Hopp til innhold

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
PKUs logo (utformet av Snedig design)
Anneli Drecker er stipendiat under PKU med prosjektet Den moderne urstemmen.[1]
Bjørn Ole Rasch er leder for prosjektet Music without borders, som inngår i prosjektprogrammet.[2]

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, forkortet PKU, er et nasjonalt program med et overordnet ansvar for å stimulere og fokusere på kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. PKU ledes av et programstyre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.[3] Programmet består av to deler: stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet.

Universitets- og høyskoleloven innførte i 1995 begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid, og sidestiller dette med forskning.[4]

I 2003 ble det nasjonale «Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid» igangsatt, ledet av et programstyre oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

I Stortingsmelding nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning, signaliserte UFD at departementet ville vurdere om det var mulig å utvikle gode indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid. (s. 153). Signalene ble fulgt opp i St.prp.nr.1 (2005–2006).

Høsten 2005 fikk Universitets- og høgskolerådet (UHR) i oppgave av departementet å gjennomføre en studie for å se på om det var mulig og hensiktsmessig å utvikle resultatbaserte indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid. UHR nedsatte en arbeidsgruppe, ledet av professor Harald Jørgensen ved Norges musikkhøgskole.

Begrepet «kunstnerisk utviklingsarbeid» hadde ikke vært definert i noen offisiell sammenheng tidligere, så arbeidsgruppen formulerte en definisjon som grunnlag for sitt arbeid:

«Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet.

Dette er en vid definisjon som også dekker prosesser og produkter i disipliner som arkitektur og design.»[5]

Arbeidsgruppen avga sin innstilling i februar 2007.[6] «Utvalget konkluderer med å ikke anbefale å innføre noen indikator for kunstnerisk utviklingsarbeid i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler på det nåværende tidspunktet. Utvalget anbefaler imidlertid at det utvikles indikatorer for kandidater som har fullført Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid hvis dette programmet utvides, og tildelinger fra nasjonal prosjektstøtte hvis dette er mulig å etablere.»[7]

I statsbudsjettet for 2010 fremmet departementet forslag om å opprette en ny ordning med prosjektmidler for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stortinget sluttet seg til dette, og departementet tildelte oppgaven med å forvalte ordningen til programstyret. Programstyret har dermed fått et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Som en følge av de utvidete oppgavene, meldte departementet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 at virksomheten skiftet navn til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). PKU omfatter Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Stipendiatprogrammet

Programmet startet i 2003, og er en parallell til forskerutdanningene.[8] Det er organisert som de akademiske doktorgradsprogrammene, og skal føre frem til kompetanse som førsteamanuensis. Deltagerne i programmet får arbeide med kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå.

«Institusjoner som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger kan søke Programstyret om å knytte seg til Stipendiatprogrammet. Institusjonene inngår institusjonsavtale med Programstyret. Programstyret disponerer gjennom Stipendiatprogrammet ressurser til opptak av stipendiater som tilsettes ved institusjonene knyttet til programmet, og som deltar i en felles forskerskole driftet av Programstyret.»[9]

Pr. 2016 fører ikke stipendprogrammet frem til noen grad, men Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid anbefaler, etter flere års erfaring med programmet, at det videreutvikles til et doktorgradsprogram, som skal føre frem til en ph.d.-grad.[10]

I 2016 bestemte Kunnskapsdepartementet at det skal opprettes en egen doktorgrad innen kunstnerisk utviklingsarbeid. «Graden kommer i tillegg til den eksisterende doktorgraden, som bygger på vitenskapelig virksomhet, og som følger Salzburg-prinsippene og Principles for Innovative Doctoral Training. Dette betyr at Stipendiatprogrammet videreføres som et gradsgivende ph.d.-program. Departementet vil ha en dialog med UHR, NRKU og PKU om hva graden skal hete, og hvordan den kan etableres».[11]

Prosjektprogrammet

Dette programmet startet i 2010 og skal dele ut midler til kunstnerisk utviklingsarbeid som utføres av ansatte ved høyere kunstutdanningsinstitusjoner.[12]

Programstyret forstår den faglige rammen for fagområdet kunst som hele bredden av kunstneriske uttrykk, og legger til grunn at erfaringsutveksling og innsyn på tvers av enkeltdisipliner vil være med til å fremme forståelsen og utviklingen av målsetningene og rammene for kunstnerisk uviklingsarbeid.

Fra 2014 ble PKU organisert som en nasjonal fellesoppgave, og driften ble lagt til Kunst- og designhøgskolen i Bergen.[13] Statlige midler blir kanalisert til PKU, og tildeles etter nasjonal konkurranse gjennom stipendiat­program­met og prosjektprogrammet.[14]

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

Fra 1. januar 2018 er PKU organisert i et felles organ sammen med Senter for internasjonalisering av utdanning og Norgesuniversitetet. Den nye organisasjonen heter: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, forkortet Diku.[15]

Direktoratet er eid av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for Utanriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata