Erna Solbergs regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Coat of arms of Norway.svg
Norges politiske systemErna Solbergs regjering er siden 16. oktober 2013 Norges regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef. Den utgår av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp), og blir derfor også kalt Høyre–Frp-regjeringen og den «blåblå» regjeringen.[1]

Regjeringen har parlamentarisk støtte fra Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF).[2] Den tiltrådte som følge av den borgerlige valgseieren ved stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk 96 mandater på Stortinget, mot de rødgrønne partienes (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne) 73 mandater. Et så stort flertall har ingen av blokkene hatt siden andre verdenskrig, og Arbeiderpartiet gjorde sitt nest dårligste valg siden stortingsvalget 1924.

Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed 14. oktober 2013 og fungerte som forretningsministerium frem til Solbergs regjering tok over.

Ved opprettelsen bestod regjeringen av elleve statsråder fra Høyre og syv fra Fremskrittspartiet. Den 16. desember 2015 ble det foretatt en endring av regjeringens sammensetning, og den bestod da av elleve statsråder fra Høyre og åtte fra Fremskrittspartiet. Den 20. desember 2016 ble tre statsråder byttet ut, uten at fordelingen mellom partiene ble endret. Også den 20. oktober 2017 ble tre statsråder byttet ut, uten at fordelingen mellom partiene ble endret.

Stortingsvalget 2017 ga de fire partiene et fornyet parlamentarisk flertall på 88 mandater, mot den rødgrønne blokkens 81 mandater (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt).

Den 9. desember 2017 åpnet Venstres landsmøte opp for å starte forhandlinger om regjeringssamarbeid. Forhandlingene starter i løptet av 2018.[3]

Bakgrunn og regjeringsdannelse[rediger | rediger kilde]

Stortingsvalget 2013[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Stortingsvalget 2013

Regjeringen tiltrådte som følge av den borgerlige valgseieren ved stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk 96 mandater mot de rødgrønne partienes 72 (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti). Sammen med Miljøpartiet De Grønne, som ble representert på Stortinget for første gang, fikk den rødgrønne blokken 73 mandater.

Erna Solberg under valgkampen i Bergen den 31. august 2013.

Et så stort flertall har ingen av blokkene hatt etter andre verdenskrig. Arbeiderpartiet gjorde sitt nest dårligste stortingsvalg siden stortingsvalget 1924. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti gjorde begge sine dårligste stortingsvalg noensinne. Høyre ble valgets vinner med en framgang på 18 mandater.

Høyre fikk 48 mandater, mens Fremskrittspartiet fikk 29 mandater på Stortinget. Dette ga totalt 77 mandater. For å få det nødvendige flertall på 85 mandater, kunne de velge mellom støtte fra Kristelig Folkepartis 10 mandater eller Venstres 9 mandater. De fire partiene dannet likevel en felles regjeringsplattform.

De fire partiene innledet sonderinger om et regjeringssamarbeid den 16. september.[4] Den 30. september undertegnet de en samarbeidsavtale,[5][6] som innebar en mindretallsregjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti.[5] Høyre og Fremskrittspartiet innledet regjeringsforhandlingene 1. oktober på Sundvolden Hotel i Buskerud.[7] Erna Solberg og Siv Jensen presenterte en regjeringsplattform samme sted den 7. oktober 2013.[8][9] Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed 14. oktober 2013 og fungerte som forretningsministerium frem til Solbergs regjering tok over.[10][11]

Erna Solberg ble Norges andre kvinnelige statsminister, og den første fra Bergen siden 1935

Samarbeidsavtale[rediger | rediger kilde]

Regjeringen stanset utredningen av oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen frem til 2017. Bildet er fra Vestfjorden i Lofoten.

Samarbeidsavtalen ga Venstre gjennomslag for stans i en konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013–2017,[6] og økt avkastning fra miljøteknologifondet. KrF fikk gjennomslag for at kristendommen skal inn igjen i grunnskolefaget religion, livssyn og etikk (RLE), som skifter navn til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), og at alkoholpolitikken i hovedsak skal stå fast.[6] Venstre og KrF fikk også gjennom et amnesti for asylbarn, mens Frp fikk gjennomslag for innstramning i innvandringspolitikken.[6] Videre fikk Frp gjennomslag for lovfestede rettigheter til heldøgns pleie og omsorg i eldreomsorgen, betydelig satsing på veibygging utover rammene i Nasjonal transportplan og fjerning av arveavgiften.[6]

Handlingsregelen beholdes, fedrekvoten settes til 10 uker, og det skal gjennomføres en kommunereform, hvor nødvendige vedtak blir fattet i perioden.[6] Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner styrkes, mens byråkratiet overfor frivillige organisasjoner skal reduseres.[6] Engangsstønaden skal økes og det innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.[6] Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat eierskap og sparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap.[6] Det gjennomføres et lærerløft i skolen, grunnbemanningen i politiet skal økes og kampen mot svart arbeid forsterkes.[6] Behandlingstilbudet skal styrkes for rusavhengige og i psykiatrien.[6]

Plattform[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs rød-grønne regjering går av.

Regjeringsplattformen til Høyre og Frp bygger på et liberalistisk og konservativt verdigrunnlag med vekt på «frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten», på «rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den kristne og humanistiske kulturarv» og på behovet for å «skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ».[9] Videre at «alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn.»[9] Deretter utredes satsingsområder som konkurransekraft for næringslivet, «en enklere hverdag for folk flest» med redusert byråkrati, mindre politisk styring og større vekt på frivillighet, satsing på skole, veibygging, politi, et velferdsløft for eldre og syke, et sterkere sosialt sikkerhetsnett og et levende lokaldemokrati.[9]

Endringer i departementsstrukturen[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2014 ble det gjort en rekke endringer i departementsstrukturen. Det er ikke uvanlig med slike endringer ved et regjeringsskifte, men det normale er at omorganiseringene skjer først ved påfølgende årsskifte, noe som i hovedsak skyldes at en vil unngå omfattende budsjettflyttinger. Imidlertid kan en regjering beslutte at statsrådenes politiske ansvar allerede fra starten skal følge den planlagte nyordningen, noe som også skjedde ved dette skiftet. [12]

Fra regjeringsskiftet og ut 2013 var derfor det politiske ansvaret omfordelt på denne måten:

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet hadde ingen egen statsråd. Fagfeltene var fordelt slik:
 • Kommunal- og regionalministeren bestyrte Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester, Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken), Same- og minoritetspolitisk avdeling, Administrasjonsavdelingen og Kommunikasjonsenheten.
 • Bredbåndpolitikken ble ivaretatt av samferdselsministeren.
 • Kirkesakene ble styrt av kulturministeren.
 • Nærings- og handelsdepartementet fikk ansvaret for Konkurransepolitisk avdeling.
 • Kommunal- og regionalministeren fikk også ansvaret for Planavdelingen i Miljøverndepartementet.
 • Fiskeri- og kystministeren hadde bare ansvaret for Fiskeri- og havbruksavdelingen, Sjømatavdelingen og Kommunikasjonsenheten i «sitt» departement. Kyst- og miljøavdelingen ble ivaretatt av samferdselsministeren, mens Avdeling for forskning, styring og administrasjon ble styrt av nærings- og handelsministeren.
 • Selskapslovgivningen ble overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
 • Vidar Helgesen, med posisjon som statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, fikk også ansvaret for tilsvarende arbeidsoppgaver i Utenriksdepartementet.
 • Miljøvernministeren mistet altså ansvaret for departementets planavdeling, men overtok ansvaret for klima- og skogsatsingen i Utenriksdepartementet (og Norad). Hun skulle også forvalte statens kjøp av klimakvoter (tidligere i Finansdepartementet).

Fra 1. januar 2014 ble de foreløpige endringene permanente, og det ble gjort følgende forandringer i departementsstrukturen:[13]

I regjeringserklæringen fikk Thorhild Widvey tittelen kultur- og kirkeminister. Kulturministerens tittel ble likevel ikke endret, ettersom det kunne tolkes som prioritering av trossamfunn.[14]

Elisabeth Aspaker er Norges representant i Nordisk ministerråd, med ansvar for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

Politiske saker og utvikling[rediger | rediger kilde]

Tiltredelsen[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed 14. oktober 2013 og fungerte som forretningsministerium frem til Solbergs regjering tok over.[10][11] Erna Solbergs regjering tiltrådte den 16. oktober 2013 klokka 12, som en mindretallsregjering med 11 statsråder fra Høyre og 7 fra Fremskrittspartiet.[15]

Erna Solberg ble landets andre kvinnelige statsminister, etter Gro Harlem Brundtland (Ap) som innehadde embedet tre ganger fra 1981 til 1996. Hun ble også den første statsministeren fra Bergen, siden Johan L. Mowinckels (V) avgang i 1935.[15]

Fremskrittspartiet kom i regjering for første gang i partiets 40 år lange historie.[15]

17 statsråder er medlem i Den norske kirke, mens samferdselsministeren ikke er medlem av noe trossamfunn.[16] Den er således den mest kompakt folkekirkelige regjering siden 1960-tallet.[16]

Statsbudsjettet 2014[rediger | rediger kilde]

Finansminister Siv Jensen la frem en tilleggsproposisjon med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 den 8. november 2013.[17] Forslaget innebar skattelettelser på 8 milliarder kroner påløpt og 4,8 milliarder kroner bokført i 2014.[17] Deriblant ble formuesskatten foreslått redusert fra 1,1 til 1,0 prosentpoeng, mens arveavgiften ble foreslått fjernet.[17]

Finansminister Siv Jensen la frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 den 8. november 2013.

Den 15. november 2013 ble et modifisert budsjettforslag, forhandlet frem med Kristelig Folkeparti og Venstre, lagt frem for Stortinget.[18][19] Endringene innebar at det ble flyttet på 2,2 milliarder kroner.[19] Staten skulle ikke bruke mer penger – men på en annen måte, enn regjeringen la opp til. Viktige endringer var økt kontantstøtte, økt elektrisitetsavgift som ga dyrere strøm, og større satsing på vedlikehold av jernbanen.[19] Statsbudsjettet ble sanksjonert i statsråd 13. desember 2013.[20]

Revidert nasjonalbudsjett 2014[rediger | rediger kilde]

Den 14. mai 2014 la finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett for 2014.[21] Budsjettet innebærer at bruken av oljeinntekter øker med knapt 20 milliarder 2014-kroner fra 2013.[21] For 2014 og 2015 regnes det med en vekst i verdiskapingen i fastlandsøkonomien på rundt 2 prosent,[21] sysselsettingen ventes å fortsette å vokse moderat,[21] mens det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å svare til 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, mot et anslag på 2,9 prosent høsten 2013.[21]

Fra 1. juli 2014 foreslås det innført fleksibel tax-free, fjerning av båtmotoravgiften, redusert sats for treforedlingsindustrien og en overgangsregel for friinntektssatsen i petroleumsbeskatningen.[21]

Kommunereform[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kommunereformen i Norge

Kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner fikk ansvaret for kommunereformen

I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform vil starte i 2014.[22] Den 22. november 2013 startet sonderinger med opposisjonspartiene, ettersom regjeringen ønsket et bredt politisk samarbeid om reformen.[23] Den 4. januar 2014 nedsatte kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner et utvalg for kommunereformen.[24] Utvalget møttes første gang 14. januar 2014 og ble ledet av professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Øvrige medlemmer var professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av TBU, Lars-Erik Borge; forsker Bent Aslak Brantzæg, Telemarksforsking; direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann i Finnøy kommune i Rogaland, Helene Ohm og rådmann i Lenvik kommune i Troms, Margrethe Hagerupsen.[25]

Utvalgets leder Signy Vabo presenterte første delrapport den 31. mars 2014.[24][25][26][27][28][29] Rapporten foreslo at norske kommuner bør ha minimum 15 000 – 20 000 innbyggere,[27][28][29] og at antall kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100.[27][28][29] Den 14. mai 2014 la kommunalministeren frem Kommuneproposisjonen 2015 i Stortinget, med en tidsplan for gjennomføringen.[30][31][32][33] En pressemelding ble lagt frem av departementet 3. juli 2014.[34] Landets kommuner ble gitt en frist frem til sommeren 2016 med å avklare sammenslåinger, med virkning fra 1. januar 2018.[31] En rapport fra 25. juni 2014 meldte at 110 av landets kommuner var i gang med utredninger,[35] den 21. august var 199 kommuner i gang,[36] og den 24. oktober hadde 250 kommuner startet reformarbeidet.[37]

Den 1. desember 2014 leverte utvalget sin sluttrapport.[25][29][38][39][40][41] Utvalget anbefalte fortsatt kommuner med minimum 15 000 – 20 000 innbyggere; i tillegg ble det foreslått å overføre ansvaret for rehabilitering og habilitering, hjelpemidler og barnevernet fra stat og fylke til de nye kommunene.[38][39][41] For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB) ble det anbefalt en mellomløsning, med kommunal finansiering og ressursansvar og spesialist-tjenester fra regionale helseforetak og private aktører.[39][41] Utvalget betraktet arbeidsmarkedstiltak og videregående opplæring som oppgaver som er for store for kommunene;[39][41] derimot kan kommuner med mer enn 100 000 innbyggere få hovedansvaret for kollektivtrafikk og videregående skoler.[39][41] I praksis betyr dette Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og eventuelle fremtidige større kommuner.

Først ut var de tre kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord; den 6. februar 2015 leverte de en søknad om sammenslåing til departementet. Departementet regner med å godkjenne søknaden i april 2015.

Forenkling av offentlig forvaltning[rediger | rediger kilde]

Den 18. desember 2013 varslet regjeringen forenkling og effektivisering av offentlig forvaltning. Regelverk og prosedyrer skal forenkles og fjernes, og byråkratiet reduseres. En årsrapport om identifisering av tidstyver og forslag til endringer, skal legges frem innen 1. september 2014.[42][43] Den 17. januar 2014 varslet kommunal- og moderniseringsministeren enklere regler for plan- og byggesaker, for å senke byggekostnadene.[44] Den 10. juni 2014 varslet regjeringen fjerning av regler som tvinger utbyggere i å søke på nytt dersom oppstarten forsinkes.[45] Videre ble det 18. februar 2014 foreslått å kutte i klageretten til kommuner.[46] Den 8. mai ble det varslet forenkling av reglene for enklere bygg ved at man kan bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter på egen tomt - uten å spørre naboen eller søke kommunen;[47] den 11. juni ble det klart at Krf støttet regjeringens forslag.[48]

Et forslag om lovendringer vil legges frem for Stortinget i 2014.

