Norsk landbruk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norske gårdsbruk, Bø i Telemark

Landbruk er en fellesbetegnelse for næringsgrenene jordbruk og skogbruk. Jordbruk har jord som produksjonsgrunnlag og omfatter dyrkning av jordbruksvekster, hagebruksvekster og husdyrhold til en rekke formål for mennesker og dyr.

Landbruket i Norge kom fra Mesopotamia, spredde seg nordover, inn i Europa og videre til et område rundt Oslofjorden omkring 3700 f.Kr. Det ble et skifte fra jegersamfunn til et jordbrukssamfunn. Kornproduksjon var grunnlaget for det meste av det de spist, men var utsatt for klimasvingninger. Før industrialiseringen av Norge bodde de fleste på landsbygda med naturalhusholdning. Innbyggerne spiste det de dyrket eller fanget, og byttet til seg det de ellers trengte. Kostholdet besto for det meste av flatbrød, grøt, kjøtt og melkeprodukter. De som bodde ved kysten, eller ved vann og vassdrag, spiste også mye fisk. Likevel var det lite variasjon i kosten, og mange led av mangelsykdommer.

Driftsformen var på mange måter uendret fra vikingetida til 1700 – 1800-tallet. En viktig årsak til befolkningsveksten på slutten av 1700- og 1800-tallet, var at poteten ble tatt i bruk i Norge og ble en viktig jordbruksvekst. Jordbruket fikk en sterk framgang på 1800-tallet. Bøndene fikk mer kunnskap om jordbruk, de fikk nye arter og sorter, og de fikk tilgang på nye maskiner og tekniske hjelpemidler. De fikk kunstgjødsel tidlig på 1900-tallet, men det ble først tatt i bruk i stort omfang etter andre verdenskrig.

De store endringene i norsk landbruk har kommet etter 1950. Mekaniseringen har ført til at antall årsverk knyttet til landbruket er drastisk redusert. Antall driftsenheter er redusert fra ca. 200 000 til ca. 40 000 disse årene. Gårdene med våningshus og driftsbygninger ligger der som før. Forskjellen er at på mange av gårdene driver ikke gårdbrukeren jorda selv lenger, jorda er leid bort til en gårdbruker i nærheten som har store maskiner med stor kapasitet. I mer marginale strøk i landet hvor gårdene kan ligge mer spredt, kan jorda også bli liggende ubrukt og være utsatt for gjengroing. Det dyrkede arealet har imidlertid holdt seg nesten på samme nivå, ca. 9,8 millioner dekar som er 2,8 % av landarealet.

Hagebruket i Norge er gammelt. Det ble dyrket løk, kvann og grønnsaksvekster i vikingetida. Etter år 1100 etablerte flere klostre i Norge, og de la stor vekt på å produsere plantekost. Hagebruket spredde seg fra rundt klostrene.  Den første fruktproduksjonen kom noe seinere. Hagebruksproduksjonen har også vært igjennom store endringer etter 1950. Gartnerne dyrker færre vekster, men store kvanta. Norsk produksjon har økt betydelig i denne tidsperioden selv om importen også har økt. Folk spiser mer grønt og bruker mer blomster og planter.

Historisk sett har skogen alltid vært viktig for menneskene i Norge. Den er brukt til matauke, ved og materialer til hus og gjerder, samt redskaper. På 15-1600-tallet ble det en endring i bruken av skogen. De store bergverkene i Norge trengte mye ved for å bryte malm og smelte den om til metaller. Dette gikk hardt utover skogen. I Norge er det ca. 70 mill. dekar for ordinær skogbruksvirksomhet. Skogen eies i stor grad av private personer. Av de 125 000 eiendommene som er over 25 dekar, er 120 000 eid av privatpersoner. Eiendommene er i hovedsak små.

