Hopp til innhold

Ringerike prosti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hønefoss kirke har tradisjoner som prostesete i nyere tid i Ringerike prosti, men etter omorganiseringen av Den norske kirke på begynnelsen av 2000-tallet blir ikke prosten sogneprest her lenger.

Ringerike prosti er et geografisk, administrativt område i Den norske kirke som omfatter 11 sogn (menigheter) i Ringeriksregionen. Prostiet består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, med til sammen cirka 45 000 innbyggere. Det av 12 menigheter og 13 prestestillinger er knyttet til prostiet.

Prestegjeldene ble faset ut under omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet. Kirkesognene er grunnenhetene i kirken og disse er organisert i kirkelig fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Norderhov kirke var prostesete på Ringerike fram til 1990, hvoretter Hønefoss kirke overtok.

Ringerike prosti ligger under Tunsberg bispedømme, men har tidligere tilhørt både Oslo bispedømme og Hamar bispedømme. Geografisk omfatter prostiet kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike.

Da Hamar bispedømme ble opprettet i 1153 ble landskapet Ringerike lagt til dette bispesetet. Kirkebyggene på Ringerike på den tiden var nok trekirker, og det finnes spor etter flere stavkirker her, men disse kirkene har gått tapt og lar seg derfor vanskelig datere i dag. Norderhov kirke blir reist omkring år 1170 og blir hovedkirken på Ringerike, siden også prostesete. Kirken ble trolig også reist for å være hovedkirke, ei av tre tredingkirker (av norr. þriðjungkirkjur) i det gamle Haðafylki.[1] Andre fylker hadde gjerne ei fylkeskirke, men Haðafylki var delt i tredinger (tre deler) og hadde (tre) tredingkirker, som imidlertid ser ut til å ha hatt samme offisielle status som fylkeskirkene.[1] På Ringerike reises også ei mindre kirke av stein på den gamle kongsgården Stein i Hole i det samme tidsrommet, i dag kjent som Stein kirkeruin. Dette antar man at opprinnelig var ei privatkirke, men den kom senere i regulær tjeneste. De andre steinkirkene her reises først senere. Haug kirke og Hole kirke trolig mot slutten av 1200-tallet eller rundt år 1300, og Bønsnes kirke trolig først i løpet av 1300-tallet.

Etter reformasjonen i 1536/1537 inngikk imidlertid Hamar som eget bispedømme, og kirkene på Ringerike ble lagt til Oslo bispedømme, som kom under kongens styre fra 1541. Fra da av og fram mot 1736 var Hadeland, Ringerike og Toten ett prosti.

Før 1631[2] hadde Hallingdal og Valdres prosti tilhørt Stavanger bispedømme, men et makeskifte den 10. april dette året førte til at dette nå kom inn under bispen i Oslo. Prostiet fortsatte imidlertid uforandret en tid.

Da Hamar bispedømme ble gjenopprettet i 1864 ble Ringerike og Hallingdal værende under Oslo, der Ringerike og Hallingdal prosti ble dannet. I 1914 ble imidlertid Hallingdal og Ringerike skilt i hvert sitt prosti, og slik er det fortsatt. Da Tunsberg bispedømme ble opprettet fra 1948, etter et Odelstingvedtak den 24. november 1947, ble både Hallingdal og Ringerike lagt dit.

Da prestegjeldene ble faset ut på 2000-tallet ble kirkesognene grunnenhetene i kirken, og disse er organisert i kirkelig fellesråd. Menighetsprester har ett eller flere kirkesokn som tjenestested og hele prostiet som tjenestedistrikt.

Som følge av kommunereformen i 2020 ble Jevnaker flyttet fra daværende Oppland fylke til Viken, hvoretter Jevnaker kirkelige fellesråd ble overført til Ringerike prosti fra 1. januar 2022.

Tidligere var det slik at den mest erfarne sognepresten automatisk også ble prost, men fra 1990 ble prosteembedet lagt fast til Hønefoss prestegjeld, der Hønefoss kirke fra da av ble fast prostesete. Før 1990 Norderhov kirke prostesete på Ringerike, siden denne kirken tradisjonelt har vært den mest betydningsfulle i Ringeriksregionen. Norderhov kirke regnes til landets tredingkirker.

Proster i Ringerike prosti

[rediger | rediger kilde]
Jan Otto Myrseth har vært sogneprest i Norderhov og prost i Ringerike, og er nå biskop i Tunsberg.

Jan Otto Myrseth (f. 1957) ble i statsråd utnevnt til ny prost i Ringerike fredag den 17. desember 2004. Da han ble innsatt søndag 24. april 2005 var det imidlertid ikke som sogneprest i Hønefoss prestegjeld, slik vanlig var tidligere. Etter ny ordning for Den norske kirke fungerer prostene heretter kun som øverste kirkelige leder i prostiet. Myrseth ble i statsråd fredag 5. februar 2010 utnevnt til ny domprost i Bergen, og den 6. juni 2018 ble han valgt til biskop i Tunsberg av Kirkerådet.

Kristin Moen Saxegaard (f. 1967) avla teologisk embetseksamen høsten 1993 og praktisk-teologisk eksamen høsten 1994. I 2008 ble hun vigslet til prest og ble tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.). Fra 2008 har hun vært førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet og vikarprest i Follo, dessuten rådgiver ved Det Norske Bibelselskap fra 2010. Den 5. november 2010 ble hun utnevnt til prost i Ringerike prosti.[3] Saxegaard ble 13. juni 2023 utnevnt til ny domprost i Nidaros domprosti.[4] Hun begynte i sin nye stilling 1. oktober dette året.

Prostikirkene

[rediger | rediger kilde]
Hole kirke har lange tradisjoner som hovedkirke for Hole menighet. Kirken ligger sentralt innerst på Røysehalvøya.
Jevnaker kirke har lange tradisjoner som hovedkirke for Jevnaker menighet. Kirken ligger på Vang i Jevnaker.
Treliste

Tidligere prestegjeld

[rediger | rediger kilde]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ a b Iversen, F., & Brendalsmo, J. (2020). Den tidlige kirkeorganisasjonen i Eidsivatingslagen. Collegium Medievale, 33, 113-162. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-85492
  2. ^ Jubileumsboka for Kyrkjene i Ål, s. 31, 1980, ISBN 82-990664-0-9
  3. ^ Pressemelding (05.11.2010) Ny prost i Ringerike. Regjeringen Stoltenberg II.
  4. ^ Nidaros bispedømmeråd (13. juni 2023). «Kristin Moen Saxegaard tilsatt som ny domprost i Nidaros». Den norske kirke. Besøkt 14. juni 2023. 

Utrykte kilder

[rediger | rediger kilde]
  • Preben L. Johannessen, distriktskonservator ved Ringerikes Museum
  • Gudmund Bakke, lokalhistoriker og bygdebokforfatter i Hole
  • Per Tore Meberg, tidligere sogneprest i Hønefoss og prost i Ringerike
  • Fred Harald Nilssen, lokalhistoriker og tidl. redaktør i heftet Ringerike
  • Wenche Kristiansen, seniorkonsulent i Tunsberg bispedømme
  • Øystein Magelssen, sogneprest i Ål og prost i Hallingdal

Trykte kilder

[rediger | rediger kilde]


Autoritetsdata