Differensiert arbeidsgiveravgift[rediger | rediger kilde]

Den 13. mars 2014 varslet regjeringen en utvidelse av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til å gjelde 31 nye kommuner i 10 ulike fylker. Årsaken er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst.[49][50] Den 3. juni 2014 godkjente EFTAs overvåkningsorgan en utvidelse av ordningen frem til år 2020,[51] og 6. juni kunngjorde Finansdepartementet nye regler fra 1. juli 2014.[51]

Reservasjonsretten mot abort[rediger | rediger kilde]

Fra kvinnedagen 2014 i Oslo.

Under regjeringsforhandlingene fikk KrF gjennomslag for at fastleger skal få mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort.[52] Det var delte meninger om hvorvidt det har eksistert en reservasjonsmulighet tidligere, før Helse- og omsorgsdepartementet under Stoltenberg II den 31. oktober 2011 eksplisitt fastslo at en reservasjonsrett ikke finnes.[53] Et forslag fra SV om å ikke innføre reservasjonsrett, ble nedstemt i Stortinget 27. februar 2014 med 61 mot 48 stemmer.[54]

Motstanden mot reservasjonsretten var stor i befolkningen og ga rekordhøy oppslutning under kvinnedagen i 2014.[55] Den 7. mai trakk regjeringen forslaget tilbake. Etter å ha signert en ny avtale med KrF, forklarte helseminister Bent Høie at fastleger ikke lenger skal henvise kvinner til abort i det hele tatt. Kvinner skal kunne begjære abort selv, uten henvisning fra lege, slik at fastlegens delaktighet forsvinner.[56]

Endringer av arbeidsmiljøloven[rediger | rediger kilde]

Den 10. juni 2014 varslet regjeringen endringer i arbeidsmiljøloven.[57] Forslaget gikk ut på å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 9 eller 12 måneder. Videre å fjerne eller redusere kollektiv søksmålrett, åpning for mer overtid gjennom individuelle ordninger, utvidelse av arbeidstilsynets adgang til dispensasjon for alternative arbeidstidsordninger, åpning for mer søndagsjobbing og heving av aldersgrensen for jobbing fra 70 til 72 år eller mer.[57][58][59]

LO varslet demonstrasjoner mot forslaget foran Stortinget 19. juni,[60] og den rødgrønne blokken varslet reversering av lovendringene ved et regjeringsskifte.[61]

En høringsrunde startet 10. juli med frist til 25. september og deretter 9. oktober 2014.[62][63]

Helsereform[rediger | rediger kilde]

Den 15. juni 2014 la regjeringen frem et forslag til en helsereform.[64] Forslaget innebærer fritt behandlingsvalg, i første rekke innenfor psykiatri og rusbehandling, en offensiv strategi fra de regionale helseforetakene for økt bruk av private gjennom anbud og fjerning av systemet som hindrer offentlige sykehus i å behandle flere pasienter, selv om de både har kapasitet og økonomi til det.[64][65] Deler av reformen trer i kraft allerede i 2015.[64]

Trontalen til det 159. storting[rediger | rediger kilde]

I trontalen 2014 varslet regjeringen reduksjon i Norges avhengighet av olje som inntektskilde. Bildet er fra Statfjord-feltet.

Den 2. oktober 2014 ble det 159. ordentlige storting åpnet av Kong Harald.[66] I trontalen varslet regjeringen Solberg slutten på oljealderen: «Vi blir stadig flere. Og vi blir stadig flere eldre. Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst. Og vi må tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp. For vårt samfunn vil hver og en av disse endringene kreve mye av oss. Til sammen vil de prege Norge fra i dag og i tiårene som kommer.»[66][67] Regjeringens svar på denne utfordringen er blant annet å satse på kunnskapspolitikk, et samfunn med små forskjeller og frihet for den enkelte.[66][67] Det skal legges frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, en stortingsmelding om høyere utdanning, tiltak for å få flere til å fullføre fagopplæring og tiltak for å gjøre læreryrket mer attraktivt.[66][67]

Regjeringen vil videre fremme forslag om en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen, i tråd med Fremskrittspartiets politikk. I tråd med regjeringsplattformen ble det varslet «mer mangfold og valgfrihet» og «mer effektiv bruk av ressursene». I praksis betyr dette fritt behandlingsvalg i helsesektoren og en nasjonal helse- og sykehusplan.[66][67] Videre ble det varslet skattelettelser.[66][67] Norges klimaforpliktelser for FN skal legges fram i første kvartal 2015, og regjeringen vil være en pådriver for en global klimaavtale.[66][67]

Sammensetning[rediger | rediger kilde]

Statsråder[rediger | rediger kilde]

I statsråd 16. oktober 2013 klokka 10 ble statsrådene i Solbergs regjering utnevnt.[68] Fordeling av ansvarsområder ble gjort i statsråd samme dag klokka 12.[69] I tabellen nedenfor er statsrådene ført opp med departementsnavn slik disse ble etter endringene 1. januar 2014.

Navn Parti Rang[70] Fra Til
Statsminister Erna Solberg, Wesenberg, 2011 (1).jpg Erna Solberg
(1961–)
H 1 16. oktober 2013
Utenriksminister Børge Brende (175720).jpg Børge Brende
(1965–)
H 16. oktober 2013 20. oktober 2017
Ine Marie Eriksen Søreide 20090830-2.JPG Ine Marie Eriksen Søreide
(1976–)
H 9 20. oktober 2017
Statsråd i Navn Parti Rang Fra Til
Arbeids- og sosialdepartementet Robert Eriksson cropped.png Robert Eriksson
(1974–)
Frp 16. oktober 2013 16. desember 2015
Anniken Hauglie Web3.JPG Anniken Hauglie
(1972–)
H 13 16. desember 2015
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Solveig Horne.JPG Solveig Horne
(1969–)
Frp 7 16. oktober 2013
Finansdepartementet SivJensen2361 2E jpg DF0000062813.jpg Siv Jensen
(1969–)
Frp 2 16. oktober 2013
Forsvarsdepartementet Ine Marie Eriksen Søreide 20090830-2.JPG Ine Marie Eriksen Søreide
(1976–)
H 16. oktober 2013 20. oktober 2017
Frank Bakke-Jensen.jpg Frank Bakke-Jensen
(1965–)
H 16 20. oktober 2017
Helse- og omsorgsdepartementet Bent Hoie 2009.jpg Bent Høie
(1971–)
H 8 16. oktober 2013
Justis- og beredskapsdepartementet Anders Anundsen 2D 3 2D 3 2E jpg DF0000301281 (crop).jpg Anders Anundsen
(1975–)
Frp 16. oktober 2013 20. desember 2016
PWAmundsen5789 2E jpg DF0000062834.jpg Per-Willy Amundsen
(1971–)
Frp 18 20. desember 2016
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Jan Tore Sanner - 2010-05-08 at 10-34-24.jpg Jan Tore Sanner
(1965–)
H 3 16. oktober 2013
Kulturdepartementet Kulturminister Thorhild Widvey.jpg Thorhild Widvey
(1956–)
H 16. oktober 2013 16. desember 2015
Linda Cathrine Hofstad Helleland.jpg Linda Hofstad Helleland
(1979–)
H 14 16. desember 2015
Kunnskapsdepartementet Torbjorn01.jpg Torbjørn Røe Isaksen
(1978–)
H 11 16. oktober 2013
27. november 2017[71]
I foreldrepermisjon fra 1. september 2017 til 27. november 2017
Henrik Asheim, Soldatnytt 2008 (cropped).jpg Henrik Asheim
(1983–)
H 1. september 2017
Konstituert[72]
27. november 2017[71]
Landbruks- og matdepartementet Sylvi Listhaug - 2014-02-13 at 18-49-18.jpg Sylvi Listhaug
(1977–)
Frp 16. oktober 2013 16. desember 2015
Jon Georg Dale (11175444194) (cropped).jpg Jon Georg Dale
(1984–)
Frp 15 16. desember 2015
Klima- og miljødepartementet Tine Sundtoft.jpg Tine Sundtoft
(1967–)
H 16. oktober 2013 16. desember 2015
Vidar Helgesen portrett.jpg Vidar Helgesen
(1968–)
H 6 16. desember 2015
Nærings- og fiskeridepartementet
(næringsminister)
31.08.2013, Monica Mæland.jpg Monica Mæland
(1968–)
H 5 16. oktober 2013
Nærings- og fiskeridepartementet
(fiskeriministrer)
Elisabeth Aspaker 2009.jpg Elisabeth Aspaker
(1962–)
H 16. oktober 2013 16. desember 2015
PSandberg2154 2E jpg DF0000063007.jpg Per Sandberg
(1960–)
Frp 12 16. desember 2015
Olje- og energidepartementet Tord Lien cropped.png Tord Lien
(1975–)
Frp 16. oktober 2013 20. desember 2016
Terje soviknes utvalgt 02.jpg Terje Søviknes
(1969–)
Frp 17 20. desember 2016
Samferdselsdepartementet Ketil Solvik Olsen edit.jpg Ketil Solvik-Olsen
(1972–)
Frp 4 16. oktober 2013
Statsministerens kontor Vidar Helgesen portrett.jpg Vidar Helgesen
(1968–)
H 16. oktober 2013 16. desember 2015
Utenriksdepartementet
(EØS- og EU-minister,
også nordisk samarbeidsminister)
Elisabeth Aspaker 2009.jpg Elisabeth Aspaker
(1962–)
H 16. desember 2015 20. desember 2016
Frank Bakke-Jensen (2017-03-12 bilde02).jpg Frank Bakke-Jensen
(1965–)
H 20. desember 2016 20. oktober 2017
Marit Berger Røsland.jpg Marit Berger Røsland
(1978–)
H 19 20. oktober 2017
Innvandrings- og integreringsminister
(ansvar for innvandringsområdet i
Justis- og beredskapsdepartementet og
ansvar for integreringsområdet i
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
Sylvi Listhaug - 2014-02-13 at 18-49-18.jpg Sylvi Listhaug
(1977–)
Frp 10 16. desember 2015

Statssekretærer[rediger | rediger kilde]

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Tabellen nedenfor er en oversikt over statssekretærer for Erna Solbergs regjering. Statssekretærer utnevnes av Kongen i statsråd.[73]

