Hopp til innhold

Liste over land etter BNP per innbygger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Liste over verdens land etter bruttonasjonalprodukt per innbygger ifølge IMF-data

Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet. Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter andre verdenskrig, og Verdensbanken data for 1960 gjengir tall fra nasjonale kilder. Det første forsøket på å beregne alle lands BNP per innbygger gjorde Verdensbanken i 1966, for året 1964[1] For de minst utviklede landene som ikke satte opp egne nasjonalregnskap, måtte Verdensbanken anslå verdiskapingen.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger gir en indikasjon av produktiviteten (produksjon per sysselsatt) og inntektsnivået (inntekt per innbygger) i et land, men det er viktig å være klar over at et slikt tall kan skjule både ulikheter i arbeidsdeltakelse og ulikheter i økonomisk fordeling. Når man legger til inntektene et land henter fra utlandet (i form av overføringer, renteinntekter, aksjeutbytte, konsernbidrag, osv), får man det mer komplette begrepet bruttonasjonalinntekt per innbygger, mens begrepet inntekt per innbygger bare innbefatter den delen av verdiskapingen som går til å avlønne folk gjennom lønns- eller kapitalinntekt, delt på antall innbyggere. BNP per innbygger innbefatter også investeringer og nettoeksport som ikke nødvendigvis kommer folk til gode i form av personlig inntekt.

Veksttakten av størrelsen Bruttonasjonalprodukt per innbygger justert for prisstigning, er ensbetydende med begrepet økonomisk vekst, som måles i prosent eller som indeksverdi (100+x). Økonomisk vekst er altså det samme som økt BNP per innbygger målt i faste priser.

Det er bare den bosatte, registrerte befolkningen som regnes som «innbygger» under begrepet - utenlandske midlertidig bosatte, asylsøkere, og flyktninger som ikke har fått opphold, regnes ikke med i grunnlaget for BNP per innbygger.

Metodologi[rediger | rediger kilde]

Bruttonasjonalprodukt kan måles på tre hovedmåter: i løpende priser, i faste priser, eller etter kjøpekraftpariteter. Løpende priser er målet for BNP i faktiske priser, såkalt monetær verdi. BNP i faste priser er fratrukket den del av økningen som skyldes inflasjon, etter såkalt reell verdi. BNP etter kjøpekraftparitet (Purchasing Power Parity) er målet for hvor stor kjøpekraft den aktuelle verdiskapingen gir lokalt, altså justert for lokalt prisnivå og valuta-kurs. Den sistnevnte metoden vil gi høyere tall for fattigere land med lave prisnivåer. BNP etter kjøpekraftpariteter, ofte forkortet BNP (kkp) (engelsk: GDP (ppp)), gir et bedre bilde av levestandarden fordi målet avspeiler forskjeller i kostnadsnivå for livsopphold.[2][3] På den annen side er målet også villedende fordi inntekten må brukes til å kjøpe en mengde varer som ikke har forskjellig pris, men som kjøpes til verdensmarkedspris (olje, metaller, biler, elektronikk, osv).

Det er også en utfordring å sammenlikne BNP per innbygger mellom land, fordi man må omregne verdiskapningen fra lokal valuta til en felles valuta - som regel amerikanske dollar. Dermed oppstår det måleutfordringer over tid dersom valutakursene svinger sterkt. Eksempelvis har det norske nasjonalproduktet svingt en del i årene 2010-2016 grunnet svingninger i oljeprisene, men endringene i BNP for Norges del har vært sterkere målt i dollar enn målt i norske kroner, fordi dollarkursen har svingt ekstra mye. Det som tilsynelatende ser ut som store svingninger mål i dollar, kan gi et misvisende bilde hvor det kanskje ikke var svingninger i verdiskapingen i det hele tatt, bare i dollarkursen. I andre tilfeller har BNP vært feilrapportert og har blitt justert ned etter korreksjon av målemetodene, som i tilfellet Hellas.

Flere økonomier, som ikke blir sett på som selvstendige staters (Verden, EU, og enkelte avhengige områder), er inkludert i listen fordi de figurerer i kildene. Disse økonomiene er ikke rangert i de følgende tabeller, men blir oppført i rekkefølge for sammenligning. Ikke-suverene områder, tidligere land, og andre spesielle inndelinger blir markert i kursiv.

