Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Visjon Kunnskap for en bedre verden
Grunnlagt 1996, (1968, 1910, 1760)
Type Offentlig universitet
Beliggenhet Trondheim
Studenter 23 442 [1] (2014)
Ansatte 5 085 [2] (2014)
Nettsted www.ntnu.no
Posisjonskart
Norway Sør-Trøndelag location map.svg
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Koordinater: 63°25′10″N 10°24′09″Ø

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ligger i Trondheim. Det ble opprettet i 1996, gjennom en sammenslåing av institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim, og er det nest største av de åtte universitetene i Norge. Det har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, humaniora og estetiske fag, samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag. NTNU har profesjonsutdanning innen ingeniørfag, medisin, psykologi, arkitektur, billedkunst, musikk og lærerutdanning.

Universitetet består av syv fakulteter med til sammen 48 institutter. NTNU har 23 000 studenter, og uteksaminerer årlig cirka 3 500 bachelor- og mastergradskandidater. Årlig avlegges cirka 370 doktorgrader (38 prosent kvinner). NTNU har rundt 5 000 årsverk, herav 3 000 i undervisning og forskning (36 prosent kvinner). NTNU har over 100 laboratorier og driver cirka 2 000 forskningsprosjekter. NTNUs to største læresteder (campuser) i Trondheim er på Gløshaugen (med det tidligere NTH) og på Dragvoll.

Fra første januar 2016 vil NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag bli organisert som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Gunnar Bovim har vært rektor siden 2013.

Historie[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: NTNUs historie

NTNUs administrasjon holder til i HovedbygningenGløshaugen, som ble åpnet i 1910.
Fra «gata» på NTNU på Dragvoll.

NTNUs historie[3] kan spores tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som ble opprettet under navnet Det Trondhiemske Selskab i 1760. Både Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket, som begge inngår i dagens NTNU, har sin opprinnelse i 1700-tallets vitenskapsselskap.

Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870. Dette fagmiljøet var medvirkende årsak til at Stortinget i 1900 vedtok å legge en teknisk høgskole til Trondheim.[4] Norges tekniske høgskole (NTH) åpnet i 1910. Med NTH begynte NTNUs historie som utdanningsinstitusjon.

I 1922 ble byens utdanningsmiljø ytterligere utvidet gjennom opprettelsen av Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT), senere Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH). Overgangen fra høgskoleby til universitetsby fulgte da NTH, AVH og Vitenskapsmuseet ble ført sammen til Universitetet i Trondheim (UNIT) i 1968. NTH og AVH kom til å beholde en stor grad av selvstyre gjennom hele UNIT-perioden. Stortingsvedtaket fra 1968 om å integrere de to høgskolene ble aldri fullt ut innfridd. Medisinsk undervisning startet i 1975 ved Avdeling for Medisin (senere Det medisinske fakultet).

NTNU ble dannet 1. januar 1996 da Norges tekniske høgskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim ble slått sammen til ett universitet.[5] Det var store protester mot sammenslåingen fra NTH- og AVH-ansatte og -studenter, som blant annet ønsket et fristilt NTH.[6][7] Sammenslåingen var i tråd med det KUF-oppnevnte Underdal-utvalgets anbefaling fra 1995,[8] som Stortinget i hovedsak sluttet seg til.[9]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

NTNUs nåværende organisering[10] ble etablert i 1998, men har gjennomgått flere endringer i struktur for fakulteter og institutter frem til i dag. NTNUs faglige og organisatoriske grunnlag ble i 1995 utredet av det offentlig oppnevnte Underdal-utvalget. Stortinget behandlet organiseringen i 1996.[11] Underdal-utvalgets innstilling, Stortingets vedtak og NTNUs kollegievedtak av 1998 utgjør fundamentet for NTNUs organisering.

I 2014 fikk de statlige høyere utdanningsinstitusjonene i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å komme med innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.[12] Regjeringen ønsket blant annet færre institusjoner innen sektoren. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte på en konferanse om denne saken: «Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene. Det fører til at mange små institusjoner legger strategier for å konkurrere med hverandre i stedet for å samarbeide.»[13]

Styret ved NTNU vedtok 28. januar 2015 at de ønsket en sammenslåing med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik.[14][15] Det endelige vedtaket om at fusjonen skal gjennomføres fra 1. januar 2016, ble fattet av Kunnskapsdepartementet i juni 2015.[16]

24. november 2015 møttes NTNUs nye styre for første gang. Det var da utvidet med ett styremedlem fra hver av de tre fusjonerende høgskolene, og en ekstern representant utpekt av Kunnskapsdepartementet. Denne representanten er også fra Høgskolen i Ålesund. 2016 blir et overgangsår, og dette styret skal bare sitte frem til 2017. Da blir det nytt valg, og tallet på representanter skal tilbake til elleve.[17]

Underpunktene «Ledelse», «Fakulteter» og «Andre enheter» gjelder situasjon pr. 2015, før ny organisering er innført.