Navn Parti Departement Fra Til Merknad
Brodtkorb, JulieJulie Brodtkorb
(1974–)
Julie Brodtkorb (191822).jpg H Statsministerens kontor 16.10.2013 21.04.2017[74] Avskjed i nåde
ÅyLars Øy
(1973–)
Unkperson.jpg H Statsministerens kontor 16.10.2013
ØnesSigbjørn Aanes
(1981–)
Unkperson.jpg H Statsministerens kontor 16.10.2013
FærberFredrik Färber
(1979–)
Fredrik Färber - Norges Bank Årstale (175013).jpg F Statsministerens kontor 16.10.2013 17.10.2014[75] Ble statssekretær i finansdepartementet
Gulati, HimanshuHimanshu Gulati
(1988–)
Himanshu Gulati 2012 (crop).jpg F Statsministerens kontor 17.10.2014[75]
Bokhari, LailaLaila Bokhari
(1974–)
Laila3.jpg H Statsministerens kontor 16.10.2013 20.10.2017[76] Avskjed i nåde
Hestnes, Frode G.Frode G. Hestnes
(1976–)
Unkperson.jpg F Statsministerens kontor 27.10.2017[77]
VamråkTore Vamraak
(1980–)
Tore Vamraak på sentralbanksjefens årstale 2017 Norges Bank (192329).jpg H Statsministerens kontor 16.10.2013 19.06.2015[78]
Haukaas, TorkildTorkild Haukaas Unkperson.jpg H Statsministerens kontor 19.06.2015[78]
Røsland, Marit BergerMarit Berger Røsland
(1978–)
Marit Berger Røsland.jpg H Statsministerens kontor 17.10.2014[75] 16.12.2015[79] Ble statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet
Stub, Ingvild NæssIngvild Næss Stub
(1978–)
Unkperson.jpg H Statsministerens kontor 19.06.2015[78]
Nilsen, Tom-ChristerTom-Christer Nilsen
(1969–)
Tom-Christer Nilsen in 2007.png H Statsministerens kontor 16.12.2015[79]
Pedersen, Jon GunnarJon Gunnar Pedersen
(1962–)
Unkperson.jpg H Finansdepartementet 16.10.2013 19.06.2015[78]
VamråkTore Vamraak
(1980–)
Tore Vamraak på sentralbanksjefens årstale 2017 Norges Bank (192329).jpg H Finansdepartementet 19.06.2015[78]
Bjørnestad, PaalPaal Bjørnestad
(1968–)
Unkperson.jpg F Finansdepartementet 16.10.2013
Berget, OleOle Berget
(1982–)
Ole Berget (3292885432).jpg F Finansdepartementet 16.10.2013 17.10.2014[75]
FærberFredrik Färber
(1979–)
Fredrik Färber - Norges Bank Årstale (175013).jpg F Finansdepartementet 17.10.2014[75]
Næsje, JørgenJørgen Næsje
(1972–)
Unkperson.jpg F Finansdepartementet 16.10.2013
Dale, Jon GeorgJon Georg Dale
(1984–)
Jon Georg Dale (11175444194) (cropped).jpg F Finansdepartementet 17.10.2014[75] 16.12.2015[79] Ble landbruksminister
Kolve, André R.André R. Kolve
(1978–)
Unkperson.jpg F Finansdepartementet 16.12.2015[79] 20.12.2016[80]
Brein-Karlsen, CecilieCecilie Brein-Karlsen
(1982–)
Unkperson.jpg F Finansdepartementet 20.12.2016[80]
Chaffey, PaulPaul Chaffey
(1965–)
Paul Chaffey.JPG H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2013
Jensen, JardarJardar Jensen
(1957–)
Jardar Jensen (Foto Jan Roger Østby) (15925078166) (cropped).jpg H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2013 6.11.2015[81] Avskjed i nåde
Amundsen, Per-WillyPer-Willy Amundsen
(1971–)
PWAmundsen5789 2E jpg DF0000062834.jpg F Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2013 20.12.2016[80]
Laabak, BjørnarBjørnar Laabak
(1961–)
Unkperson.jpg F Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.12.2016[80]
Bals, AndersAnders Bals
(1973–)
Unkperson.jpg H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2013 28.11.2014[82]
Olli, Anne KarinAnne Karin Olli
(1964–)
Anne Karin Olli (Foto Jan Roger Østby) (15925078166) (cropped).jpg H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.11.2014[82]
Jensen, Kristin HolmKristin Holm Jensen
(1974–)
Unkperson.jpg H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.10.2013[83]
Ellingsen, GreteGrete Ellingsen
(1976–)
Unkperson.jpg H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 06.11.2015[81]
ØrsetJohn-Ragnar Aarset
(1973–)
John-Ragnar Aarset (2017-03-12 bilde01).jpg H Samferdselsdepartementet 16.10.2013 16.12.2015[79]
Ringdal, Amund DrønenAmund Drønen Ringdal
(1979–)
Statssekretær Ringdal i Brussel 6.5.2014 (13943580310) (cropped).jpg H Samferdselsdepartementet 16.12.2015[79]
Hoksrud, BårdBård Hoksrud
(1973–)
Bard Hoksrud.jpg F Samferdselsdepartementet 16.10.2013 05.06.2015[84]
JohannessonReynir Jóhannesson
(1985–)
Reynir Johannesson (cropped).jpg F Samferdselsdepartementet 05.06.2015[84] 03.11.2017[77]
Skjervold, TommyTommy Skjervold
(1984–)
Unkperson.jpg F Samferdselsdepartementet 06.11.2017[77]
Dale, Jon GeorgJon Georg Dale
(1984–)
Jon Georg Dale (11175444194) (cropped).jpg F Samferdselsdepartementet 16.10.2013 17.10.2014[75] Ble statssekretær i finansdepartementet.
Karlsen, Tom CatoTom Cato Karlsen
(1974–)
Tom Cato Karlsen.jpg F Samferdselsdepartementet 17.10.2014[75]
Pedersen, Bård GladBård Glad Pedersen
(1976–)
Bård Glad Pedersen (01810560) (13757043484) (cropped).jpg H Utenriksdepartementet 16.10.2013 18.09.2015[85]
Hattrem, ToreTore Hattrem
(1962–)
Unkperson.jpg H Utenriksdepartementet 18.09.2015[85] 23.09.2016[86]
Røsland, Marit BergerMarit Berger Røsland
(1978–)
Marit Berger Røsland.jpg H Utenriksdepartementet 23.09.2016[86]
Brattskar, HansHans Brattskar
(1956–)
Hans Brattskar2 (13287267555).jpg H Utenriksdepartementet 16.10.2013 07.08.2015[87]
Skogen, ToneTone Skogen
(1953–)
 H Utenriksdepartementet 07.08.2015[88]  
Davidsen, Pål ArnePål Arne Davidsen
(1979–)
Unkperson.jpg F Utenriksdepartementet 16.10.2013 22.11.2013[89]
Høglund, MortenMorten Høglund
(1965–)
Iranian presidential election 2009 protests, Oslo - 2009-06-22 at 15-20-13.jpg F Utenriksdepartementet 22.11.2013[89] 16.12.2015[79]
Stub, Ingvild NæssIngvild Næss Stub
(1978–)
Unkperson.jpg H Utenriksdepartementet 16.10.2013 19.06.2015[78] For statsråden for EU- og EØS-saker
Tronstad, ElsbethElsbeth Tronstad
(1956–)
Elsbeth Tronstad.jpg H Utenriksdepartementet 19.06.2015[78] For statsråden for EU- og EØS-saker
ØmåsKnut Olav Åmås
(1968–)
