Rettsmedisinske vurderinger av Anders Behring Breivik

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Rettsmedisinske vurderinger av Anders Behring Breivik er en oversikt over rettsmedisinske vurderinger av Anders Behring Breivik, foretatt av psykiatere og psykologer før og under rettssaken mot Anders Behring Breivik. Hensikten med disse undersøkelsene var å fastslå om Breivik var strafferettslig tilregnelig, og dermed kunne dømmes til forvaring i et fengsel, eller om han var strafferettslig utilregnelig ifølge straffeloven § 44[a] og skulle dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Det foreligger to motstridende rapporter om Breiviks mentale helse. Den første ble forfattet av rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby,[2][3] overlevert Oslo tingrett den 29. november 2011, og godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) 20. desember 2011.[4][5][6] Rapporten hevdet at Breivik led av paranoid schizofreni og var strafferettslig utilregnelig.[7] Den andre rapporten[2] ble skrevet av psykiater Agnar Aspaas og overlege Terje Tørrissen og levert Oslo tingrett 10. april 2012.[8][9] Den ga diagnosene dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, som tilsa strafferettslig tilregnelighet.[10][11] Den andre rapporten ble ikke godkjent av DRK.[12][13]

Under vitneforklaringen 8. juni 2012 hevdet avdelingsoverlege og professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt at Breivik lider av Aspergers syndrom.[14] Han trakk også frem Tourettes syndrom som mulig diagnose.[15] Barnepsykiater Per Olav Næss, som behandlet Breivik som 4-åring i 1983, mente også at Breivik har Aspergers syndrom.[16] Slike diagnoser ville også tilsi tilregnelighet.

Tiltalen av 5. mars 2012, forkynt for Breivik onsdag den 7. mars 2012,[17][18] la ned påstand om tvungent psykisk helsevern, ettersom bare den første Sørheim/Husby-utredningen forelå på dette tidspunkt. Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpnet for å idømme Breivik forvaring,[19] og tiltalen tok forbehold om å påstå fengsel eller forvaring på et senere tidspunkt.[20] Påtalen den 21. juni 2012 endte med påstand om utilregnelighet, grunnet tvilen som den første rapporten hadde skapt. Subsidiært ble det nedlagt påstand om 21 års forvaring.[21] I dommen den 24. august 2012 ble Breivik funnet tilregnelig av Oslo tingrett, og dømt til 21 års forvaring av en enstemmig rett.[22][23][24] Dommen ble ikke anket av Breivik.[25] Den ble heller ikke anket av aktoratet.[26] Den ble rettskraftig 7. september 2012 kl 24:00.[27]

Den første rapporten høstet kritikk fra psykiatriske fagmiljøer i inn- og utland. Psykologer og psykiatere fra Ila fengsel og forvaringsanstalt og Dikemark sykehus fant ingen tegn til psykose hos Breivik.[28][29] Det gjorde heller ikke flertallet av de rettsmedisinske vitnene under rettssaken.

Saken er unik i norsk rettshistorie. Det har aldri i tidligere straffesaker vært to såpass avvikende rettspsykiatriske vurderinger. Justis- og beredskapsdepartementet varslet 13. april 2012 en omfattende gjennomgang av rettspsykiatrien i kjølvannet av saken.[30] Riksadvokaten tok også til orde for å erstatte Den rettsmedisinske kommisjon med et bredere sammensatt utvalg.[31]

Den første sakkyndige utredningen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Sørheim/Husby-utredningen

Oslo tingrett besluttet den 28. juli 2011 å oppnevne avdelingssjef og psykiater Torgeir Husby og psykiater Synne Sørheim som sakkyndige rettspsykiatere i straffesaken mot Anders Behring Breivik.[6] Oppnevningen ble foretatt i medhold av straffeprosessloven § 165, jf. § 138 flg. og etter begjæring fra Oslo politidistrikt.[6]

Deres rapport på 243 sider[2] ble overlevert retten 29. november 2011. Den gav Breivik diagnosen paranoid schizofreni og hevdet at Breivik var psykotisk på gjernings- og observasjonstidspunktet og dermed strafferettslig utilregnelig. De sakkyndige hadde tolv samtaler på til sammen 35 timer med Breivik.[3][7]

De sakkyndige skrev i rapporten at Breivik har usammenhengende tale, at han er en fare for andre og for seg selv, at han har en livslang lidelse med behov for langvarig behandling med medisinering, og at det vil være vanskelig å behandle ham. De peker på at han mangler empati, og hadde en traumatisk barndom med psykisk sykdom i familien.[32] I skalaen Global Assessment of Functioning (GAF) fikk Breivik karakteren 23 i funksjonsnivå og 2 i symptomnivå. Hos friske mennesker er tallene 100.[33]

De sakkyndige skrev videre at Breivik kan ha alvorlige personlighetsforstyrrelser, men ville ikke stille diagnose for dette før Breivik var behandlet for schizofreni.[32]

Diagnosen paranoid schizofreni[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: paranoid schizofreni

De sakkyndige baserte seg på tiende utgave av diagnosemanualen International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems fra 1994, også kjent som ICD-10. Den norske betegnelsen er Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Manualen definerer vrangforestillinger (paranoia) i F22.0. Paranoid schizofreni defineres i F20.0 som vrangforestillinger som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner.

Diagnosemanualen definerer paranoia eller vrangforestillinger slik i F22.0:

Sitat Lidelse kjennetegnet av utvikling av enten en enkeltstående vrangforestilling eller et sett beslektede vrangforestillinger som vanligvis er vedvarende og noen ganger også livsvarige. Vrangforestillingenes innhold varierer sterkt, men typisk innhold kan være: forfølgelse, grandiositet, erotomani, sjalusi, kverulans, forgiftning, smitte eller sykdom (ikke-bisarre vrangforestillinger). Både klar og vedvarende hørselshallusinose (stemmer), symptomer på schizofreni, som vrangforestillinger om kontroll eller markert følelsesavflatning, eller klare holdepunkter for hjernesykdom er uforenlig med denne diagnosen. Periodiske eller forbigående hørselshallusinasjoner, særlig hos eldre pasienter, utelukker ikke diagnosen hvis de ikke er typisk schizofrenilignende og bare utgjør en liten del av det totale kliniske bildet.[34] Sitat

Paranoid schizofreni er definert i manualen som F20.0:

Sitat Paranoid schizofreni domineres av relativt stabile, vrangforestillinger (ofte paranoide), som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner, særlig for hørsel, og perseptuelle forstyrrelser. Forstyrrelser av affekt (evt i følelseslivet), vilje og tale, og katatone symptomer er enten fraværende eller lite fremtredende.[34] Sitat

Godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)[rediger | rediger kilde]

Utredningen ble vurdert av Den rettsmedisinske kommisjon og godkjent 20. desember 2011.[4][5][6] Møtet ble avholdt fra klokken 11.00 til 16.15 på Gardermoen.[35]

Sju av kommisjonens ni medlemmer vurderte rapporten:[36]