Ledelse[rediger | rediger kilde]

NTNUs organisering er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven. Det øverste organet er styret, som består av 11 medlemmer.[18] Rektor rapporterer til styret og er styrets sekretær. Svein Richard Brandtzæg er styreleder siden 1. januar 2014.[19]

Rektor er daglig leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet. NTNUs rektor er ansatt av styret, ikke valgt.[20] Dette er et resultat av styrets vedtak fra 2003 om å innføre «enhetlig ledelse» ved universitetet.[21]

Rektoratet har tre prorektorer: Prorektor for forskning, prorektor for utdanning og prorektor for nyskaping. Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. I rektoratet inngår også økonomi- og eiendomsdirektør og organisasjonsdirektør. Prorektorer og direktører er ansatt, ikke valgt. De ansettes for en fireårsperiode.[22]

Fakulteter[rediger | rediger kilde]

NTNU består av syv fakulteter og 48 institutter.[23] Virksomheten ved fakultetene ledes av dekaner, og instituttene ledes av instituttledere. Alle dekanene og instituttlederne er nå ansatt, ikke valgt blant det vitenskapelige personalet, slik ordningen var tidligere.[24][25] Nåværende organisering (pr. 2015) av fakultetene er resultat av styrevedtak i 2001, og nåværende organisering av instituttene er resultat av styrevedtak i 2013.

Fakultetene pr. 2014:

Da NTNU ble etablert i 1996, hadde universitetet 11 fakulteter. Dette var langt flere fakulteter enn ved øvrige norske universiteter. Grunnen var at NTHs mange undervisningsenheter ble innlemmet i det nye universitetet.[26][27]

Andre enheter[rediger | rediger kilde]

Vitenskapsmuseet er en egen enhet ved universitetet, direkte underlagt universitetsstyret på samme måte som et fakultet. Museets historie kan føres tilbake til 1767, da Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet. I 1926 ble DKNVS delt i et akademi og et museum, og DKNVS Museet har fra den tid fungert som en egen enhet. Ved etableringen av Universitetet i Trondheim i 1968 ble museet en del av universitetet. Da NTNU ble opprettet, ved omorganiseringen av universitetet i 1996, fikk museet navnet NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Universitetsbiblioteket har røtter tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek fra 1768 og er dermed Norges eldste vitenskapelige bibliotek. Biblioteket har filialer ved de fleste av NTNUs campuser, i alt tolv bibliotek. I tillegg til å tilby lokaler og fysiske samlinger, gir biblioteket kurs og tilgang til elektroniske fulltekstbøker og -tidsskrifter.

Andre enheter som er underlagt NTNUs administrasjon er Artsdatabanken, BIBSYS, Matematikksenteret og RENATEsenteret – Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Studier[rediger | rediger kilde]

Ferdige kandidater fra NTNU i 2013, grovt fordelt på studium. 41 % er innenfor teknologi.
(Grafikk: NTNU, kilde: DBH)

Ifølge universitets- og høyskoleloven skal NTNU, som de øvrige norske universitetene og høgskolene, tilby «høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå».

NTNU skiller seg fra de andre norske universitetene ved at det har en teknologisk/naturvitenskapelig profil, samtidig som det har de tradisjonelle universitetsfagene innen humaniora og samfunnsvitenskap – og andre fagområder.

Universitetet har profesjonsutdanning innen arkitektur, billedkunst, medisin, musikk, psykologi og lærerutdanning.[28]

Studieprogrammene omfatter i tillegg informasjonsteknologi og informatikk, matematikk og naturfag, helse- og sosialfag, idrettsfag, samfunnsfag og psykologi, økonomi og administrasjon, språk og litteratur, mediefag og kommunikasjon, estetiske fag, historie, religion, kultur- og idéfag og pedagogiske fag.

