E6 Helgeland sør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
E6 Helgeland sør
E6 Helgeland sør
B. Bjørnsons veg i Mosjøen, med veikrysset til Jonas Lies gate til venstre, 65°50′27″N 13°11′54″Ø
Strekning
Grensen til Trøndelag i Grane kommune–Osen (Vefsn kommune)
Data
Lengde42 km av 132 km
- motortrafikkveiJa
Status Påbegynt 15. mai 2017; 6 år siden (2017-05-15)
FylkeNordland (Helgeland)
KvalitetAsfaltert
FergerNei
Tilstøtende riksveier
gjennom Hattfjelldal mot Sverige
76 mot Brønnøysund
78 mot Leirfjord og Alstahaug
Restriksjoner
BomstasjonerJa

E6 Helgeland sør er et veiprosjekt langs Europavei 6 (E6) i kommunene Grane og Vefsn på det sørlige Helgeland i Nordland. Prosjektet innebærer utbygging av 42 km av den 132 km lange strekningen på E6 fra grensen til Trøndelag i Grane kommune til Osen sør for Korgfjellet i det nordlige Vefsn.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 12. november 2015. Byggeoppdraget ble tildelt det svenske entreprenørkonsernet Skanska AB. Selskapet signerte kontrakten med Statens vegvesen den 9. februar 2017 i Mosjøen. Byggeprosjektet startet 15. mai 2017. Den første parsellen åpnet 3. oktober 2019, fire nye åpnet 3. september 2020 og den neste den 26. november 2020. To parseller vil være ferdig i oktober 2024, mens den siste parsellene i veiprosjektet vil være avsluttet i 2025.

Kontrakten til Skanska har 15 års varighet, og innbefatter vedlikehold av veistrekningen frem til 2035.

Prosjektet er et av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland. I tillegg kommer prosjektet Kapskarmo–Svenningelv–Lien på 22 km som ligger mellom de to delene på E6 Helgeland sør. Det tredje kontraktsområdet var E6 Helgeland nord. De innebærer totalt 130 km vei.

Stortingsbehandling og byggekontrakt[rediger | rediger kilde]

E6 Helgeland sør ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 12. november 2015.[1][2][3] Vedtaket var basert på en proposisjon av 19. juni 2015[4] og en påfølgende innstilling av 3. november samme år.[5]

Det var opprinnelig meningen at anleggsarbeidet skulle starte høsten 2016,[4][6] men prosjektet ble forsinket av en tvist rundt gyldigheten av tilbudet fra Hæhre Entreprenører AS. Tilbudet ble avvist 10. juni 2016, fordi konvolutten med tilbudssummen ble levert i Mosjøen, ikke i Oslo slik det var spesifisert i konkurransedokumentene.[7]

De to andre aktørene i konkurransen var NCC Norge AS og Skanska Norge AS, og deres tilbud ble åpnet 20. juni 2016 kl. 14:00.[7] Den 9. februar 2017 signerte Statens vegvesen en kontrakt med Skanska AB, til en verdi av 2.88 milliarder kroner. Kontrakten inkluderte også drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år.[8][9]

Markeringen av byggestarten skjedde mandag 15. mai 2017, med tre symbolske spadetak av regionvegsjef Torbjørn Svane Naimak (1948–), administrerende direktør Ståle Rød (1972–) i Skanska og statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp, 1974–). Markeringen skjedde på parsell fem, Åkvik-Mjåvatn, ved Sandvik nord for Mosjøen.[10]

Bompenger[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Trøndelag grense
4 km utsatt
Majahaugen
Flyum
4 km utsatt
Kappfjellia
Lille Majavatn
18 km 2020
Brenna
Kapskarmo
12 km 2019
Svenningelv
10 km 2025
Lien
Mosjøen
Kulstaddalen-Nord
9 km 2020
Åkvika
7 km 2020
Mjåvatn
10 km 2020
Håkalia
2 km 2020
Osen

En stor del av finansieringen er bompenger. Det ble opprettet tre bomstasjoner etter byggestart. En fjerde ble åpnet ved veiåpning:

 • Svenningvatnet bomstasjon på parsellen Lille Majavatn–Brenna (flyttet fra gammel trasé då denne parsellen ble åpnet)
 • Kommunegrensen Grane-Vefsn bomstasjon på parsellen Svenningelv–Lien
 • Forsmo/Fusta "ny E6" bomstasjon på parsellen Kulstaddalen–Åkvika (åpnet da denne parsellen ble åpnet)
 • Forsmo/Fusta "eksisterende E6" bomstasjon, nå på fylkesvei 7327, nær Forsmo "ny E6" stasjon

Det koster (per 2020) 88 kr å passere alle tre på E6 med personbil uten rabatt.

Parseller[rediger | rediger kilde]

Prosjektet består av syv parseller, i tillegg til de to parsellene E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien. Byggestart var 15. mai 2017.[10] Den første parsellen mellom Kapskarmo og Svenningelv bru i Grane kommune åpnet 3. oktober 2019.[11] En parsell i Grane åpnet 26. november 2020. Fire parseller mellom Mosjøen og Osen ble åpnet 3. september 2020, mens de to sørligste opsjonsparsellene i Grane ble utsatt den 3. desember 2018 grunnet manglende finansiering.[12][13] Anleggsarbeidet på parsellene starter våren 2023.

Parsellen Svenningelv bru–Lien i Grane ble også utsatt på grunn av dårlige grunnforhold. Anleggsarbeidet på parsellen startet 24. september 2021.

Trøndelag grense-Lille Majavatn[rediger | rediger kilde]

Dette ble det nye navnet på det som før var to opsjonsparseller på E6 Helgeland sør.[14] Disse to sørligste opsjonsparsellene i Grane ble utsatt den 3. desember 2018 grunnet manglende finansiering.[12][13]

Statens vegvesen har definert dette som et nytt kontraktsområde, og et annet prosjekt enn E6 Helgeland sør. Arbeidet med de to opsjonsparsellene tilbakeføres til E6 Helgeland sør når de ferdigstilles.[14]

Planforslaget for de to opsjonsparsellene var ute på høring fra 25. mars til 9. mai 2021,[15] og ble sluttbehandlet av Grane kommune den 22. juni 2021.[16]

Den 25. januar 2022 fikk Statens vegvesen fullmakt til å «låne» ubrukte penger i vedtatte prosjekter som ikke er klare til å bygges. Ubrukte penger flyttes tilbake til prosjektene når de er klare. Dette kom E6 Helgeland sør og de to sørligste opsjonsparsellene til gode.[17]

Anbudet for utbyggingen av strekningene ble utlyst i mars 2022. Det er antatt at byggingen starter våren 2023 og blir ferdigstilt i oktober 2024.[14]

Trøndelag grense-Majahaugen[rediger | rediger kilde]

Dette er den første av to opsjonsparseller i Grane kommune. Strekningen starter ved grensen til Trøndelag fylke i sør, går gjennom et område mellom Melingsfjellet i vest og Smalfjellet i øst, passerer Stortjønna i vest, og ender opp ved Majahaugen i nord.[18] E6 passerer på vestsiden av innsjøen Majavatnet og Majahaugen befinner seg ved den sørligste kanten av innsjøen.

Parsellen er 4,2 km lang, hvorav 1,8 km følger eksisterende veitrasé, mens 2,4 km legges i ny veilinje. Den nye veilinjen innbefatter en bru over Storbekken. E6 blir lagt et stykke øst for Stortjønna; i dag passerer veien langs dette tjernet. Reguleringsplanen ble vedtatt av Grane kommune den 12. juni 2013.[19]

Den 3. desember 2018 ble byggingen av parsellen utsatt, grunnet manglende finansiering.[20][12][13] Den 30. november 2020 ble det varslet planoppstart for strekningen, med frist for innspill satt til 4. januar 2021.[21] Den 19. mars 2021 ble forslag om planregulering for parsellen lagt frem av Statens vegvesen.[22][23]

Den nye reguleringsplanen inneholdt en rekke endringer: 1) justert veglinje på grunn av søppeldeponi ved Stortjønnlia og 2) Avklaringer med Bane NOR angående kryssing/nærføring til jernbanen.[22]

På samme måte som på parsellen Flyum-Lille Majavatn blir fartsgrensen økt fra 80 km/t til 90 km/t på store deler av denne parsellen.[22]

Langs begge opsjonsparsellene tar de nye reguleringsplanene hensyn til reindriftsnæringen; for detaljer vises det til avsnittet om parsellen Flyum-Lille Majavatn.[24][22]

Majahaugen befinner seg ved den sørligste kanten av innsjøen Majavatnet

Flyum-Kappfjellia/Lille Majavatn[rediger | rediger kilde]

Dette er den andre opsjonsparsellen i Grane kommune. I den gamle reguleringsplanen gikk denne strekningen fra Flyum til Kappfjellia. Reguleringsplanen ble vedtatt av Grane kommune den 12. juni 2013.[20][25]

Den 3. desember 2018 ble byggingen av parsellen utsatt, grunnet manglende finansiering.[20][13][12] Den 30. november 2020 ble det varslet planoppstart for strekningen, med frist for innspill satt til 4. januar 2021.[26] Den 19. mars 2021 ble forslag om planregulering for parsellen lagt frem av Statens vegvesen.[16][25][27][28]

I den første reguleringsplanen ble denne strekningen omtalt som 5,5 km lang, hvorav 4,5 km følger eksisterende veitrasé, mens 1 km legges i ny veilinje. Parsellen ble også omtalt som Flyum-Kappfjellia.[20]

Strekningen fra Kappfjellia til Lille Majavatn er en 1.2 km lang parsell. Den er tidligere blitt ombygd til bedre standard, og i den første reguleringsplanen ble dette ansett som en akseptabel standard. I den nye reguleringsplanen er denne strekningen tatt med, og parsellen omtales nå som Flyum-Lille Majavatn. Den nye parsellen er 6,7 km lang.[25]

Den forrige vegplanen la opp til en fartsgrense på 80 km/t. I den nye reguleringsplanen blir veien såpass forbedret at den oppgraderes til 90 km/t som standard.[20]

Den nye reguleringsplanen tok også flere hensyn som er nevnt nedenfor.[16][25][29][30][31]

Tiltak mot drivsnø[rediger | rediger kilde]

På delstrekningen ved Hansmyran i den andre opsjonsparsellen har det vært utfordringer med drivsnø. Drivsnøen oppstår ved østlige vindretninger og påvirker både vinterdriften og fremkommelighet. For det aktuelle området planlegges en høyfjellsprofil slik at det blir mindre drivsnø på strekningen.[25]

Hensynet til reindriftsnæringen[rediger | rediger kilde]

Den nye reguleringsplanen tar hensyn til reindriftsnæringen langs begge opsjonsparsellene.[16][24] Det ble lagt vekt på dialog med reindriftsnæringen. Statens vegvesen hadde et dialogmøte den 26. januar 2021 hvor temaene var reindrift og naturmangfold.[24]

Planområdet ligger innenfor Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og tre flyttlei berøres av dagens E6. Flyttleiene ligger nord for Flyum, på Hansmyra, samt på nord- og østsiden av Litle Majavatn. Hele området brukes som vår-, høst-, og høstvinterbeite, og er et kjerneområde for reindrift.[24]

ReinsdyrSaltfjellet. Planområdet ligger innenfor Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og er et kjerneområde for reindrift.

Ved samlingsanlegget vest for Hansmyran vil ny E6 legges på vestsiden av dagens veg. Dagens E6 skal brukes til trafikkavvikling i anleggsfasen. Flytting av E6 medfører at kamrene i samlingsområdet vil bli redusert; de må derfor ombygges slik at en unngår å redusere størrelsen.[24]

Nord og sør for krysningspunktet ved Sagelva vil sideterrenget sikres med rekkverk. Rekkverket går ca. 140 meter fra krysningspunkt og sørover, og ca. 470 meter nordover. Det er lagt vekt på å bruke minst mulig rekkverk som er til hinder for flytting av reinen. Istedenfor utformes vegskråninger slik at reinen kan passere og krysse vegen uhindret. Planforslaget legger opp til én avkjørsel fra E6 og til reinbeitedistriktets samlingsområde. Adkomsten vil få en vinkelrett utforming mot ny E6. I tilknytning til avkjørselen etableres det en vendehammer med nok plass til manøvrering av større kjøretøy. Trailere svinger av fra E6 og inn til samlingsområde, men må rygge for å kunne snu og komme seg inn på E6 igjen. I tillegg vil området ha plass til parkering.[24]

Plantiltaket medfører ikke flytting av flyttleier, fordi vegskråninger får en utforming og helning som gjør at reinen kan krysse uhindret over E6. Slakke vegskråninger gjør også at en ikke trenger rekkverk, noe som gjør det enklere for reinen å krysse vegen. Ved Sagbekken blir det nytt rekkverk ut ifra trafikksikkerhetsmessige hensyn. Området ved Sagbekken er ikke registret flyttlei, men det er noe trekk av rein i området. Ut over det finnes det rekkverk både sør og nord for krysningspunktet med jernbanesporet.[24]

Det er begrenset med lagringsplass for å mellomlagre eller deponere masser i anleggsfasen. Regulerte deponiområder vil minimalisere interessekonflikter med reindriftsnæringen.[24]

Miljøvernutredning[rediger | rediger kilde]

Den nye reguleringsplanen tok også hensyn til en miljøvernutredning av den andre opsjonsparsellen.[32][16]

Det er viktige naturtyper langs parsellen. Bjorntjønnlimyrene er en ca 4600 dekar stor og viktig rikmyr (verdi A) som ligger øst for E6. Myrkomplekset består av både jordvannsmyr og nedbørsmør. På myra er det registrert brunskjene som er kategorisert som sårbar på norsk rødliste. Inngrep i myra kan gi dreneringseffekt i stor avstand fra inngrepet og kan påvirke naturverdier på myra. Derfor bør inngrep unngås.[32]

Hansmyra på strekningen Flyum-Kappfjellia er hekkeområde for vadefuglarten vipe.