Liste over land og avhengige områder[rediger | rediger kilde]

Tabellene nedenfor gjengir data fra Verdensbanken, med unntak av enkelte land hvor kilden er Det internasjonale pengefondet (IMF). Alle tall er i løpende US dollar (US$). Når verdiskaping sammenliknes mellom land med justering for kjøpekraft (PPP) som i høyre tabell, anvendes "internasjonale dollar" som felles verdimål (Int$).

Verdensbanken - nominelt BNP per innbygger, US$
[4]
Verdensbanken - kjøpekraftjustert BNP per innbygger, US$
[5]
Rang Land 2015

[6][7]

2010

[8][9][10]

2005

[11]

1995

[12]

1980

[13]

1965
1964

[14]

1 Monacos flagg Monaco[15] 144 246 126 656 101 993 51 529
2 Liechtensteins flagg Liechtenstein (2014)[16] 179 479 141 165 104 994 78 762 20 672
3 Luxembourgs flagg Luxembourg 101 910 104 965 80 290 52 831 17 114 2 780 1 770
4 Sveits’ flagg Sveits 80 990 74 277 54 798 48 541 18 785 2 621 2 030
Macaos flagg Macao 75 574 52 375 25 059 18 139
5 Norges flagg Norge 74 505 87 657 65 775 34 875 15 772 2 165 1 520
6 Qatars flagg Qatar 66 347 66 347 70 306 15 849 34 987
7 Irlands flagg Irland 60 664 48 539 50 887 19 177 6 388 1 024 800
8 San Marinos flagg San Marino (IMF) 60 664 47 039
9 Australias flagg Australia 56 554 51 874 34 017 20 385 10 202 2 280 1 730
10 USAs flagg USA 56 207 56 207 48 374 28 782 12 598 3 828 3 020
11 Singapores flagg Singapore 53 630 46 570 29 870 24 937 4 927 516 460
Færøyenes flagg Færøyene[17] (2013) 53 613 47 398 35 847
12 Danmarks flagg Danmark 53 015 58 041 48 800 35 351 13 884 2 244 1 650
Bermudas flagg Bermuda (2013) 52 436 55 245 75 882 33 990 11 218 2 282
13 Islands flagg Island 50 734 41 676 56 250 26 851 14 943 2 724 1 550
14 Sveriges flagg Sverige 50 585 52 076 43 085 29 914 16 857 3 008 2 040
15 Nederlands flagg Nederland 44 293 50 338 41 577 28 885 13 616 1 708 1 260
16 Storbritannias flagg Storbritannia 43 930 38 710 41 524 22 756 10 032 1 851 1 520
17 Østerrikes flagg Østerrike 43 665 46 657 38 242 30 253 10 843 1 375 1 020
18 Canadas flagg Canada 43 316 47 448 36 190 20 578 11 135 2 740 1 940
19 Finlands flagg Finland 42 405 46 202 38 969 26 274 11 232 1 882 1 440
Hongkongs flagg Hongkong 42 351 32 550 26 650 23 498 5 700 677 320
20 Tysklands flagg Tyskland[18] 41 177 41 786 34 697 31 730 12 092 1 540
21 Belgias flagg Belgia 40 357 44 380 36 967 28 657 12 933 1 836 1 460
22 Grønlands flagg Grønland[19] 39 569 40 533 29 089
23 De forente arabiske emiraters flagg De forente arabiske emirater 39 102 35 049 39 439 26 847 41 826
24 New Zealands flagg New Zealand 38 202 33 691 27 751 17 400 7 468 2 151 1 760
25 Frankrikes flagg Frankrike 36 527 40 703 34 879 27 038 12 713 2 042 1 540
