Kapitulasjonsavtalen 1940

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Kapitulasjonsavtalen 1940 mellom de tyske og norske overkommandoene ble undertegnet 10. juni 1940 i Trondheim. Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge. Den norske regjeringen flyktet til Storbritannia og fortsatte sin støtte til de alliertes kamp der, i hovedsak ved bidrag fra den norske handelsflåten ved statsrederiet Nortraship.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ga de forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norge. Regjeringen begrunnet behovet for en formell kapitulasjonsavtale med ønsket om å spare Troms og Finnmark for krigsødeleggelser, ettersom disse fylkene var de eneste i Norge som tyskerne ennå ikke hadde erobret. De presiserte samtidig at Norge som stat ville fortsette krigen mot Tyskland, men fra utlandet. Kapitulasjonsavtalen ble inngått og undertegnet i Trondheim av oberstløytnant Ragnvald Roscher Nielsen fra norsk side og oberst Erich Buschenhagen fra tysk side. På samme tid undertegnet oberstløytnant Harald Wrede Holm en kapitulasjonsavtale for 6. divisjon i Narvik, med generalløytnant Eduard Dietl som tyskernes representant. 6. divisjon var på dette stadiet den eneste norske avdelingen som fortsatt var engasjert i kamper mot den tyske invasjonsmakten.

Spørsmålet om hvorvidt Norge ved kapitulasjonen fortsatt var i krig med Tyskland ble likevel gjort til et tema i rettssaken mot Ragnar Skancke i 1947-48 under landssvikoppgjøret. Forsvarersiden prosederte på at kapitulasjonen i 1940 hadde vært total, hvorfor de ikke kunne dømmes for bistand til fienden ettersom Norge ikke lenger var i krig. I denne sammenhengen ble kapitulasjonsavtalen bragt inn som sannhetsbevis. Denne tolkningen av avtalen ble særlig begrunnet med at det i den tyske teksten henvises til «die gesamten norwegischen Streitkräfte» og at dette måtte forstås som «de samlede» stridskreftene (underforstått nasjonen Norges stridskrefter), ikke «samtlige» stridskrefter (som ville vært naturlig å bruke om 6. divisjon, som det henvises til i avtalens første avsnitt). Dette argumentet ble ikke tillagt noen vekt i rettsoppgjøret og ble endelig avvist av Høyesterett i en dom av 6. mars 1948. Den alminnelige oppfatningen dengang og nå, er at den slags detaljstudering av en militær avtale neppe kan ha hatt betydning for den enkeltes valg og handlinger. Debatten omkring avtalen bærer derimot karakter av at den er blitt et eksistensielt spørsmål, og debatten har fortsatt til dags dato.

Fakta som taler mot tolkningen som ble fremsatt fra NS-hold ble gitt av historieprofessor Magne Skodvin i en kronikk i Aftenposten [1] Ytterligere forkortet kan dette framstilles slik:

 • I regjeringskonferanse 3. juni hadde regjeringen vedtatt å flytte sitt sete til Storbritannia sammen med de styrkene det var tilrådelig å bringe med, for å bygge opp nye styrker. Dette ble formelt vedtatt i statsråd 5. juni. (Det er ikke nevnt i Skodvins kronikk, men dette ble også forkynt for det norske folk i en proklamasjon kringkastet 9. juni. Her framgår det klart at kampen skal fortsette.)
 • De norske forhandlerne Ragnvald Roscher Nielsen og Harald Wrede Holm hadde følgende mandat fra general Otto Ruge (nedskrevet av Wrede Holm):
  • 1. Legg ikke skjul på at vi er i deres makt og er under full demobilisering.
  • 2. Skal meddele at Kongen og regjeringen samt marinen og flygevåpenet har forlatt landet og at Norge som stat er og fremdeles vil være i krig med Tyskland, men at general Ruge har fullmakt til å ordne alt som gjelder tyskernes overtagelse av den faktiske makt i Nord-Norge.
 • Ruges instruks ble forelagt tyskerne i Narvik natt til 10. juni, og meddelt den tyske overkommandoen i "Morgenmeldungen":
  • "Soweit bisher zu übersehen, legen die Unterhändler entscheidenden Wert darauf dass trotz der Einstellung der Kämpfe in Norwegen der Krieg fortdauert. Dies wird dadurch unterstrichen, dass die norwegischen See- und Luftstreitkräfte mit den Allierten Norwegen verlassenhaben."
 • Siden krigen mellom Norge og Tyskland altså skulle fortsette, ble det tyske avtaleutkastet forandret fra standardformularet
  • Die norwegischen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft legen die Waffen nieder...
 • til den endelige avtaleteksten
  • "Die gesamten norwegischen Streitkräfte....