Sveumdalen er en artsrik vegkant (verdi C) på begge sider av E6. Det er gjort funn av lappmarihand, brudespore, marinøkkel, bjønnbrodd, dvergjamne, prestekrage og ryllik i veikanten. Vegkanten har innslag av flere naturengarter og rikmyrsarter. Likevel vokser det stedvis mye busker, deriblant vierarter, som tyder på gjengroing i vegkanten. Lokaliteten berøres sterkt av at eksisterende E6 fjernes. Rikmyren Sveumhaugen (verdi C) ligger utenfor inngrepsområdet.[32]

Hansmyra er hekkeområde for vadefuglarten vipe, som er definert som sterkt truet på rødlista over arter. Planområdet er innenfor forvaltningsområde for gaupe. Det er også registrert jerv og eurasisk brunbjørn, men det er ikke forvaltningsområde for disse artene. Det er gode beiter for elg, rådyr og norsk hjort, og skogen fungerer godt som skjul. Ny trasé avviker lite fra dagens trasé, den vil bli bredere og ha en rettere linjeføring, og gjøre siktforholdene bedre. Påkjørsler er derfor lite sannsynlig. Lupiner langs traséen er en fremmed art som sprer seg med frø, og det blir tatt hensyn til dette under gravearbeidet.[32]

Artsmangfoldet i Sveumdalen (Flyum-Kappfjellia)[rediger | rediger kilde]

Artsmangfoldet ved Hansmyra (Flyum-Kappfjellia)[rediger | rediger kilde]

Lille Majavatn-Brenna[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen (18,4 km lang) er den lengste veistrekningen i E6 Helgeland sør. Den er også lengre enn noen parseller i E6 Helgeland nord. 7 km av veistrekningen følger en ny veilinje, mens resten følger forrige veitrasé.[33]

Detaljreguleringen ble vedtatt i Grane kommunestyre 22. juni 2016. Høringsfristen for reguleringsplanen var 27. april 2018.[33]

Byggingen startet sommeren 2017. Parsellen åpnet for trafikk 26. november 2020.[33][34][35]

Kulstaddalen-Nord-Åkvika[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen i Vefsn kommune er 8,7 km lang, hvorav 7,6 km ble lagt i en ny veitrasé. Parsellen omfattet bygging av tre tunneler og to bruer, og kortet ned E6 med 850 meter.[36]

Reguleringsplanen ble lagt frem 14. mars 2018, og høringsfristen var 25. april 2018.[37]

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00 av statssekretær Ingelin Noresjø (KrF, f. 1976), utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (f. 1966)[38] og ordfører Berit Hundåla (Sp, f. 1959), sammen med tre andre strekninger.[6][39][40][41][42]

Den 3. desember 2021 ble reguleringsplanen for gang- og sykkelveger langs E6 i Kulstaddalen lagt ut på høring, med høringsfrist 31. januar 2022.[43]

Åkvika-Mjåvatn[rediger | rediger kilde]

Mosjøen vinteren 2005. E6 passerer gjennom byen.

Denne strekningen i Vefsn kommune er 7 km lang, og følger hovedsakelig den tidligere veitraséen.[44]

Reguleringsplanen ble vedtatt av Vefsn kommune den 19. juni 2013.[44] Forslag til detaljregulering var ute på høring fra 30. oktober til 11. desember 2017.[45]

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00, sammen med tre andre strekninger.[6][39][40][41][42]

Mjåvatn-Håkalia[rediger | rediger kilde]

Denne strekningen i Vefsn kommune er 10 kilometer lang. Reguleringsplanen ble vedtatt av Vefsn kommune den 22. juni 2016.[46] Forslag til detaljregulering ble lagt ut på høring 26. januar 2018, og høringsfristen var 9. mars 2018.[47] Det ble bygget to bruer, over Straumanelva og Luktvasselva, begge 80 meter lange.

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00, sammen med tre andre strekninger.[6][39][40][41][42]

Håkalia-Osen[rediger | rediger kilde]

Denne parsellen i Vefsn kommune er 2,3 kilometer lang, og følger i hovedsak den gamle veitraséen.[48]

Reguleringsplanen ble vedtatt av Vefsn kommune den 13. mars 2013,[48] og var ute på høring fra 11. januar til 9. mars 2018.[49]

Strekningen ble åpnet 3. september 2020 kl 12:00, sammen med tre andre strekninger.[6][39][40][41][42]

E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien[rediger | rediger kilde]

Trofors stasjon i Trofors i Grane kommune. Den nye E6 legges utenfor tettstedet Trofors

