Hopp til innhold

Regionalt helseforetak

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et regionalt helseforetak (RHF) er en virksomhet som er eid av den norske stat og som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region.

Det er fire regionale helseforetak, opprettet ved lov om helseforetak m.m. av 2001:

Fram til 1. juni 2007 var det fem regionale helseforetak. Da ble Helse Sør og Helse Øst slått sammen til ett foretak: Helse Sør-Øst.

Hovedoppgaver[rediger | rediger kilde]

De regionale helseforetakenes hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek og laboratorier. Disse er organisert som (underliggende) helseforetak og er eid av det regionale helseforetaket alene. De er opprettet i medhold av helseforetaksloven og etter vedtak i styret for det regionale foretaket.

Formål[rediger | rediger kilde]

Formålet med statens eierskap i regionale helseforetak er å oppnå gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.

Styring[rediger | rediger kilde]

Staten som eier av de regionale helseforetakene har full styringsrett i kraft av eierskapet. Styringen blir ivaretatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Staten utøver styring blant annet gjennom

  • Myndighetsvedtak
  • Foretaksmøte
  • Oppdragsdokumentet og dets føringer for tilskuddsforvaltningen

Myndighetsvedtak[rediger | rediger kilde]

Helseforetakene er underlagt politiske føringer og rammebetingelser som i stor grad blir gitt gjennom myndighetsvedtak, dvs. lover, forskrifter og andre overordnede politiske vedtak, herunder budsjettvedtak. Spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften, nasjonal helseplan og opptrappingsplanen for psykisk helse er andre eksempler på slike vedtak.

Foretaksmøtet[rediger | rediger kilde]

Foretaksmøtet er øverste myndighet i foretaket. Foretaksmøtet kan sammenlignes med generalforsamlingen i aksjeselskaper. Statsråden som øverste eier deltar i foretaksmøtene personlig eller utsteder fullmakt til en representant for embetsverket dersom hen er forhindret fra å delta. Foretaksmøte mellom departement og regionalt helseforetak i januar hvert år, der styrings- og prestasjonskrav for økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned der årsregnskap, årsberetning og årlig melding behandles. Foretaksmøter holdes ellers etter behov. Unntaksvis holdes foretaksmøte som telefonmøte.

Sentrale føringer som gis av foretaksmøtet omfatter blant annet oppnevning av styret, endringer i foretakets vedtekter og fastsetting av styringskrav og rammer for virksomheten, herunder fastsetting av rammer for opplåning.

Oppdragsdokument[rediger | rediger kilde]

HOD utarbeider årlig et spesifisert oppdrag til de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokumentet. I oppdragsdokumentet er det gitt styringskrav knyttet til innholdet i spesialisthelsetjenesten gjennom mål og rammer for bruk av tildelte midler.

Finansiering[rediger | rediger kilde]

Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak todelt: en basisbevilgning og en aktivitetsbasert finansiering. Størrelsen på basisbevilgningen er uavhengig av produksjon av tjenester, og bestemmes blant annet av antall innbyggere og aldersammensetningen i en region.

Felles eierinteresser i andre foretak[rediger | rediger kilde]

De regionale helseforetakene har felles eierinteresser i to foretak:

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering[rediger | rediger kilde]

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering (RegUt) er etablert i hvert av de fire regionale helseforetakene og har ansvar for å tilby utdanningsaktiviteter knyttet til legers spesialistutdanning i hver helseregion. Sentrene er lagt til det største universitetssykehuset i den helseregionen senteret har ansvar for, som drifter dem på vegne av det regionale helseforetaket, og er også knyttet til det universitetet som har medisinsk fakultet i helseregionen. De fire sentrene er

  • Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse Sør-Øst, plassert på Oslo universitetssykehus og knyttet til Universitetet i Oslo, med et nasjonalt koordinerende ansvar; senteret har ansvar for rundt 60 % av leger i spesialisering i Norge og er dermed vesentlig større enn alle de andre sentrene til sammen
  • Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse Midt-Norge, plassert på St. Olavs Hospital og knyttet til NTNU
  • Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse Nord, plassert på UNN og knyttet til UiT
  • Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse Vest, plassert på Helse Bergen (Haukeland) og knyttet til UiB

Hvert universitetssykehus har også en utdanningskoordinerende overlege som har ansvar for utdanningsledelse knyttet til legers spesialistutdanning på foretaksnivå; disse er primært representanter for sykehusledelsen i spesialistutdanningsspørsmål og samarbeider tett med de regionale utdanningssentrene.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]