E6 Helgeland sør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
E6 Helgeland sør
E6 Helgeland sør
B. Bjørnsons veg i Mosjøen, med veikrysset til Jonas Lies gate til venstre, 65°50′27″N 13°11′54″Ø
Strekning
Grensen til Trøndelag i Grane kommune – Osen (Vefsn kommune)
Data
Lengde42 km av 132 km
- motortrafikkveiNei
StatusStamvei E6.svg Påbegynt 15. mai 2017; 3 år siden (2017-05-15)
FylkeNordland (Helgeland)
KvalitetAsfaltert
FergerNei
Tilstøtende riksveier
Riksvei 73.svg gjennom Hattfjelldal mot Sverige
76 mot Brønnøysund
78 mot Leirfjord og Alstahaug
Restriksjoner
BomstasjonerJa

E6 Helgeland sør er et veiprosjekt langs Europavei 6 (E6) i kommunene Grane og Vefsn på det sørlige Helgeland i Nordland. Prosjektet innebærer utbygging av 42 km av den 132 km lange strekningen på E6 fra grensen til Trøndelag i Grane kommune til Osen sør for Korgfjellet i det nordlige Vefsn.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 12. november 2015. Byggeoppdraget ble tildelt det svenske entreprenørkonsernet Skanska AB. Selskapet signerte kontrakten med Statens vegvesen den 9. februar 2017 i Mosjøen. Byggeprosjektet startet 15. mai 2017. Den første parsellen åpnet 3. oktober 2019, fire nye åpnet 3. september 2020 og den neste den 26. november 2020. De tre siste parsellene i veiprosjektet vil være avsluttet i 2025.

Kontrakten til Skanska har 15 års varighet, og innbefatter vedlikehold av veistrekningen frem til 2035.

Prosjektet er et av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland. I tillegg kommer prosjektet Kapskarmo–Svenningelv–Lien på 22 km som ligger mellom de to delene på E6 Helgeland sør. Det tredje kontraktsområdet var E6 Helgeland nord. De innebærer totalt 130 km vei.

Stortingsbehandling og byggekontrakt[rediger | rediger kilde]

E6 Helgeland sør ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 12. november 2015.[1][2][3] Vedtaket var basert på en proposisjon av 19. juni 2015[4] og en påfølgende innstilling av 3. november samme år.[5]

Det var opprinnelig meningen at anleggsarbeidet skulle starte høsten 2016,[4][6] men prosjektet ble forsinket av en tvist rundt gyldigheten av tilbudet fra Hæhre Entreprenører AS. Tilbudet ble avvist 10. juni 2016, fordi konvolutten med tilbudssummen ble levert i Mosjøen, ikke i Oslo slik det var spesifisert i konkurransedokumentene.[7]

De to andre aktørene i konkurransen var NCC Norge AS og Skanska Norge AS, og deres tilbud ble åpnet 20. juni 2016 kl. 14:00.[7] Den 9. februar 2017 signerte Statens vegvesen en kontrakt med Skanska AB, til en verdi av 2.88 milliarder kroner. Kontrakten inkluderte også drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år.[8][9]

Markeringen av byggestarten skjedde mandag 15. mai 2017, med tre symbolske spadetak av regionvegsjef Torbjørn Svane Naimak (1948–), administrerende direktør Ståle Rød (1972–) i Skanska og statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp, 1974–). Markeringen skjedde på parsell fem, Åkvik-Mjåvatn, ved Sandvik nord for Mosjøen.[10]

Bompenger[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
BSicon STR+GRZq.svg Trøndelag grense
BSicon STR.svg 4 km utsatt
BSicon STR+GRZq.svg Majahaugen
BSicon STR+GRZq.svg Flyum
BSicon STR.svg 4 km utsatt
BSicon STR+GRZq.svg Kappfjellia
BSicon STR+GRZq.svg Lille Majavatn
BSicon STR.svg 18 km 2020
BSicon STR+GRZq.svg Brenna
BSicon STR+GRZq.svg Kapskarmo
BSicon STR.svg 12 km 2019
BSicon STR+GRZq.svg Svenningelv
BSicon STR.svg 10 km 2025
BSicon STR+GRZq.svg Lien
BSicon BHF.svg Mosjøen
BSicon STR+GRZq.svg Kulstaddalen-Nord
BSicon STR.svg 9 km 2020
BSicon STR+GRZq.svg Åkvika
BSicon STR.svg 7 km 2020
BSicon STR+GRZq.svg Mjåvatn
BSicon STR.svg 10 km 2020
BSicon STR+GRZq.svg Håkalia
BSicon STR.svg 2 km 2020
BSicon STR+GRZq.svg Osen

En stor del av finansieringen er bompenger. Det ble opprettet tre bomstasjoner etter byggestart. En fjerde ble åpnet ved veiåpning:

 • Svenningvatnet bomstasjon på parsellen Lille Majavatn–Brenna (flyttet fra gammel trasé då denne parsellen ble åpnet)
 • Kommunegrensen Grane-Vefsn bomstasjon på parsellen Svenningelv–Lien
 • Forsmo/Fusta "ny E6" bomstasjon på parsellen Kulstaddalen–Åkvika (åpnet da denne parsellen ble åpnet)
 • Forsmo/Fusta "eksisterende E6" bomstasjon, nå på fylkesvei 7327, nær Forsmo "ny E6" stasjon

Det koster (per 2020) 88 kr å passere alle tre på E6 med personbil uten rabatt.

Parseller[rediger | rediger kilde]

Prosjektet består av syv parseller, i tillegg til de to parsellene E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien. Byggestart var 15. mai 2017.[10] Den første parsellen mellom Kapskarmo og Svenningelv bru i Grane kommune åpnet 3. oktober 2019.[11] En parsell i Grane åpnet 26. november 2020. Fire parseller mellom Mosjøen og Osen ble åpnet 3. september 2020, mens de to sørligste opsjonsparsellene i Grane ble utsatt den 3. desember 2018 grunnet manglende finansiering.[12][13]

Parsellen Svenningelv bru–Lien​ i Grane ble også utsatt på grunn av dårlige grunnforhold. Kontrakten på en omarbeidet parsell ble lyst ut 12. november 2020, og anleggsarbeidet på parsellen starter muligens høsten 2021.

Trøndelag grense-Majahaugen[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen er den første av to opsjonsparseller i Grane kommune. Den starter ved grensen til Trøndelag fylke i sør, går gjennom et område mellom Melingsfjellet i vest og Smalfjellet i øst, passerer Stortjønna i vest, og ender opp ved Majahaugen i nord.[14] E6 passerer på vestsiden av innsjøen Majavatnet og Majahaugen befinner seg ved den sørligste kanten av innsjøen.

Parsellen er 4,2 km lang, hvorav 1,8 km følger eksisterende veitrasé, mens 2,4 km legges i ny veilinje. Den nye veilinjen innbefatter en bru over Storbekken. E6 blir lagt et stykke øst for Stortjønna; i dag passerer veien langs dette tjernet. Reguleringsplanen ble vedtatt av Grane kommune den 12. juni 2013.[15]

Den 3. desember 2018 ble denne parsellen utsatt, grunnet manglende finansiering.[16][12][13] Den 30. november 2020 ble det varslet planoppstart for strekningen, med frist for innspill satt til 4. januar 2021.[17] Den 19. mars 2021 ble forslag om planregulering for parsellen lagt frem av Statens vegvesen.[18][19]

Den nye reguleringsplanen inneholdt følgende endringer: 1) 90 km/t fartsgrense på store deler av parsellen, 2) løsninger for reindriftsnæringen, 3) justert veglinje på grunn av søppeldeponi ved Stortjønnlia, 4) Avklaringer med Bane NOR angående kryssing/nærføring til jernbanen.[18]

Majahaugen befinner seg ved den sørligste kanten av innsjøen Majavatnet

Planforslaget var ute på høring fra 25. mars til 9. mai 2021. Statens vegvesen tar sikte på å legge frem planforslaget til sluttbehandling i Grane kommune den 22. juni 2021.[19]