Kultur- og debattredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås (5101945024) (cropped).jpg H Kulturdepartementet 16.10.2013 06.06.2014[90]
Borgundvaag , Bjørgulv VinjeBjørgulv Vinje Borgundvaag
(1975–)
Unkperson.jpg H Kulturdepartementet 06.06.2014[90]
Fredriksen, Bård FolkeBård Folke Fredriksen
(1967–)
Bard Folke Fredriksen.jpg H Kulturdepartementet 08.01.2016[79]
Ringdal, Amund DrønenAmund Drønen Ringdal
(1979–)
Statssekretær Ringdal i Brussel 6.5.2014 (13943580310) (cropped).jpg H Nærings- og fiskeridepartementet 16.10.2013 16.12.2015[79] For fiskeriministeren
Lunde, Lars AndreasLars Andreas Lunde
(1963–)
Unkperson.jpg H Klima- og miljødepartementet 16.10.2013
Solberg, Eirik LaeEirik Lae Solberg
(1974–)
Eirik Lae Solberg.JPG H Nærings- og fiskeridepartementet 16.10.2013 04.04.2014[91]
Hiim, Lars JacobLars Jacob Hiim
(1971–)
Unkperson.jpg H Nærings- og fiskeridepartementet 04.04.2014[91] For næringsministeren
Ayhan, DilekDilek Ayhan
(1979–)
Ayhan borsporos bro (10714893666) (cropped).jpg H Nærings- og fiskeridepartementet 16.10.2013
Berg, RonnyRonny Berg
(1970–)
Unkperson.jpg F Nærings- og fiskeridepartementet 16.12.2015[79] 27.10.2017[77] For fiskeriministeren
Åsheim, Veronica PedersenVeronica Pedersen Åsheim
(1990–)
Unkperson.jpg F Nærings- og fiskeridepartementet 27.10.2017[77] For fiskeriministeren
ØnesMaria Hoff Aanes
(1977–)
Maria Hoff Aanes (11083427816) (cropped).jpg F Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 16.10.2013 17.10.2014[75]
Terning, Kai-MortenKai-Morten Terning
(1977–)
Unkperson.jpg F Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 17.10.2014[75]
Erlandsen, Anne GretheAnne Grethe Erlandsen
(1956–)
Unkperson.jpg H Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2013
Heiberg, Astrid NøklebyeAstrid Nøklebye Heiberg
(1936–)
Astrid Nøklebye Heiberg - 2013-08-10 at 12-49-15.jpg H Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2013 15.04.2016[92]
Brein-Karlsen, CecilieCecilie Brein-Karlsen
(1982–)
Unkperson.jpg F Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2013 20.12.2016[80]
Hestnes, Frode G.Frode G. Hestnes
(1976–)
Unkperson.jpg F Helse- og omsorgsdepartementet 09.01.2017[80] 27.10.2017[77]
Sandberg, Line MiriamLine Miriam Sandberg
(1969–)
Unkperson.jpg F Helse- og omsorgsdepartementet 10.11.2017[77]
Normann, LisbethLisbeth Normann
(1960–)
Unkperson.jpg H Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2013
Hauge, Kristian DahlbergKristian Dahlberg Hauge
(1977–)
Kristian Dahlberg Hauge (FrP), statssekretær (10399030556).jpg F Arbeids- og sosialdepartementet 16.10.2013
ØmlandTorkil Åmland
(1966–)
Torkil Åmland (FrP), statssekretær (10399147033).jpg F Arbeids- og sosialdepartementet 16.10.2013 16.12.2015[79]
Sættem, ThorThor Sættem
(1970–)
Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær (10722318556).jpg H Arbeids- og sosialdepartementet 25.10.2013[83] 20.12.2016[80]
Kvam, ChristlChristl Kvam
(1962–)
Unkperson.jpg H Arbeids- og sosialdepartementet 08.01.2016[79]
Bakke, MortenMorten Bakke
(1973–)
Unkperson.jpg H Arbeids- og sosialdepartementet 20.12.2016[80]
Brein-Karlsen, VidarVidar Brein-Karlsen
(1981–)
Unkperson.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 16.10.2013
Gulati, HimanshuHimanshu Gulati
(1988–)
Himanshu Gulati 2012 (crop).jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 16.10.2013 17.10.2014[75] Ble statssekretær for statsministerens kontor.
Kallmyr, JøranJøran Kallmyr
(1978–)
J Kallmyr.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 17.10.2014[75] 19.02.2016[93]
RåsjordeHans J. Røsjorde
(1941–)
Unkperson.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 25.10.2013[83] 19.06.2015[78]
Hagesæter, GjermundGjermund Hagesæter
(1968–)
Gjermund Hagesæter cropped.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 19.06.2015[78] 20.12.2016[80]
Iversen, Hanne C.S.Hanne C.S. Iversen
(1977–)
Hanne Caroline S. Iversen (184604).jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 16.12.2015[79] 20.12.2016[80]
Vanebo, OveOve Vanebo
(1983–)
OveVanebo5571 2E jpg DF0000062914.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 19.02.2016[93] 20.12.2016[80]
Reynolds, Toril Charlotte UllebergToril Charlotte Ulleberg Reynolds
(1987–)
Unkperson.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2016[80]
Elseth, Anette CarnariusAnette Carnarius Elseth
(1973–)
Anette Carnarius Elseth.JPG F Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2016[80]
Røsland, Marit BergerMarit Berger Røsland
(1978–)
Marit Berger Røsland.jpg H Justis- og beredskapsdepartementet 16.12.2015[79] 23.09.2016
Stang, FabianFabian Stang
(1955–)
Fabian Stang2.JPG H Justis- og beredskapsdepartementet 26.10.2016
Sættem, ThorThor Sættem
(1970–)
Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær (10722318556).jpg H Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2016[80]
Fostervold, KåreKåre Fostervold
(1969–)
Statssekretær Fostervold i Brussel (12930079155) (cropped).jpg F Olje- og energidepartementet 16.10.2013 23.10.2015[94]
Freiberg, Kjell-BørgeKjell-Børge Freiberg
(1971–)
Unkperson.jpg F Olje- og energidepartementet 23.10.2015[94]
Tybring-Gjedde, Ingvil SminesIngvil Smines Tybring-Gjedde
(1965–)
Unkperson.jpg F Olje- og energidepartementet 16.12.2015[79]
Øystein Bø
(1959–)
Øystein Bø 2016 (DoD).JPG H Forsvarsdepartementet 16.10.2013
Blåfjelldal, HanneHanne Blåfjelldal
(1981–)
Hanne Bl C3A5 fjelldal 2D 4 2E jpg DF0000301386.jpg F Landbruks- og matdepartementet 16.10.2013
Haugstad, BjørnBjørn Haugstad
(1969–)
Bjørn Haugstad (12340468165) (cropped).jpg H Kunnskapsdepartementet 16.10.2013
Jordahl, BirgitteBirgitte Jordahl
(1965–)
Unkperson.jpg H Kunnskapsdepartementet 25.10.2013[83]