Det legges vekt på samarbeid på tvers av fakulteter og studieprogram.[29]

I 2013 utviklet NTNU et nytt kvalitetssikringssystem for utdanningen ved universitetet. Systemet beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser.[30] Kvalitetssikringssystemet ble våren 2014 godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som kontrollerer kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner.[31]

Eksperter i team[rediger | rediger kilde]

Eksperter i team (EiT) er et emne der studenter fra ulike fagprogrammer samarbeider i et prosjektarbeid. Bakgrunnen for EiT var at Virksomhetskomiteen ved NTH hadde foretatt en undersøkelse blant tidligere studenter (uteksaminert de siste tjue årene); næringslivsledere; fagmiljøene og studentutvalget ved NTH, for å kartlegge hva som burde inngå i en ny, femårig sivilingeniørutdanning. Fra flere hold kom ønsket om tverrfaglig prosjektarbeid. NTNUs tverrfaglige profil gjorde at forholdene lå godt til rette for dette, og i 2001 ble emnet Eksperter i Team opprettet.[32]

Entreprenørskolen[rediger | rediger kilde]

Entreprenørskolen er et toårig masterstudium der studenter med bakgrunn fra ingeniørfag, realfag og samfunnsvitenskapelige fag kan kommersialisere egne forretningsideer. En gruppe studenter med forskjellig bakgrunn jobber sammen for å utvikle ideen.

NTNU Videre[rediger | rediger kilde]

Universitets- og høyskoleloven krever at universitetene tilbyr etter- og videreutdanning innen institusjonens virkeområde.[33] Ved NTNU er dette organisert under enheten NTNU Videre.[34]

Forskning[rediger | rediger kilde]

Forskningsfartøyet FF «Gunnerus»
Grafisk fremstilling av tiltakene under NTNU Toppforskning
Grafikk: NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Forskning foregår som del av den løpende virksomheten ved fakultetene og Vitenskapsmuseet[35]; gjennom forskningsprosjekter, forskningsprogram og ved egne forskningssentre.[36]

Alle fakulteter har flere laboratorier. I alt finnes det over 100 laboratorier ved hele NTNU.[37] De fleste brukes både til forskning og undervisning. FF «Gunnerus» er NTNUs forskningsfartøy.

Satsingsområder[rediger | rediger kilde]

NTNU har fire særlige satsingsområder for forskning i 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse.[38] Satsingsområdene er valgt ut på grunnlag av samfunnsrelevans, faglig kvalitet og potensial for tverrfaglig samarbeid. Satsingsområdene har egne ledere og drives ved vertsfakulteter.

NTNUs tre muliggjørende teknologier i 2011–2020 er bioteknologi, IKT og nanoteknologi.[39] Muliggjørende teknologier er tverrfaglig basert grunnlagsforskning, og bidrar til å utvikle nye næringer, produkter og løsninger innen de fleste samfunnsområder.

Toppforskning[rediger | rediger kilde]

NTNU Toppforskning er en satsing for å utvikle eliteforskere og forskningsmiljøer i internasjonal klasse. Satsingen ble lansert i 2013, og omfatter flere etablerte og nye tiltak. Etablerte tiltak er finansiert eksternt av Norges forskningsråd, EU og private aktører. Nyere tiltak er prioritert og finansiert av NTNUs egne midler.[40]

Stjerneprogrammet er en satsing på unge forskere som har utmerket seg internasjonalt innen flere fagfelt.[41] Ved hjelp av mentorer, opphold i utlandet, penger og talentutvikling gjennom Olympiatoppen, er målet at forskerne skal hevde seg i internasjonal forskning.[42]

NTNU deltar i flere prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020[43] og EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.[44] Flere forskere ved NTNU har mottatt grunnforskningsbevilgning fra Det europeiske forskningsråd (ERC).[45][46]

Med formål internasjonalt samarbeid om forskning, og større andel i EUs forskningsprogrammer, har NTNU åpnet kontor i Brussel, sammen med SINTEF og Universitetet i Bergen[47]»

Noen av forskningssentrene ved NTNU hører inn under Norges forskningsråds senterordninger. NTNU er vertskap for flere av disse.

Norges forskningsråd ordning med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal styrke innovasjon gjennom langsiktig forskning der bedrifter og fremstående forskningsmiljøer samarbeider om forskning og utvikling (FoU).[48] NTNU er pr. 2015 vertskap for seks SFI og partner i ni.[49]

Forskningsrådet peker også ut forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF), og gode økonomiske betingelser for å forske i verdensklasse i ti år.[50] NTNU er pr. 2015 vertskap for fire SFF og partner i tre.[51]

Norges forskningsråds ordning med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal yte forskningsinnsats for å løse utfordringer innen energi og miljø. Sentrene har samfunnsvitenskapelig tilnærming til energipolitiske utfordringer.[52] NTNU er pr. 2015 vertskap for to FME og partner i fem.[53]

NTNU har et Kavli-institutt (Kavli Institute for Systems Neuroscience) som drives sammen med Senter for nevrale nettverk. Edvard Moser leder Kavli-instituttet.