26 Israels flagg Israel 35 729 30 662 20 611 18 029 5 643 1 429 1 070
Guams flagg Guam 35 440 30 700 26 496
Andorras flagg Andorra 41 186 18 461 12 377
EU 38 706 32 047 33 658 19 845 8 314 1 327
27 Japans flagg Japan 34 474 44 508 37 218 43 440 9 417 920 660
28 Bruneis flagg Brunei 30 968 35 268 26 102 15 929 25 413 1 113
29 Italias flagg Italia 30 049 35 849 31 959 20 596 8 429 1 305 850
Puerto Ricos flagg Puerto Rico (IMF) 29 620 26 436 21 959 11 579 4 503 1 111 980
30 Kuwaits flagg Kuwait 28 975 38 498 35 490 16 882 20 869 4 429 3 290
31 Sør-Koreas flagg Sør-Korea 27 105 22 087 18 640 12 333 1 705 109 120
32 Spanias flagg Spania 25 684 30 736 26 511 15 430 6 192 775 530
33 Maltas flagg Malta 35 881 23 820 21 088 9 114 3 948 410
34 Kypros’ flagg Kypros 23 075 30 819 25 325 15 098 4 232 530
35 Bahamas’ flagg Bahamas 22 888 21 922 23 406 12 240 6 339 2 145
36 Bahrains flagg Bahrain 22 688 20 722 17 959 10 377 8 538
37 Taiwans flagg Taiwan (IMF) 22 358 19 262 16 503 13 076 2 367 190
38 Saudi-Arabias flagg Saudi-Arabia 20 733 22 689 13 740 7 651 16 892 190
39 Slovenias flagg Slovenia 20 730 23 438 18 169 10 691
40 Portugals flagg Portugal 19 220 22 539 18 785 11 783 3 369 521 340
41 Hellas’ flagg Hellas 18 008 26 918 22 552 12 959 5 894 889 510
42 Tsjekkias flagg Tsjekkia[20] 17 557 19 764 13 318 5 765 1 200
43 Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 17 322 16 684 12 323 4 246 5 746 807 590
44 Estlands flagg Estland 17 075 14 639 10 338 3 044
45 Omans flagg Oman 16 627 19 281 12 377 6 262 5 182 101
46 Saint Kitts og Nevis’ flagg Saint Kitts og Nevis 16 145 13 704 11 174 6 987 1 567 276
47 Slovakias flagg Slovakia 16 090 16 601 11 669 4 799
48 Barbados’ flagg Barbados 15 558 15 906 14 224 8 537 4 014 360
49 Uruguays flagg Uruguay 15 525 11 938 5 221 5 984 3 486 702 540
50 Seychellenes flagg Seychellene 15 390 10 805 11 093 6 750 2 329 329
51 Litauens flagg Litauen 14 252 11 985 7 863 2 169
52 Latvias flagg Latvia 13 667 11 326 7 559 2 329
53 Chiles flagg Chile 13 653 12 860 7 615 5 137 2 577 699 450
54 Antigua og Barbudas flagg Antigua og Barbuda 13 567 12 127 11 372 7 842 1 790
55 Palaus flagg Palau 13 501 8 979 9 711 5 520
56 Argentinas flagg Argentina 13 467 10 276 5 077 7 373 2 738 1 272 650
57 Panamas flagg Panama 13 134 7 937 4 917 3 494 2 332 649 450
58 Polens flagg Polen 12 566 12 600 8 021 3 683 930
59 Ungarns flagg Ungarn 12 366 13 026 11 162 4 481 890
60 Kroatias flagg Kroatia 11 580 13 506 10 224 4 795
61 Costa Ricas flagg Costa Rica 11 406 8 199 4 697 3 279 2 022 373 360
62 Tyrkias flagg Tyrkia 10 980 10 672 7 384 2 898 1 564 386 240
63 Kasakhstans flagg Kasakhstan 10 510 9 071 3 771 1 288