Psykiater Hege Saltnes og spesialist i klinisk psykologi Annika Melinder var inhabile i saken.[36]

Uenigheter i DRK[rediger | rediger kilde]

Den 21. desember 2011 rapporterte flere media at tre av sju kommisjonsmedlemmer – nestlederen Gunnar Johannesen, Jannike Snoek og Agneta Nilsson, var kritiske til konklusjonen om at Breivik var utilregnelig.[37][38][39] Kommisjonens leder Tarjei Rygnestad benektet uenigheten i retten den 12. juni 2012. Han hevdet de spilte «djevelens advokat» under møtet, og bare latet som om de var uenige.[40] I retten 13. juni bekreftet kommisjonsmedlem Karl Heinrik Melle uenigheten. Da møtet startet, viste en håndsopprekning at tre medlemmer fant vesentlige mangler ved rapporten. Tre var enige i rapporten, mens den syvende ikke stemte. Etter møtet var alle enige om å godkjenne rapporten «uten vesentlige merknader».[41]

Rygnestad anklaget NRK for å avlytte kommisjonen under behandlingen av saken. Trafikkdata viste åpen linje i 53 minutter mellom kommisjonens telefon og et telefonnummer som tilhørte NRK.[40] I mars 2012 ble NRK politianmeldt av kommisjonen til Sør-Trøndelag politidistrikt for ulovlig avlytting. Saken ble sendt videre til Romerike politidistrikt,[40] hvor fungerende kriminalsjef, Mona Hertzenberg, bekreftet anmeldelsen overfor Adresseavisen den 12. juni 2012.[35]

Nyhetsredaktør Svein Bjøntegård i NRK avviser å ha bedrevet avlytting. Han hevdet at en journalist ringte Rygnestad, som tok av telefonen. Journalisten oppfattet det som at Rygnestad ventet med å svare, hvoretter vedkommende overhørte en interessant diskusjon.[40] Pressens faglige utvalg uttalte 25. september at det ikke var feil å avlytte samtalene, uten å informere kommisjonen. NRK burde likevel gi DRK muligheten til å kommentere opplysningene umiddelbart, ifølge utvalget.[42]

Tingrettens vurdering[rediger | rediger kilde]

Oslo tingrett vurderte i sin dom at det kunne legges liten vekt på den første sakkyndige rapporten.[43]

Den andre sakkyndige utredningen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Aspaas/Tørrissen-utredningen

Den 8. desember 2011 fremmet to bistandsadvokater krav om en ny psykiatrisk utredning.[44]

Oslo tingrett valgte den 13. januar 2012 å oppnevne psykiater Agnar Aspaas og lege Terje Tørrissen som sakkyndige.[45][46] Oppnevnelsen ble anket av forsvarerne, men anken ble forkastet av Borgarting lagmannsrett den 2. februar[47] og av Høyesterett den 15. februar.[48][49]

Etter begjæring fra de nye sakkyndige besluttet Oslo tingrett den 10. februar at Breivik skulle innlegges til observasjon fordi han ikke ville samarbeide med de nye sakkyndige.[50] Breivik begrunnet sin motstand med at han mente 80% av innholdet i den første rapporten var feil.[51] Etter at anken var avvist valgte Breivik likevel å samarbeide med de nye sakkyndige, dersom samtalene ble tatt opp på bånd. Den sakkyndige observasjonen startet 29. februar 2012.[52] Observasjonsperioden foregikk ved en spesialbygget celle på 60 kvadratmeter inne på Ila fengsel med ansatte fra Dikemark sykehus til stede. Dette var første gang en observasjon etter straffeloven § 167 ble foretatt inne i et fengsel.

Den nye sakkyndigrapporten på 310 sider[2] ble overlevert til Oslo tingrett den 10. april 2012 etter at observasjonsperioden ble avsluttet en uke før fristen.[8] De sakkyndige uttalte at samarbeidet med Breivik hadde vært bra.[9] Rapporten konkluderte med at Breivik ikke led av paranoid schizofreni, og at observanden ikke var «psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på tiden for de påklagede handlinger.» Den erklærer at «observanden har ikke alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede handlinger. Observanden er ikke lettere psykisk utviklingshemmet», og at «observanden var ikke psykotisk på tiden for undersøkelsene».[10] Den konkluderte med at Breivik er strafferettslig tilregnelig,[10] men lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.[11]

Diagnosene dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse[rediger | rediger kilde]

De sakkyndige Aspaas og Tørrissen benyttet seg av diagnosemanualen ICD-10, liksom Husby og Sørheim. I tillegg støttet de seg til versjon 4 av diagnosemanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fra 1994, med en tekstrevisjon fra 2000, også kalt DSM-IV.

ICD-10 definerer dyssosial personlighetsforstyrrelse på følgende måte i F60.2:

Sitat Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved likegyldighet for sosiale forpliktelser og uttalt mangel på forståelse for andres følelser. Det foreligger stor diskrepans mellom atferd og gjeldende sosiale normer. Atferden er ikke særlig påvirkelig av negative erfaringer, herunder straff. Pasienten har lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggresjonsutbrudd, herunder voldshandlinger. Det er en tendens til å bebreide andre, eller til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i konflikt med samfunnet.[34] Sitat

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er ikke spesifikt beskrevet i ICD-10, men omtalt under F60.8 som «Andre spesifikke personlighetsforstyrrelser».[34]

Ikke godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)[rediger | rediger kilde]

Den 23. april ville ikke den rettsmedisinske kommisjon godta denne andre rapporten, uten en tilleggserklæring.[12] Den ønsket å utelukke at Breivik kan ha tilpasset forklaringene til de sakkyndige, ifølge fagdommer Arne Lyng.[53] Kommisjonen savnet også opplysninger om barne- og ungdomsår,[12] og utdypelse av diskrepansen mellom sosial funksjonsevne og følelsesmessige reaksjoner når Breivik konfronteres med sine handlinger.[12]

Tilleggserklæringen ble levert kommisjonen 30. april.[54][55] Den 21. mai svarte kommisjonen at erklæringen «ble tatt til etterretning», og at de sakkyndige ikke har svart tilfredsstillende på bemerkningen, ifølge kommisjonens leder Tarjei Rygnedstad.[13] Kommisjonen underkjente ikke rapporten, men hadde tilleggsspørsmål om atferdsforstyrrelser i barne- og ungdomsår.[13] Den krevde også en bedre begrunnelse for bruk av skjønn i vektlegging av SCID-I (psykose) og SCID-II (personlighetsforstyrrelser),[13] som de ba Aspaas og Tørrissen besvare i sin vitneforklaring.[56]

Vitner[rediger | rediger kilde]

Følgende personer avga rettsmedisinske vitneutsagn i straffesaken mot Breivik:

Utilregnelig[rediger | rediger kilde]

Tilregnelig[rediger | rediger kilde]

To personer som ikke vitnet, støttet konklusjonen om tilregnelighet:

Rettens vurdering i dommen[rediger | rediger kilde]

