langtidsmøteplan og fordeles til behandling i riktig komite. Det tar normalt flere måneder fra Regjeringen oversender et forslag, til det kommer opp til behandling.

I Stortinget er det ikke anledning til å gi høylytt uttrykk for misnøye eller bifall i plenumsmøtene. Applaus er ikke tillatt og det er ikke tillatt å avbryte en taler eller komme med tilrop. Det er presidentens oppgave å se til at ordensreglene blir fulgt. Stortinget kan vedta å vise en representant kortvarig bort fra salen dersom upassende atferd gjentar seg etter advarsel.[2]

Det er stemmeplikt i Stortinget. Ved personvalg brukes det ofte skriftlig avstemning og da er det mulig å stemme blankt.[2][16]

Partiene[rediger | rediger kilde]

Parlamentarisk leder (også kalt gruppeformann) er leder for sin partigruppe. Gruppene har sine egne sekretærer og annet støttepersonale.[2]

Komiteer[rediger | rediger kilde]

Mesteparten av det faktiske arbeidet foregår i komiteene. Fordeling av saker på de ulike komiteene er fastsatt i Stortingets forretningsorden.

Det er tolv faste fagkomiteer på Stortinget, etter at utenrikskomiteen og forsvarskomiteen i 2009 ble slått sammen. Hver stortingsrepresentant sitter i en komité. Alle partier skal ha en representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Små partiers medlem av denne komiteen kan velge å også sitte i en annen komité. Komiteene er delt inn etter ulike arbeidsområder. Saker som Stortinget skal ta stilling til, blir først sendt til de faste komiteene hvor de behandles i arbeidsgrupper. Hvilke saker som sendes til hvilken komité er fastsatt i Stortingets forretningsorden. Unntaket er budsjettarbeidet: Når Regjeringens budsjettforslag kommer til Stortinget i oktober, ble det inntil 2005 nedsatt en ad-hoc arbeidsordningskomite som avgjorde hvilke budsjettkapitler de ulike komiteene skulle behandle. I dag avgjør presidentskapet dette sammen med de parlamentariske lederne.

De tolv ordinære komiteene er etter Stortingets endelige konstituering høsten 2017[17]:

Komite Medlemmer Leder Parti Første nestleder Parti Andre nestleder Parti
Arbeids- og sosialkomiteen 11 Erlend Wiborg Frp Rigmor Aasrud Ap Heidi Nordby Lunde H
Energi- og miljøkomiteen 17 Ketil Kjenseth V Espen Barth Eide Ap Tina Bru H
Familie- og kulturkomiteen 12 Kristin Ørmen Johnsen H Anette Trettebergstuen Ap Kjell Ingolf Ropstad KrF
Finanskomiteen 20 Henrik Asheim H Hadia Tajik Ap Sivert Bjørnstad Frp
Helse- og omsorgskomiteen 15 Geir Jørgen Bekkevold KrF Kjersti Toppe Sp Sveinung Stensland H
Justiskomiteen 11 Lene Vågslid Ap Jenny Klinge Sp Peter Christian Frølich H
Kommunal- og forvaltningskomiteen 15 Karin Andersen SV Kari Kjønaas Kjos Frp Eirik Sivertsen Ap
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10 Dag Terje Andersen Ap Svein Harberg H Nils T. Bjørke Sp
Næringskomiteen 15 Geir Pollestad Sp Torgeir Knag Fylkesnes SV Terje Lien Aasland Ap
Transport- og kommunikasjonskomiteen 15 Helge Orten H Morten Stordalen Frp Jon Gunnes V
Utdannings- og forskningskomiteen 15 Roy Steffensen Frp Kent Gudmundsen H Torstein Tvedt Solberg Ap
Utenriks- og forsvarskomiteen 16 Anniken Huitfeldt Ap Michael Tetzschner H Christian Tybring-Gjedde Frp
Komiteene har faste møterom, som her Utenrikskomiteens rom.

I tillegg er det fire ekstraordinære komiteer:

Stortingets fullmaktskomité har ansvar for å godkjenne de nyvalgte representantenes fullmakter etter valg, det vil i praksis si valgresultatet og tildelingen av mandater fra fylkene. Valgkomiteen behandler og forhandler valg til Stortingets komiteer og presidentskapet. Den utvidede utenrikskomiteen innkalles ved behov og særlig ved større utenriks- eller sikkerhetspolitiske hendelser og behov. Det såkalte Europautvalget trer i funksjon dersom det oppstår behov for å tolke konstitusjonelle forhold rundt EØS-avtalen eller EØS-loven, og når rettsakter og direktiver fra EU skal implementeres i norsk rett.