Regjeringen hadde altså ikke som intensjon hverken å gå av eller å oppgi kampen. Tyskerne var informert om dette, og det samme var folket, gjennom regjeringens proklamasjon. General Ruge hadde hverken autorisasjon eller konstitusjonell myndighet til å kapitulere på staten Norges vegne. Ruges forhandlere hadde et strengt begrenset mandat, og ingen myndighet til å gå ut over dette.

På den andre siden kan det anføres at ifølge Landkrigsreglementet i Den fjerde Haag-konvensjon er det ikke partenes hensikter, men den faktiske situasjon som er avgjørende for å vurdere om et land er okkupert. Den tyske okkupasjonen av Norge var total. Dette ble også lagt til grunn av Høyesterettsjustitiarius Paal Berg da han i pakt med Landkrigsreglementet opprettet Administrasjonsrådet. Ideen om at okkupasjonen i Norge var partiell, finnes i Erik Solems bøker Kommentar til landssvikanordningen (1945) og Landssvikloven (1947).

Kapitulasjonsavtalen i originaltekst[rediger | rediger kilde]

Norsk tekst[rediger | rediger kilde]

Mellom den tyske overkommando i Norge – representert ved oberst i Generalstaben Buschenhagen – og den norske overkommando – representert ved oberstløytnant i Generalstaben Roscher Nielsen er i dag sluttet følgende avtale: I betraktning av den tapre holdning som den norske 6. divisjon har vist, innrømmes den følgende ærefulle betingelser for å legge ned våpnene:

§1

De samlede norske stridskrefter legger våpnene ned og forplikter seg til ikke å gripe til våpen igjen mot Det tyske Rike eller dets allierte så lenge den nå pågående krig varer.

§2

Den norske overkommando utleverer straks de tyske krigsfanger som er i dens varetekt samt en liste over tyske sårede og fanger som måtte være brakt ut av landet. Den tyske overkommando overtar oppsynet over de tyske og allierte sårede. Sykebehandlingen overtaes av ansvarlige norske institusjoner.

§3

Den norske overkommando sørger for at alle våpen legges ned og overleveres sammen med alle militære transportmidler til -lands og til-sjøs, forråd av ammunisjon, materiell, brenselsstoffer, smøreolje, bilringer og sprengstoffer i ubeskadiget stand. Forråd som ikke kan overleveres skal det gies en fullstendig fortegnelse over, likeledes over alle fartøyer over hundrede tonn. Den tyske overkommando forplikter seg til å frigi de transportmidler som er nødvendig for befolkningens forsyning, og over disse skal der settes opp en fullstendig og utvetydig liste.

§4

Efter utlevering av de tyske krigsfanger, samt våpen og militærutstyr, vil den tyske overkommando tillate offiserer og underoffiserer og menige som ikke er yrkesmilitære å vende tilbake til sine hjemsteder. Yrkesmilitære har valget mellom å gi sitt æresord og ikke mere å kjempe mot Det tyske Rike eller dets allierte i denne krig, eller ærefullt krigsfangenskap. Offiserene får beholde sine personlige våpen.