Dommen mot Anders Behring Breivik den 24. august 2012

Tiltalen av 5. mars 2012, forkynt for Breivik onsdag den 7. mars 2012,[17][18] la ned påstand om tvungent psykisk helsevern, ettersom bare den første Sørheim/Husby-utredningen forelå på dette tidspunkt. Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpnet for å idømme Breivik forvaring,[19] og tiltalen tok forbehold om å påstå fengsel eller forvaring på et senere tidspunkt.[20]

Påtalen den 21. juni 2012 endte med påstand om utilregnelighet, grunnet tvilen som den første rapporten hadde skapt. Dette var i tråd med alminnelig rettspraksis om at tvilen skal komme tiltalte til gode. Subsidiært ble det nedlagt påstand om 21 års forvaring.[21]

I dommen den 24. august 2012 ble Breivik funnet tilregnelig av Oslo tingrett, og dømt til 21 års forvaring av en enstemmig rett.[22][23][24] Dommen ble ikke anket av Breivik.[25] Den ble heller ikke anket av aktoratet.[26] Den ble rettskraftig 7. september 2012 kl 24:00.[27]

Dommen kritiserte Sørheim og Husby for ikke å ta hensyn til Breiviks høyreekstremistiske ideologi. «Denne politiske konteksten er imidlertid fraværende i deres løpende vurderinger av hans symptomer og i deres diagnostiske vurderinger», ifølge dommer Arntzen. «Retten savner en bredere fortolkning av tiltaltes utsagn, særlig i lys av den subkultur han hevder å være en del av» og «rettens vurdering av tiltaltes uttalelser som å være en del av en borgerkrig kan forstås som meningsbærende i en høyreekstremistisk subkultur.» ifølge Arntzen.[63] «Ved vurdering av vrangforestillinger må en se hen til hva som er akseptert i den kultur, subkultur eller lignende som den tiltalte er en del av», het det videre.[63]

Sørheim og Husby ble kritisert for å feiltolke Breiviks uttalelser om at han hevdet å kunne vite hva folk han snakket med tenkte.[63] Han begrunnet dette med sin lange erfaring som selger. Sørheim og Husby tolket dette som vrangforestillinger om telepati,[63] og Den rettsmedisinske kommisjon godtok det som en vrangforestilling. Verken Aspaas og Tørrissen eller rådgiver Randi Rosenqvist tolket lignende utsagn som vrangforestillinger. «Man kunne tatt tiltalte på ordet om hans erfaring som selger og menneskekjenner», konkluderte Arntzen.[63]

Dommen avviste Sørheims og Husbys påstand om Breiviks neologismer (konstruerte nyord). Tørrissen og Aspaas fant tilsvarende ord ved å søke på internett.[63] De er en del av den subkultur han tilhører. Dommen avviste også Sørheims og Husbys påstand om at Breivik snakket usammenhengende og at resonnementene hans var vanskelige å følge.[63]

Retten tolket Breiviks emosjonelle avflating som uttrykk for patologiske personlighetstrekk.[63] Den pekte også på at avflatingen er situasjonsbetinget, og at Breivik framstår mer avflatet i retten enn på bakrommet eller på Ila.[63]

Retten tolket Breiviks tidsbruk på videospillet World of Warcraft som en spilleavhengighet som kan ha vært del av årsaken til at han trakk seg tilbake og bo med sin mor.[63] Selv om sosial omgang på nettet ikke er det samme som sosialisering med venner i det virkelige liv, tok retten hans nettaktiviteter og rolle som en nestleder i World of Warcraft med i vurderingen av hans funksjonsevne.[63]

Retten avviste at Breiviks handlinger skyldtes paranoid schizofreni: «Breivik hadde en utholdenhet og impulskontroll til å gjennomføre de handlingene han ønsket å gjøre. Retten kan ikke se dette i sammenheng med en paranoid schizofrenidiagnose».[63] Og videre: «Han var velkledd, velstelt og betalte mor husleie. Han har også drevet aksjehandel og ble medlem av Frimurerlosjen. I 2007–2008 gjenopptok han noe kontakt med venner. Ingen av vennene har påpekt noe uvanlig ved ham».[63] Retten tolket hans adferdsendringer i 2006 som en del av hans spesielle personlighet, og ikke som en paranoid schizofrenidiagnose.[63]

Retten var bare delvis enige i påstandene om narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Den konkluderte med at han kun har trekk av en slik diagnose.[63]

Uttalelser fra ulike fagmiljøer[rediger | rediger kilde]

Sørheim/Husby-utredningen høstet tidlig massiv kritikk fra psykiatriske fagmiljøer, også utenfor Norges grenser. Kritikken retter seg mot flere forhold:

 • Politisk ekstremisme er ikke psykiatriske vrangforestillinger (F22.0).
 • Breivik mangler hallusinasjoner, som er et kardinalsymptom ved paranoid schizofreni (F20.0).
 • Utrederne har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til alternative diagnoser.
 • De to utrederne har ikke arbeidet uavhengig av hverandre, men utarbeidet rapporten sammen.

Manglende kunnskap om politisk ekstremisme[rediger | rediger kilde]

Mange av Breiviks politiske synspunkter deles som en sosiologisk parallell virkelighet av subkulturer innenfor nasjonalistiske, rasistiske og islamkritiske ekstreme bevegelser. Den 4. juni vitnet professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Uppsala, Mattias Gardell, og forfatter og historiker ved Universitetet i Oslo, Nikolai Brandal. Essensen i vitnemålene var at Breiviks tankegods kjennes igjen fra høyreekstreme miljøer og bevegelser i Europa.[64] Gardell nevnte i denne sammenheng islamofobi, kulturkonservativ nasjonalisme, anitifeminisme, hvit maktideologi og nasjonalromantiske tempelriddertradisjoner.[64] Husby og Sørheim oppfattet ikke at Breivik hadde en høyreekstremistisk politisk ideologi. I retten 15. juni hevdet de at Breivik bare elsket vold og var uten ideologi.[60] Aspaas og Tørrisen oppfattet derimot Breiviks vold som et resultat av hans ekstremistiske ideologi.[62]

Et omdiskutert tema har vært organisasjonen Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS). Breivik hevdet å ha vært til stede ved dens stiftelsesmøte i London den 30. april eller 1. mai 2002. Hans kredittkort viser at han var i London på denne tiden og besøkte en kafe. Under dette angivelige stiftelsesmøtet skal han ha blitt ordinert til «Knights Templar». Organisasjonens eksistens har ikke blitt verifisert, og har blitt ansett som en løgn eller vrangforestilling. Hovedetterforsker ved Oslo Politikammer Kenneth Wilberg sa i retten at politiet mener nettverket er oppdiktet.[65] Etterforsker i Kripos, Vidar Sæther, hevdet i retten 30. mai at Breivik ikke har tilhørt noen slik organisasjon.[66] Lederen av Norwegian Defence League Ronny Alte hevdet i retten 5. juni at flere organisasjoner kalte seg «Knights Templar», men at Breivik har gjort benevnelsen til sin egen.[67]

Utlandet[rediger | rediger kilde]

Den svenske psykiateren Ulf Åsgård er blant annet kjent for å ha innført gjerningsmannsprofilen i svensk psykiatri. Den 29. november 2011 sa han seg veldig overrasket over diagnosen i den første rapporten.[68] Han påpekte at hallusinasjoner er et kardinalsymptom ved paranoid schizofreni (F20.0), og at de sakkyndige rapporterte at Breivik ikke hadde noen hørsels- eller synshallusinasjoner.[68] Ifølge Åsgård er paranoid schizofreni mest vanlig hos middelaldrende mennesker, og utvikles meget sjeldent i 20-årsalderen.[68] Med fravær av hallusinasjoner gjenstår da påstander om vrangforestillinger eller paranoia (F22.0). Åsgård mente Breiviks politiske ekstremisme og grandiose forestillinger om seg selv, ikke er vrangforestillinger, men tegn på en alvorlig personlighetsforstyrrelse.[68] Dette tilsier strafferettslig tilregnelighet, og Åsgård anbefalte fengselsstraff.[68]

Den svenske psykiateren Johan Cullberg, som er gjesteprofessor i psykiatri ved Ersta Sköndal högskola, betegnet 7. desember 2011 rapporten som støtende uprofesjonell og fantasiløs. Han hevdet at ingen av observasjonene i rapporten tydet på psykose. Breivik viste ikke tegn på hallusinasjoner eller mental desorganisering, som er karakteristisk for F.20.0. Fiendtlighet mot innvandrere og Islam, er ikke vrangforestillinger ifølge Cullberg, men særpreg ved religiøse og politiske fanatikere. Ei heller er Breiviks grandiose selvbilde vrangforestillinger, ifølge Cullberg, som hevdet at symptombildet peker mot en narsissistisk eller blandet personlighetsforstyrrelse.[69]

Den danske spesiallegen i psykiatri Henrik Day Poulsen, sa seg 22. desember 2011 «lettere rystet» over diagnosen. Poulsen har vært med på å utarbeide over 100 mentalundersøkelser av kriminelle i Danmark. Han mente kriteriene som Verdens helseorganisasjon krever for å stille diagnosen paranoid schizofreni, ikke var til stede.[70][71]

Observasjoner i Ila fengsel og forvaringsanstalt[rediger | rediger kilde]

Rettspsykiater Randi Rosenqvist og tre psykologer begynte å følge Breiviks helsetilstand i Ila fengsel og forvaringsanstalt tre uker etter 22. juli 2011. Den 3. januar 2012 kom de til den konklusjonen at Breivik ikke var psykotisk.[28] Randi Rosenqvist var medlem av Den rettsmedisinske kommisjon fra 1988 til 2009 og dens leder fra 2003 til 2009. Som rådgiver på Ila fengsel leverte hun en rapport den 18. august 2011, som konkluderte med at Breivik er strafferettslig tilregnelig.[2] I et intervju med Der Spiegel kritiserte hun kollegaer for å se på Breiviks antimuslimske ideologi som vrangforestillinger, mens den venstreekstreme tyske Baader-Meinhof-banden ble sett på som tilregnelige.[72] Rosenqvist vitnet i Oslo tingrett i rettssaken mot Breivik den 12. juni 2012. Der sa hun at Breivik bygger sin misjon på en ideologisk livsløgn, og ikke på en psykotisk oppfatning.[73][74][75]

På oppdrag fra Oslo tingrett ble Breivik observert av et team av helsepersonell i totalt 229 timer ved Ila fengsel fra 29. februar til 21. mars 2012.[29][76] Breivik ble observert fra klokken 08 – til ca. 21.30, med unntak av samtaler med advokater, dusjing og andre private gjøremål. Teamet bestod av 17 helsepersonell, som besto av sykepleiere, hjelpepleiere, en sosionom, samt en klinisk psykolog og en psykiater, som i snitt hadde 21 års erfaring med psykiatrisk arbeid. To av dem – klinisk psykolog Alexander Flaata og sykepleier Bente Gro Ekeberg Sundbye fra Helse Sør-Øst, vitnet i retten 11. juni.[61] Et tredje vitne, sykepleier Thor Egil Holtskog, frafalt grunnet tidsnød.[61] Teamet ble ledet av psykiater og overlege Maria Sigurjonsdottir ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus. Teamet fant ingen tegn til hallusinasjoner, ingen tegn på forvirring og ingen manglende kontroll over emosjonelle reaksjoner. Breivik hadde god korttids- og langtidshukommelse, kunne snakke med flere personer samtidig og holde god konsentrasjon i samtalene. I et oppsummerende møte mente 16 av 17 tilstedeværende at Breivik ikke hadde psykotiske symptomer, vrangforestillinger eller psykose.[29] Sigurjonsdottir vitnet i Oslo tingrett i rettssaken mot Breivik den 11. juni 2012.[29]

Norske fagmiljøer[rediger | rediger kilde]

En ledende norsk ekspert på GAF, seniorforsker Geir Pedersen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, kritiserte den score på GAF som ble gitt Breivik. En score på 2 representerer en vegeterende tilstand, der man ikke kan foreta seg noe som helst, ikke kan redegjøre for seg, og må mates, vaskes og kles på. Dette rimet ikke med Breiviks tilstand.[33]

Den 19. april begynte avdelingsoverlege og professor i psykiatri Ulrik Malt å følge rettssaken med mandat fra bistandsadvokatene.[77] Under vitneforklaringen i retten den 8. juni, sa han at Breivik kan lide av Aspergers syndrom.[14] En annen mulig diagnose han trakk frem var Tourettes syndrom.[15] Også barnepsykiater Per Olav Næss, som behandlet Breivik som 4-åring i 1983, mente at Breivik har Aspergers syndrom.[16] En slik diagnose vil måtte bety at Breivik er tilregnelig.