NTNU har to KG Jebsen-sentre innen medisinsk forskning:

 • Cardiac Exercise Research Group (CERG), KG Jebsen Senter for hjertetrening, forsker på effekter fysisk trening har på hjertet, blodårer og skjelettmuskulatur for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.[54] CERG har utviklet kondiskalkulator (VO2 max kalkulator)[55] og makspulskalkulator (HF max kalkulator)[56].
 • KG Jebsen senter for myelomforskning arbeider for å identifisere undergrupper av myelompasienter (pasienter med «beinmargskreft» for å tilby bedre behandling, og studerer kreftceller i mikromiljøet i kroppen.[57]

NTNUs Onsager Fellowship rekrutterer unge, internasjonalt kjente forskere for å styrke universitetets fagmiljø.[58]

Forskningssamarbeid[rediger | rediger kilde]

NTNU er vertskap for ECCSEL, et europeisk forskningssamarbeid og en europeisk laboratorieinfrastruktur innen fangst, transport og lagring av karbondioksid (CO2).[59] Regjeringen bevilget 100 millioner kroner til NTNU og ECCSEL i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014.[60]

NTNU samarbeider med rundt 200 universiteter i verden om forskning og utdanning. Prioriterte områder er EU, USA, Kina og Japan. NTNUs forskningssamarbeid og nettverk internasjonalt er innen energi og petroleum, ressurser og miljø, globalisering, informasjon og kommunikasjonsteknologi, marin og maritim forskning, materialer, medisinsk teknologi og nord-sør.

Tverrfaglige NTNU NanoLab[61] samler forskere innen nanoteknologi/nanovitenskap og leder NorFab – Norwegian Micro- and Nanofabrication Factory[62].

Geminisentrene er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo om å bygge større fagmiljøer på tvers av organisatoriske grenser innen ulike fagområder[63]

Gassteknisk senter er et senter for gassteknisk undervisning, forskning, utvikling og innovasjon som NTNU og SINTEF samarbeider om.[64]

Prosjekt Norge – Norsk senter for prosjektrettet virksomhet[65] er et samlingssted for kompetanseutvikling innen prosjektarbeid som samler næringsliv, forvaltning, forskning, utdanning og organisasjoner. NTNU er førende akademisk partner i Prosjekt Norge.[66]

NTNU har flere samarbeidspartnere innen forskning, utdanning og innovasjon: SINTEF, St. Olavs hospital, NTNU Samfunnsforskning AS, Norsk senter for bygdeforskning, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 1 2 3), Innovasjonssenteret Gløshaugen[67], Matematikksenteret, Nasjonalt senter for realfagrekruttering, NTNU TTO Technology Transfer AS[68], NTNU Discovery[69], Verdi NTNU, Trådløse Trondheim og Olympiatoppen Midt-Norge.

Forskerutdanning[rediger | rediger kilde]

NTNU har omlag 2500 ph.d.-avtaler (doktorgradsavtaler). Forskerutdanningen er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år der kandidaten underviser. Kandidatene bidrar i stor grad til forskningen ved NTNU. Utdanningen er internasjonalt rettet og det er mulig å gjennomføre deler av studiet i utlandet.

Forskerutdanningen foregår også gjennom nasjonale forskerskoler utpekt av Norges forskningsråd.[70] NTNU er ansvarlig for, eller partner i, flere av forskerskolene.[71]

Nyskaping[rediger | rediger kilde]

Innovasjon og gründerhjelp ved NTNU omfatter entreprenørskap i utdanning og forskning, hjelp og startstøtte til studenter og ansatte med å utvikle ideer og skape bedrifter, og tilbud til næringslivet om ekspertise, rekruttering av studenter, samarbeid om forskning, studentoppgaver og doktoravhandlinger, etter- og videreutdanning i bedriften og salg av teknologi og laboratorietjenester.