Dette er et separat veiprosjekt for E6 i Grane kommune med 22,2 kilometer ny vei, på strekningene Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv–Lien.[50]

Prosjektet innebærer at E6 flyttes ut av Trofors og legges på vestsiden av jernbanen. Det bygges bruer over elva ved Svebakken i sør og Valryggen i nord. Det bygges nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige. Krysset skal ligge der E6 krysser elva i sør. Det jobbes også med etablering av et nytt kryss til Trofors på vestsiden av elva.[50]

Når delprosjektet er ferdigstilt, skal driften av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør. De nye parsellene vil gjøre E6 2,5 kilometer kortere.[50]

Kapskarmo–Brattåsen–Svenningelv bru (Svebakken)[rediger | rediger kilde]

Dette var den første parsellen i prosjektet. Den 12. april 2018 hadde fem entreprenører levert sine tilbud for byggeoppdraget:[51]

Entreprenør Tilbud
Anlegg Nord AS 413 697 775,50
Aldesa Construcciones SA 489 499 416,25
Bertelsen & Garpestad AS 379 573 769,-
BetonmastHæhre Anlegg AS 386 219 262,14
Tore Løkke AS 391 073 455,-
Flyfoto over Kvitfjellet (1245 m) og Eiteråfjellet (984 m) i Grane og Vefsn. E6 går nede i dalen langs elven Vefsna.

Bertelsen & Garpestad AS fra Egersund i Rogaland fikk oppdraget,[52] og den 20. juni 2018 signerte entreprenøren kontrakten med Statens vegvesen om å bygge parsellen.[53]

Arbeidet med parsellen startet i august 2018. Den ble åpnet den 3. oktober 2019 kl. 15:00 av statssekretær Allan Ellingsen (Frp, 1984–) med bistand av Granes ordfører Bjørn Ivar Lamo (Ap, 1964–) og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen. Åpningen skjedde omtrent midt i parsellen, ved en ny avkjørsel til Strendene.[11][50][54][55][56][57][58][59]

Parsellen er 12,1 km, og befinner seg sør for tettstedet Trofors. Det ble også bygd 1,24 km kommunale veger og 1,8 km med nye driftsveier. Veiarbeidet innebar at 900 000 m³ med fjell ble sprengt bort og en masse på 1.500.000 m³ ble flyttet. Parsellen har 4 betongkonstruksjoner og en trebro. Den nye parsellen er bygd i en ny linje ovenfor gamle E6, godt skjermet fra bebyggelsen. Fartsgrensen er 90 km/t.[11][54]

Svenningelv bru (Svebakken)–Lien[rediger | rediger kilde]

Denne parsellen («Vestersivegen») er 10,3 km lang og bygges gjennom to tunneler på henholdsvis to kilometer og 90 meter. Den innbefatter to bruer over Vefsna og Svenningelva på henholdsvis 150 og 387 meter. I tillegg kommer fire kanaliserte kryss, ukanaliserte kryss, avkjørsler, flere større og mindre konstruksjoner, stopplommer og landbruksveier. Ny E6 skal bygges for fartsgrense på 90 km/t og med en vegbredde på 8,5 meter.[60][50][61]

Gruveområde[rediger | rediger kilde]

I Svenningåsen var det gruvedrift fra 1877 til 1900, og det ble hentet nesten 17 tonn sølv og 37 kilo gull derfra. Svenningåsen var en gang full av hull, 15-20 gruveganger og flere sjakter. Noen av gruvegangene kommer i kontakt med ny E6. Området krever særlig aktsomhet på flere fagfelt. De fleste hullene er for lengst fylt igjen, men ferdsel i området bør ikke foregå uten kjentfolk.[61][62]

Ny reguleringsplan[rediger | rediger kilde]

Lupiner er en fremmed art langs denne parsellen, så vel som på Hansmyra langs parsell 2 Flyum-Kappfjellia.

Grunnforholdene i den planlagte veilinjen var så dårlige at parsellen måtte bygges etter ny linje.[50] Den 6. februar 2020 ble en ny reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn frem til 20. mars 2020.[60][63][64] Planen ble vedtatt av Grane kommunestyre den 24. juni 2020.[65]

Den nye reguleringsplanen la også vekt på barnetråkkregistrering i Trofors som ble publisert våren 2011.[66] Det ble utformet et premissdokument,[67] og det ble lagt vekt på samfunnsmessige og traffikkale virkninger av ny E6-parsell.[68] Vannlinjeberegning og et flomsonekart ble oppdatert med 2D hydrologisk modellering for Svenningelva.[69] Det ble også tatt økologiske hensyn til fremmede og invaderende arter. Det er store mengder lupiner langs parsellen, og forekomster av buskfuru, kjempespringfrø, rynkerose og skogskjegg.[70]

Kontrakt og bygging[rediger | rediger kilde]

Kontrakten ble lyst ut 12. november 2020, etter å ha blitt kunngjort 5. november 2020;[61] jmf pressemelding fra Samferdselsdepartementet av 7. oktober 2020.[71] Fristen for å melde for deltagelse i prekvalifiseringen var 14. desember 2020.[61] Den 21. desember 2020 hadde fire entreprenører meldt sin interesse:[72]

Entreprenør
Impresa Pizzarotti & C. S.P.A.
Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS
Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS AS)
BetonmastHæhre Anlegg AS
OHL-Puentes JV (fellesforetaket Obrascón huarte lain s.a og Puentes y Calzadas Infraestructuras)

Den 26. januar 2021 var de tre siste prekvalifisert til byggeoppgaven, og ble inviterte til å gi inn bud.[73] Den 28. januar ble parsellen lagt ut på høring, med høringsfrist 17. mars 2021.[74][75][76][77][78][79]

Den 1. september 2021 tildelte Vegvesenet oppdraget til LNS AS til en pris på 1,4 milliarder kroner. Den 3. november 2021 avholdt Statens vegvesen og LNS AS et åpent møte i auditoriet på Grane barne- og ungdomsskole i Trofors om byggeprosjektet.[80][81]

Den 10. mai 2022 mellom kl 19 og 20:30 ble det avholdt et folkemøte i Vegset Samfunnshus på Trofors. Den nye parsellen påvirker beboerne i området, og det ble svart på spørsmål og gitt informasjon om arbeidet fremover.[82]

Byggestart var 24. september 2021.[83] Veien skal etter planen tas i bruk i oktober 2025.[84][85]

Fremmede arter langs Vestersivegen[rediger | rediger kilde]

Andre veistrekninger[rediger | rediger kilde]

Strekninger langs E6[rediger | rediger kilde]