64 Ekvatorial-Guineas flagg Ekvatorial-Guinea 10 347 17 136 10 851 281 198 233
Verden 10 130 9 509 7 271 5 401 2 516 590
65 Malaysias flagg Malaysia 9 644 9 071 5 594 4 328 1 775 310 260
66 Russlands flagg Russland 9 329 10 675 5 324 2 666
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 890
67 Mauritius’ flagg Mauritius 9 252 8 000 5 116 3 600 1 177 220
68 Grenadas flagg Grenada 9 212 7 366 6 755 3 413 1 246
69 Mexicos flagg Mexico 9 143 8 960 7 987 3 656 2 802 489 430
70 Romanias flagg Romania 8 959 8 298 4 676 1 660 710
71 Surinams flagg Surinam 8 819 8 303 3 595 1 564 2 191 418 330
72 Brasils flagg Brasil 8 757 11 224 4 770 4 841 1 940 261 220
73 Venezuelas flagg Venezuela (IMF) 8 494 10 317 5 418 3 376 4 368 967 780
74 Maldivenes flagg Maldivene 8 396 6 331 3 489 1 565 268
75 Saint Lucias flagg Saint Lucia 8 076 7 196 5 810 4 356 1 240
76 Kinas flagg Kina 8 069 4 561 1 753 610 195 99 95
77 Naurus flagg Nauru 8 053 4 913 3 094
78 Libanons flagg Libanon 8 047 8 737 5 339 3 863 390
79 Cubas flagg Cuba[21] 7 602 5 676 3 779 2 790 2 025 360
80 Gabons flagg Gabon 7 389 8 754 8 754 4 566 5 869 425 280
81 Dominicas flagg Dominica 7 080 6 912 5 224 3 139 785
82 Bulgarias flagg Bulgaria 6 994 6 843 3 894 1 554 2 239 650
83 Saint Vincent og Grenadinenes flagg Saint Vincent og Grenadinene 6 740 6 232 5 065 2 923 819 176
84 Botswanas flagg Botswana 6 532 6 346 5 351 3 015 1 060 77 65
85 Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk 6 469 5 451 3 681 2 073 1 142 229 210
86 Montenegros flagg Montenegro 6 461 6 682 3 675
87 Turkmenistans flagg Turkmenistan 6 433 4 439 1 705 590
88 Ecuadors flagg Ecuador 6 205 4 657 3 022 2 136 2 242 455 190
89 Colombias flagg Colombia 6 045 6 251 3 386 2 471 1 204 303 270
90 Perus flagg Peru 6 030 5 023 2 755 2 218 1 045 445 270
91 Belarus’ flagg Belarus 5 949 6 030 3 126 1 371
92 Thailands flagg Thailand 5 815 5 075 2 894 2 845 683 138 110
93 Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 5 770 7 363 5 415 3 753
94 Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 5 500 5 843 1 578 397
95 Serbias flagg Serbia 5 237 5 412 3 528 2 197
Jugoslavias flagg Jugoslavia 380
96 Iraks flagg Irak 4 947 4 503 1 850 3 912 240
97 Jamaicas flagg Jamaica 4 966 4 683 4 082 2 278 1 239 554 430
98 Irans flagg Iran 4 958 6 273 3 122 1 592 2 440 248 210
99 Fijis flagg Fiji 4 922 3 652 3 659 2 541 1 893 317
100 Belizes flagg Belize 4 850 4 344 3 933 2 996 1 351 378 360
101 Nord-Makedonias flagg Nord-Makedonia 4 834 4 543 3 038 2 244
102 Namibias flagg Namibia 4 738 5 192 3 573 2 382 2 404
103 Libyas flagg Libya (IMF) 4 708 12 150 8 468 5 162 210
104 Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina 4 575 4 612 2 968 486