Kompetansesenteret IPiN Intellectuell Property Institute of Norway[72] arbeider for å sikre immaterielle verdier og intellektuelle rettigheter (IP).[73]

TTO Technology Transfer Office tilrettelegger blant annet for policy, rettigheter og kontrakter.[74]

Mange norske bedrifter[75] springer ut fra NTNUs og SINTEFs forsknings- og innovasjonsmiljø.[76] I nyere tid har blant andre den forsknings- og spillbaserte læringsplattformen Kahoot! gjort suksess.[77]

Som tredje universitet i verden har NTNU inngått samarbeidsavtale med CERN.[78]

Publisering[rediger | rediger kilde]

Universitetene publiserer artikler og andre publikasjoner om forskning beregnet på fagmiljøer ved og utenfor institusjonen. I 2008 bestemte rektor at NTNU skulle ha et institusjonelt arkiv, der dokumentasjon av den vitenskapelige produksjonen ved institusjonen skulle lagres i et fulltekstarkiv. Hensikten er at mest mulig av materialet skal være tilgjengelig både nasjonalt og internasjonalt.[79] NTNU Universitetsbiblioteket har systemansvar for det elektroniske arkivet, DiVA.[80]

NTNU har lansert sin egen publiseringspolitikk for 2014–2020.[81] For å øke åpen publisering (Open Access (OA))[82], har NTNU også opprettet et publiseringsfond.[83] Universitetsbiblioteket har etablert tjenesten NTNU Open Access Journals for forskere og fagmiljøer som ønsker å starte opp fagfellevurderte OA-tidsskrifter.[84] Fra juni 2014 krever Forskningsrådet åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler der forskningen helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet.[85] EUs Horizon 2020-program krever OA for all forskning som finansieres av rammeprogrammet 2014–2020.[86]

Samfunnsoppdraget omfatter også formidling av nyheter til allmennheten om institusjonen og om forskningsprosjekter og forskningsresultater. Nettavisen Universitetsavisa, som ble opprettet i 1991, gir ut nyheter om NTNU. I perioden 1996–vår 2002 ble Universitetsavisa utgitt både i trykt og digital utgave. Fra høsten 2002 publiseres den bare digitalt.

NTNU og SINTEF publiserer forskningsprosjekter og forskningsresultater i det populærvitenskapelige forskningsmagasinet GEMINI. Gemini kom ut som avis 1987–1993 og som trykt magasin og digital magasinutgave i 1993. I mars 2013 ble det digitale magasinet erstattet av daglige nettbaserte nyheter parallelt med det trykte magasinet.[87]

Rangeringer[rediger | rediger kilde]

NTNU er rangert slik på internasjonale rangeringslister:

Rangeringens navn 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Academic Ranking of World Universities[88] 101-150 201-300 201-300 201-200 201-300 201-300 201-302 201-302 203-304 201-300 203-300 302-403 301-400
CWTS Leiden Ranking[89] 303 331 287 240 (2011/2012)
THE World University Rankings[90] 251-275 251-275 251-275 251-275
THE-QS World University Rankings /

QS World University Rankings[91]

246 251 289 266 237 270 328 301
Webometrics[92] 174 133 110 72 116 49/61 54

• = Undersøkelsen ikke utført dette året.

Rektorer[rediger | rediger kilde]

Rektor Gunnar Bovim (2013– )

Siden NTNU ble opprettet har følgende vært rektor:

Nobelprisvinnere[rediger | rediger kilde]

I 2014 gikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin til to NTNU-forskere og deres mentor John Michael O'Keefe ved University College London. Dette er første gang denne prisen er gått til nordmenn. I alt fem nobelprisvinnere har, eller har hatt, tilknytning til NTNU og den tidligere enheten NTH:

Æresdoktorer og alumner[rediger | rediger kilde]

Siden opprettelsen i 1996 er det årlig, bortsett fra i 1999, utnevnt æresdoktorer ved NTNU. Før den tid kunne det, ved UNiT og de tidligere enhetene, gå flere år mellom hver utnevnelse. Den første tildelingen av æresdoktorater skjedde i 1935, etter at det ved kgl.res. 31. mai 1935 ble gitt anledning til å utnevne æresdoktorer ved NTH.[94]

I 2006 ble NTNU Alumni stiftet, primært som møtested og faglig nettverk for tidligere studenter og -ansatte fra NTNU og NTNUs forløpere.[95] Nettverket er nå åpent både for ansatte, studenter og tidligere NTNU-ere. I 2014 var medlemstallet rundt 30 000.

Campuser[rediger | rediger kilde]

Sirklene markerer NTNUs campuser i Trondheim
Grafikk: NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Campusutvikling[rediger | rediger kilde]

NTNUs virksomhet er lokalisert på flere ulike steder i og omkring Trondheim.[96] De to største campusene er Gløshaugen, i hovedsak med ingeniørvitenskap, teknisk/naturvitenskapelige fag og arkitektur – og Dragvoll, i hovedsak med humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.