Ord og uttrykk brukt om norsk landbruk[rediger | rediger kilde]

Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering inndeler de enkelte delene av landbruket slik:[1]

Landbruk er jordbruk og skogbruk
 • Jordbruk
   • Åkerbruk Dyrking av jordbruksvekster (korn, poteter, oljevekster og fôrvekster)
   • Hagebruk Dyrking av hagebruksvekster (grønnsaker, blomster, planter og dyrking og innsamling av sopp). Hagebruk er dyrkning av en rekke arter og kan deles inn i slik:[2]
   • Grønnsaker i veksthus
   • Grønnsaker på friland
   • Blomster, potteplanter, utplantingsplanter
   • Blomster, snittblomster
   • Frukt og bær
   • Planteskoleplanter for videre salg (hagesenter og lignende)
  • Husdyrhold
   • Produksjonsdyr holdes for å produsere mat av, utnytte arbeidskraft fra, eller som holdes av økonomiske grunner. De kan deles i følgende produksjoner:
   • Melkeproduksjon
   • Kjøttproduksjon
   • Pelsdyrproduksjon
   • Blårev
   • Sølvrev
   • Mink
   • Eggproduksjon på fjærfe
   • Storfe = ku og okse, unge hundyr kalles kvige
   • Småfe = Sau og geit
   • Sau - hundyrene kalles sau eller søye, handyrene kalles vær eller bukk, avkommet kalles lam
   • Geit – Hundyrene kalles kje, handyrene kalles geitebukk, eller bare bukk, avkommet kalles kje eller killing
   • Selskapsdyr er et samlebegrep som benyttes for å beskrive dyr som holdes av mennesker for fornøyelsens skyld. Selskapsdyr er også omtalt som kjæredyr, og de består av en rekke arter. De vanligste er:
   • Hund
   • Katt
   • Hest
 • Skogbruk

Uttrykket gårdsbruk kan enten bety det samme som landbruk, eller betegne en enkelt gård, med både jord og dyr. En person som driver landbruk kan kalles «gårdbruker» eller «bonde».

Nye begrep som «økologisk jordbruk», «nisjeproduksjon», småskalajordbruk og «landskapsskjøtsel» har etter hvert fått stor betydning for landbruket i Norge og andre områder der produksjonsvilkår for stordrift nærmer seg det marginale.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Fossheim i Jølster, 1880–1890-årene

Det første landbruket i Norge kom fra landene sydover. Det hadde spredd seg fra Mesopotamia nordover inn i Europa til samfunnene rundt Egerhavet, over til Italia, og seinere til Frankrike og Spania for omtrent 7 000 år siden. Her i landet kan det dokumenteres at skiftet fra et jegersamfunn til et jordbrukssamfunn fant sted i et område omkring Oslofjorden ved overgangen fra eldre til yngre steinalder, omkring 3700 år f.Kr. De fleste steder ellers i landet begynte folk å drive jordbruk først flere hundre år seinere.[3]

De første kornartene som ble dyrket, var nære slektninger til viltvoksende grasarter. Det var bygg, samt enkorn og emmer som begge er primitive hvetetyper. Det eldste bevarte kornet i Norge, er emmerkorn fra en husvegg på Kråkerøy ved Fredrikstad fra ca. 2500 f.Kr. Hvetens større krav til varmt klima førte til at den ble dyrket i mindre omfang enn bygg.[4]

Etter hvert ble også andre kornarter som rug og havre kjent, antakelig i løpet av bronsealderen. Korndyrkingen fikk sitt store gjennombrudd ca. 2200 år f. Kr., samtidig som befolkningen i landet økte. I løpet av eldre bronsealder, fra år 1400 f.Kr. til 1100 f.Kr., skjedde det en ytterligere utvidelse av korndyrkingen her i landet. Den spredde seg høyere over havet og lenger mot nord. Det var bygg som ble den dominerende arten. Etter denne tida var det klimaendringer som også førte til svingninger i kornproduksjonen.

Korn var grunnlaget for det meste av det de spiste. Slik det hadde vært siden menneskene begynte å dyrke denne planta. Melk var også en viktig del av kostholdet, og smør ble brukt som verdimål. Ost hadde vært kjent siden bronsealderen, og var viktig blant annet fordi det var mat som kunne lagres. I en befolkning som stadig vokste, ble kornprodukter stadig viktigere.[3]

Før industrialiseringen av Norge bodde de fleste på landsbygda med naturalhusholdning. Innbyggerne spiste det de dyrket eller fanget, og byttet til seg det de ellers trengte. Kostholdet besto for det meste av flatbrød, grøt, kjøtt og melkeprodukter. De som bodde ved kysten, eller ved vann og vassdrag, spiste også mye fisk. Likevel var det lite variasjon i kosten, og mange led av mangelsykdommer. Korn, særlig hvete og rug, med nye bakeegenskaper, var viktig og gjorde at de kunne steke gjæret brød, brød som hevet seg.[5] Kornproduksjonen var viktig i norsk matforsyning, men den var utsatt for klimasvingninger.

Jordbruket trengte jord for å dyrke de ulike vekstene. De første arealene ble ryddet på selvdrenerende jord. Skogen ble ryddet ved brenning og permanente flekker ble holdt ved like med hakke og trespade. Driftsformen var på mange måter uendret fra vikingetida til 1700–1800-tallet. Da fikk jordbruket tilgang til nye vekster som poteter og fôrnepe. En viktig årsak til befolkningsveksten på slutten av 1700- og 1800-tallet, var at poteten ble tatt i bruk i Norge og ble en viktig jordbruksvekst.[6]

Husdyrholdet var dominert av storfe (ku) helt fram til år 1800 selv om saueholdet hadde økt mye fra 1750. Det var lite grise- og hønsehold. Beite var viktig for husdyrholdet. Det var også viktig å høste mest mulig fôr til den lange vinteren. Det ble ofte knapt med fôr om vinteren, vårknipa var et kjent begrep. Dyrene ga lite melk i denne innefôringstida. Kjøttproduksjonen var basert på at dyrene skulle slaktes om høsten. Melkekyrne fikk kalv om våren og da økte melkeproduksjonen. Husdyrgjødselen ble tatt godt vare på for å brukes som gjødsel på åkerarealene[5]

Reindrift i Jørenskaret i Troms

Jordbruket fikk en sterk framgang på 1800-tallet. Bøndene fikk opplysning ved reisende agronomer. I Norge ble det etablert landbruksskoler rundt i landet og Landbrukshøyskolen ble startet på Ås. Jorda ble holdt bedre i hevd, og de fikk bedre sorter og nye arter å dyrke.[7] Kunstgjødsel ble tatt i bruk fra 1915, men det fikk ikke store omfanget før etter andre verdenskrig. Da ble også landbruket mekanisert og antall mennesker sysselsatt i landbruket har følgelig gått raskt nedover i takt med mekaniseringen. Like dann har gårdenes størrelse økt, og husdyrholdet er blitt dominert av store besetninger.

Hagebruket i Norge er gammelt. Det ble dyrket løk, kvann og grønnsaksvekster i vikingetida. Etter år 1100 etablerte flere klostre i Norge og de la stor vekt på å produsere plantekost. Hagebruket spredde seg fra rundt klostrene. Det første fruktproduksjonen kom noe seinere. Det var først omkring 1750 det ble fart i hagebruksproduksjonen i Norge.[8] På 1800-tallet vokste næringa sterkt. Det ble stor frukt- og bærproduksjon på de klimatisk beste stedene i landet, i Eiker, i Buskerud, i Asker og på Jeløya.

Jordbruksareal og bruk[rediger | rediger kilde]

Samlet jordbruksareal i Norge ligger på litt under 10 millioner dekar. Det har ikke endret seg dramatisk, men det har vært en viss nedgang etter år 2000.[9] Den sterke mekaniseringen som landbruket har hatt de siste årene hvor store maskiner høster store arealer på kort tid, har ført til at antall selvstendige gårder er blitt sterkt redusert. Fra 1999 til 2014 forsvant 28 000 aktive gårdbrukere I 2016 var det 41 000 bønder (mottar produksjonsstøtte) i Norge. De driver i gjennomsnitt 230 dekar jord, og de eier stadig mindre av den jorda de driver 230 dekar er et lavt areal sammenlignet med andre land.[10]

Det at antall bønder som mottar støtte, går ned betyr ikke at kulturlandskapet rundt på bygdene har endret seg drastisk. Gårdene med våningshus og driftsbygninger ligger der som før. Forskjellen er at på mange av gårdene driver ikke gårdbrukeren jorda selv lenger, jorda er leid bort til en gårdbruker i nærheten som har store maskiner med stor kapasitet. I mer marginale strøk i landet hvor gårdene kan ligge mer spredt, kan jorda også bli liggende ubrukt og være utsatt for gjengroing.[11][12]

År Antall driftsenheter over 5 dekar Dyrket areal i dekar
1907 256 634 9 870 000
1939 214 378 11 161 000
1959 198 315 10 107 000
1999 70 000 10 269 026
2016 41 064 9 823 311

Areal i 1000 dekar for ulike vekster[13]

År Bygg Havre Hvete Rug Poteter Rotvekster Oljevekster
1835 329 699 7 61 147
1875 570 925 46 151 356
1900 395 970 50 130 365 19
1939 468 870 412 32 507 213
1949 400 758 308 10 582 143
1959 1409 647 93 11 552 131
1969 1848 542 38 14 326 70 78
1979 2 001 1 007 170 17 214 29 53
1989 1 760 1 322 382 4 189 26 61
1999 1 801 895 514 27 148 285 64
2009 1 351 806 815 71 138 120 43
2012 1 555 689 668 15 127 105 55

Tabellen med ulike vekster over år, viser store variasjoner. Bygg og havre brukes i hovedsak til kraftfôr for våre husdyr, men de siste årene[når?] har det også vært en viss bruk av disse to kornartene til mat da de har helsemessige fordeler for mennesker.[14] For hvete har Norge fått en stabil produksjon, det gjelder både høst- og vår-former. Hvete brukes i hovedsak til mat. Etter gode innhøstingsforhold kan opp mot 80 % av brødhveten være norskprodusert. Potetarealet har gått ned fordi vi[hvem?] nå spiser mindre poteter sammenlignet med tidligere tider med lavere levestandard. Rotvekster har i hovedsak vært sett på en fôrvekst, men den var nyttig som mat under andre verdenskrig. Variasjonene i areal skyldes endringer i høste- og lagringsteknikk for rotvekstene, og konkurransen til andre fôrvekster.

Husdyrproduksjon[rediger | rediger kilde]

I Norge er det stor tilgang på utmarksbeite som kan brukes både til småfe (sau og geit) og storfe (ku) om sommeren, men siden har en lang vinter hvor dyra må stå inne og få tilført tidligere høstet fôr. Husdyrbrukene i Norge har vært igjennom store endringer de siste 50 årene, og kjennetegnes av en høy teknologisk standard, kostbare driftsbygninger, relativt små driftsenheter og god dyrevelferd. Fram til 1994 var det strenge reguleringer for import av husdyr, og dette sammen med det kalde klimaet og dyktige bønder, har gitt grunnlaget for en generell god dyrehelse i Norge.[15]

Rundballer

De siste 10-15 årene er trenden i norsk husdyrproduksjon at det blir færre husdyrbruk, men flere dyr, slik at besetningsstørrelsen øker for alle husdyrslag. Dette kan illustreres med utviklingen i gjennomsnittsbesetningen for melkeku i Norge. I perioden 1980–1997 lå gjennomsnittsbesetningen for melkeku stabilt på ca. tretten årskyr. Fra 1998 til 2006 har gjennomsnittsbesetningen for melkeku økt jevnt med halv ku per år og i 2006 var tallet 17,6 årskyr. Likevel har Norge små besetninger for alle husdyrslag sammenlignet med mange andre land. Allerede i 2000 var gjennomsnittsbesetningen for melkeku over 30 i Sverige og over 70 årskyr i Danmark.

Produksjonen av melk på storfe i Norge nådde en topp på slutten av 1980-tallet, og har siden da gradvis avtatt. Den årlige produksjonen er i dag på omtrent samme nivå som på slutten av 1950-tallet, i underkant av 1,5 milliarder liter. Det er rundt 240 000 melkekyr i norske fjøs i dag. I Norge stiller myndighetene krav til hold av husdyr. Alle som jobber med dyr må følge lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler (EØS-avtalen). Mattilsynet fører tilsyn med at alle følger regelverket[16].

Kanaliseringspolitikken omtalt nedenfor har ført til mindre husdyrproduksjon på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag. Likevel er det fortsatt mange husdyrprodusenter i disse områdene. Det visualiseres godt ved at bønder med storfe produserer gras som høstes og pakkes i rundballer. Dette er fôr som skal brukes om vinteren når dyra er inne. For 50 år siden var også denne produksjonen synlig ved alle høyhersene rundt om på jordene midtsommers. Disse ble kjørt inn på ettersommeren. Disse rundballene er ofte synlig store deler av året. Det fuktige graset i rundballene holder seg godt i mange måneder så lenge plastfolien rundt er tett.

Antall husdyr, antall i 1000[17][18]

År Storfe Melkeku Hest Sau Geit Svin Fjørfe Pelsdyr
1900 1007 166 1398 283 236 1586
1925 1151 773 184 1529 276 253 3173
1950 1237 766 191 1812 130 422 3912 290
1960 1129 603 109 1842 101 492 3108 1570
1970 943 424 35 1753 84 642 3710 3203
1980 985 375 18 1992 85 664 3469 1685
1990 965 338 20 2231 92 720 3900 982
2000* 987 298 27 961 50 90 3 251
2010 874 238 36 921 37 97 3 898
2012 861 233 36 902 35 96 3 911

*) Tallgrunnlaget er endret: sauer over 1 år, melkegeiter og avlssvin over seks måneder.

Hagebruksproduksjon[rediger | rediger kilde]

Norsk gartneri- og hagebruksproduksjon består av grønnsaksdyrking på friland, veksthusproduksjon av blomster og grønnsaker, samt frukt- og bærdyrking og planteskoledrift. Denne produksjonen utgjør en viktig og betydelig del av norsk jordbruksnæring, 14-15 % av den totale produksjonen

Verdien av norsk hagebruksproduksjon i millioner kroner:[2]

Produksjon 1999 2014
Grønnsaker i veksthus 360 682
Grønnsaker på friland 596 1 500
Blomster, potteplanter … 627 1 057
Blomster, snittblomster 435 259
Frukt og bær 259 644
Planteskoleplanter 272 216
Sum produksjonsverdi 2 552 4 358

Skogbruk[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Skogbruk i Norge

Historisk sett har skogen alltid vært viktig for menneskene i Norge. Den er brukt til matauke, ved og materialer til hus og gjerder, samt redskaper. På 15-1600-tallet ble det en endring i bruken av skogen. De store bergverkene i Norge trengte mye ved for å bryte malm og smelte den om til metaller. Dette gikk hardt utover skogen.

Av Norges landareal på 324 mill. dekar utgjør skogen ca. 134 millioner dekar[19] .Av dette er ca. 83 mill. dekar produktiv skog, av dette er bare 70 mill. dekar interessant for ordinær skogbruksvirksomhet. Skogen eies i stor grad av private personer. Av de 125 000 eiendommene som er over 25 dekar, er 120 000 eid av privatpersoner. Eiendommene er i hovedsak små[20]

Det årlige volumet av tømmer som selges videre til industriell videreforedling har i mange år ligget på 7-9 millioner m3.[trenger referanse] Kvantumet avhenger i noen grad av priser og driftsforhold, slik at i år med gode priser og driftsforhold hogges og selges det mer enn i år med dårligere priser og driftsforhold. I tillegg hogges det et økende kvantum til brensel og ved, og det utgjør nå ca. 3,5 mill. m3 per år. Tilveksten i norske skoger er mye høyere enn dette, ca. 25 mill. m3 per år,[trenger referanse] slik at det er mulig å øke hogstkvantumet betydelig dersom det er marked for det.

Landskapspåvirkning[rediger | rediger kilde]

Skogbruk i Hedmark

I Norge er ca. 3 % landbruksarealet oppdyrket mark.

I Norge består jordbrukets kulturlandskap av en rekke biotoper som omfatter et komplekst og unikt økosystem, også sett i et globalt perspektiv.

Langs norskekysten påvirkes klimaet i stor grad av Golfstrømmen. Gjennom de nordlige vekstsonene (boreale sonene) som krysses både av alpine og arktiske grenser finner man en spesiell og unik kombinasjon av natur– og kulturlandskap. Landskapet har gjennom flere årtusener utviklet seg i samspillet mellom vekstforhold og kultivering. Denne kombinasjonen av natur- og kulturlandskap, har vært selve bærebjelken for landbruk i Norge. Både for jordbruk i innlandet, for kombinasjonsbrukene langs norskekysten, og for jakt, fiske, forhøsting i utmark og beitebruk i utmark.