105 Samoas flagg Samoa 4 149 3 454 2 571 1 322
106 Guyanas flagg Guyana 4 137 3 026 1 099 817 773 327 260
107 Algeries flagg Algerie 4 133 4 463 3 100 1 445 2 190 248 230
108 El Salvadors flagg El Salvador 4 127 3 747 2 835 1 693 780 275 260
109 Paraguays flagg Paraguay 4 109 3 227 1 507 1 904 1 287 184 200
110 Jordans flagg Jordan 4 096 3 679 2 203 1 471 1 647 512 220
111 Tongas flagg Tonga 4 094 3 548 2 595 2 108 573
112 Albanias flagg Albania 3 954 4 094 2 709 761 380
113 Mongolias flagg Mongolia 3 944 2 650 999 632 480
114 Guatemalas flagg Guatemala 3 924 2 826 2 078 1 408 1 082 273 290
115 Sri Lankas flagg Sri Lanka 3 845 2 820 1 260 721 273 152 130
116 Tunisias flagg Tunisia 3 828 4 140 3 195 1 978 1 373 218 180
117 Georgias flagg Georgia 3 765 2 965 1 530 569
118 Angolas flagg Angola 3 696 3 529 1 444 353 60
119 Armenias flagg Armenia 3 610 3 218 1 644 456
120 Kosovos flagg Kosovo 3 575 3 283 2 191
121 Egypts flagg Egypt 3 548 2 603 1 168 944 520 166 150
122 Marshalløyenes flagg Marshalløyene 3 386 3 143 2 646 2 357
123 Indonesias flagg Indonesia 3 336 3 114 1 261 1 026 491 70
124 Swazilands flagg Swaziland 3 137 3 690 2 874 1 768 898 180 85
125 Bolivias flagg Bolivia 3 077 1 981 1 046 888 812 223 140
126 Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 3 016 2 839 2 353 2 065
127 Tuvalus flagg Tuvalu 2 970 3 022 2 178 1 195
128 Kapp Verdes flagg Kapp Verde 2 954 3 313 2 048 1 252 496
129 Filippinenes flagg Filippinene 2 878 2 130 1 195 1 061 685 187 140
130 Palestinas flagg Palestina 2 866 2 339 1 455 1 327
131 Marokkos flagg Marokko 2 847 2 834 2 014 1 428 1 077 207 170
132 Vanuatus flagg Vanuatu 2 806 2 966 1 886 1 390 981
133 Nigerias flagg Nigeria 2 655 2 328 808 264 874 117 100
134 Bhutans flagg Bhutan 2 614 2 179 1 247 589 332
135 Sudans flagg Sudan 2 314 1 477 680 468 388 140 95
136 Honduras’ flagg Honduras 2 326 1 933 1 312 685 698 217 190
137 Laos’ flagg Laos 2 159 1 141 475 364 310 60
138 Usbekistans flagg Usbekistan 2 138 1 377 547 586
139 Ukrainas flagg Ukraina 2 125 2 965 1 829 936
140 Vietnams flagg Vietnam[22] 2 107 1 334 700 289 514 105
141 Nicaraguas flagg Nicaragua 2 096 1 527 1 175 898 674 275 320
142 Salomonøyenes flagg Salomonøyene 1 922 1 272 881 1 446 732
143 Djiboutis flagg Djibouti 1 862 1 326 905 790
144 Moldovas flagg Moldova 1 833 1 632 831 477
145 Republikken Kongos flagg Republikken Kongo 1 712 2 737 1 637 756 927 168 140
146 São Tomé og Príncipes flagg São Tomé og Príncipe 1 625 1 130 811
147 Indias flagg India 1 613 1 346 707 370 264 118 90
148 Pakistans flagg Pakistan 1 431 1 040 712 494 303 116 90
149 Kiribatis flagg Kiribati 1 425 1 493 1 215 725