NTNU har i flere runder vurdert muligheten av å samle disse fagmiljøene på og i nær tilknytning til Gløshaugen, blant annet på grunn av plassmangel på Dragvoll. Kunnskapsdepartementet satte i 2013 i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig lokalisering av NTNU.[97] Parallelt med dette arbeidet igangsatte rektor NTNUs visjonsprosjekt, med mandat å utarbeide visjoner for campusutvikling for hele NTNU i et 50-årsperspektiv.[98] Rapportene fra begge gruppene ble fremlagt i 2014. Begge rapportene anbefalte en tettere samling av campusene, mer eller mindre integrert i byen. Et enstemmig NTNU-styre sluttet seg til anbefalingen i visjonsrapporten. Konseptvalgutredningen er under ekstern kvalitetssikring (KS1). Den endelige beslutningen om en eventuell samling taes av regjeringen og Stortinget etter at KS1 er avsluttet, og var forventet klar høsten 2014.

Det viste seg at det ikke fantes godt nok grunnlag til å anbefale noen av løsningene i Rambølls konseptvalgutredning fra 2014. De eksterne kvalitetssikrerne, Møreforskning AS og konsulentselskapet Metier AS kom våren 2015 med en tilleggsrapport, som inneholdt flere innsigelser mot planene i KVU. NTNUs planlagte fusjon med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik vil dessuten « …påvirke campusplanene i Trondheim i større grad enn det som er behandlet i KVUen, og den videre planleggingen må ta hensyn til dette», heter det i utredningen fra Møreforskning og Metier.[99]

I mars 2015 orienterte rektor styret om at NTNU vil videreføre sitt arbeid med campusutvikling i form av en rekke delprosjekt og aktiviteter i 2015. «Hensikten med dette arbeidet er å motivere til et felles engasjement for campusutvikling ved NTNU, å konkretisere og vise muligheter knyttet til campusutvikling og å vurdere ulike utviklings- og utbyggingsmodeller».[100]

I august 2015 leverte Møreforskning Molde og Metier sin endelige kvalitetssikringsrapport til Kunnskapsdepartementet. De konkluderte med at en samlet campusløsning var mest samfunnsøkonomisk lønnsomt, og mest hensiktsmessig sett i lys av fusjonen med høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik, som fra 2016 også blir NTNU-campuser.[101]

I september 2015 kunngjorde regjeringen at de gikk inn for en samling av NTNUs aktivitet i Trondheim på og omkring Gløshaugen.[102]

I tillegg til de to største campusene, Dragvoll og Gløshaugen, har NTNU pr. 2015 virksomhet på disse stedene i og utenfor Trondheim:

Bygninger[rediger | rediger kilde]

Bygningsmassen ved NTNU omfatter bygninger fra midten av 1800-tallet til bygninger som er ferdigstilt etter 2000.

Noen av NTNUs bygninger

Studentliv[rediger | rediger kilde]

I 2014 initierte studentsamskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim en omfattende undersøkelse for å kartlegge studenters helse og trivsel, SHoT 2014. I undersøkelsen utmerket NTNU seg, sammen med NMBU og HiSF, med spesielt godt studentmiljø.[106] Studentmiljøet omfattet i undersøkelsen studentenes nærmiljø, omgivelsene de lever i og identifiserer seg med.

Det organiserte studentlivet omfatter både sosiale og kulturelle organisasjoner og studentenes deltagelse i utvikling av NTNU.

Studentdemokratiet ved NTNU er organisert med tillitsvalgte i ulike råd og organer. De viktigste er studentrådene, Studenttinget og Velferdstinget.[107]

Studentene har to representanter i NTNUs styre.

Studentersamfundet i Trondhjem, eller Samfundet, ble etablert allerede i 1910. Her organiseres debatt- og festmøter, konserter, teaterforestillinger. Det største kulturarrangementet er UKA, som arrangeres annethvert år. Studentersamfundet har også egen radio- og TV-kanal og er deleier i studentavisen Under Dusken, som ble utgitt første gang i 1914. Avisa utgis annenhver uke gjennom studieåret.

NTNUI er Norges største idrettsforening, med mer enn 12 000 medlemmer.[108] Forgjengeren, Norges Tekniske Høgskoles Idrettsforening (NTHI), ble stiftet allerede i NTHs første år, 1910.