Flyum-Kappfjellia[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen er den andre opsjonsparsellen i Grane kommune. Den er 5,5 km lang, hvorav 4,5 km følger eksisterende veitrasé, mens 1 km legges i ny veilinje. Reguleringsplanen ble vedtatt av Grane kommune den 12. juni 2013.[16]

Den 3. desember 2018 ble denne parsellen utsatt, grunnet manglende finansiering.[16][13][12] Den 30. november 2020 ble det varslet planoppstart for strekningen, med frist for innspill satt til 4. januar 2021.[20] Den 19. mars 2021 ble forslag om planregulering for parsellen lagt frem av Statens vegvesen.[21][22][23][24]

Den nye reguleringsplanen inneholdt følgende endringer: 1) 90 km/t fartsgrense på store deler av parsellen, 2) løsninger for reindriftsnæringen, 3) Utvidelse av planområdet i retning nord til Lille Majavatn, 4) håndtering av drivsnøproblematikken og 5) håndtering av miljøvernutredning.[21][22][25][26][27][28]

Lappmarihand er regisrert i Sveumdalen langs parsell 2.

Det er registrert viktige naturtyper langs parsellen. Bjorntjønnlimyrene er ca 4600 dekar stor og svært viktig rikmyr (verdi A) som ligger øst for E6. Myrkomplekset består av både jordvannsmyr og nedbørsmør. På myra er det registrert rødlistearten brunskjene som er kategorisert som sårbar på norsk rødliste. Inngrep i myra kan gi dreneringseffekt i stor avstand fra inngrepet og kan påvirke naturverdier på myra. Derfor bør inngrep unngås.[29]

Sveumdalen er en artsrik vegkant (verdi C) som går langs begge sider av E6. Det er gjort funn av lappmarihand, brudespore, marinøkkel i bjønnbrodd, dvergjamne, prestekrage og ryllik i veikanten. Vegkanten har innslag av flere naturengarter og rikmyrsarter. Likevel vokser det stedvis mye busker, deriblant vierarter, som tyder på gjengroing i vegkanten. Lokaliteten berøres sterkt av at eksisterende E6 fjernes. Rikmyren Sveumhaugen (verdi C) ligger utenfor inngrepsområdet.[29]

Hansmyra er hekkeområde for vadefuglarten vipe, som er definert som sterkt truet på rødlista over arter. Planområdet er innenfor forvaltningsområde for gaupe. Det er også registrert jerv og bjørn, men det er ikke forvaltningsområde for disse artene. Det er gode beiter for elg, rådyr og hjort, og skogen fungerer godt som skjul. Ny trasé avviker lite fra dagens trasé, den vil bli bredere og ha en rettere linjeføring, og gjøre siktforholdene bedre. Påkjørsler er derfor lite sannsynlig. Hagelupiner langs traséen er en fremmed art som sprer seg med frø, og det blir tatt hensyn til dette under gravearbeidet.[29]

Planforslaget var ute på høring fra 25. mars til 9. mai 2021.[30] Statens vegvesen tar sikte på å legge frem planforslaget til sluttbehandling i Grane kommune den 22. juni 2021.[21]

Lille Majavatn-Brenna[rediger | rediger kilde]

Hansmyra på strekningen Flyum-Kappfjellia er hekkeområde for vadefuglarten vipe.

Denne strekningen i Grane kommune er 18,4 km lang, og er den lengste veistrekningen i E6 Helgeland sør. Den er også lengre enn noen parseller i E6 Helgeland nord. 7 km av veistrekningen befinner seg på en ny veilinje, mens resten følger forrige veitrasé.[31]

Detaljreguleringen for strekningen ble vedtatt i Grane kommunestyre 22. juni 2016. Høringsfristen for reguleringsplanen for strekningen var 27. april 2018.[31]

Byggingen startet sommeren 2017. Parsellen åpnet for trafikk 26. november 2020.[31][32][33]