Professor emeritus i klinisk psykologi Svenn Torgersen og overlege i Psykiatrien i Vestfold Arne Thorvik, mente rapporten manglet begrunnelse for valg av diagnostiske kjennetegn.[78] Torgersen vitnet i rettssaken mot Breivik den 12. juni 2012.[57][79]

Psykiateren Einar Kringlen støttet i januar 2012 den første sakkyndige rapporten. Den 27. april hadde han skiftet mening og ikke sett tegn til psykose hos Breivik etter å ha fulgt ham i retten.[80] Den 11. juni vitnet han i Oslo tingrett i rettssaken mot Breivik. Kringlen avviste diagnosen paranoid shizofreni og støttet flere av konklusjonene i den andre rapporten.[81]

Eirik Johannessen, som er psykologspesialist ved psykiatrisk poliklinikk ved sykehuset i Bærum, og som en dag i uken også jobber ved Ila fengsel, vitnet også i tingretten 11. juni. Han benektet tilstedeværelsen av paranoid schizofreni. Han benektet også at Breivik har Aspergers syndrom, og støttet seg til konklusjonene i den andre rapporten.[82]

Tidligere avdelingsoverlege og psykiatriprofessor Sigmund Karterud ved Universitet i Oslo, som har skrevet flere lærebøker – blant annet i personlighetspsykiatri, uttalte 25. april at det var begått tre store tabber i saken: Diagnosen paranoid schizofren i den første rapporten, at kommisjonen godkjente den første rapporten, og at den ikke godkjente den andre rapporten.[83]

Spesialist i klinisk psykologi, ekspert på schizofreni og førsteamanuensis Anne Kari Torgalsbøen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo betegnet rapportens konklusjon som «veldig forunderlig».[84] Den 29. februar tok hun til orde for nye retningslinjer for sakkyndige, og mente dagens praksis truer rettsikkerheten.[85] Den 8. juni sa hun at en psykotisk person ikke kunne ta regi i retten slik Breivik har gjort.[86] Torgalsbøen uttalte også 8. juni at både rettspsykiaterne Husby og Sørheim, tingretten og Den rettsmedisinske kommisjon er skyldige i unnlatingssynder. Hun mener kommisjonen er preget av samrøre, knebler dissens og lar det gå prestisje i saken.[87]

Den 14. mai 2012 uttalte psykiater Finn Skårderud til NRK at han ikke hadde sett tegn til psykose hos Breivik etter at rettssaken hadde pågått i fire uker.[88]

Søkelys på den rettsmedisinske kommisjon[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Den rettsmedisinske kommisjon

I brev av 6. desember 2011 stilte Oslo tingrett spørsmål ved den rettsmedisinske kommisjonens habilitet.[89][90] Bakgrunnen var et oppslag i Aftenposten samme dag[91] om et vennskap mellom Torgeir Husby og psykiater Karl Heinrik Melle i den rettsmedisinske kommisjonen. Karl Heinrik Melle jobbet under Husby i Trondheim fra april 1989 til 1994, og de to var da omgangsvenner med mye sosial kontakt.[91] Torgeir Husby var rettsoppnevnt sakkyndig i en straffesak i 2009, og endret konklusjon om drapsmannens tilregnelighet etter at Karl Heinrik Melle ble trukket inn i saken.[91] Melle var med på å godkjenne rapporten som Husby og Sørheim forfattet, og var også med på å ikke ville godkjenne den andre rapporten. I svarbrev til Oslo tingrett av 7. desember svarte kommisjonen at Melle er habil.[92][93] Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stilte 24. mai spørsmålstegn ved kommisjonens habilitet.[94]

Samme dag sendte Oslo tingrett brev til den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen fikk frist til 1. juni med å klargjøre om den har funnet vesentlige mangler i den andre rapporten. Retten krevde å vite om rapporten er godkjent eller ikke før de sakkyndige forklarer seg i retten.[95] I brev av 31. mai svarte kommisjonen at rapporten fortsatt ikke var godkjent. Begrunnelsen var den samme som 21. mai: Manglende beskrivelser av adferdsproblemer i barndom og ungdom, og krav om bedre begrunnelse for bruk av skjønn i vektlegging av SCID-I (psykose) og SCID-II (personlighetsforstyrrelser).[96][97][98]

Den 8. juni ble det rapportert om tette bånd mellom Synne Sørheim og de øvrige seks av de sju fagfolkene som godkjente den første rapporten. Alle seks jobbet i kommisjonen mens Synne Sørheim var nestleder og leder av gruppen.[99][100][101] Da Sørheim var nestleder i 2007-2008, bestod psykiatrisk gruppe av psykiater Randi Rosenqvist (leder), psykiater Agneta Nilsson, psykiater Andreas Hamnes, psykiater Gunnar Johannessen, assisterende fylkeslege Odd Herder, overlege Jannike Snoek og professor Kirsten Rasmussen. I tillegg deltok professor Knut Waterloo i gruppens arbeide.[102] I 2009 var professor, dr. med. Tarjei Rygnestad leder for den rettsmedisinske kommisjonen, samtidig som Synne Sørheim ledet psykiatrisk gruppe. Denne bestod av Synne Sørheim, Gunnar Johannessen, Jannike Snoek, Annika Melinder, Kirsten Rasmussen, Knut Waterloo, Andreas Hamnes, Agneta Nilsson og spesialist i psykiatri Hege Saltnes.[103]

Revisjon av rettspsykiatrien[rediger | rediger kilde]

Saken er unik i norsk rettshistorie. Det har aldri i tidligere saker vært to såpass avvikende rettspsykiatriske vurderinger. Den 13. april 2012 vedgikk riksadvokat Tor-Aksel Busch at det var feil å utnevne bare to psykiatrisk sakkyndige i utgangspunktet, og vil insistere på flere sakkyndige dersom en lignende sak inntreffer.[104][105] Uenigheten blant de sakkyndige førte til at det ble rettens oppgave å bedømme tilregneligheten. Knut Arild Hareide, som ledet Stortingets 22. juli-komité, etterlyste 10. april en debatt om rettspsykiatriens rolle.[106] 13. april varslet justisminister Grete Faremo en omfattende gjennomgang av rettspsykiatrien i kjølvannet av saken.[30] 24. mai uttalte tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn at han aldri hadde opplevd en lignende strid mellom psykiatrisk sakkyndige i sin 40 års praksis med strafferett og rettspsykiatri.[31] Riksadvokat Busch tok samtidig til orde for å la et bredt sammensatt utvalg revidere dagens rettsmedisinske kommisjon.[31]

Den 30. desember 2012 varslet Grete Faremo at et tverrfaglig utvalg skal foreslå nye retningslinjer for utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige.[107][108] Utvalget ble oppnevnt 25. januar 2013, og skal avgi sin utredning 14. september 2014.[109][110] Flere grupper enn medisinere og jurister skal delta i utformingen av lovgivningen, deriblant moralfilosofer, teologer, samfunnsvitere, historikere, interesseorganisasjoner og brukergrupper.[107]

En utredning fra Helse- og omsorgsdepartementet konkluderte 22. august 2013 med at rettspsykiatrien lider av å være en privat virksomhet med en tilfeldig tilknytning til de faglige og kliniske miljøene. Den manglet dessuten en fagenhet med ansvaret for rekruttering og fagutvikling.[111] St. Olavs hospitals kompetansesenter på Brøset i Trondheim ble utpekt til å lede et 2-årig pilotprosjekt som skal gi det offentlige en mer sentral rolle i rettspsykiatrien. Senteret får oppgaver knyttet til faglig veiledning, rådgivning, undervisning, registrering av sakkyndige og utforming av mandat.[111]

Debatten om rettspsykiatriens rolle ble forsterket av uenigheter mellom sakkyndige i andre rettssaker. I den såkalte halloween-saken, som ble avsluttet med prosedyrer Oslo tingrett 19. august 2013,[112] var rettspsykiaterne uenige med hverandre og to av dem endret konklusjon underveis.[113] Det springende punktet var også her strafferettslig tilregnelighet iht Straffeloven § 44.[111]

Helsedepartementet vil i løpet av 2013 komme med forslag om endringer av straffeloven som vil gjøre det vanskeligere å bli erklært utilregnelig.

Noter[rediger | rediger kilde]

Type numrering
 1. ^ Straffeloven § 44 var en bestemmelse i den norske straffeloven av 1902 som bestemte at en person ikke kunne straffes dersom han eller hun i gjerningsøyeblikket var utilregnelig. En person som led av psykose eller psykisk utviklingshemming i høy grad slik at de oppfylte vilkårene til straffefrihet kunne derfor ikke idømmes straff. Ved fare for tilbakefall kunne det idømmes tvungent psykisk helsevern.
  Paragrafen gjennomgikk to revisjoner. Etter endringslov av 22. februar 1929 nr. 5 var ordlyden følgende: «En handling er ikke straffbar, når gjerningsmannen ved dens foretagelse var sinnssyk eller bevisstløs.»
  Etter endringslov av 17. januar 1997 nr. 11, i kraft 1. januar 2002, ifølge lov 15. juni 2001 nr. 64, hadde paragrafen følgende ordlyd: «Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad.» Den var nært beslektet med § 45 som sa at selvforskyldt rus ikke utelukker straff, og § 46 som sa at en person under 15 år ikke kan straffes. Straffeloven av 2005 var ennå ikke trådt i kraft under rettssaken.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven), Lovdata. Lest 18. desember 2015.
 2. ^ a b c d e Jarle Brenna, Dennis Ravndal, Fridtjof Nygaard, Gordon Andersen, Marianne Vikås, Morten Hopperstad, Tom Byermoen og Dan Kåre Engebretsen: Les de psykiatriske rapportene om Breivik, VG, 13. januar 2012
 3. ^ a b Andreas Bakke Foss (22.11.2011). «• Vanlig rapport: 30–70 sider. • Behring Breivik-rapport: 230 sider». Aftenposten.no. Besøkt 28.11.2011. 
 4. ^ a b Torgeir P. Krokfjord, Arnhild Aass Kristiansen, Espen Sandli: Den rettsmedisinske kommisjon har konkludert: Breivik er utilregnelig. Godkjenner rapporten til de sakkyndige Husby og Sørheim, Dagbladet, 22. desember 2011
 5. ^ a b Ola Karlsen: Godkjenner Breivik-rapporten Arkivert 11 januar 2012 hos Wayback Machine., ABC Nyheter, 22. desember 2011
 6. ^ a b c d Norges Høyesterett: HR-2012-00338-U, (sak nr. 2012/261), straffesak, anke over kjennelse Arkivert 28 januar 2015 hos Wayback Machine.
 7. ^ a b Gordon Andersen, Jarle Brenna, Dennis Ravndal, Morten Hopperstad og Marianne Vikås (29.11.2011). «Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig». VG.no. Besøkt 29.11.2011. 
 8. ^ a b Avslutter Breivik-observasjon én uke før fristen, VG, 19. mars 2012
 9. ^ a b - Har vært et godt samarbeid med Breivik, VG, 10. april 2012
 10. ^ a b c Sakkyndige konkluderer med at Anders Behring Breivik er tilregnelig, Aftenposten, 10. april 2012
 11. ^ a b NTB: Rapporten: Breivik er selvopptatt og dyssosial, VG, 10. april 2012
 12. ^ a b c d Den rettsmedisinske kommisjon: Svar på rettspsykiatrisk erklæring, DRK ref 2012-0148, Oslo tingretts ref 11-188627MED-OTIR/05, 23. april 2012
 13. ^ a b c d Den rettsmedisinske kommisjon: Svar på den rettsmedisinske tilleggserklæring[død lenke], DRK ref 012-0193, Oslo tingretts ref 11-188627MED-OTIR/05, 21. mai 2012
 14. ^ a b c Klaus Børringbo, Arild Færaas:22. juli-rettssaken fredag 8. juni Vi rapporterer direkte fra tinghuset og sal 250 gjennom rettsdagen., Aftenposten, fredag 8. juni 2012
 15. ^ a b Hans O. Torgersen: Professor i retten: Som å være i psykologisk fengsel, Aftenposten, 8. juni 2012
 16. ^ a b c NTB: Breiviks barnepsykiater mener han har Aspergers, Aftenposten, 8. juni 2012
 17. ^ a b «Tiltale» (PDF). NRK. 7. mars 2012. 
 18. ^ a b «Her er tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik». VG. 7. mars 2012. 
 19. ^ a b Eva-Therese Grøttum, Marianne Vikås, Mads A. Andersen og Eric Brekstad Utheim (07.03.2012). «Nå er Breivik tiltalt i terrorsaken». VG. Besøkt 07.03.2012. 
 20. ^ a b «Breivik tiltalt for terrorhandlinger og overlagt drap». VG. 7. mars 2012. 
 21. ^ a b Mener Breivik er utilregnelig, Aftenposten, 21. juni 2012
 22. ^ a b Henning Carr Ekroll, Marie Melgård: Enstemmig rett mener Behring Breivik er tilregnelig, Aftenposten, 24. august 2012
 23. ^ a b Cato Husabø Fossen, Jonas F. Christoffersen: Breivik er tilregnelig, TV2 Nyhetene, 24. august 2012
 24. ^ a b Her er hele dommen mot Anders Behring Breivik, Aftenposten, 24. august 2012
 25. ^ a b Helge Carlsen: – Jeg kan ikke anke fordi jeg ikke anerkjenner retten, NRK, 24. august 2012
 26. ^ a b Påtalemyndigheten: – Vi kan ha tatt feil, NRK, 24. august 2012
 27. ^ a b Andreas Bakke Foss: Anders Behring Breivik står fast på at han ikke anker dommen, Aftenposten, fredag 7. september 2012
 28. ^ a b Bjørn Carlsen (03.01.2012). «Ny rapport om Breivik: – Er ikke psykotisk». TV 2. Besøkt 03.01.2012. 
 29. ^ a b c d Klaus Børringbo: 16 av 17 i observasjonsteamet mente Breivik ikke hadde psykotiske symptomer, Nyhetene24, 11. juni 2012
 30. ^ a b NTB: – Rapport om rettspsykiatrien støvet ned i 11 år, Aftenposten, 14. april 2012
 31. ^ a b c Morten Hopperstad, Eric Brekstad Utheim og Marianne Vikås: Rieber-Mohn: - Aldri opplevd dette før, VG, 24. mai 2012
 32. ^ a b http://www.nationen.no/2011/11/29/nyheter/anders_behring_breivik/terror/tilregnelighet/7081179/
 33. ^ a b Breivik fikk bunnkarakter i rapporten: – Jeg har aldri gitt så lav verdi som dette, TV 2 Nyhetene, 3. desember 2011
 34. ^ a b c d Helsedirektoratet: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer Arkivert 18 oktober 2008 hos Wayback Machine., Elektronisk søkeverktøy ICD-10 versjon 1 for 2012 Tjenesten utvikles og driftes av Helsedirektoratet Med tillatelse fra WHO
 35. ^ a b Camilla Kilnes, Marit Ytterland Nygård, Heidi Kultorp, Sæba Bajoghli, Pål Solberg, Svein Inge Meland, Harry Tiller, Jonas Alsaker Vikan: - NRK hadde åpen linje til lukket møte, Adresseavisen, 12. juni 2012
 36. ^ a b Jonas Sverrisson Rasch: To av ni spesialister erklært inhabile, Dagbladet, 29. november 2011
 37. ^ Kommisjonsmedlemmer kritiske til rapporten om Breivik, TV 2 Nyhetene, 21. desember 2011
 38. ^ Jonas Sætre, Annemarte Moland: Psykiaterne i full splid om Breiviks helsetilstand. Minst tre av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon mener rapporten om Anders Behring Breivik ikke holder mål., NRK, 21. desember 2011
 39. ^ Øyvind Bye Skille, Annemarte Moland, Peter Svaar: Disse uenighetene kom ikke med i kommisjonsuttalelsen, NRK, 22. desember 2012
 40. ^ a b c d Camilla Wernersen, Øyvind Bye, Gunn Evy Auestad, Vilde Helljesen, Jarle Roheim Håkonsen: – En av oss hadde rollen som «djevelens advokat», NRK, 12. juni 2012
 41. ^ Marie Melgård, Hans O. Torgersen: Kommisjonsleder grillet i 5 timer, Aftenposten, 13. juni 2012
 42. ^ Tone Staude: NRK felt i Pressens faglige utvalg, NRK, 25. september 2012
 43. ^ Dommeren plukket rapporten deres fra hverandre, punkt for punkt, Aftenposten, 24. august 2012
 44. ^ Bistandsadvokater vil ha ny Breivik-rapport, TV 2 Nyhetene, 8. desember 2011
 45. ^ Disse skal vurdere Breivik på nytt, VG, 13. januar 2012
 46. ^ Disse to har vurdert Breiviks psyke, Dagbladet, 10. april 2012
 47. ^ Vibeke Buan, Andreas Bakke Foss: Behring Breiviks anke om nye sakkyndige forkastet, Aftenposten, 2. februar 2012
 48. ^ Andreas Bakke Foss, Lars Martin Gimse: Behring Breivik anker til Høyesterett, Aftenposten, 3. februar 2012
 49. ^ Vibeke Buan, Martin Skjæraasen: Breivik-anken avvist av Høyesterett, Aftenposten, 15. februar 2012
 50. ^ Breivik tvinges til psykiatrisk observasjon, VG, 10. februar 2012
 51. ^ Gordon Andersen, Jarle Brenna, Morten Hopperstad, Dennis Ravndal og Marianne Vikås: Breivik mener 80 prosent av samtalene er bløff, VG, 16. desember 2011
 52. ^ Nå har psykiaterne startet observasjonen av Breivik, VG, 29. februar 2012
 53. ^ Olav Haugan: Den rettsmedisinske kommisjon ber om tilleggserklæring, 23. april 2012
 54. ^ Marte Svarva: Psykiaterne ferdig med tilleggserklæring, P4, 30. april 2012
 55. ^ Martin Herman Wiedswang Zondag og Merete Jansen: Ferdig med tilleggserklæring om Breivik[død lenke], NRK, 30. april 2012
 56. ^ Sindre Granly Meldalen, Espen Sandli og Frode Hansen: - Den første rapporten står sterkere, TV 2, 22. mai 2012
 57. ^ a b c d Magnus Aamo Holte, Erlend Langeland Haugen: Følg rettssaken direkte. Vi følger 22.juli-rettssaken direkte fra Oslo tingrett., Aftenposten, 12. juni 2012
 58. ^ Magnus Aamo Holte, Erlend Langeland Haugen: Følg 22. juli-rettssaken direkte. Følg fortløpende oppdateringer fra retten., Aftenposten, 13. juni 2012
 59. ^ a b Magnus Aamo Holte, Erlend Langeland Haugen: Følg 22. juli-rettssaken direkte. Følg fortløpende oppdateringer fra retten., Aftenposten, 14. juni 2012
 60. ^ a b c Magnus Aamo Holte, Erlend Langeland Haugen: Følg 22. juli-rettssaken direkte. Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim vitner., Aftenposten, 15. juni 2012
 61. ^ a b c d e f g h i Magnus Aamo Holte, Erlend Langeland Haugen: Følg rettssaken direkte. Vi følger 22.juli-rettssaken direkte fra Oslo tingrett., Aftenposten, 11. juni 2012
 62. ^ a b c Marit Ytterland Nygård, Christer S. Johnsen: Følg 22. juli-rettssaken direkte. Følg fortløpende oppdateringer fra retten., Aftenposten, 18. juni 2012
 63. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Helge Carlsen, Siv Sandvik, Øyvind Bye Skille, Anders Brekke, Camilla Wernersen, Gunn Evy Auestad: Derfor mener dommerne at Breivik er tilregnelig, NRK, 24. august 2012
 64. ^ a b Klaus Børringbo, Marie Melgård: 22. juli-rettssaken mandag 4. juni. Vi rapporterer direkte fra tinghuset og sal 250 gjennom rettsdagen., Aftenposten, mandag 4. juni 2012
 65. ^ Øyvind Bye Skille, Marit Kolberg, Gunn Evy Auestad, Camilla Wernersen, Siv Sandvik: Undersøker ikke rundt 7000 epostadresser, NRK, 30. mai 2012
 66. ^ Øyvind Bye Skille, Marit Kolberg, Gunn Evy Auestad, Camilla Wernersen, Siv Sandvik: – Hvorfor skulle Knights Templar velge Breivik?, NRK, 30. mai 2012
 67. ^ Dennis Ravndal, Morten Hopperstad, Eva-Therese Grøttum og Eric Brekstad Utheim: Tidligere Norwegian Defence League-leder: - Flere versjoner av Knights Templar, VG, 5. juni 2012
 68. ^ a b c d e Tor Arne Andreassen: Schizofreni-diagnose overrasker kjent svensk psykiater, Aftenposten, 29. november 2011
 69. ^ Terrordåden i Oslo och på Utøya ”Breivik är tillräckligt frisk för att straffas”, DN.se, 7. desember 2011
 70. ^ Dansk psykiater er rystet over Breivik-rapporten, TV 2 Nyhetene, 22. desember 2011
 71. ^ Jeppe Lykke Hansen: Dansk psykiater: Breivik er ikke skizofren, Dansk TV2, 22. desember 2011
 72. ^ Psykiatri-nestor kritisk til Breivik-diagnose, TV 2 Nyhetene, 26. desember 2011
 73. ^ Jarle Brenna, Morten Hopperstad, Marianne Vikås og Dennis Ravndal: Rosenqvist: - Breivik har oppført seg eksemplarisk. Sammenliknet forvaringsavdelingen med barnehagen, VG, 12. juni 2012