Linjeforeningene ved NTNU er knyttet til de ulike studieretningene. Formålet med foreningene er å tilby et sosialt fellesskap, og i varierende grad også å ha et faglig program, som gjesteforelesninger, kurs og kontakt med bedrifter.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser og fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Totalt antall registrerte studenter i følge Database for statistikk om høgre utdanning DBH
 2. ^ Antall ansatte i forskjellige kategorier i følge Database for statistikk om høgre utdanning DBH
 3. ^ Tidslinje som viser NTNUs historie
 4. ^ Devik (1960) s. 33–40
 5. ^ Rabben, Magne B. (2010) 1996 - NTNU blir etablert
 6. ^ Larsen, Rolf L. (1995) «Studenter føler seg overkjørt». I: Aftenposten, 21. mars 1995
 7. ^ NTB-tekst 16. mars 1995: Teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim
 8. ^ Underdal-utvalgets rapport, NOU 1995:28
 9. ^ St meld nr 24 (1995–96)
 10. ^ NTNUs organisasjonskart
 11. ^ Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling 1996 om NTNUs organisering
 12. ^ Brevet fra KD, med beskrivelse av oppdraget
 13. ^ Rektoratets blogg NTNU
 14. ^ NTNU blir landets største universitet
 15. ^ NTNU-styret vedtok fusjon med de tre høyskolene
 16. ^ Regjeringens omtale av fusjonen, Kgl. res. 19. juni 2015
 17. ^ Meland, Svein Inge (25. november 2015) «Sunnmøringene best ut i nytt NTNU-styre»: I: Adresseavisen, s. 8
 18. ^ §9-3 om styrets sammensetning: «Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Hvis rektor er valgt etter § 10-1, er rektor styrets leder. Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder.»]
 19. ^ KDs informasjon om utnevnelsen
 20. ^ NTNUs informasjon om ansettelsen av Bovim.
 21. ^ Notat om arbeidet med enhetlig ledelse
 22. ^ Protokoll fra møte tirsdag 19. mars 2013. NTNU
 23. ^ pr 2011; jfr ntnu.no/fakulteter
 24. ^ Universitetsavisa. Liste over alle nye, ansatte dekaner (2005)
 25. ^ Universitetsavisa om ansatte instituttledere
 26. ^ Fra Universitetsavisa
 27. ^ Om fakultetene fra 1996: Fakultet for marin teknikk; Fakultet for bygg- og miljøteknikk; Fakultet for maskinteknikk og Fakultet for geofag og petroleumsteknologi inngår siden 2013 i Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk og Fakultet for kjemi og biologi inngår siden 2013 i Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
 28. ^ NTNUs utdanningsområder
 29. ^ kort om samarbeid på tvers av fagmiljø
 30. ^ NTNUs nettsted for kvalitetssikringssystemet
 31. ^ NOKUT-rapporten om NTNUs kvalitetssikringssystem
 32. ^ Brandt og Nordal, s. 442
 33. ^ Universitetsloven § 1-3 i)
 34. ^ NTNU Videres nettsted
 35. ^ Vitenskapsmuseets forskning
 36. ^ NTNUs forskning
 37. ^ NTNUs oversikt over laboratorier
 38. ^ NTNU tematiske satsingsområder
 39. ^ [1]
 40. ^ NTNU Toppforsknings nettsted
 41. ^ Stjerneprogrammet NTNU
 42. ^ NTNU bygger stjernelag, Universitetsavisa 26. mars 2014
 43. ^ EUs rammeprogram Horisont 2020
 44. ^ NTNUs prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020 og 7. rammeprogram
 45. ^ NTNU-forskere som har fått stipend fra ERC
 46. ^ Det europeiske forskningsrådet (ERC)
 47. ^ «NTNU på plass i Brussel», Adresseavisen (23. september 2015)
 48. ^ Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Norges forskningsråd
 49. ^ NTNUs oversikt over SFI
 50. ^ Sentre for fremragende forskning (SFF), Norges forskningsråd
 51. ^ NTNUs oversikt over SFF
 52. ^ Forskningssentre for miljøvennlig energi, Norges forskningsråd
 53. ^ NTNUs oversikt over FME
 54. ^ KG Jebsen senter for hjertetrening, NTNU
 55. ^ Kondiskalkulator, CERG
 56. ^ [2]
 57. ^ KG Jebsen senter for myelomforskning, NTNU
 58. ^ NTNU Onsager Fellowship
 59. ^ ECCSEL – European Carbon dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure
 60. ^ ECCSEL får 100 mill, Universitetsavisa november 2013
 61. ^ NTNU NanoLab
 62. ^ NorFab
 63. ^ NTNUs informasjon om Geminisentrene, med liste over alle
 64. ^ Gassteknisk senter
 65. ^ Prosjekt Norge
 66. ^ Prosjekt Norge – nytt senter for prosjektrettet virksomhet på NTNU
 67. ^ Innovasjonssenteret Gløshaugen
 68. ^ NTNU TTO Technology Transfer AS
 69. ^ NTNU Discovery
 70. ^ Forskningsrådet, nasjonale forskerskoler
 71. ^ Forskerskoler NTNU samarbeider om
 72. ^ IPiN Intellectuell Property Institute of Norway
 73. ^ Næringsliv og politikk IP-rettigheter
 74. ^ TTO Technology Transfer Office
 75. ^ «Så du trodde Gerhardsen bygde landet?» Gemini, 1.juli 2007
 76. ^ Innovasjonsmiljøet ved NTNU og SINTEF
 77. ^ «Læreprogram for mobil vart Årets teknologibragd», Gemini, 4.februar 2014
 78. ^ Prorektor om samarbeidsavtale med CERN
 79. ^ Rektors notat til fakultetene om arkivet
 80. ^ Om DiVA
 81. ^ NTNUs publiseringspolitikk 2014–2020
 82. ^ Åpen publisering/Open accsess]
 83. ^ Gir millionbeløp til åpen publisering, Universitetsavisa 14.03.13
 84. ^ NTNU Open Access Journals]
 85. ^ Forskningsrådet om åpen tilgang, juni 2014]
 86. ^ [Horizon 2020 om Open Access]
 87. ^ Forskningsmagasinet Gemini
 88. ^ Academic Ranking of World Universities
 89. ^ CWTS Leiden Ranking
 90. ^ THE World University Rankings
 91. ^ QS World University Rankings, viderefører THE-QS World University Rankings fra før 2010.
 92. ^ Webometrics Ranking of World Universities
 93. ^ Sølvi WaterlooNormannsen (08. desember 2014). «John O´Keefe blir professor II ved NTNU». 
 94. ^ Devik (1960), s. 151
 95. ^ Ressem, Synnøve (2006) «Nettverk som lønner seg». I: Universitetsavisa, 20. oktober 2006
 96. ^ Interaktivt kart over NTNUs campuser i Trondheim Besøkt 27. november 2013
 97. ^ Konseptvalgutredningen
 98. ^ Visjonsrapportens sammendrag
 99. ^ Normannsen, Sølvi Waterloo (6. mars 2015) «Nå sparkes arbeidet med campusløsning i gang igjen». I Universitetsavisa
 100. ^ «Status for NTNUs arbeid med utvikling av en mer samlet campus i Trondheim» Notat fra rektor til styret
 101. ^ [https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fremtidig-campus-i-trondheim2/id2429666/ Regjeringens omtale av rapporten, og selve rapportteksten.
 102. ^ Oksholen, T. og K. Furberg (8. september 2015) «Regjeringen samler NTNU». I: Universitetsavisa.no
 103. ^ Vitenskapsmuseets informasjon om fjellhagen
 104. ^ PLUs offisielle nettsted
 105. ^ Normannsen, Sølvi W. Flytter fagmiljø til ny campus Moholt. I: Universitetsavisa
 106. ^ SHoT 2014, s. 7
 107. ^ Informasjon om studentråd, Studenttinget og Velferdstinget
 108. ^ Fra NTNUIs nettsted Lest 8. oktober 2014

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • Brandt, Thomas og Ola Nordal (2010) Turbulens og tankekraft, historien om NTNU. Oslo, Pax. ISBN 978-82-530-3348-8
 • Devik, Olaf (1960) N.T.H. femti år. Oslo, Teknisk ukeblad. (e-bok fra bokhylla.no)
 • ER_NTNU, et jubileumsmagasin for alumner (2010) Les i fulltekst
 • Eriksen, Randi Tyse (2013) Publisering ved NTNU 2010–2012 : analyse av vitenskapelig publisering, kunstnerisk virksomhet og formidling Les i fulltekst
 • Hård, Mikael (1997) Teknologi for samfunnet : NTH i en brytningstid 1985-1995. Trondheim, NTNU. Les i fulltekst
 • NOU 1995:28 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Forslag til framtidig faglig organisasjon Les i fulltekst
 • NTNU 2060 : visjoner for campusutvikling Les i fulltekst
 • NTNU Rapport og planer 2013–2014 Les i fulltekst
 • NTNU Årsmelding 2013 Les i fulltekst
 • St meld nr 24 (1995–96) Om organiseringen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Les i fulltekst

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]