Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner er en standard som ble vedtatt i 1994 av det daværende «universitetsrådet» (nå Universitets- og høgskolerådet) for klassifisering av vitenskapelig forskning.[1]

Standarden bruker av norske universitetsbiblioteker, åpne institusjonsarkiv og ved rapportering av forskningsstatistikk. Inndelingen er en inndeling av vitenskapsdisipliner, ikke av undervisningsfag. Den er derfor ikke organisert på samme måte som fagene undervises, eller etter hvordan de er organisert administrativt. Standarden bygger på OECD-standarder, men er tilrettelagt for norske forhold, bla. ved at det er mange kategorier innen fiskeriforskning. Dessuten har OECD-standarden ikke noen grupper for fag som tilbyr profesjonsutdanning. For studentrapportering og klassifisering av undervisningsfag benyttes oftest standarden Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Siden hver disiplin kun kan tilhøre én overkategori (hierarkisk inndeling), passer tverrfaglig og mellomfaglig forskning ikke inn i standarden, og "bindestreksfag" må presses inn i en enkelt kategori.

Standardens inndeling[rediger | rediger kilde]

Humaniora (010–199)[rediger | rediger kilde]

01 Humaniora
010 Språkvitenskapelige fag
011 Allmenn språkvitenskap og fonetikk
012 Anvendt språkvitenskap
013 Tegnspråk
018 Nordiske språk
019 Norrøn filologi
020 Engelsk språk
021 Tysk språk
022 Nederlandsk språk
023 Andre germanske språk
024 Fransk språk
025 Italiensk språk
026 Spansk språk
027 Andre romanske språk
028 Russisk språk
029 Andre slaviske språk
030 Finsk-ugriske språk
031 Samisk språk
032 Klassisk filologi
033 Indoeuropeiske språk
034 Østasiatiske språk
035 Semittiske språk
036 Afrikanske språk
037 Stillehavsspråk
039 Andre språkvitenskapelige fag
040 Litteraturvitenskapelige fag
041 Allmenn litteraturvitenskap
042 Nordisk litteratur
043 Engelsk litteratur
044 Tysk litteratur
045 Annen germansk litteratur
046 Fransk litteratur
047 Italiensk litteratur
048 Spansk litteratur
049 Annen romansk litteratur
050 Russisk litteratur
051 Annen slavisk litteratur
052 Finsk litteratur
053 Samisk litteratur
054 Klassisk litteratur
055 Indoeuropeisk litteratur
056 Østasiatisk litteratur
057 Semittisk litteratur
058 Afrikansk litteratur
059 Andre litteraturvitenskapelige fag
60 Kulturvitenskap
061 Nordisk kulturvitenskap
062 Germansk kulturvitenskap
063 Romansk kulturvitenskap
064 Slavisk kulturvitenskap
065 Klassisk kulturvitenskap
066 Indoeuropeisk kulturvitenskap
067 Østasiatisk kulturvitenskap
068 Angloamerikansk kulturvitenskap
069 Annen kulturvitenskap
070 Historie
071 Politisk historie
072 Sosialhistorie
073 Kvinnehistorie
074 Økonomisk historie
075 Kulturhistorie
080 Oldtidens historie
081 Middelalderhistorie
082 Nyere tids historie (før 1800)
083 Moderne historie (etter 1800)
084 Samtidshistorie (etter 1945)
085 Ikke-europeisk/-vestlig historie
089 Annen historie
090 Arkeologi
091 Nordisk arkeologi
092 Klassisk arkeologi
099 Annen arkeologi
100 Folkloristikk, etnologi
101 Folkloristikk
102 Etnologi
110 Musikkvitenskap
111 Musikkhistorie
112 Musikkteori
113 Musikkterapi
114 Musikkpedagogikk
119 Annen musikkvitenskap
120 Kunsthistorie
121 Skulptur
122 Maleri, tegning, grafikk
123 Folkekunst, kunsthåndverk
124 Konservering og restaurering
125 Antikkens kunsthistorie
126 Middelalderkunsthistorie
127 Fra renessanse t.o.m. barokk
128 Nyere tids kunsthistorie
129 Moderne kunsthistorie
130 Ikke-europeisk kunsthistorie
139 Annen kunsthistorie
140 Arkitektur og design
141 Arkitektur- og designhistorie
142 Arkitektur- og designteori
143 Prosjekterings- og formgivningsmetodikk
147 Landskapsarkitektur
150 Teologi og religionsvitenskap
151 Teologi
152 Kristendomskunnskap
153 Religionsvitenskap, religionshistorie
160 Filosofiske fag
161 Filosofi
162 Idéhistorie
163 Logikk
164 Etikk
169 Andre filosofiske fag
170 Film- og teatervitenskap
171 Filmvitenskap
172 Teatervitenskap

Samfunnsvitenskap (210–399)[rediger | rediger kilde]

200 Samfunnsvitenskap
210 Økonomi
212 Samfunnsøkonomi
213 Bedriftsøkonomi
214 Økonometri
220 Sosiologi
230 Urbanisme og fysisk planlegging
231 Planleggingshistorie, -teori og -metodikk
234 Bebyggelses- og reguleringsplanlegging
236 Landskapsplanlegging
237 Urbanisme
238 Romlig, territoriell planlegging
240 Statsvitenskap og organisasjonsteori
241 Sammenlignende politikk
242 Offentlig og privat administrasjon
243 Internasjonal politikk
250 Sosialantropologi
260 Psykologi
261 Biologisk psykologi
262 Klinisk psykologi
263 Sosial- og arbeidspsykologi
264 Personlighetspsykologi
265 Utviklingspsykologi
267 Kognitiv psykologi
268 Organisasjonspsykologi
279 Andre psykologiske fag
280 Pedagogiske fag
281 Allmennpedagogikk
282 Spesialpedagogikk
283 Fagdidaktikk
289 Andre pedagogiske fag
290 Samfunnsgeografi
300 Demografi
310 Medievitenskap og journalistikk
320 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
321 Informasjons- og kommunikasjonssystemer
322 Informasjonspolitikk
323 Kunnskapsgjenfinning og organisering
324 Bibliometri
325 Dokumentasjonsvitenskap
326 Arkivistikk
330 Samfunnsvitenskapelige idrettsfag
331 Integreringsfag
332 Aktivitetslære
333 Idrettspedagogikk og -psykologi
339 Andre idrettsfag
340 Rettsvitenskap
341 Allmenn rettsvitenskap
342 Privatrett
343 Offentlig rett
344 Folkerett
346 Rettsinformatikk
347 Miljørett
348 Fiskerirett
349 Andre rettsvitenskapelige fag
350 Kriminologi
360 Sosialt arbeid
370 Kvinne- og kjønnsstudier

Matematikk og naturvitenskap (410–499)[rediger | rediger kilde]

400 Matematikk og naturvitenskap
410 Matematikk
411 Analyse
412 Statistikk
413 Anvendt matematikk
414 Algebra/algebraisk analyse
415 Topologi/geometri
416 Logikk
417 Forsikringsmatematikk og risikoanalyse
420 Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap
421 Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori
422 Algoritmer og beregnbarhetsteori
423 Kommunikasjon og distribuerte systemer
424 Sikkerhet og sårbarhet
425 Kunnskapsbaserte systemer
426 Systemutvikling og -arbeid
427 Matematisk modellering og numeriske metoder
428 Databaser og multimediasystemer
429 Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse
430 Fysikk
431 Kjerne- og elementærpartikkelfysikk
433 Atomfysikk, molekylfysikk
434 Elektromagnetisme, akustikk, optikk
435 Elektronikk
436 Kondenserte fasers fysikk
437 Rom- og plasmafysikk
438 Astrofysikk, astronomi
440 Kjemi
441 Organisk kjemi
442 Uorganisk kjemi
443 Fysikalsk kjemi
444 Teoretisk kjemi, kvantekjemi
445 Analytisk kjemi
446 Miljøkjemi, naturmiljøkjemi
447 Kjernekjemi
448 Legemiddelkjemi
450 Geofag
451 Faste jords fysikk
452 Oseanografi
453 Meteorologi
454 Hydrologi
455 Naturgeografi
456 Sedimentologi
461 Stratigrafi og paleontologi
462 Mineralogi, petrologi, geokjemi
463 Tektonikk
464 Petroleumsgeologi og -geofysikk
465 Kvartærgeologi, glasiologi
466 Marin geologi
467 Hydrogeologi
468 Geometrikk
469 Andre geofag
470 Basale biofag
471 Cellebiologi
472 Generell mikrobiologi
473 Molekylærbiologi
474 Genetikk og genomikk
475 Bioinformatikk
476 Biokjemi
477 Biofysikk
478 Generell immunologi
480 Zoologiske og botaniske fag
481 Zoologisk anatomi
482 Embryologi
483 Zoofysiologi og komparativ fysiologi
484 Parasittologi
485 Etologi
486 Zoogeografi
487 Systematisk zoologi
488 Økologi
489 Økotoksikologi
491 Planteanatomi
492 Plantefysiologi
493 Systematisk botanikk
495 Vegetasjonshistorie
496 Plantegeografi
497 Marinbiologi
498 Limnologi

Teknologi (510–699)[rediger | rediger kilde]

