Stortingets 22. juli-komité

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortinget opprettet en særskilt komité etter terrorangrepene 22. juli 2011. (Illustrasjonen viser et stortingsmøte i 1905)

Stortingets 22. juli-komité (offisielt navn: Stortingets særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli) var en særskilt komité i Stortinget. Komiteen ble nedsatt for å behandle en redegjørelse fra daværende justisminister Knut Storberget og forsvarsminister Grete Faremo i Stortingets møte 10. november 2011 om terrorangrepene i Norge 2011.

Komiteen ble nedsatt i henhold til § 14 i Stortingets forretningsorden og hadde 17 medlemmer, fra alle stortingspartiene.

Komiteen avga sin innstilling 1. mars 2012.[1]

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Knut Arild Hareide (KrF) var komiteens leder
Jan Bøhler (Ap) var komiteens første nestleder
Anders Anundsen (Frp) var komiteens andre nestleder
Verv Navn Parti
Leder Knut Arild Hareide KrF
Første nestleder Jan Bøhler Ap
Andre nestleder Anders Anundsen Frp
Medlem Hans Frode Kielland Asmyhr Frp
Medlem Akhtar Chaudhry SV
Medlem André Oktay Dahl H
Medlem Jan Arild Ellingsen Frp
Medlem Trine Skei Grande V
Medlem Tore Hagebakken Ap
Medlem Sigvald Oppebøen Hansen Ap
Medlem Jenny Klinge Sp
Medlem Martin Kolberg Ap
Medlem Anna Ljunggren Ap
Medlem Åse Michaelsen Frp
Medlem Tove-Lise Torve Ap
Medlem Anders B. Werp H
Medlem Anne Tingelstad Wøien Sp

Komiteens konklusjoner[rediger | rediger kilde]

Komiteen rådet Stortinget til å fatte følgende vedtak:

 1. Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen.
 2. Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT-samarbeid med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og samfunnsberedskapen.
 3. Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en videreutviklet og forsterket overordnet plan for å forebygge og håndtere mulige terrorangrep i Norge.
 4. Stortinget ber regjeringen iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å forbedre informasjonen til pårørende i en krisesituasjon.
 5. Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene fra ordningen med fast kontakt for ofre og pårørende i forbindelse med en krise og vurdere om den skal utvides til å bli en generell ordning for kommunene.
 6. Stortinget viser til regjeringens gjennomgang av bistandsinstruksen og legger til grunn at samhandlingen mellom politi og forsvar videreutvikles og forsterkes.
 7. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å bevisstgjøre politiledere om viktigheten av å raskt be om bistand fra Forsvaret eller andre ved større hendelser.
 8. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre bedre informasjonsutveksling mellom politidistriktene ved store hendelser.
 9. Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.
 10. Stortinget viser til at regjeringen har varslet en ekstern gjennomgang av PST og ber om at regjeringen i den forbindelse legger vekt på kompetanse- og ressurssituasjonen for å sikre at PST har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til blant annet å overvåke ulike miljøer i et bredt forebyggende perspektiv.
 11. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med resultatreformen foreta en vurdering av hvilken politidekning som må forutsettes for at ulike krav om responstid skal kunne realiseres.
 12. Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens system med varsling til landets politidistrikter ved riksalarm og særlig vurdere innføring av et mer moderne alarmsystem som kan varsle flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene ved politidistriktene.
 13. Stortinget ber regjeringen komme med en plan, samt økte bevilgninger i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 for å sørge for at den militære helikopterberedskapen på Rygge videreføres.
 14. Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjene for «skyting pågår», samt gjennomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til ansatte i politiets operative avdelinger for å sikre at disse er i stand til å håndtere situasjoner hvor sivile angripes med våpenmakt.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata