Norges domstoler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges domstoler utgjør landets dømmende makt. To domstoler er særskilt omtalt i GrunnlovenRiksretten og Høyesterett – mens lavere domstoler er opprettet ved ordinær lov.

Uavhengighet[rediger | rediger kilde]

Det er en tredeling av makten der den dømmende makt tilligger domstolene som frie og uavhengige. Det vil blant annet si at hverken Stortinget, regjeringen eller andre myndigheter kan gripe inn i dømmende virksomhet, eller påvirke domstolenes avgjørelser. Dette er en av de viktigste rettssikkerhetsgarantier i en rettsstat som Norge og andre land i vår kulturkrets. I Norge er den dømmende makt instituert i Grunnloven.

Domstolsadministrasjonen[rediger | rediger kilde]

Domstoladministrasjonen er et norsk forvaltningsorgan med ansvar for administrativ støtte for alle landets domstoler inkludert jordskiftedomstolene (jordskifterettene og jordskifteoverrettene).

Domstolene[rediger | rediger kilde]

Tingrettene[rediger | rediger kilde]

Tingrettene er det første nivået i domstolssystemet i Norge. Det er ca. 60 tingretter og de er lokalisert i de større byer og tettsteder. Hver tingrett har domsmyndighet i en eller flere kommuner hver. Lederen i tingretten har tittelen sorenskriver, mens de øvrige kalles tingrettsdommere. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to lekdommere. I sivile saker settes retten normalt med én juridisk dommer, eventuelt to lekdommere og eventuelle fagkyndige dommere. De fleste saker starter for tingretten. Lekdommere oppnevnes av kommunestyret hvert fjerde år, og alle over 18 år er i utgangspunktet valgbare.

Lagmannsrettene[rediger | rediger kilde]

Lagmannsrettene er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol for tingrettene. Det er seks lagmannsretter i Norge (Agder, Gulating, Frostating, Borgarting, Eidsivating og Hålogaland). Alle har navn etter gamle historiske rettssteder, eksempelvis sto det gamle Eidsivating ved Eidsvoll kirke. Lagmannsrettene behandler anker over tingrettenes avgjørelser og ved full anke avgjøres saken av to fagdommere og fem meddommere.

Høyesterett[rediger | rediger kilde]

Høyesteretts ankeutvalg regnes som en egen domstol og består av tre høyesterettsdommere i den enkelte sak. Alle dommerne deltar etter en skiftordning både i avdeling og i ankeutvalget. Frem til 2008 var navnet Høyesteretts Kjæremålsutvalg og ordningen ble innført i 1887.

Høyesterett er landets øverste domstol, dømmer i siste instans og har hele landet som sitt virkeområde. Høyesterett består av 20 dommere som er utnevnt av Kongen i statsråd. Det er begrenset adgang til å få prøvet sin sak i Høyesterett, og saken må ha betydning for også andre saker for å bli prøvet. Om en anke fra lagmannsretten skal behandles i Høyesterett avgjøres av et ankeutvalg.

Høyesterett begynte sin virksomhet i 1815 etter hjemmel i Grunnlovens § 88, som sier at «Høiesteret dømmer i sidste Instans». Nåværende høyesterettsjustitiarius er Toril Marie Øie. Høyesterett holder til i Høyesteretts hus (den gamle Justisbygningen) i Oslo. Domstolen ledes av en høyesterettsjustitiarius og har i tillegg 19 dommere. I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere, men spesielt viktige saker behandles av elleve dommer i storkammer eller av alle dommerne i plenum.

Konvensjonene om menneskerettigheter[rediger | rediger kilde]

Om en persons rettigheter i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon er krenket, kan man saksøke den norske stat for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Dette kan man gjøre selv om Høyesterett har avsagt dom om spørsmålet.

Militære domstoler i Norge[rediger | rediger kilde]

Straffesaker om militærpersoners brudd på militær straffelov reguleres spesielt. De alminnelige domstoler behandler i Norge både militære og sivile straffesaker[1], men i krigstid er det begrenset hvilke tingretter som kan behandle militære saker[2]. I slike saker skal det oppnevnes militære meddommere, dvs. personer som har fullført førstegangstjeneste eller tilsvarende militær grunnutdannelse, har fylt 25 år, og har bodd minst tre år i riket. Det gjelder også særlige krav til hvem som kan være militær meddommer i en gitt sak - minst én meddommer skal være menig, grenader, eller konstabel, minst én meddommer skal ha samme eller høyere grad som den tiltalte, og meddommerne skal tas fra samme forsvarsgren.

Frem til 1994 erstattet krigsrett og militær forhørsrett tingretten som første instans i militære straffesaker. Krigsrettene besto av en eller flere krigsdommere, som var alminnelige embedsdommere særskilt utnevnt til å delta i krigsrettene. Da ordningen ble opphevet i 1994 hadde vi to krigsretter: krigsretten for Sør-Norge og krigsretten for Nord-Norge[3]. Eidsivating lagmannsrett var militær lagmannsrett for Sør-Norge, og Hålogaland lagmannsrett var militær lagmannsrett for Nord-Norge. Høyesterett og Høyesteretts kjæremålsutvalg hadde de samme funksjonene som i sivile saker. Ordningen med militære meddommere også i Høyesterett ble opphevet i 1920.[4][5]

Særdomstoler i Norge[rediger | rediger kilde]

Organer som Trygderetten og Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er ikke domstoler, men domstolslignende forvaltningsorganer.

Domstoladministrasjonen har det administrative ansvaret for alle landets domstoler.

Geografisk inndeling (rettskretser)[rediger | rediger kilde]

Geografisk er domstolsvesenet inndelt i lagdømmer som er inndelt i lagsogn, som igjen er inndelt i domssogn.[6]

Lagdømme Lagsogn Domssogn Fylke
Hålogaland Finnmark Troms og Finnmark
Troms
Nordland Nordland
Frostating Trøndelag nord Trøndelag
Trøndelag sør
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Gulating Vestland nord Vestland
Vestland sør
Rogaland Rogaland
Agder Agder Agder
Telemark Vestfold og Telemark
Vestfold
Borgarting Oslo Oslo
Viken
Viken vest
Viken øst
Eidsivating Romerike i Viken
Innlandet vest Innlandet
Innlandet øst

Domsmyndighet utenfor Fastlands-Norge[rediger | rediger kilde]

På innretninger og anlegg for undersøkelse etter eller utnyttelse, lagring eller transport av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone utøves domsmyndighet av:[7]

For Svalbard og Jan Mayen har henholdsvis Nord-Troms tingrett[8] og Salten tingrett[9] jurisdiksjon. Oslo tingrett er gitt domsmyndighet for Bouvetøya.[10] Det er ikke fastsatt domsmyndighet for Dronning Maud Land og Peter I Øy.

Dommere[rediger | rediger kilde]

I Norge er dommere embedsmenn, utnevnt av Kongen i statsråd.

Tittel Beskrivelse
høyesterettsjustitiarius juridisk dommer og leder i Høyesterett
høyesterettsdommer juridisk dommer i Høyesterett
førstelagmann juridisk dommer og leder for en lagmannsrett
lagmann juridisk dommer med lederansvar (for en avdeling eller fagområde) i en lagmannsrett
lagdommer juridisk dommer i en lagmannsrett
ekstraordinær lagdommer[11] tidligere lagdommer eller tingrettsdommer som har blitt pensjonert fra fast stilling og deretter utnevnes for ett eller to år som midlertidig dommer i lagmannsretten
jordskiftelagdommer jordskiftefaglig dommer i lagmannsrett
sorenskriver juridisk dommer og leder av en tingrett
tingrettsdommer juridisk dommer i en tingrett
jordskiftedommer jordskiftefaglig dommer i jordskifteretten
dommerfullmektig juridisk lærestilling ved tingrett, ikke en embedsstilling og midlertidig ansatt
alminnelig meddommer / legdommer ikke-jurist som fungerer som dommer i en enkeltsak i tingrett eller lagmannsrett.
fagkyndig meddommer ikke-juridisk dommer som har spesiell kompetanse på fagfelt som hører til saken, f.eks. ingeniør, psykiater, revisor
konstituert dommer kst. tingrettsdommer, kst. lagdommer mv. er betegnelser som brukes på midlertidige ansettelser i en tilsvarende stilling

Reform 2020[rediger | rediger kilde]

I mars 2020 la Erna Solbergs regjering frem et forslag om å redusere antall domssogn til 22.[12] Dette er en annen løsning enn det Domstolkommisjonen foreslo i sin utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur, der det ble foreslått å endre antallet rettskretser til 22 med 30 rettssteder for tingrettene, og til 13 rettskretser med 20 rettssteder for jordskifterettene, samlokalisert med tingrettene.[13]

Ny rettskrets Rettssteder
Ytre Finnmark Alta, Hammerfest, Vadsø, Tromsø
Indre Finnmark Vadsø, Tana
Troms Tromsø, Finnsnes
Midtre Hålogaland Harstad, Sortland, Narvik
Salten Narvik, Svolvær, Bodø
Helgeland Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund
Trøndelag Namsos, Steinkjer, Brekstad, Trondheim, Kristiansund
Møre og Romsdal Kristiansund, Molde, Ålesund, Volda
Sogn og Fjordane Førde, Sogndal, Bergen
Hordaland Bergen, Norheimsund
Haugaland og Sunnhordland Odda, Lofthus, Stord, Haugesund
Rogaland Stavanger, Sandnes, Eigersund
Agder Farsund, Kristiansand, Arendal
Telemark Kviteseid, Notodden, Skien
Vestfold Horten, Larvik, Sandefjord, Tønsberg
Buskerud Fagernes, Nesbyen, Kongsberg, Hokksund, Drammen
Innlandet Vågå, Lillehammer, Tynset, Elverum, Gjøvik, Hamar
Romerike Eidsvoll, Lillestrøm, Kongsvinger
Follo Ski, Mysen
Østfold Moss, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad
Oslo Oslo
Ringerike, Asker og Bærum Hønefoss, Sandvika, Gjøvik

I desember 2020 ble reformen vedtatt.[14] Ny domstolsstruktur trer i kraft 1. mai 2021.[15][16] Den nye forskriften bestemmer at hver rettskrets har en tingrett i første instans med ett eller flere rettssteder, som dekker én eller flere kommuner. Antall tingretter reduseres dermed fra 60 til 23.[17][18] Antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 19.[19]

Tingretter[rediger | rediger kilde]

Lagdømme Lagsogn Rettskrets Rettssteder Jurisdiksjon (kommuner)
Hålogaland Nordland Helgeland tingrett Brønnøysund, Mo i Rana, Sandnessjøen Alstahaug, Hattfjelldal, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad
Midtre Hålogaland tingrett Harstad, Narvik, Sortland Andøy, Bø, Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Hadsel, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lødingen, Narvik, Salangen, Sortland, Øksnes
Salten og Lofoten tingrett Bodø, Svolvær Beiarn, Bodø, Fauske, Flakstad, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Moskenes, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Vestvågøy, Værøy, Vågan
Troms Nord-Troms og Senja tingrett Finnsnes, Tromsø Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Kåfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø
Finnmark Vestre Finnmark tingrett Alta, Hammerfest Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvænangen, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger
Indre og Østre Finnmark tingrett Tana, Vadsø Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Gamvik, Kautokeino, Karasjok, Lebesby, Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø
Frostating Møre og Romsdal Møre og Romsdal tingrett Kristiansund, Molde, Volda, Ålesund Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta, Ålesund
Trøndelag Trøndelag tingrett Brekstad, Namsos, Steinkjer, Trondheim Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland, Åfjord
Gulating Rogaland Haugaland og Sunnhordland tingrett Haugesund, Stord Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Vindafjord
Sør-Rogaland tingrett Egersund, Sandnes, Stavanger Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sirdal, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Time
Vestland Hordaland tingrett Bergen, Lofthus Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss herad, Øygarden
Sogn og Fjordane tingrett Førde, Sogndal Askvoll, Aurland, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Luster, Lærdal, Sogndal, Solund, Stad, Stryn, Sunnfjord, Vik, Årdal
Agder Agder Agder tingrett Arendal, Farsund, Kristiansand Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli, Åseral
Telemark Telemark tingrett Kviteseid, Notodden, Skien Bamble, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kragerø, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, Tokke, Vinje
Vestfold Vestfold tingrett Horten, Larvik, Tønsberg Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Tønsberg
Borgarting Oslo Oslo tingrett Oslo Oslo
Vestre Viken Buskerud tingrett Drammen, Hokksund, Kongsberg, Nesbyen Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål
Ringerike, Asker og Bærum tingrett Hønefoss, Sandvika Asker, Bærum, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike
Eidsivating Innlandet Vestre Innlandet tingrett Fagernes, Gjøvik, Lillehammer, Vågåmo Dovre, Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vang, Vågå, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre
Østre Innlandet tingrett Elverum, Hamar, Tynset Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Hamar, Løten, Os, Rendalen, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler, Åmot, Åsnes
Nordre Viken Romerike og Glåmdal tingrett Eidsvoll, Kongsvinger, Lillestrøm Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, Rælingen, Sør-Odal, Ullensaker
Østre Viken Follo og Nordre Østfold tingrett Mysen, Ski Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Marker, Nesodden, Nordre Follo, Skiptvet, Vestby, Ås
Søndre Østfold tingrett Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Våler

Jordskifteretter[rediger | rediger kilde]

Fra 1. juli 2021 blir det 19 jordskifteretter:[20]

Domstol Rettssteder Jurisdiksjon (kommuner)
Finnmark jordskifterett Vadsø Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø
Nord-Troms jordskifterett Tromsø Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Harstad Bardu, Dyrøy, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen, Tjeldsund
Lofoten og Vesterålen jordskifterett Sortland Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Sortland, Vestvågøy, Vågan, Øksnes
Salten jordskifterett Bodø Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy
Helgeland jordskifterett Mosjøen Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad
Trøndelag jordskifterett Steinkjer, Trondheim Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Osen, Overhalla, Rennebu, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland, Åfjord
Møre og Romsdal jordskifterett Molde, Surnadal, Ørsta Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Rindal, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta, Ålesund
Sogn og Fjordane jordskifterett Nordfjordeid, Førde, Sogndal Stad, Stryn, Gloppen, Kinn, Sunnfjord, Bremanger, Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Solund, Gulen, Høyanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Vik
Hordaland jordskifterett Bergen, Voss Fedje, Øygarden, Austrheim, Alver, Masfjorden, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Askøy, Samnanger, Kvam, Bjørnafjorden, Austevoll, Bergen, Voss, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Stord Etne, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Sauda, Suldal, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Karmøy, Haugesund, Utsira
Sør-Rogaland jordskifterett Stavanger Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Bjerkreim, Hå, Eigersund
Agder jordskifterett Flekkefjord, Kristiansand, Arendal Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Åseral, Hægebostad, Lindesnes, Kristiansand, Vennesla, Bykle, Valle, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Tvedestrand, Risør
Telemark jordskifterett Kviteseid, Skien Vinje, Tokke, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Notodden, Midt-Telemark, Nome, Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan
Vestfold jordskifterett Tønsberg Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten, Holmestrand
Vestre Viken jordskifterett Drammen, Gol Asker, Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Modum, Hole, Ringerike, Krødsherad, Sigdal, Nore og Uvdal, Flå, Nesbyen, Hol, Ål, Gol, Hemsedal
Oslo og Østre Viken jordskifterett Kongsvinger, Lillestrøm, Sarpsborg Aremark, Aurskog-Høland, Bærum, Eidskog, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Grue, Halden, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nord-Odal, Nordre Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Skiptvedt, Sør-Odal, Ullensaker, Vestby, Våler (Innlandet), Våler (Østfold), Ås, Åsnes
Vestre Innlandet jordskifterett Lillehammer, Fagernes, Vågå Jevnaker, Lunner, Gran, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Vågå, Lom, Skjåk
Østre Innlandet jordskifterett Hamar, Tynset Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen Engerdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Straffeprosessloven § 466
 2. ^ «Forskrift om stedlig virkekrets for tingretter som skal behandle militære straffesaker etter krigstidsreglene». Besøkt 6. desember 2019. 
 3. ^ Ot.prp.nr. 43 (1993-1994) s. 17
 4. ^ Morten Rud (1. oktober 2015). «Gjennomgang av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater» (PDF) – via regjeringen.no. 
 5. ^ «Høring - forslag til endring av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 1. juni 2016. Besøkt 7. februar 2021. 
 6. ^ «Forskrift om inndelingen av domssogn og lagdømmer - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. desember 2020. 
 7. ^ «Forskrift om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt politim.. - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. desember 2020. 
 8. ^ «Forskrift om domsmyndighet på Svalbard - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. desember 2020. 
 9. ^ «Forskrift om administrasjon av Jan Mayen - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. desember 2020. 
 10. ^ «Forskrift om Bouvet-øya - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. desember 2020. 
 11. ^ ut. «Ekstraordinære lagdommere - konstitusjoner». domstol.no (norsk). Norges Domstoler. Besøkt 1. desember 2020. 
 12. ^ «Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 2. mars 2020. Besøkt 1. desember 2020. 
 13. ^ «NOU 2019: 17». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 1. oktober 2019. Besøkt 1. desember 2020. 
 14. ^ «Nå er domstolreformen vedtatt i Stortinget». Rett24 (norsk). 10. desember 2020. Besøkt 7. februar 2021. 
 15. ^ «Nye rettskretser fra 1. mai». Juristen. Besøkt 7. februar 2021. 
 16. ^ «Styrking av domstolene i hele landet». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 22. januar 2021. Besøkt 7. februar 2021. 
 17. ^ «Forskrift om inndelingen av rettskretser og lagdømmer - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 7. februar 2021. 
 18. ^ «Dette er de nye rettskretsene». Juristen. 29. januar 2021. Besøkt 7. februar 2021. 
 19. ^ [1]
 20. ^ FOR-2020-12-11-2714

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]