 74. ^ NTB: Rosenqvist: - Breivik bygger sin misjon på en livsløgn, Nettavisen, 12. juni 2012
 75. ^ Randi Rosenqvist: Breivik lider ikke av schizofreni, NRK, 12. juni 2012
 76. ^ Aftenposten redaksjon: Slik vurderte hun terroristen etter 229 timers observasjon, Nyhetene24, 24. mai 2012
 77. ^ Ane Rostad Stokholm: Henter inn enda en psykiater i Breivik-saken, TV 2 Nyhetene, 19. april 2012
 78. ^ Eksperter kritiske til grunnlag for Breivik-diagnose, TV 2 Nyhetene, 5. desember 2011
 79. ^ Psykologprofessor: - Det er «pang!», så er det en diagnose, Nyhetene24, 12. juni 2012
 80. ^ NTB: Psykiatriprofessor skiftet mening om Breivik, TV-2, 27. april 2012
 81. ^ Klaus Børringbo: - Ondskap er ikke alltid en sykdom, Nyhetene24, 11. juni 2012
 82. ^ Klaus Børringbo: - Ideologien til Breivik kan ikke behandles, Nyhetene24, 11. juni 2012
 83. ^ Jorunn Stølan og Jonas Tjersland: Psykiatriprofessor: Det er gjort tre store tabber i saken, VG, 25. april 2012
 84. ^ Schizofreniekspert: – En besynderlig konklusjon, TV 2 Nyhetene, 22. desember 2011
 85. ^ Ingunn Andersen, Ida Dahl Nilssen, Eva Marie Strand, Annemarte Moland: Krever sakkyndigrevolusjon etter Breivik-saken Psykologspesialist Anne-Kari Torgalsbøen ønsker nye retningslinjer for hvordan sakkyndige skal jobbe. Hun mener dagens praksis truer rettssikkerheten., NRK, 29. februar 2012
 86. ^ Psykiatrispesialist svarte leserne: «En psykotisk person ville ikke ha kunnet tatt regi i retten som Breivik har gjort», NRK, 8. juni 2012
 87. ^ Gunn Evy Auestad: – Ukultur, samrøre og feilslutningar, NRK, 8. juni 2012
 88. ^ Martin Herman Wiedswang Zondag: Psykiater: – Breivik viser ikke tegn til psykose, NRK, 14. mai 2012
 89. ^ Oslo tingrett: Oslo politidistrikt - Anders Behring Breivik[død lenke], Brev til den rettsmedisinske kommisjon, 11-120995ENE- OTIR/08, 6. desember 2011
 90. ^ Espen Sandli,Sindre Granly Meldalen, Hans-Martin Thømt Ruud, Torgeir P. Krokfjord: Oslo tingrett sjekker hvor gode kompiser de er, Dagbladet, 6. desember 2011
 91. ^ a b c Andreas Bakke Foss, Wenche Fuglehaug, Tine Dommerud, Kjetil Østli: « ...en av mine nærmeste venner», Aftenposten, 6. desember 2011
 92. ^ Espen Sandli, Hans-Martin Thømt Ruud, Sindre Granly Meldalen, Line Brustad: - Melle er habil, Dagbladet, 7. desember 2011
 93. ^ Øyvind Bye Skille, Annemarte Moland, Ingunn Andersen: Mener selv leder av Breivik-kommisjon er habil. Den rettsmediniske kommisjon mener selv at Karl Heinrik Melle som leder gjennomgangen av Breivik-rapporten er habil. Nå må tingretten selv avgjøre spørsmålet., NRK, 7. desember 2011
 94. ^ Dennis Ravndal, Eric Brekstad Utheim, Gordon Andersen, Morten Hopperstad, Alf Bjarne Johnsen, Jorunn Stølan og Eva-Therese Grøttum: [1], VG, 24. mai 2011
 95. ^ Arnhild Aass Kristiansen, Espen Sandli: Dommer ber kommisjonen svare for seg, Dagbladet, 24. mai 2012
 96. ^ Anders Holth Johansen, Frode Hansen, Håkon Eikesdal: Kommisjonen: - Må til Breiviks barndom for å finne svar, Dagbladet, 1. juni 2012
 97. ^ Helle Skjervold, Andreas Bakke Foss, Arild Færaas: Kommisjonen mener Breivik-rapporten har to vesentlige mangler, Aftenposten, 1. juni 2012
 98. ^ Den rettsmedisinske kommisjon: Klargjøring om vesentlige mangler i de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrisens skriftlige erklæringer, ref 11-188627MED-OTIR/05, 31. mai 2012
 99. ^ NRK: Tette band bland sakkunnige, NRK Tekst-TV, side 106, 8. juni 2012
 100. ^ Sindre Granly Meldalen, Merete Landsend, Arnhild Aass Kristiansen: Godkjente rapporten til sin tidligere leder, Dagbladet, 8. juni 2012
 101. ^ Peder Ottosen, Håkon Eikesdal, Sindre Granly Meldalen, Merete Landsend, Torgeir P. Krokfjord: Vil ta opp mulige sakkyndig-vennskap i retten, Dagbladet, 8. juni 2012
 102. ^ Årsmelding for Den rettsmedisinske kommisjon 2007-2008[død lenke], sivilrett.no
 103. ^ Den rettsmedisinske kommisjon Årsrapport 2009[død lenke], sivilrett-no
 104. ^ Riksadvokaten tar selvkritikk i Breivik-arbeidet, TV 2 Nyhetene, 13. april 2012
 105. ^ Randi Johannessen, Kaja Korsvold: Riksadvokaten vil insistere på flere sakkyndige dersom en lignende sak inntreffer, Aftenposten, 14. april 2012
 106. ^ Hareide: – Viser kompleksiteten i rettspsykiatrien[død lenke], Folkebladet, 10. april 2012
 107. ^ a b Robert Gjerde: Vil ikke at psykotiske lovbrytere automatisk slipper straff, Aftenposten, 30. desember 2012
 108. ^ Utval om utilreknelege og rettspsykiatrisk sakkunnige, Justis- og beredskapsdepartementet, Pressemelding Nr. 150 –2012, 30. desember 2012
 109. ^ Utvalg om utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige. Utvalg som skal avgi sin utredning innen 14. september 2014, Justis- og beredskapsdepartementet, 25. januar 2013.
 110. ^ Utvalg om utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige, Justis- og beredskapsdepartementet, Pressemelding Nr. 10 –2013, 25. januar 2013
 111. ^ a b c NTB: Myndighetene tar sterkere kontroll på rettspsykiatrien, Aftenbladet, 22. august 2013
 112. ^ NTB-Fredrik Ljone Holst: Aktor vil ha 16 års fengsel for halloween-drapet, Nettavisen, 19. august 2013
 113. ^ NTB: Uenige til det siste i halloween-saken, ABC Nyheter, 19. august 2013