Politiske rådgivere[rediger | rediger kilde]

Politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor.[95]

Navn Parti Departement Fra Til Merknad
Tveten, Rolf ErikRolf Erik Tveten
(1987–)
Unkperson.jpg H Statsministerens kontor 16.10.2013 19.06.2015[96]
Hansson, Hans ChristianHans Christian Hansson Unkperson.jpg H Statsministerens kontor 19.06.2015[96]
Tvedt, Petter KvingePetter Kvinge Tvedt
(1985–)
Unkperson.jpg F Finansdepartementet 16.10.2013
Sjøberg, RikkeRikke Sjøberg
(1985–)
Unkperson.jpg H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.10.2013
StølesenBenedicte Staalesen
(1983–)
Unkperson.jpg H Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor
12.11.2013[97] For statsråden for EU- og EØS-saker
JohannessonReynir Jóhannesson
(1985–)
Unkperson.jpg F Samferdselsdepartementet 16.10.2013 05.06.2015[84]
Økland, SaraSara Økland
(1994–)
Unkperson.jpg F Samferdselsdepartementet 10.06.2015[98]
Skjøtskift, IngridIngrid Skjøtskift
(1964–)
Unkperson.jpg H Utenriksdepartementet 16.10.2013
Munthe, CatharinaCatharina Munthe
(1977–)
Unkperson.jpg H Kulturdepartementet 16.10.2013 07.10.2014[99]
Aastad, KjerstiKjersti Aastad
(1980–)
Unkperson.jpg H Kulturdepartementet 07.10.2014
BrøthenVictoria Braathen
(1983–)
Victoria Braathen (H) (7162866635).jpg H Nærings- og fiskeridepartementet 16.10.2013 18.08.2014[100] For fiskeriministeren
Olsen, Kathrine PernilleKathrine Pernille Olsen
(1981–)
Unkperson.jpg H Nærings- og fiskeridepartementet 18.08.2014 For fiskeriministeren
Holte, Jens FrølichJens Frølich Holte
(1985–)
Unkperson.jpg H Klima- og miljødepartementet 16.10.2013
Storebø, MortenMorten Storebø
(1983–)
Unkperson.jpg H Nærings- og fiskeridepartementet 16.10.2013 For næringsministeren
RåsteRonny Røste
(1966–)
Unkperson.jpg F Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 16.10.2013
Gierløff, FredrikFredrik Gierløff
(1984–)
Unkperson.jpg H Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2013
Holmøy, UlrikkeUlrikke Holmøy
(1987–)
Unkperson.jpg F Arbeids- og sosialdepartementet 11.11.2013[101] 18.09.2015
Kolve, André R.André R. Kolve
(1978–)
Unkperson.jpg F Justis- og beredskapsdepartementet 16.10.2013
Holmen, Elnar RemiElnar Remi Holmen
(1985–)
Unkperson.jpg F Olje- og energidepartementet 04.11.2013[101]
Halvorsen, AudunAudun Halvorsen Unkperson.jpg H Forsvarsdepartementet 16.10.2013
Thue, MagnusMagnus Thue
(1980–)
Unkperson.jpg H Kunnskapsdepartementet 16.10.2013
Hanssen, Lars JoakimLars Joakim Hanssen
(1975–)
Unkperson.jpg F Landbruks- og matdepartementet 30.10.2013[102]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Frank Ertesvåg, Sigrid Helene Svendsen, Synnøve Åsebø, Ingeborg Huse Amundsen, Nilas Johnsen og Lars Joakim Skarvøy (7. oktober 2013). «Vil ikke hete Solberg-regjeringen». VG Nett. Besøkt 15. november 2013. 
 2. ^ Lars Glomnes, Marie Melgård og Karen Tjernshaugen (30. september 2013): Høyre og Frp går i forhandlinger Aftenposten.
 3. ^ Regjeringsforhandlingar 2018, NRK, 9. desember 2017
 4. ^ NTB: Sonderingene om ny regjering er i gang, Sunnmørsposten, 16. september 2013
 5. ^ a b Bjørn S. Kristiansen, Anne Marte Blindheim og Cornelia Kristiansen: - Nå starter Høyre og Frp reelle forhandlinger, Dagbladet, 30. september 2013
 6. ^ a b c d e f g h i j k Martin Aasen Wright: Her er avtalen mellom de borgerlige partiene, Aftenposten, 30. september 2013
 7. ^ Anne Marte Blindheim, Geir Barstein: - Det blir tøffe tak. Høyre og Frp har startet regjeringsforhandlingene, Dagbladet, 1. oktober 2013
 8. ^ Mats Bleikelia, Fredrik Hager-Thoresen: De viktigste kursendringene med Solberg-regjeringen, Aftenposten, 7. oktober 2013
 9. ^ a b c d Politisk plattform for Høyre og Frp Arkivert 15. oktober 2013 hos Wayback Machine.
 10. ^ a b NTB: «Erna fikk regjeringsoppdraget», Aftenbladet, 14. oktober 2013.
 11. ^ a b NTB (10. september 2013): Stoltenberg blir parlamentarisk leder. Stavanger Aftenblad.
 12. ^ Ansvarsfordelingen i Erna Solbergs regjering
 13. ^ «Endringer i departementsstrukturen», pressemelding fra Statsministerens kontor 16. oktober 2013; besøkt 17. oktober 2013.
 14. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2013-11-09. Besøkt 5. februar 2014. 
 15. ^ a b c Øyvind Gustavsen, Bjørn-Martin Nordby, Fredrik Svendsen, Tim Peters, Maria Mikkelsen, Ingrid Hvidsten, Helge Mikalsen: Her har Solberg-regjeringen vært hos Kongen for første gang, VG, 1. oktober 2013
 16. ^ a b Brita Skogly Kraglund og Jan Arild Holbek: (død lenke) Full oppslutning om folkekirken i regjeringen. Den nye regjeringen har ingen medlemmer som tilhører andre tros- eller livssynssamfunn enn Den norske kirke, Vårt Land, 30. oktober 2013
 17. ^ a b c Statsbudsjettet 2014. Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014, Finansdepartementet, regjeringen.no, 8. november 2013
 18. ^ NRK: Krf og Venstre flyttet 2,2 milliarder, NRK tekst-TV, 15. november 2013
 19. ^ a b c Siv Sandvik, Lars Nehru Sand: Slik har KrF og Venstre endret budsjettet, NRK, 15. november 2013
 20. ^ Statsbudsjettet 2014: Vedtatte endringer på skatte- og avgiftsområdet, NARF, 13. desember 2013
 21. ^ a b c d e f NTB, Line Kaspersen, Einar Takla og Marit Tronier Halvorsen: Alt om revidert nasjonalbudsjett, Dagens Næringsliv, 14. mai 2014
 22. ^ Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014, sidene 11, 28, 63, 70
 23. ^ Roar Østgårdsgjelten: Regjeringen søker bred støtte for kommunereform, Aftenposten, 22. november 2013
 24. ^ a b Ole Petter Pedersen: Sanner: Kommunereformen klar i mai, Kommunal rapport, 4. januar 2014
 25. ^ a b c Kommunal- og Moderniseringsdpartementet: Ekspertutvalget er i gang med arbeidet med kommunereformen, regjeringen.no, 14. januar 2014
 26. ^ Kommunal- og Moderniseringsdepartementet: Pressemelding, 26.03.2014. Priv. til red. Rapport - kommunereform, 26. mars 2014
 27. ^ a b c Bent Tandstad: - Kommunar bør ha minst 15.000-20.000 innbyggjarar,NRK, 31. mars 2014
 28. ^ a b c Delrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommunestruktur, mars 2014
 29. ^ a b c d Kommunal og moderniseringsdepartementet:Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalg, mars 2014, Rapport 31.03.2014, regjeringen.no
 30. ^ ANB-NTB:I mai legger han fram tidsplanen for kommunereformen. Kommunalministeren ber kommunepolitikerne tenke på barnebarna når kommuner foreslås slått sammen., Avisa Nordland, 25. februar 2014
 31. ^ a b Rune Fredriksen: Gir kommunene to års fusjonsfrist, NRK Østfold, 14. mai 2014
 32. ^ Anne Linn Kumano-Ensby, David Krekling, David Vojislav Krekling, Vilde Helljesen: Slik skal kommunene lokkes til sammenslåing. – Dette har jeg gledet meg til. Slik innledet Jan Tore Sanner pressekonferansen med dokumentet som kan forandre hele kommune-Norge., NRK,14. mai 2014
 33. ^ Kommunal og moderniseringsdepartementet: Prop. 95 S (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kommuneproposisjonen 2015, 14. mai 2014
 34. ^ Pressemelding, 03.07.2014
 35. ^ Jan Inge Krossøy: Stor fart i kommunereformen - 110 utreder nå, kommunal rapport.no, 25. juni 2014
 36. ^ Jan Inge Krossli: 199 i gang med kommunereformen, Kommunal rapport, 21. august 2014
 37. ^ Jan Inge Krossli: 250 kommuner har startet reformarbeidet, Kommunal rapport, 24. oktober 2014
 38. ^ a b Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ekspertutvalget for kommunereformen har levert sin sluttrapport, pressemelding, 1. desember 2014
 39. ^ a b c d e Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Sluttrapport, 1. desember 2014
 40. ^ Sluttrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommunestruktur, 1. desember 2014
 41. ^ a b c d e Siv Sandvik, Inger Johanne Stenberg: Flere store kommuner kan få Oslo-status, NRK, 1. desember 2014