Store deler av kulturlandskapene som før ble holdt i hevd ved jordbruksaktivitet, begynte tidlig i det forrige århundre på en dramatisk gjengroingsfase. Helt opp til vår tid har næringsrettet landskapskultivering dannet grunnlaget for å høste av en rekke artsrike biotoper. Landbruket har imidlertid gått gjennom større nedleggelser og sterk spesialisering av resterende områder. Mange biotoper som er avhengig av vedvarende skjøtsel og vedlikehold, gror igjen, arter blir dyrket vekk og står nå i fare for å gå tapt for all tid, der tradisjonell produksjon i utmark har blitt ulønnsom. Gjengroingssituasjonen viser at påstanden om at tradisjonell drift skal kunne holde alle kulturlandskapene i hevd ikke er gyldig. Likevel er det er mulig å holde noe i hevd så lenge jorden blir drevet.

Landbrukets organisering[rediger | rediger kilde]

Man skiller mellom konvensjonelt landbruk, økologisk landbruk, agroøkologisk landbruk og biologisk-dynamisk landbruk.

I Norge er det omtrent 41 000 gårdsbruk (juli 2016), hvorav[13] 2 680 er økologiske og 35 (2016) er drevet biologisk-dynamisk. Innen det norske landbruket eksisterer flere fagpublikasjoner:

Landbrukspolitikk[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Norsk landbrukspolitikk

Norsk landbrukspolitikk er den delen av næringspolitikken som omfatter jordbruk, hagebruk, skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser (bygdenæringer), mens jordbrukspolitikk er den delen av landbrukspolitikken som tar for seg jordbruket, det vil si at skogbruk er ikke inkludert.

Landbrukspolitikkens formål[rediger | rediger kilde]

Landbrukspolitikkens formål er å oppfylle vedtatte samfunnsmessige mål. Stortinget vedtok i stortingsmelding 9, Velkommen til bords, fire overordnede mål for Norsk landbruks- og matpolitikk. Disse fire er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk.[21]

Pilarene i norsk landbrukspolitikk og den norske landbruksmodellen[rediger | rediger kilde]

Den norske landbrukspolitikken er bygget på to pilarer, importvernet og jordbruksavtalen, som er en del av den norske landbruksmodellen. I den norske landbrukspolitikken har importvernet til hensikt å sikre norsk produksjon av landbruksvarer, mens jordbruksavtalen legger rammene for hvordan landbruket skal hente sine inntekter. Hvordan Norge håndterer norsk landbruk, produksjon og handel blir ofte omtalt som den norske landbruksmodellen. Den norske landbruksmodellen består i hovedsak av fire deler: importvern, jordbruksavtalen, samvirke og markedsregulering.

 • Importvern handler om å beskytte eget marked mot import ved bruk av kvoter eller toll. Importvernet skal sørge for å utligne noen av produksjonsulempene et land har i forhold til konkurranse med utlandet, som et høyt kostnadsnivå, klimatiske og naturgitte forhold. Importvernet for landbruksprodukter er et av virkemidlene for å opprettholde norsk landbruk og norsk matproduksjon.
 • Jordbruksavtalen er en avtale som forhandles frem mellom bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på den ene siden og staten på den andre siden. Avtalen har til formål å regulere de tiltak som er egnet for å oppnå de mål som er fastlagt for jordbruket. Dette reguleres gjennom hovedavtalen for jordbruket fra 1950 men ble reforhandlet i 1992.[22] Dersom partene ikke blir enige om en jordbruksavtale, kan partene bli enige om å utarbeide en «teknisk» jordbruksavtale, slik som tilfellet var etter bruddet i 2014.[23]
 • Samvirke er en organisasjonsform av private bedrifter som skal sørge for at de som driver eller drar nytte av den (medlemmene), også tar ut gevinstene. Landbrukssamvirkene sørger for at medlemmene står sterkere i markedet, sikrer tilgang og en best mulig pris for produktene. Noen av samvirkebedriftene har fått i oppgave fra de offentlige å drive markedsreguleringen av jordbruksprodukter, som for eksempel Nortura (kjøtt), Tine (melk) og Felleskjøpet (korn).
 • Markedsregulering av jordbruksvarer har som formål å balansere tilbud og etterspørsel slik at markedet har stabil tilgang på varer til stabile priser. Mekanismene i markedsreguleringen bidrar til stabile priser og avsetningsmuligheter for produsentene, men utgjør også et forbrukervern i form av at matprisene ikke skal overstige avtalte priser i jordbruksavtalen.[24] Markedet for jordbruksprodukter reguleres av Omsetningsrådet.