Arbeidsordningskomiteen behandlet fram til 2005 kapittelfordelingen og tidsfristene for Stortingets arbeid med statsbudsjettet om høsten, men dette ivaretas i dag av presidentskapet og de parlamentariske lederne.

Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité endret navn til Stortingets utdannings- og forskningskomité fra 2017, idet kirke- og trosrelaterte saker ble overført til familie- og kulturkomiteen.

Presidentskap[rediger | rediger kilde]

Stortingets presidentskap består fra 2009 av stortingspresidenten og fem visepresidenter. De planlegger og leder det daglige arbeidet i Stortinget. Når tinget ikke er samlet, treffer presidenten «de forføyninger vedkommende Stortingets indre anliggender som måtte vise seg påkreve»t.

Stortingspresidenten har ingen særlig myndighet etter Grunnloven og er forventet å ha en hevet rolle over den daglige politikken.

Stortingspresidentenes oppgave er – i tillegg til representasjon – å lede møter i Stortinget.

Stortingets presidentskap[18]

Valgordning[rediger | rediger kilde]

Medlemmer av Stortinget og regjeringen intervjues ofte av pressen i vandrehallen etter møter.
Løvene foran Stortinget har gitt det tilnavnet «Løvebakken»

Fra 2005 har det blitt valgt 169 representanter til Stortinget. Av disse velges 150 som distriktsrepresentanter og 19 som utjevningsrepresentanter. Hvert fylke har ett utjevningsmandat til fordeling blant de partiene som kom over sperregrensen og som ble underrepresentert ved mandatfordelingen.

Stortingsrepresentantene blir fordelt mellom fylkene med en formel hvor en innbygger teller ett poeng og en kvadratkilometer teller 1,8 poeng. Dette blir deretter delt på antall stortingsrepresentanter (169). Den som blir valgt har plikt til å møte. Representanten er personlig valgt og beholder sitt mandat om representanten bryter med partiet.[2]

Fordeling for stortingsvalgene i 2013 og 2017 var:

Østfold 9 mandater Rogaland 14 mandater
Akershus 17 mandater Hordaland 16 mandater
Oslo 19 mandater Sogn og Fjordane 4 mandater
Hedmark 7 mandater Møre og Romsdal 9 mandater
Oppland 7 mandater Sør-Trøndelag 10 mandater
Buskerud 9 mandater Nord-Trøndelag 5 mandater
Vestfold 7 mandater Nordland 9 mandater
Telemark 6 mandater Troms 6 mandater
Aust-Agder 4 mandater Finnmark 5 mandater
Vest-Agder 6 mandater Herav utjevningsmandater  19 mandater

Utjevningsrepresentanter[rediger | rediger kilde]

Ved grunnlovsendring 10. mai 1988 ble utjevningsrepresentanter innført. Antall stortingsrepresentanter ble bestemt utvidet fra 157 til 165 (§ 57), hvorav 157 skulle være distriktsrepresentanter og de øvrige åtte utjevningsrepresentanter (§ 58). Listeforbund ble ikke tillatt, og det ble innført en sperregrense på 4 % for å få tildelt utjevningsrepresentanter. Utjevningsrepresentantene ble fordelt etter St. Laguës metode (§ 59).

Fra 1989 til 2005 besto Stortinget derfor av 165 representanter, hvorav åtte var valgt inn som utjevningsrepresentanter. Utjevningsmandatene ble fordelt over hele riket.

Ved grunnlovsendring 26. mai 2003 ble Grunnloven §§ 57, 58 og 59 endret igjen. Antall stortingsrepresentanter ble bestemt utvidet til 169 (§ 57), hvorav 150 skulle være distriktsrepresentanter, mens 19 skulle være utjevningsrepresentanter (§§ 57 og 59).

Etter revisjonen i 2003 er antall representanter fra hvert valgdistrikt ikke lenger fastsatt i Grunnloven. § 57 fastsetter det totale antall representanter, men ikke hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets (fylke). De 169 mandatene fordeles etter en beregning som foretas på bakgrunn av folketallet og arealet i valgdistriktene. Fordelingen revideres av Kommunal- og regionaldepartementet hvert åttende år (annethvert valg), neste gang foran valget i 2021.[trenger referanse]

Periode Antall rep. Utjevningsrep.
1815–1817 87
1817–1820 78
1820–1826 77
1826–1829 79
1829–1832 81
1832–1835 95
1835–1838 96
1838–1841 99
1841–1844 100
1844–1847 102
1847–1850 105
1850–1853 106
1853–1856 107
 
Periode Antall rep. Utjevningsrep.
1856–1859 111
1859–1862 117
1862–1879 111
1879–1903 114
1903–1906 117
1906–1918 123
1918–1921 126
1921–1973 150
1973–1985 155
1985–1989 157
1989–2005 165 8
2005–i dag 169 19

Stortingsvalget 2013[rediger | rediger kilde]

Stortingsvalget 2013 førte med seg borgerlig flertall og at det rødgrønne regjeringsalternativet til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet måtte overlate regjeringsmakten til Høyre og Fremskrittspartiet. Jens Stoltenbergs andre regjering ble dermed avløst av Erna Solbergs regjering.

Stortingsvalget 2017[rediger | rediger kilde]

I stortingsvalget 2017 beholdt de borgerlige flertallet og Erna Solbergs regjering fortsatte. Jan Bøhler gikk i september 2020 over til Senterpartiet som da gikk fra 19 til 20 representanter.[19][20] Ulf Leirstein er uavhengig representant etter at han gikk ut av Fremskrittspartiet i 2019.[21][22]

Stortingsvalget 2021[rediger | rediger kilde]

Ved valget i 2021 mistet de borgerlige partiene sitt flertall, og det er forventet at Kongen vil anmode Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, hvis 48 representanter vil utgjøre Stortingets største partigruppe, om å danne regjering.

Stortingsbygningen[rediger | rediger kilde]

Stortingssalen fra 1814 er nå på Norsk Folkemuseum.
Stortinget eier Prinsens gate 26, som ligger ved siden av Stortingsbygningen.

Det første overordentlige Storting kom sammen Katedralskolens aula i Christiania (I Dronningens gate 15) 8. oktober 1814 for å drøfte endringene i Grunnloven som ville være nødvendige for at landet kunne inngå i en personalunion med Sverige. Ifølge Mossekonvensjonen skulle Christian Frederik fratre som Norges konge og forlate landet, etter at Stortinget var sammenkalt for å forberede Unionen. Kongen forlot landet 10. oktober og reiste til Danmark, hvor han som tronarving ble konge i 1839. Den 4. november holdt det overordentlige Storting det avgjørende møtet, hvor den reviderte Grunnloven ble vedtatt og Karl XIII valgt til ny konge.[trenger referanse] Fra 1823 til 1854 holdt Stortinget til i Katedralskolens tidligere lokaler på hjørnet av Prinsens gate og Dronningens gate.[23] Fra 1854 til 1866 ble møtene i Stortinget holdt i Universitetets Gamle festsal.

Dagens stortingsbygning er tegnet av arkitekt Emil Victor Langlet og ble innviet 5. mars 1866. Byggearbeidet hadde tatt nærmere fem og et halvt år.[24][25] Stortingsbygningen gjennomgikk omfattende ombyggingsarbeider i årene 1951–1959 etter planer av arkitekt Nils Holter. Løvene som vokter adkomsten til Stortinget – på Løvebakken – er modellert av billedhuggeren Christopher Borch og hugget i grorudgranitt av straffanger fra SlaverietAkershus festning.

Nummerering av storting[rediger | rediger kilde]