 42. ^ Kommunal- og Regionaldepartementet: Fellesføring i tildelingsbrevene for 2014 P-6/2013, 18. desember 2013
 43. ^ Kommunal- og Regionaldepartementet: Skal lete etter og fjerne tidstyver i hele staten, 23. desember 2013
 44. ^ Pressemelding: Varsler enklere plan- og byggeregler, 17. januar 2014, regjeringen.no
 45. ^ Bjarne Johnsen og Terje Bringedal: Regjeringen letter på byggefrister. Nye regler skal få fart på boligbyggingen, VG, 10. juni 2014
 46. ^ Bjarne Johnsen og Roger Neumann: Sanner kutter i klageretten, VG, 18. februar 2014
 47. ^ Alf Bjarne Johnsen og Eivind Griffith Brænde: Så stor garasje kan du snart bygge - uten å søke, VG, 8. mai 2014
 48. ^ Alf Bjarne Johnsen: «Sanner-bua» trenger ikke nabovarsel. Regjeringen får flertall med KrF, VG, 11. juni 2014
 49. ^ Finansdepartementet:Regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift, Pressemelding 13. mars 2014, Nr.: 08/2014
 50. ^ NTB: Regjeringen vil gi flere nedsatt arbeidsgiveravgift, VG, 13. mars 2014
 51. ^ a b Finansdepartementet: Differensiert arbeidsgiveravgift: Nye kommuner inn og full kompensasjon, Pressemelding, 6. juni 2014, Nr.: 28/2014
 52. ^ Leder: Troverdighet står på spill, Dagen, 3. februar 2014
 53. ^ Avsnitt 20.3 Reservasjonsrett i arbeidsforhold, i NOU 2013:1, Stålsett-utvalget, Det livssynsåpne samfunn
 54. ^ Silje Rognsvåg: SVs reservasjonsforslag nedstemt, Dagen, 27. februar 2014
 55. ^ ABC Nyheter - Oslo massemønstret til forsvar for kvinnerettigheter (8.3.2014) Arkivert 8. mars 2014 hos Wayback Machine.
 56. ^ Kjetil Magne Sørenes: Her er Høies nye reservasjonsforslag, Dagbladet, 7. mai 2014
 57. ^ a b Bjørn Haugan og Lars Joakim Skarvøy: LO-Gerd: - Dette er en krigserklæring. Regjeringen vil øke muligheten for flere midlertidige ansettelser, VG, 10. juni 2014
 58. ^ Bjørn Haugan: Unio-Folkestad advarer mot nytt, «dramatisk» forslag: - Vil fjerne tryggheten for norske arbeidstakere, VG, 11. juni 2014
 59. ^ Bjørn Haugan: Her er ditt nye arbeidsliv - med Frp. - Vi skal stramme inn bruken av midlertidig ansatte i det offentlig, VG, 11. juni 2014
 60. ^ Bjørn Haugan: «I fagbevegelsen har vi gått fra å ha lua i hånda til å ha den på hue. Det er der den skal være og det skal vi kjempe for». Demonstrasjon mot Eriksson utenfor Stortinget 19. juni, VG, 12. juni 2014
 61. ^ NTB: De rødgrønne vil reversere frislipp av midlertidige ansettelser, VG, 13. juni 2014
 62. ^ Høring om endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014, Arbeids- og sosialdepartementet
 63. ^ Delvis utsatt høringsfrist for forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, Arbeids- og sosialdepartementet, 10. juli 2014
 64. ^ a b c Nilas Johnsen, Synnøve Åsebø og Kyrre Lien: Slik skal de kutte helsekøene. Regjeringen legger frem reform om fritt behandlingsvalg, VG, 15. juni 2014
 65. ^ Nilas Johnsen: SV om helsereformen: - En bløff, VG, 15. juni 2014
 66. ^ a b c d e f g Hans Majestet Kongens tale til det 159. Storting ved dets åpning, Statsministerens kontor, 2. oktober 2014
 67. ^ a b c d e f Jørgen Berge, Heidi Schei Lilleås, NTB: Regjeringen varsler slutten på oljealderen, Nettavisen, 2. oktober 2014
 68. ^ Pressemelding fra Statsministerens kontor: Erna Solbergs regjering utnevnt, pressemelding nr. 120/2013, 16. oktober 2013; besøkt 15. november 2013.
 69. ^ Statsministerens kontor: Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00, pressemelding 16. oktober 2013; besøkt 15. november 2013.
 70. ^ Statsrådenes rang framkommer av statsrådslisten på regjeringens nettsted (besøkt 21. desember 2016) og gjenspeiles blant annet i plasseringen rundt bordet ved statsråd på Slottet. I henhold til Statsministerens kontor: Om statsråd (Oslo, august 2013), punkt 1.10, skal rangordningen normalt fastsettes ved kongelig resolusjon. Statsminister Solberg har imidlertid uttalt at hun er mot hele rangordningssystemet, se ««Testosterongreier» å rangere statsråder» Arkivert 23. februar 2014 hos Wayback Machine., abc nyheter 23. oktober 2013; besøkt 1. juni 2014.
 71. ^ a b Statsministerens kontor: Røe Isaksen tilbake som kunnskapsminister; besøkt 24. november 2017./
 72. ^ Statsministerens kontor: Offisielt fra statsråd 1. september 2017, pressemelding 1. september 2017; besøkt 22. oktober 2017./
 73. ^ Kilde for statssekretærer som ble oppnevnt ved regjeringens tiltredelse er Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00; besøkt 10. juni 2014. Kilde for øvrige tiltredelser og fratredelser er oppgitt som anførsel ved den enkelte.
 74. ^ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-blant-statssekretarene/id2550144/
 75. ^ a b c d e f g h i j k l regjeringen.no - Endringar blant statssekretærane (17.10.2014)
 76. ^ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-blant-statssekretarane7/id2576272/
 77. ^ a b c d e f g «Offisielt frå statsrådet 27. oktober 2017». regjeringen.no. 27. oktober 2017. Besøkt 30. oktober 2017. 
 78. ^ a b c d e f g h i Endring blant statssekretærane; besøkt 30. oktober 2015.
 79. ^ a b c d e f g h i j k l m n o regjeringen.no - Endringar blant statssekretærane (16.12.2015)
 80. ^ a b c d e f g h i j k l m n «Endringar blant statssekretærane». Regjeringa.no (norsk nynorsk). 20. desember 2016. Besøkt 22. desember 2016. 
 81. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 6. november 2015. Besøkt 9. november 2015. 
 82. ^ a b Kommunal-og Moderniseringsdepartementet: Anne Karin Olli ny statssekretær, Pressemelding 28.11.2014
 83. ^ a b c d Offisielt frå statsrådet 25. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.
 84. ^ a b c Endring blant statssekretærane, regjeringen.no, 5. juni 2015
 85. ^ a b Endring blant statssekretærane; besøkt 30. oktober 2015.
 86. ^ a b regjeringen.no - Endringar blant statssekretærane (23.09.2016)
 87. ^ regjeringen.no Tone Skogen statssekretær i UD 07.08.2015
 88. ^ regjeringen.no Tone Skogen statssekretær i UD 07.08.2015
 89. ^ a b Offisielt frå statsrådet 22. november 2013; besøkt 10. juni 2014.
 90. ^ a b Offisielt frå statsrådet 6. juni 2014; besøkt 10. juni 2014.
 91. ^ a b Offisielt frå statsrådet 4. april 2014; besøkt 10. juni 2014.
 92. ^ «Endringar blant statssekretærane». Regjeringa.no (norsk nynorsk). 15. april 2016. Besøkt 17. april 2017. 
 93. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Regjeringa.no (norsk nynorsk). 19. februar 2016. Besøkt 17. april 2017. 
 94. ^ a b kontor, Statsministerens (22. oktober 2015). «Endring blant statssekretærane». Regjeringen.no (norsk nynorsk). Besøkt 30. oktober 2015. 
 95. ^ Kilde for politiske rådgivere ansatt 16. oktober 2013 er pressemelding nr 123/2013 fra Statsministerens kontor, datert 16. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.
 96. ^ a b kontor, Statsministerens (19. juni 2015). «Endring blant de politiske rådgiverne». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 30. oktober 2015. 
 97. ^ Pressemelding nr. 137, 2013 fra Statsministerens kontor, datert 11. november 2013; besøkt 10. juni 2014.
 98. ^ kontor, Statsministerens (10. juni 2015). «Endring blant de politiske rådgiverne». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 30. oktober 2015. 
 99. ^ Endring blant de politiske rådgiverne, Pressemelding, 07.10.2014, Nr.: 104/2014
 100. ^ Pressemelding nr. 65, 2014 fra Statsministerens kontor, datert 25. juni 2014; besøkt 3. oktober 2014.
 101. ^ a b Pressemelding nr. 132, 2013 fra Statsministerens kontor, datert 31. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.
 102. ^ Pressemelding nr. 131, 2013 fra Statsministerens kontor, datert 30. oktober 2013; besøkt 10. juni 2014.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]