Kanaliseringspolitikken[rediger | rediger kilde]

Kanaliseringspolitikken handler om å legge til rette for kornproduksjon der det er best egnet for dette. Kanaliseringspolitikken startet med Gerhardsen-regjeringen, som på 1950-tallet besluttet å øke norsk kornproduksjon for å dekke mer av egen etterspørsel ved å øke prisen på kornet. Siden kornproduksjon kjemper om de samme arealene som grovfôrproduksjonen, vil en økning i kornprisen «ta over» grovfôrarealer til kornproduksjon og flytte grovfôrkrevende produksjon til distriktene. En slik kanalisering av grovfôrproduksjonen er med på å opprettholde et stort jordbruksareal og et landbruk i hele landet.[25] I dag[når?] bruker man virkemidler som målpris på korn, prisnedskriving og fraktutjevning for å nå denne målsetningen.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Statistisk Sentralbyrå: Standard for næringsgruppering
 2. ^ a b Tatrine Røed Meberg (2016). «Innspill til meldingen om jordbruksnæringen» (PDF). Besøkt 13. mars 2018. 
 3. ^ a b Bjørnstad, Åsmund (2016). «The social and cultural heritage of wheat». The world wheat book. Paris: Lavoisier. s. 1367–1396. 
 4. ^ Mikkelsen, Egil (1979). Korn er liv. Oslo: Statens kornforretning. s. 9–56. «Statens Kornforretning 50 år» 
 5. ^ a b Bakken, Gudbrand (2017). «1». Makt og styring rundt matfatet - Fra Mosebøkene til Mattilsynet. Oslo: Pax forlag. s. 23–45. ISBN 978-82-530-4016-5. 
 6. ^ Alnæs, Karsten (1997). «Under fremmed styre». Historien om Norge. Oslo: Gyldendal. s. 15–421. ISBN 82-05-23029-3. 
 7. ^ Anne Birgit Bævre (2016). «Fra urgården Ås til Norges Landbrukshøyskole». Follominne Årbok 2016 Follo Historielag: 153–164. 
 8. ^ Måge, Finn (2016). Norsk frukthitorie sett fra Hardanger. Skald. s. 11–54. ISBN 9788279592433. 
 9. ^ Geir Inge Gundersen (2013). «Arrondering av jordbruksareal». Besøkt 13. mars 2018. 
 10. ^ Landbruksdirektoratet. «Antall jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd». Besøkt 13. mars 2018. 
 11. ^ «Jordbruksaralet minkar». 2012. Besøkt 13. mars 2018. 
 12. ^ «Historisk statistikk 1994». Besøkt 13. mars 2018. 
 13. ^ a b «Tabell 14.7. Jordbruksareal i drift etter bruken». 1994. Besøkt 13. mars 2018. 
 14. ^ «Utvikling av plantesorter». 2017. Besøkt 13. mars 2018. 
 15. ^ Nina Hovden Sæther (2007). «Om norsk husdyrproduksjon». Besøkt 13. mars 2018. 
 16. ^ Mattilsynet (2017). «Dyr og dyrehold». Besøkt 14.3.2018. 
 17. ^ «Husdyr 1999.2012». Besøkt 13. mars 2018. 
 18. ^ «Tabell 14.11 Husdyr pr 31. juli». Besøkt 13. mars 2018. 
 19. ^ «Jordbruk, skogbruk og jakt. Historisk statistikk 1994». Besøkt 13. mars 2018. 
 20. ^ Geir Inge Gundersen (2013). «Arrondering av jordbruksareal». Besøkt 13. mars 2018. 
 21. ^ Velkommen til bords
 22. ^ Hovedavtalen for jordbruket
 23. ^ Teknisk jordbruksavtale 2014
 24. ^ Markedsregulering - verdsatt, men omstridt
 25. ^ St.meld. nr. 19 (1999–2000), Om norsk landbruk og matproduksjon, 5.5.2 Geografisk arbeidsdeling