Kulstaddalen-Nord-Åkvika[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen i Vefsn kommune er 8,7 km lang, hvorav 7,6 km ble lagt i en ny veitrasé. Parsellen omfattet bygging av tre tunneler og to bruer, og kortet ned E6 med 850 meter.[34]

Reguleringsplanen for veistrekningen ble lagt frem 14. mars 2018, og høringsfristen var 25. april 2018.[35]

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00 av statssekretær Ingelin Noresjø (KrF, f. 1976), utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (f. 1966)[36] og ordfører Berit Hundåla (Sp, f. 1959), sammen med tre andre strekninger.[6][37][38][39][40]

Åkvika-Mjåvatn[rediger | rediger kilde]

Mosjøen vinteren 2005. E6 passerer gjennom byen.

Denne strekningen i Vefsn kommune er 7 km lang, og følger hovedsakelig den tidligere veitraséen.[41]

Reguleringsplanen for veistrekningen ble vedtatt av Vefsn kommune den 19. juni 2013.[41] Forslag til detaljregulering ble lagt ut på høring 30. oktober 2017 med høringsfrist 11. desember 2017.[42]

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00, sammen med tre andre strekninger.[6][37][38][39][40]

Mjåvatn-Håkalia[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen i Vefsn kommune er 10 kilometer lang. Reguleringsplanen for veistrekningen ble vedtatt av Vefsn kommune den 22. juni 2016.[43] Forslag til detaljregulering ble lagt ut på høring 26. januar 2018, og høringsfristen var 9. mars 2018.[44] Det ble bygget to bruer, over Straumanelva og Luktvasselva, begge 80 meter lange.

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00, sammen med tre andre strekninger.[6][37][38][39][40]

Håkalia-Osen[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen i Vefsn kommune er 2,3 kilometer lang, og den nye parsellen vil hovedsakelig følge eksisterende veitrasé.[45]

Reguleringsplanen for veistrekningen ble vedtatt av Vefsn kommune den 13. mars 2013,[45] og ble lagt ut til høring med høringsfrist 11. januar 2018, og høringsfristen var 9. mars 2018.[46]

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00, sammen med tre andre strekninger.[6][37][38][39][40]

E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien[rediger | rediger kilde]

Trofors stasjon i Trofors i Grane kommune. Den nye E6 legges utenfor tettstedet Trofors

Dette er et separat veiprosjekt for E6 i Grane kommune med 22,2 kilometer ny vei, på strekningene Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv–Lien.[47]

Prosjektet innebærer at E6 flyttes ut av Trofors og legges på vestsiden av jernbanen. Det bygges bruer over elva ved Svebakken i sør og Valryggen i nord. Det bygges nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige. Krysset skal ligge der E6 krysser elva i sør. Det jobbes også med etablering av et nytt kryss til Trofors på vestsiden av elva.[47]

Når delprosjektet er ferdigstilt, skal driften av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør. De nye parsellene vil gjøre E6 2,5 kilometer kortere.[47]

Kapskarmo–Brattåsen–Svenningelv bru (Svebakken)[rediger | rediger kilde]

Dette var den første parsellen i prosjektet. Den 12. april 2018 hadde fem entreprenører levert sine tilbud for byggeoppdraget:[48]

Entreprenør Tilbud
Anlegg Nord AS 413 697 775,50
Aldesa Construcciones SA 489 499 416,25
Bertelsen & Garpestad AS 379 573 769,-
BetonmastHæhre Anlegg AS 386 219 262,14
Tore Løkke AS 391 073 455,-

Bertelsen & Garpestad AS fra Egersund i Rogaland fikk oppdraget,[49] og den 20. juni 2018 signerte entreprenøren kontrakten med Statens vegvesen om å bygge parsellen.[50]

Arbeidet med parsellen startet i august 2018. Den ble åpnet den 3. oktober 2019 kl. 15:00 av statssekretær Allan Ellingsen (Frp, 1984–) med bistand av Granes ordfører Bjørn Ivar Lamo (Ap, 1964–) og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen. Åpningen skjedde omtrent midt i parsellen, ved en ny avkjørsel til Strendene.[11][47][51][52][53][54][55][56]

Parsellen er 12,1 km, og befinner seg sør for tettstedet Trofors. Det ble også bygd 1,24 km kommunale veger og 1,8 km med nye driftsveier. Veiarbeidet innebar at 900 000 m³ med fjell ble sprengt bort og en masse på 1.500.000 m³ ble flyttet. Parsellen har 4 betongkonstruksjoner og en trebro. Den nye parsellen er bygd i en ny linje ovenfor gamle E6, godt skjermet fra bebyggelsen. Fartsgrensen er 90 km/t.[11][51]

Svenningelv bru (Svebakken)–Lien[rediger | rediger kilde]

Denne parsellen er 10,3 km lang og bygges gjennom to tunneler på henholdsvis to kilometer og 90 meter. Den innbefatter to bruer over Vefsna og Svenningelva på henholdsvis 150 og 387 meter. I tillegg kommer fire kanaliserte kryss, ukanaliserte kryss, avkjørsler, flere større og mindre konstruksjoner, stopplommer og landbruksveier. Ny E6 skal bygges for fartsgrense på 90 km/t og med en vegbredde på 8,5 meter.[57][47][58]

I Svenningåsen var det gruvedrift fra 1877 til 1900, og det ble hentet nesten 17 tonn sølv og 37 kilo gull derfra. Svenningåsen var en gang full av hull, 15-20 gruveganger og flere sjakter. Noen av disse gruvegangene vil komme i kontakt med ny E6. Området krever særlig aktsomhet på flere fagfelt. De fleste hullene er for lengst fylt igjen, men likevel bør ikke ferdsel i området foregå uten kjentfolk.[58][59]

Grunnforholdene i den opprinnelige veilinjen var så dårlige at parsellen måtte bygges etter ny linje.[47] Den 6. februar 2020 ble en ny reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn frem til 20. mars 2020.[57]

Kontrakten ble lyst ut 12. november 2020, etter å ha blitt kunngjort 5. november 2020;[58] jmf pressemelding fra Samferdselsdepartementet av 7. oktober 2020.[60] Fristen for å melde for deltagelse i prekvalifiseringen var 14. desember 2020.[58] Den 21. desember 2020 hadde fire entreprenører meldt sin interesse:[61]

 • Impresa Pizzarotti & C. S.P.A.
 • Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS
 • Leonhard Nilsen & Sønner AS
 • OHL-Puentes JV – E6 Svenningelv – Lien (fellesforetaket Obrascón huarte lain s.a og Puentes y Calzadas Infraestructuras)

Den 26. januar 2021 var de tre siste prekvalifisert til byggeoppgaven, og ble inviterte til å gi inn bud.[62]

Planen er å tildele kontrakten i løpet av juni 2021, og at anleggsarbeidet på parsellen starter i løpet av høsten 2021.[63][58][61]

Prosjektet er ventet ferdigstilt den 30. juni 2025.[58]

Andre strekninger[rediger | rediger kilde]

