Hopp til innhold

Portal:Forsvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


  rediger Forsvaretportalen
Forsvaret er en samlebetegnelse på Norges forsvarsgrener: Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Forsvaret er organisert som en virksomhet, som innenfor statsforvaltningen omtales som en etat. Forsvarets Militære Organisasjon (FMO) er Forsvarsdepartementets største underliggende etat. Etaten ledes av Forsvarssjefen med ansvar for det militære kommandoapparatet, de militære styrkene og støtten av disse. General Eirik Kristoffersen er forsvarssjef. Forsvarets øverste kommanderende er ifølge grunnloven Kongen, noe som i praksis betyr Kongen i råd med forsvarsministeren og statsministeren.
Luftforsvaret er den grenen av Norges forsvar som leverer luftmakt som hovedprodukt. Hærens flyvevesen ble opprettet i 1912, Marinens flyvevesen i 1916. I 1941 ble de to våpnene underlagt Flyvåpnenes Felleskommando. De to våpen ble 10. november 1944 forenet til en egen forsvarsgren, Luftforsvaret.
Hæren er den største forsvarsgrenen i det norske Forsvaret, og har ansvaret for å produsere kompetanse på det landmilitære feltet. Hæren ble etablert i 1628 og har hovedkvarter på Bardufoss.

I dag har Hæren ca 4300 fast ansatte og 4500 vernepliktige. Norge fikk en moderne hær med stående styrker først i 1628. Christian IV opprettet da det nye norske forsvaret, i forbindelse med flere reformer. Viktige foranledninger var at den norske bondehæren nektet å gå inn i Sverige under Kalmarkrigen, samt trusselen om tysk invasjon av Norge etter at Christian hadde kjempet mot tyske styrker i krigen i 1627.

Heimevernet er en forsvarsgren i det norske Forsvaret som fungerer som en hurtigmobiliseringsstyrke. Heimevernet ble opprettet 6. desember 1946 etter erfaringer fra andre verdenskrig. Styrken ble opprettet etter modell fra Hjemmefronten, med et stort antall soldater spredt over hele landet, som oppbevarer utrustningen sin hjemme. Fram til 2000-tallet hadde de også våpen og ammunisjon hjemme.
Sjøforsvaret er den militære grenen i Norges forsvar som ivaretar de maritime oppgaver i fred, krise og krig i nasjonal og internasjonal sammenheng. Sjøforsvaret har en styrke på omtrent 3700 mann i fredstid og 4500 ved mobilisering. Forsvarsgrenen omfatter avdelingene Kysteskadren og Kystvakten.
Cyberforsvaret heraldisk våpen
Cyberforsvaret heraldisk våpen

Cyberforsvaret er en fellesavdeling i det norske Forsvaret med ansvar for utviklingen av et nettverksbasert forsvar og en effektiv utnyttelse av Forsvarets ressurser innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Organisasjonen har cirka 1200 ansatte fordelt på over 60 faste lokasjoner, hvorav hovedtyngden er plassert på Kolsås og Jørstadmoen. En målsetning er å fremme cyberrommet som fysisk operativt stridsdomene. Cyberforsvaret har ikke ansvar for sivil infrastruktur, men kan yte bistand til aktører som har dette, slik som NorCERT.