 • Majahaugen-Flyum (4 km) og Brenna–Kapskarmo (5 km) er tidligere ombygd til bedre standard.
 • Lien–Kulstaddalen nord (36 km) er ikke planlagt for ombygging og er sannsynligvis av akseptabel standard, unntatt veien gjennom Mosjøen der det planlegges mindre tiltak.[86]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Stortinget - Møte torsdag den 12. november 2015 kl. 10 (PDF-format), regjeringen.no, 12. november 2015
 2. ^ Voteringsoversikt for sak: Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland, regjeringen.no, 12. november 2015
 3. ^ Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland Prop. 148 S (2014–2015), Innst. 32 S (2015–2016)
 4. ^ a b Prop. 148 S (2014–2015) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland (PDF-format), regjeringen.no, 19. juni 2015
 5. ^ Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense–Korgen, inkl. Brattåsen–Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland (PDF-format), regjeringen.no, 3. november 2015
 6. ^ a b c d e Tre mil ny E6 åpnes neste sommer, Statens vegvesen, besøkt 5. juni 2020
 7. ^ a b Helgeland-tilbud avvist, Statens vegvesen, 10. juni 2016
 8. ^ Kontrakten for E6 Helgeland sør er signert Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 9. februar 2017
 9. ^ Skanska bygger E6 Helgeland Sør Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Skanska.no, 9. februar 2017, kl 15:00
 10. ^ a b Nå er byggingen i gang Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 15. mai 2017
 11. ^ a b c Torsdag 3. oktober ble ytterligere 12,1 kilometer europaveg i prosjektet E6 Helgeland overlatt til trafikantene. [04.10.2019, Statens vegvesen, 4. oktober 2019
 12. ^ a b c d Jarle Skoglund: Blir for dyrt: Må kutte to parseller på E6 Helgeland sør, veier24.no, 3. desember 2018
 13. ^ a b c d Opsjonsparsellene blir kuttet, Statens vegvesen, 3. desember 2018
 14. ^ a b c E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn, Statens vegvesen, 27. april 2022
 15. ^ E6 Flyum–Lille Majavatn Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 24. mars 2021
 16. ^ a b c d e Detaljregulering for E6 Flym–Lille Majavatn offentlig ettersyn Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 24. mars 2021
 17. ^ E6 Helgeland er ett skritt nærmere ny, helhetlig vei, Pressemelding Nr: 12/22, 25. januar 2022
 18. ^ P1 Nord-Trøndelag grense - Majahaug Arkivert 6. juni 2020 hos Wayback Machine. (kart i PDF), Statens vegvesen, 1. oktober 2007
 19. ^ E6 Trøndelag grense–Majahaugen, Statens vegvesen, 21. mai 2019
 20. ^ a b c d e E6 Flyum–Kappfjellia, Statens vegvesen, 21. mai 2019
 21. ^ Varsel om planoppstart for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense–Majahaugen Arkivert 24. februar 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 30. november 2020
 22. ^ a b c d E6 Trøndelag grense–Majahaugen, Statens vegvesen, 24. mars 2021
 23. ^ Detaljregulering for E6 Trøndelag grense–Majahaugen offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 24. mars 2021
 24. ^ a b c d e f g h Detaljregulering E6 Helgeland. Flyum- Lille Majavatn. Vurdering av krav om KU og planprogram Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., 26. oktober 2020
 25. ^ a b c d e Prosjekt E6 Helgeland sør. Flyum - Lille Majavatn. Grane kommune Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, Divisjon utbygging, Utbyggingsområde nord, 19. mars 2021
 26. ^ Varsel om planoppstart for E6 Helgeland sør, parsell Flyum–Lille Majavatn Arkivert 25. februar 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 30. november 2020
 27. ^ Reguleringsplankart E6 Flyum–Lille Majavatn P2 Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 19. mars 2021
 28. ^ Prosjekt E6 Helgeland sør. Delstrekning: Flyum-Lille Majavatn. Grane kommune. Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine. (Illustrasjonshefte E6 Flyum–Lille Majavatn P2), Statens vegvesen, Utbygging, Mosjøen kontorsted, 19. mars 2021
 29. ^ RAPPORT: E6 Helgeland sør, Grane kommune. Støyfaglig utredning for reguleringsplan, parsell 2 Flyum ‐ Lille Majavatn. Kunde: Statens Vegvesen, Utbygging ved May Brith Holand Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Brekke-Strand, 25. februar 2021
 30. ^ E6 Helgeland, Parsell 1 og 2. Grane kommune. Forprosjekt konstruksjoner Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 1. mars 2021
 31. ^ Geoteknikk. Helgeland sør Parsell 2, Flyum - Lille Majavatn. Reguleringsplan EV 6 strekning 108, delstrekning 1, meter 3504, Grane kommune Arkivert 21. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, Fagressurser Utbygging, Geofag Utbygging, 18. februar 2021
 32. ^ a b c d Miljøutredning – Reguleringsplan grense Trøndelag til Majahaugen (parsell 1) og Flyum til Kappfjellia (parsell 2) Arkivert 20. april 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, Sweco, Oppdragsnummer 10207606, 9. november 2018
 33. ^ a b c E6 Lille Majavatn–Brenna Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 15. januar 2020
 34. ^ Bjørn Olav Amundsen: E6 LILLE MAJAVATN-BRENNA. Har bygget vei for under 50.000 kr. per meter: Mot ny E6-tidsalder på Helgeland, veier24.no, 10. juli 2020
 35. ^ E6 Lille Majavatn–Brenna Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 13. november 2020
 36. ^ E6 Kulstaddalen nord–Åkvik, Statens vegvesen, 3. juli 2018
 37. ^ Reguleringsplan for E6 Kulstaddalen nord–Åkvik til høring, Statens vegvesen, 12. mars 2018
 38. ^ Kjell Inge Davik, setesdalswiki.no, 19. april 2017
 39. ^ a b c d Korona-restriksjoner når anleggsarbeidet gjenopptas, Statens vegvesen, 22. april 2020
 40. ^ a b c d 30 kilometer ny vei på E6 Helgeland sør er åpnet for trafikk, Pressemelding Nr: 145/20, 3. september 2020
 41. ^ a b c d Markus Thonhaugen, Ola Helness: Åpner ny E6: – Sannsynligvis norgesrekord i veibygging, nrk.no, 3. september 2020
 42. ^ a b c d – E6 Helgeland er et skoleeksempel på effektiv vegbygging, Statens vegvesen, 3. september 2020
 43. ^ Reguleringsplan E6 med gang- og sykkelveger Kulstaddalen til høring, Statens vegvesen, 3. desember 2021
 44. ^ a b E6 Åkvik–Mjåvatn, Statens vegvesen, besøkt 23. oktober 2018
 45. ^ Forslag til detaljregulering for E6 Åkvik–Mjåvatn til offentlig ettersyn, Statens vegvesen, 27. oktober 2017
 46. ^ E6 Mjåvatn–Angermoen–Håkali, Statens vegvesen, besøkt 5. juni 2020
 47. ^ Reguleringsplan for E6 Mjåvatn–Håkali til offentlig ettersyn[død lenke], Statens vegvesen, 25. januar 2018
 48. ^ a b E6 Håkali–Osen, Statens vegvesen, 23. januar 2018
 49. ^ Reguleringsplan for E6 Håkali–Osen til offentlig ettersyn Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 29. november 2017
 50. ^ a b c d e f E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien, Statens vegvesen, besøkt 5. mai 2020
 51. ^ Snart i gang med siste delprosjekt[død lenke], byggfakta.no, 12. april 2018
 52. ^ Bertelsen & Garpestad lavest på E6-parsell i Nordland, bygg.no, 13. april 2018
 53. ^ Firma fra Egersund har signert kontrakt om veibygging i Grane, helg.no, 20. juni 2018
 54. ^ a b Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., bg.no (Bertelsen & Garpestad AS), 2014
 55. ^ Ellingsen åpnet ny E6, nrk.no, 3. oktober 2019 kl. 15:00.
 56. ^ Torsdag 3. oktober åpnes 12,1 kilometer helt ny europaveg i Grane kommune. [01.10.2019, Statens vegvesen, 1. oktober 2019
 57. ^ Margrethe Jønsson: Åpning av E6 Kappskardmo-Svenningelv Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., granenu.no, 3. oktober 2019
 58. ^ Veiåpning på E6 Helgeland, bygg.no, 3. oktober 2019
 59. ^ Jarle Skoglund: Milepæl i Nordland: I dag kunne snora hogges av for 12 kilometer ny E6 gjennom Grane, veier24.no, 3. oktober 2019
 60. ^ a b Forslaget til reguleringsplan for E6 Svenningelv–Lien er ute til offentlig ettersyn frem til 20. mars. [06.02.2020 Arkivert 5. juni 2020 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 6. februar 2020
 61. ^ a b c d Helgelandsvegen kontrakt er lyst ut, Statens vegvesen, 12. november 2020
 62. ^ Bergtatt i Svenningdal Arkivert 13. august 2020 hos Wayback Machine., Helgeland Museum, 15. juli 2010
 63. ^ Oppdragsrapport Geologi. Nr. 50934-GEOL-41 Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 27. november 2020
 64. ^ Geoteknikk Vestersivegen Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., 51006-GEOT-103, Statens vegvesen, 28. oktober 2020
 65. ^ Vedtatt plan for E6 Svenningelv–Lien, Statens vegvesen, 8. desember 2020
 66. ^ BARNETRÅKKREGISTRERING PÅ TROFORS. Reguleringsplan E6 brattåsen - Lie Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Region nord, Bodø, R.vegktr, Plan og prosjektering, våren 2011
 67. ^ Premissdokument utforming. D2-5 E6 Svenningelv-Lien Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 31. oktober 2020
 68. ^ Trofors interne transport og tilknytning til E6 i framtiden. Vurdering av samfunnsmessige og trafikale virkninger av ny E6 på strekningen E6 Svenningelv-Lien Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, desember 2019
 69. ^ Prosjektleder Amund Geicke: Oppdatert vannlinjeberegning og flomsonekart med 2D hydraulisk modellering for Svenningelva, E6 Brattåsen-Lien Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 22. mai 2020
 70. ^ E6 Svenningelv - Lien. Kartlegging av fremmede, skadelige arter Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Fagressurser Utbygging/Plan Utbygging, Statens vegvesen, 27. oktober 2020
 71. ^ Statsbudsjettet 2021: Regjeringen foreslår penger til E6 på Helgeland, regjeringen.no, Pressemelding Nr: 170/20, 7. oktober 2020
 72. ^ God interesse for å bygge strekningen E6 Svenningelv- Lien, Statens vegvesen, 21. desember 2020
 73. ^ Statens vegvesen Tre firma konkurrerer om E6 Helgeland sør-kontrakt, Statens vegvesen, 26. januar 2021
 74. ^ Reguleringsplan for Vestersivegen til høring, Statens vegvesen, 28. januar 2021
 75. ^ Reguleringsplan for Vestersivegen Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 28. januar 2021
 76. ^ Prosjekt: E6 Helgeland. Delstrekning: Svenningelv - Lien Grane kommune Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Mosjøen kontorsted/trafikkstasjon, februar 2021
 77. ^ REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR VESTERSIVEGEN, GRANE KOMMUNE Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Planident 1825202002, januar 2021
 78. ^ Reguleringsplankart Vestersivegen Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 28. januar 2021
 79. ^ Illustrasjonshefte Vestersivegen Arkivert 16. mai 2021 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 28. januar 2021
 80. ^ Åpent møte om ny E6 forbi Trofors, Statens vegvesen, 1. november 2021
 81. ^ Se opptak av informasjonsmøte om ny E6 forbi Trofors, Statens vegvesen, 4. november 2021
 82. ^ Folkemøte i Grane 10. mai 2022, Statens vegvesen, 3. mai 2022
 83. ^ Nå starter bygging av ny E6 forbi Trofors
 84. ^ LNS skal bygge ny E6 på Helgeland, Statens vegvesen, 1. september 2021
 85. ^ Nå starter bygging av ny E6 forbi Trofors, Statens vegvesen, 24. september 2021
 86. ^ Småby Nord

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]