Majahaugen-Flyum (4 km), Kappfjellia-Lille Majavatn (1 km) og Brenna–Kapskarmo (5 km) er tidligere ombygd til bedre standard. Lien–Kulstaddalen nord (36 km) er ikke planlagd for ombygging og er sannsynligvis av akseptabel standard, unntatt veien gjennom Mosjøen der det planlegges mindre tiltak.[64]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Stortinget - Møte torsdag den 12. november 2015 kl. 10 (PDF-format), regjeringen.no, 12. november 2015
 2. ^ Voteringsoversikt for sak: Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland, regjeringen.no, 12. november 2015
 3. ^ Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland Prop. 148 S (2014-2015), Innst. 32 S (2015-2016)
 4. ^ a b Prop. 148 S (2014–2015) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland (PDF-format), regjeringen.no, 19. juni 2015
 5. ^ Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense–Korgen, inkl. Brattåsen–Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland (PDF-format), regjeringen.no, 3. november 2015
 6. ^ a b c d e Tre mil ny E6 åpnes neste sommer, Statens vegvesen, besøkt 5. juni 2020
 7. ^ a b Helgeland-tilbud avvist, Statens vegvesen, 10. juni 2016
 8. ^ Kontrakten for E6 Helgeland sør er signert, Statens vegvesen, 9. februar 2017
 9. ^ Skanska bygger E6 Helgeland Sør, Skanska.no, 9. februar 2017, kl 15:00
 10. ^ a b Nå er byggingen i gang, Statens vegvesen, 15. mai 2017
 11. ^ a b c Torsdag 3. oktober ble ytterligere 12,1 kilometer europaveg i prosjektet E6 Helgeland overlatt til trafikantene. [04.10.2019], Statens vegvesen, 4. oktober 2019
 12. ^ a b c Jarle Skoglund: Blir for dyrt: Må kutte to parseller på E6 Helgeland sør, veier24.no, 3. desember 2018
 13. ^ a b c Opsjonsparsellene blir kuttet, Statens vegvesen, 3. desember 2018
 14. ^ P1 Nord-Trøndelag grense - Majahaug (kart i PDF), Statens vegvesen, 1. oktober 2007
 15. ^ E6 Trøndelag grense–Majahaugen, Statens vegvesen, 21. mai 2019
 16. ^ a b c E6 Flyum–Kappfjellia, Statens vegvesen, 21. mai 2019
 17. ^ Varsel om planoppstart for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense–Majahaugen, Statens vegvesen, 30. november 2020
 18. ^ a b E6 Trøndelag grense–Majahaugen, Statens vegvesen, 24. mars 2021
 19. ^ a b Detaljregulering for E6 Trøndelag grense–Majahaugen offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 24. mars 2021
 20. ^ Varsel om planoppstart for E6 Helgeland sør, parsell Flyum–Lille Majavatn, Statens vegvesen, 30. november 2020
 21. ^ a b c Detaljregulering for E6 Flym–Lille Majavatn offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 24. mars 2021
 22. ^ a b Prosjekt E6 Helgeland sør. Flyum - Lille Majavatn. Grane kommune, Statens vegvesen, Divisjon utbygging, Utbyggingsområde nord, 19. mars 2021
 23. ^ Reguleringsplankart E6 Flyum–Lille Majavatn P2, Statens vegvesen, 19. mars 2021
 24. ^ Prosjekt E6 Helgeland sør. Delstrekning: Flyum-Lille Majavatn. Grane kommune. (Illustrasjonshefte E6 Flyum–Lille Majavatn P2), Statens vegvesen, Utbygging, Mosjøen kontorsted, 19. mars 2021
 25. ^ Detaljregulering E6 Helgeland. Flyum- Lille Majavatn. Vurdering av krav om KU og planprogram, 26. oktober 2020
 26. ^ RAPPORT: E6 Helgeland sør, Grane kommune. Støyfaglig utredning for reguleringsplan, parsell 2 Flyum ‐ Lille Majavatn. Kunde: Statens Vegvesen, Utbygging ved May Brith Holand, Brekke-Strand, 25. februar 2021
 27. ^ E6 Helgeland, Parsell 1 og 2. Grane kommune. Forprosjekt konstruksjoner, Statens vegvesen, 1. mars 2021
 28. ^ Geoteknikk. Helgeland sør Parsell 2, Flyum - Lille Majavatn. Reguleringsplan EV 6 strekning 108, delstrekning 1, meter 3504, Grane kommune, Statens vegvesen, Fagressurser Utbygging, Geofag Utbygging, 18. februar 2021