Antall storting samsvarer ikke med antall år siden 1814, da det på 1800-tallet lenge var storting kun hvert tredje år. Først i 1871 ble det årlige storting. Følgelig er stortinget som åpnet 2. oktober 2018 det 163. storting. I tillegg har det hendt at stortinget har blitt kalt sammen når det var oppløst, såkalte overordentlige storting. I alt er det avholdt ni overordentlige storting, siste gang i 1939.[26] Før 1990 forekom det seks ganger at Stortinget ble sammenkalt etter at det var oppløst, disse kalles overordentlige (ekstraordinære) storting. I krigsårene 1940-1945 ble det ikke holdt nye storting og det 89. storting var det samme i 1945 som i 1940. Stortinget som åpnet høsten 2021 er det 160. ordentlige storting og nummer 166 i rekken av alle.[27]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/
 2. ^ a b c d e f Øisang, Per (1965). Stortinget på nært hold. Oslo: Fabritius. 
 3. ^ Weiby, Hans Erik (19. juni 2009). «Siste dag på Stortinget». NRK. Besøkt 11. august 2020. «Stortingets oppdeling i Odelstinget og Lagtinget i lovsaker er nå historie. Natt til i dag ble Lagtingets aller siste møte avsluttet.» 
 4. ^ «Ny lovbehandling i Stortinget». Stortinget (norsk). 2. mars 2009. Besøkt 11. august 2020. 
 5. ^ Nordby, Trond (2000). I politikkens sentrum: variasjoner i Stortingets makt 1814 til 2000. Oslo: Universitetsforl. ISBN 8251839262. 
 6. ^ Rasch, Bjørn Erik (2000). Demokrati: ideer og organisering. Bergen: Fagbokforl. ISBN 8276745865. 
 7. ^ «Stortinget - Møte tirsdag den 20. februar 2007 kl. 10 - Sak nr. 3». Stortinget (norsk). 20. februar 2007. Besøkt 27. oktober 2019. «Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 159 stemmer mot 1 stemme (Sverre Myrli stemte mot), 9 representanter var fraværende.» 
 8. ^ Øisang, Per (1965). Stortinget på nært hold. [Oslo]: Fabritius. 
 9. ^ «Parlamentarismen i dag». Stortinget (norsk). 12. mai 2020. Besøkt 11. august 2020. 
 10. ^ Nordby, Trond (1. februar 2018). «parlamentarisme». Store norske leksikon. Besøkt 11. august 2020. 
 11. ^ Stortinget: Avdelinger og seksjoner
 12. ^ «Marianne Andreassen (56) innstilt som ny direktør». Stortinget (norsk). 3. april 2018. Besøkt 11. august 2020. «Stortingets presidentskap har avgitt innstilling om tilsetting av Marianne Andreassen som ny direktør i Stortingets administrasjon. Innstillingen vil bli behandlet av Stortinget i plenum 5. april.» 
 13. ^ Olsen, Lars Richard (7. april 2018). «Hun får jobben med å rydde opp i milliardrotet». ht.no. Besøkt 11. august 2020. 
 14. ^ «Nummerering av storting». Stortinget (norsk). 11. oktober 2021. Besøkt 18. oktober 2021. 
 15. ^ «Ordbok». Stortinget (norsk). 3. mars 2021. Besøkt 18. oktober 2021. 
 16. ^ Molde, Eivind (1. oktober 2019). «31 stemte blankt da Raja ble gjenvalgt som visepresident». NRK. Besøkt 27. oktober 2019. «Frp ba om en skriftlig votering av Raja og fikk ønsket innfridd. Den viser at han ble gjenvalgt med 128 stemmer, men 31 stemte blankt.» 
 17. ^ https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/
 18. ^ «Stortingets presidentskap». Stortinget. 19. april 2018. Besøkt 30. april 2018. 
 19. ^ «Biografi: Bøhler, Jan». Stortinget (norsk). 9. mars 2008. Besøkt 3. oktober 2020. 
 20. ^ «Jan Bøhler bytter parti - - Ikke et tap». dagbladet.no (norsk). 1. oktober 2020. Besøkt 3. oktober 2020. «Torsdag varslet Jan Bøhler at han har sagt ja til førsteplassen på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved neste valg.» 
 21. ^ «Biografi: Leirstein, Ulf». Stortinget (norsk). 9. mars 2008. Besøkt 3. oktober 2020. 
 22. ^ Suvatne, Mats Rønning, Steinar Solås (26. april 2019). «Ulf Leirstein melder seg ut av Fremskrittspartiet». dagbladet.no (norsk). Besøkt 3. oktober 2020. 
 23. ^ Høigård, Einar (1942). Oslo katedralskoles historie. Oslo: I kommisjon hos Grøndahl. 
 24. ^ Lande, Marit (1999). Stortinget. [Oslo]: Cappelen. ISBN 8202187028. 
 25. ^ Østbø, Ivar Buch (1997). Stortinget: Norges nasjonalforsamling. [Oslo]: Stortingets informasjons- og dokumentasjonsavdeling. ISBN 8291283206. 
 26. ^ «Nummerering av storting». Stortinget. Besøkt 14. mai 2019. 
 27. ^ «Nummerering av storting». Stortinget (norsk). 11. oktober 2021. Besøkt 18. oktober 2021. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]