§5

Den norske overkommando skal straks gi den tyske overkommando en fullstendig fortegnelse over alle utførte kamphindre f.eks. land- og sjøminer, sperringer, forberedte sprengninger, også de som er utført av allierte tropper med skisse over hvor de ligger, samt en skisse over alle sambandsmidler (ledningsnett og radio m.v.). Den norske overkommando skal stille til rådighet for den tyske overkommando i dens område forhåndenværende fartøyer og andre redskaper som trenges til å fjerne kamphindre til-lands og til-sjøs som er nevnt i forrige avsnitt. Den norske overkommando sørger for at flyplassene Bardufoss og Skånland snarest settes i brukbar stand. Den norske overkommando skal videre straks avholde seg fra å bruke de forhåndenværende sambandsmidler til å kommunisere med utlandet, og sørge for at det heller ikke gjennom sivile myndigheter eller privatpersoner finner sted noen radio-, telefon- eller telegraf-korrespondanse med de stater som Det tyske Rike er i krig med. Grenseforbindelsene med Sverige og Finland opprettholdes i det omfang de økonomiske forhold krever det.

§6

På forlangende og mot vederlag stiller den norske overkommando til rådighet for den tyske overkommando sjøtransportmidler under sjøkyndig ledelse i nødvendig omfang for militærtransporter.

§7

Den demobilisering som allerede er innledet av den norske overkommando gjøres også gjeldende for de norske tropper i Finnmark. Bestemmelsen om å legge ned og avlevere våpen og utstyr, osv. gjelder i samme utstrekning for dem. Unntatt er to bataljoner og et batteri ved grensen i Øst-Finnmark. Inntil grensevakten er endelig ordnet skal disse som hittil ha vakten under befaling av fylkesmannen i Finnmark, under navn henholdsvis Grensevaktpolitibataljon og Grensevaktpolitibatteri.

§8

Den norske overkommando gir de ansvarlige myndigheter ordre til å imøtekomme de krav som den tyske krigsmakt måtte stille mht los-, sjømerke- eller fyrvesenet samt mht værvarsling for å beskytte Norge og å sikre skips- og luftfarten.

§9

Denne avtale trer i kraft øyeblikkelig. Den tyske sambandsoffiser ved den norske overkommando har fullmakt til å ordne detaljspørsmål i forbindelse med avtalen. Avtalen er utferdiget i fem tyske og fem norske eksemplarer. I tvisttilfelle legges den tyske tekst til grunn.

Trondheim, den 10. juni 1940

For den tyske overkommando Buschenhagen (sign) Oberst i Generalstabe

For den norske overkommando R.Roscher Nielsen (sign) Oberstløytnant i Generalstaben

Tysk tekst[rediger | rediger kilde]

Zwischen dem deutschen Oberkommando in Norwegen, vertreten durch Herrn Oberst im Generalstabe, Buschenhagen und dem norwegischen Oberkommando, vertreten durch Herrn Oberstløytnant im Generalstabe, R. Roscher Nielsen ist heute nachstehende Abkommen geschlossen worden:

In Anbetracht der tapferen Haltung der norwegischen 6. Division werden ihr für die Niederlegung der Waffen nach stehende ehrenvolle Bedingungen gewährt:

§1.

Die gesamte norwegische Streitkräfte legen die Waffen nieder, und werden sie während der Dauer des gegenwärtigen Krieges nicht wieder gegen das deutsche Reich oder dessen Verbündeten ergreifen.

§2.

Das norwegische Oberkommando übergibt sogleich die in seinem Gewahrsam befindlichen deutsche Kriegsgefangenen sowie eine Liste über etwa abtransportierte Verwundete und Gefangene. Das deutsche Oberkommando übernimmt die Aufsicht über die deutsche und die alliierten Truppen entstammenden Verwundeten. Die ärztliche Betreuung übernehmen die zuständigen norwegischen Stellen.

§3.

Das norwegische Oberkommando veranlasst die Niederlegung und Auslieferung aller vorhandenen Waffen, militärischen Fahrzeuge zu Lande und zu Wasser, der vorhandenen Vorräte und Munition, Geräte, Brennstoffen, Schmierstoffen, Bereifung und Sprengstoffen in unverzehrten Zustand. Bezüglich der vorhandenen Vorräte die nicht übergeben werden können, wird ein vollständiges Verzeichnis übergeben, desgleichen über alle schiffe über 100 Tonns.

§4.

Das deutsche Oberkommando wird nach erfolgter Auslieferung der deutsche Kriegsgefangenen sowie der Waffen und weiterer Gegenstände, die Entlassung der nicht beruflich dienenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften in ihre Heimat bewilligen. Berufssoldaten haben die Wahl zwischen Abgabe ihres Ehrenworts in diesem Kriege nicht wieder gegen das deutsche Reich oder seine Verbündete die Waffen aufzunehmen, oder ehrenvolle Kriegsgefangenschaft. Den Offizieren verbleiben ihre persönlichen Waffen.

§5.

Das norwegische Oberkommando wird dem deutschen Oberkommando umgehend ein vollständiges Verzeichnis aller angelegten Kampfhindernissen, z.B. Land- und Seeminen, Sperren, vorbereiteten Sprengungen einschliesslich der von alliierten Truppen hergestellten, mit Lageskizzen, sowie eine Skizze der sämtlichen vorhandenen Nachrichtenmittel/Draht, Funk u.s.w./übergeben. Das norwegische Oberkommando wird dem deutschen Oberkommando alle erforderlichen in seinem Bereich befindlichen Fahrzeuge und weiteren Raummittel zur Beseitigung der im vorigen Absatz bezeichneten Kampfhindernisse zu Lande und zu Wasser zur Verfügung stellen. Das norwegische Oberkommando wird für die alsbaldige Benutzbarkeit der Flugplätze Bardufoss und Skaanland Sorge tragen.

Das norwegische Oberkommando wird sich zugleich der Benutzung der vorhandenen Nachrichtenmittel zum Verkehr mit dem Ausland enthalten und Vorkehrungen treffen, daß auch durch Zivilbehörden und Privatpersonen kein Funk-, Telefon- und Telegramverkehr mit den gegen das deutsche Reich im Kriege befindlichen Staaten stattfinden. Der Grenzverkehr mit Schweden und Finnland bleiben im wirtschaftlichen Umfang aufrechterhalten.

§6.

Das norwegische Oberkommando wird auf Anforderung dem deutschen Oberkommando Schiffsraum unter seekundiger Führung in dem erforderlichen Ausmaß für Wehrmachtstransporte Vergütung stellen.

§7.

Die bereits vom norwegischen Oberkommando eingeleitete Demobilmachung wird auf die in Finnmark stehenden norwegischen Truppen ausgedehnt, die Bestimmungen die Niederlegung und Ablieferung der Waffen, das Gerät u.s.w. treffen auf die im gleichen Ausmaß zu – Ausgenommen sind zwei Bataillone und eine Batterie an der Ost-Finnmarken und unter der Bezeichnung Grenzschutz-Polizei-Bataillon bzw. Batterie des Grenzschutzes wie bisher.

§8.

Das norwegische Oberkommando wird die zuständigen Behörden anweisen, den Forderungen der deutschen Wehrmacht zum Schutz Norwegens und zur Sicherherstellung der Schiffs- und Luftfahrt in Bezug auf Lotsen, Seezeichen und Leuchtfeuerwesen sowie auf den Wetterdienst zu entsprechen.

§9.

Dieses Abkommen tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zur Regelung vom Einzelheiten seiner Durchführung ist der Verbindungsoffizier der deutschen Wehrmacht beim norwegischem Oberkommando bevollmächtigt. Das Abkommen ist in fünf deutschen und fünf norwegische Ausfertigungen herstellt. Für seine Auslegung ist der deutsche Text massgeblich.

Trondheim den 10. Juni 1940

Für das deutsche Oberkommando Buschenhagen(s) Oberst im Generalstabe

Für das norwegische Oberkommando R. Roscher Nielsen(s) Oberstleutnant im Generalstabe

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kronikk i Aftenposten 27. april 2002

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]