 29. ^ a b c Miljøutredning – Reguleringsplan grense Trøndelag til Majahaugen (parsell 1) og Flyum til Kappfjellia (parsell 2), Statens vegvesen, Sweco, Oppdragsnummer 10207606, 9. november 2018
 30. ^ E6 Flyum–Lille Majavatn, Statens vegvesen, 24. mars 2021
 31. ^ a b c E6 Lille Majavatn–Brenna, Statens vegvesen, 15. januar 2020
 32. ^ Bjørn Olav Amundsen: E6 LILLE MAJAVATN-BRENNA. Har bygget vei for under 50.000 kr. per meter: Mot ny E6-tidsalder på Helgeland, veier24.no, 10. juli 2020
 33. ^ E6 Lille Majavatn–Brenna, Statens vegvesen, 13. november 2020
 34. ^ E6 Kulstaddalen nord–Åkvik, Statens vegvesen, 3. juli 2018
 35. ^ Reguleringsplan for E6 Kulstaddalen nord–Åkvik til høring, Statens vegvesen, 12. mars 2018
 36. ^ Kjell Inge Davik, setesdalswiki.no, 19. april 2017
 37. ^ a b c d Korona-restriksjoner når anleggsarbeidet gjenopptas, Statens vegvesen, 22. april 2020
 38. ^ a b c d 30 kilometer ny vei på E6 Helgeland sør er åpnet for trafikk, Pressemelding Nr: 145/20, 3. september 2020
 39. ^ a b c d Markus Thonhaugen, Ola Helness: Åpner ny E6: – Sannsynligvis norgesrekord i veibygging, nrk.no, 3. september 2020
 40. ^ a b c d – E6 Helgeland er et skoleeksempel på effektiv vegbygging, Statens vegvesen, 3. september 2020
 41. ^ a b E6 Åkvik–Mjåvatn, Statens vegvesen, besøkt 23. oktober 2018
 42. ^ Forslag til detaljregulering for E6 Åkvik–Mjåvatn til offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 27. oktober 2017
 43. ^ E6 Mjåvatn–Angermoen–Håkali, Statens vegvesen, besøkt 5. juni 2020
 44. ^ Reguleringsplan for E6 Mjåvatn–Håkali til offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 25. januar 2018
 45. ^ a b E6 Håkali–Osen, Statens vegvesen, 23. januar 2018
 46. ^ Reguleringsplan for E6 Håkali–Osen til offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 29. november 2017
 47. ^ a b c d e f E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien, Statens vegvesen, besøkt 5. mai 2020
 48. ^ Snart i gang med siste delprosjekt, byggfakta.no, 12. april 2018
 49. ^ Bertelsen & Garpestad lavest på E6-parsell i Nordland, bygg.no, 13. april 2018
 50. ^ Firma fra Egersund har signert kontrakt om veibygging i Grane, helg.no, 20. juni 2018
 51. ^ a b Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv, bg.no (Bertelsen & Garpestad AS), 2014
 52. ^ Ellingsen åpnet ny E6, nrk.no, 3. oktober 2019 kl. 15:00.
 53. ^ Torsdag 3. oktober åpnes 12,1 kilometer helt ny europaveg i Grane kommune. [01.10.2019], Statens vegvesen, 1. oktober 2019
 54. ^ Margrethe Jønsson: Åpning av E6 Kappskardmo-Svenningelv, granenu.no, 3. oktober 2019
 55. ^ Veiåpning på E6 Helgeland, bygg.no, 3. oktober 2019
 56. ^ Jarle Skoglund: Milepæl i Nordland: I dag kunne snora hogges av for 12 kilometer ny E6 gjennom Grane, veier24.no, 3. oktober 2019
 57. ^ a b Forslaget til reguleringsplan for E6 Svenningelv–Lien er ute til offentlig ettersyn frem til 20. mars. [06.02.2020], Statens vegvesen, 6. februar 2020
 58. ^ a b c d e f Helgelandsvegen kontrakt er lyst ut, Statens vegvesen, 12. november 2020
 59. ^ Bergtatt i Svenningdal, Helgeland Museum, 15. juli 2010
 60. ^ Statsbudsjettet 2021: Regjeringen foreslår penger til E6 på Helgeland, regjeringen.no, Pressemelding Nr: 170/20, 7. oktober 2020
 61. ^ a b God interesse for å bygge strekningen E6 Svenningelv- Lien, Statens vegvesen, 21. desember 2020
 62. ^ Statens vegvesen Tre firma konkurrerer om E6 Helgeland sør-kontrakt, statens vegvesen, 26. januar 2021
 63. ^ Per Helge Seglsten: Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland, veier24.no, 8. mai 2019
 64. ^ Småby Nord