500 Teknologi
510 Berg- og petroleumsfag
511 Bergteknologi
512 Petroleumsteknologi
513 Geoteknikk
519 Andre berg- og petroleumsfag
520 Materialteknologi
521 Metallurgi
522 Funksjonelle materialer
523 Plast- og komposittmaterialer
525 Bygningsmaterialer
529 Annen materialteknologi
530 Bygningsfag
531 Arkitektur og bygningsteknologi
532 Bygg-, anleggs- og transportteknologi
533 Konstruksjonsteknologi
534 Kart og oppmåling
535 Fysisk planlegging
537 Geoteknologi
538 Hydroteknologi
540 Elektrotekniske fag
541 Elektronikk
542 Elkraft
549 Andre elektrotekniske fag
550 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
551 Datateknologi
552 Telekommunikasjon
553 Teknisk kybernetikk
555 Geografiske informasjonssystemer
559 Annen informasjonsteknologi
560 Kjemisk teknologi
561 Elektrokjemi
562 Kjemisk prosessteknologi
563 Kjemiteknikk
568 Farmasøytisk formulering og teknologi
569 Annen kjemisk teknologi
570 Maskinfag
571 Maskinkonstruksjon og materialteknologi
572 Produksjon og driftsteknologi
573 Maskinteknisk energi- og miljøteknologi
574 Mekaniske og strømningstekniske fag
579 Andre maskinfag
580 Marin teknologi
581 Offshoreteknologi
582 Skipsteknologi
589 Annen marin teknologi
590 Bioteknologi
600 Næringsmiddelteknologi
610 Miljøteknologi
620 Medisinsk teknologi
630 Nanoteknologi
640 Industri- og produktdesign

Medisinske fag (710–899)[rediger | rediger kilde]

700 Medisinske fag
710 Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag
711 Medisinsk molekylærbiologi
714 Medisinsk genetikk
715 Medisinsk mikrobiologi
716 Medisinsk immunologi
717 Anatomi, fysisk antropologi
718 Human og veterinærmedisinsk fysiologi
719 Generell patologi, patologisk anatomi
720 Rettsmedisin, rettsodontologi
721 Patofysiologi
725 Klinisk kjemi
726 Medisinsk biokjemi
728 Farmakologi
730 Toksikologi
736 Biofarmasi
738 Farmakognosi
739 Klinisk farmakologi
750 Klinisk medisinske fag
751 Allmennmedisin
752 Nevrologi
753 Dermatologi og venerologi
754 Oftalmologi
755 Otorhinolaryngologi
756 Gynekologi og obstetrikk
757 Psykiatri, barnepsykiatri
758 Rettspsykiatri
759 Reumatologi
760 Pediatri
761 Tropemedisin
762 Onkologi
763 Radiologi og bildediagnostikk
764 Fysikalsk medisin og rehabilitering
765 Anestesiologi
770 Generell indremedisin
771 Kardiologi
772 Nefrologi, urologi
773 Gasteroenterologi
774 Endokrinologi
775 Hematologi
776 Infeksjonsmedisin
777 Lungesykdommer
778 Geriatri
780 Generell kirurgi
781 Gasteroenterologisk kirurgi
782 Kar- og thoraxkirurgi
783 Traumatologi
784 Ortopedisk kirurgi
785 Plastisk kirurgi
786 Nevrokirurgi
787 Kjevekirurgi
788 Endokrin kirurgi
799 Andre klinisk medisinske fag
800 Helsefag
801 Samfunnsmedisin, sosialmedisin
802 Samfunnsodontologi
803 Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk
804 Forebyggende medisin
805 Medisinsk / odontologisk etikk, atferdsfag, historie
806 Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning
807 Fysioterapi
808 Sykepleievitenskap
809 Yrkesmedisin
810 Bedriftsmedisin
811 Ernæring
812 Samfunnsfarmasi
813 Næringsmiddelhygiene
829 Andre helsefag
830 Klinisk odontologiske fag
831 Konserverende tannpleie
832 Protetikk og bitt funksjon
833 Kjeveortopedi
834 Barnetannpleie og kariesprofylakse
835 Oral medisin
836 Oral radiologi
837 Periodonti
849 Andre kliniske odontologiske fag
850 Idrettsmedisinske fag
851 Treningslære
852 Bevegelseslære
853 Doping/idrettsfarmakologi

Landbruks- og fiskerifag (910–959)[rediger | rediger kilde]

900 Landbruks- og fiskerifag
910 Landbruksfag
911 Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi
912 Husdyravl, oppdrett, forplantning
913 Jordfag
914 Naturressursforvaltning
915 Skogbruk
916 Landbruksteknologi
918 Fôring
919 Andre landbruksfag
920 Fiskerifag
921 Ressursbiologi
922 Akvakultur
923 Fiskehelse
924 Fiskeriteknologi
925 Fangst
929 Andre fiskerifag
950 Klinisk veterinærmedisinske fag
951 Reproduksjon
952 Obstetrikk
953 Kirurgi
954 Indremedisin

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Inndelingen ble opprinnelig publisert som Rapport nr. 3/94 fra Det norske universitetsråd og har blitt revidert flere ganger siden.
Autoritetsdata