150 Elfenbenskystens flagg Elfenbenskysten 1 421 1 220 932 757 1 227 213 200
151 Jemens flagg Jemen 1 402 1 309 814 278 90
152 Ghanas flagg Ghana 1 361 1 313 498 385 412 266 230
153 Kenyas flagg Kenya 1 350 967 520 331 447 105 90
154 Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea (2014) 2 183 1 367 771 947 771 154 120
155 Zambias flagg Zambia 1 314 1 463 691 417 650 304 160
156 Kameruns flagg Kamerun 1 244 1 183 952 649 782 141 110
157 Bangladeshs flagg Bangladesh 1 210 758 484 320 223 106
158 Syrias flagg Syria[23] 1 200 2 807 1 510 794 1 463 274 180
159 Myanmars flagg Myanmar 1 195 988 247 65
160 Kambodsjas flagg Kambodsja 1 163 786 474 323 134 120
161 Øst-Timors flagg Øst-Timor 1 162 850 478
162 Mauritanias flagg Mauritania 1 158 1 203 698 608 462 174 140
163 Kirgisistans flagg Kirgisistan 1 121 880 477 364
164 Lesothos flagg Lesotho 1 074 1 173 863 569 329 59 60
165 Zimbabwes flagg Zimbabwe[24] 1 019 714 445 628 932 297 210
166 Nord-Koreas flagg Nord-Korea[25][26] 1 013 724 640 662 856 210
167 Tadsjikistans flagg Tadsjikistan 919 738 337 214
168 Senegals flagg Senegal 909 1 002 774 558 626 260 170
169 Tanzanias flagg Tanzania 872 702 442 181 70
170 Haitis flagg Haiti 815 662 465 360 75
171 Benins flagg Benin 784 758 602 367 378 110 70
172 Tsjads flagg Tsjad 777 897 660 207 229 126 70
173 Sør-Sudans flagg Sør-Sudan 759 1 562
174 Nepals flagg Nepal 744 592 317 206 131 67 70
175 Eritreas flagg Eritrea (IMF) 741 396 277 187
176 Malis flagg Mali 730 708 488 282 248 65
177 Komorenes flagg Komorene 728 769 622 488 401
178 Rwandas flagg Rwanda 710 564 287 218 244 46 50
179 Ugandas flagg Uganda 694 595 316 280 99 110 80
180 Etiopias flagg Etiopia 646 341 162 134 50
181 Burkina Fasos flagg Burkina Faso 616 575 407 236 283 82 45
182 Guinea-Bissaus flagg Guinea-Bissau 597 544 425 223 138
183 Sierra Leones flagg Sierra Leone 588 405 288 204 327 145 120
184 Afghanistans flagg Afghanistan 584 553 250 275 101 85
185 Guineas flagg Guinea 554 439 303 469 70
186 Togos flagg Togo 551 488 372 306 418 110 85
187 Mosambiks flagg Mosambik 528 419 369 160 298
188 Den demokratiske republikken Kongos flagg Den demokratiske republikken Kongo 475 318 219 136 546 233 70
189 Gambias flagg Gambia 475 563 432 737 399 85
190 Liberias flagg Liberia 452 327 169 65 453 183 180
191 Somalias flagg Somalia 426 50
192 Madagaskars flagg Madagaskar 402 413 275 235 464 145 95
193 Malawis flagg Malawi 363 459 280 141 201 57 40
194 Nigers flagg Niger 359 348 250 199 419 172 75
195 Den sentralafrikanske republikks flagg Den sentralafrikanske republikk 348 446 327 333 350 91 90
196 Burundis flagg Burundi 304 231 151 168 223 52 50
Rang Land 2015

[27]

2010

[28]

1 Qatars flagg Qatar 127 501 122 609
Macaos flagg Macao 107 024 96 198
2 Luxembourgs flagg Luxembourg 104 206 85 779
3 Singapores flagg Singapore 86 128 70 647
4 Bruneis flagg Brunei 70 429 78 923
5 Kuwaits flagg Kuwait 73 817 73 683
6 De forente arabiske emiraters flagg De forente arabiske emirater 70 246 56 415
7 Irlands flagg Irland 67 974 43 222
8 Sveits’ flagg Sveits 62 500 52 936
9 Norges flagg Norge 62 053 57 996
Hongkongs flagg Hongkong 56 952 47 135
Bermudas flagg Bermuda (2013) 52 436 55 254
10 USAs flagg USA 56 207 48 374
11 Saudi-Arabias flagg Saudi-Arabia 54 007 44 502
12 Nederlands flagg Nederland 49 547 44 586
13 Østerrikes flagg Østerrike 49 419 41 907
14 Danmarks flagg Danmark 48 981 43 083
15 Tysklands flagg Tyskland 47 999 39 263
16 Sveriges flagg Sverige 47 823 41 668
17 Islands flagg Island 47 690 38 411
18 Bahrains flagg Bahrain 47 334 40 230
19 Australias flagg Australia 47 476 39 191
20 Taiwans flagg Taiwan (IMF) 46 909 38 593
21 Belgias flagg Belgia 45 608 40 129
22 Canadas flagg Canada 44 205 40 027
23 Omans flagg Oman 42 737 44 418
24 Finlands flagg Finland 42 275 38 812
25 Storbritannias flagg Storbritannia 41 767 35 741
26 Frankrikes flagg Frankrike 41 178 36 027
27 Japans flagg Japan 40 686 34 996
28 New Zealands flagg New Zealand 37 949 31 264
29 Italias flagg Italia 37 255 35 076
30 Israels flagg Israel 36 546 28 856
31 Maltas flagg Malta 35 881 27 863
Puerto Ricos flagg Puerto Rico (2013) 35 024 33 757
Arubas flagg Aruba (2011) 35 973
32 Spanias flagg Spania 34 696 31 984
33 Sør-Koreas flagg Sør-Korea 34 422 30 377
34 Tsjekkias flagg Tsjekkia 33 743 27 659
35 Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 33 308 30 629
36 Slovenias flagg Slovenia 31 965 27 793
37 Kypros’ flagg Kypros 31 540 33 295
38 Slovakias flagg Slovakia 29 907 25 011
39 Portugals flagg Portugal 29 688 27 361
40 Ekvatorial-Guineas flagg Ekvatorial-Guinea 29 001 33 041
41 Estlands flagg Estland 28 947 21 623
42 Litauens flagg Litauen 28 936 21 623
43 Seychellenes flagg Seychellene 27 177 19 953
44 Polens flagg Polen 26 856 21 089
45 Malaysias flagg Malaysia 26 606 20 680
46 Ungarns flagg Ungarn 26 436 21 467
47 Hellas’ flagg Hellas 26 358 28 203
48 Saint Kitts og Nevis’ flagg Saint Kitts og Nevis 25 682 20 979
49 Kasakhstans flagg Kasakhstan 25 045 19 690
50 Latvias flagg Latvia 24 920 17 593
51 Tyrkias flagg Tyrkia 24 054 17 460
52 Russlands flagg Russland 23 703 20 498
53 Chiles flagg Chile 23 580 18 357
54 Bahamas’ flagg Bahamas 23 073 22 432
55 Kroatias flagg Kroatia 22 489 19 205
56 Romanias flagg Romania 22 071 17 181
57 Panamas flagg Panama 22 013 15 107
58 Antigua og Barbudas flagg Antigua og Barbuda 21 416 18 761
59 Uruguays flagg Uruguay 21 115 16 737
60 Argentinas flagg Argentina 20 338 18 334
61 Mauritius’ flagg Mauritius 20 085 15 616
62 Belarus’ flagg Belarus 18 345 15 907
63 Bulgarias flagg Bulgaria 18 249 14 963
64 Cubas flagg Cuba (2011) 18 925
65 Gabons flagg Gabon 17 926 15 045
66 Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 17 780 15 628
67 Mexicos flagg Mexico 17 244 14 765
68 Irans flagg Iran 17 046 17 091
69 Venezuelas flagg Venezuela (IMF) 16 784 16 697
70 Barbados’ flagg Barbados 16 387 15 035
71 Botswanas flagg Botswana 16 351 13 065
72 Thailands flagg Thailand 16 223 13 124
73 Montenegros flagg Montenegro 16 183 13 661
74 Turkmenistans flagg Turkmenistan 15 963 9 741
75 Iraks flagg Irak 15 895 12 460
76 Costa Ricas flagg Costa Rica 15 880 12 737
77 Surinams flagg Surinam 15 773 13 924
Verden 15 675 12 834
78 Brasils flagg Brasil 15 615 14 245
79 Palaus flagg Palau 15 319 12 157
80 Algeries flagg Algerie 14 613 12 610
81 Kinas flagg Kina 14 448 9 333
82 Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk 14 237 10 899
83 Serbias flagg Serbia 14 112 12 099
84 Nord-Makedonias flagg Nord-Makedonia 14 023 11 296
85 Libanons flagg Libanon 13 935 15 952
86 Colombias flagg Colombia 13 826 10 680
87 Grenadas flagg Grenada 13 558 10 952
88 Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 13 230 11 786
89 Naurus flagg Nauru 13 065 6 459
90 Maldivenes flagg Maldivene 12 770 10 302
91 Perus flagg Peru 12 529 9 755
92 Mongolias flagg Mongolia 12 148 7 553
93 Sri Lankas flagg Sri Lanka 11 778 8 390
94 Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina 11 688 9 317
95 Albanias flagg Albania 11 505 9 647
96 Ecuadors flagg Ecuador 11 474 9 163
97 Tunisias flagg Tunisia 11 446 10 225
98 Saint Lucias flagg Saint Lucia 11 369 10 622
99 Saint Vincent og Grenadinenes flagg Saint Vincent og Grenadinene 11 140 9 715
100 Indonesias flagg Indonesia 11 039 8 263
101 Dominicas flagg Dominica 10 793 9 991
102 Egypts flagg Egypt 10 749 9 658
103 Namibias flagg Namibia 10 554 8 290
104 Kosovos flagg Kosovo 9 686 7 717
105 Georgias flagg Georgia 9 609 6 598
106 Fijis flagg Fiji 9 323 7 203
107 Paraguays flagg Paraguay 9 199 7 142
108 Libyas flagg Libya 9 052 35 140
109 Jordans flagg Jordan 9 041 9 281
110 Armenias flagg Armenia 8 710 6 567
111 Jamaicas flagg Jamaica 8 630 7 835
112 Belizes flagg Belize 8 583 7 716
113 Swazilands flagg Swaziland 8 575 7 149
114 El Salvadors flagg El Salvador 8 353 7 152
115 Bhutans flagg Bhutan 8 236 6 290
116 Ukrainas flagg Ukraina 7 950 7 666
117 Guatemalas flagg Guatemala 7 765 6 578
118 Marokkos flagg Marokko 7 757 6 313
119 Guyanas flagg Guyana 7 520 5 719
120 Filippinenes flagg Filippinene 7 320 5 484
121 Bolivias flagg Bolivia 6 954 5 298
122 Angolas flagg Angola 6 634 5 776
123 Kapp Verdes flagg Kapp Verde 6 302 5 710
124 Indias flagg India 6 127 4 316
125 Usbekistans flagg Usbekistan 6 069 4 154
126 Nigerias flagg Nigeria 6 038 5 046
127 Vietnams flagg Vietnam 6 034 4 396
128 Samoas flagg Samoa 5 919 5 291
129 Republikken Kongos flagg Republikken Kongo 5 902 5 081
130 Laos’ flagg Laos 5 786 3 903
131 Tongas flagg Tonga 5 525 4 883
132 Myanmars flagg Myanmar 5 399 3 646
133 Nicaraguas flagg Nicaragua 5 282 3 947
134 Moldovas flagg Moldova 5 054 3 832
135 Pakistans flagg Pakistan 4 999 4 197
136 Honduras’ flagg Honduras 4 590 3 891
137 Sudans flagg Sudan 4 568 3 298
138 Ghanas flagg Ghana 4 184 2 998
139 Marshalløyenes flagg Marshalløyene 3 911 3 382
140 Zambias flagg Zambia 3 862 3 213
141 Mauritanias flagg Mauritania 3 835 3 250
142 Tuvalus flagg Tuvalu 3 539 2 946
143 Kambodsjas flagg Kambodsja 3 504 2 472
144 Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 3 498 3 270
145 Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea (IMF) 3 495 2 849
146 Elfenbenskystens flagg Elfenbenskysten 3 462 2 636
147 Kirgisistans flagg Kirgisistan 3 447 2 734
148 Djiboutis flagg Djibouti 3 343 2 581
149 Bangladeshs flagg Bangladesh 3 335 2 393
150 Kameruns flagg Kamerun 3 185 2 601
151 São Tomé og Príncipes flagg São Tomé og Príncipe 3 133 2 588
152 Kenyas flagg Kenya 3 019 2 426
153 Vanuatus flagg Vanuatu 2 989 2 888
154 Lesothos flagg Lesotho 2 956 2 327
155 Palestinas flagg Palestina 2 866 2 339
156 Jemens flagg Jemen 2 812 4 388
157 Tadsjikistans flagg Tadsjikistan 2 812 2 064
158 Tanzanias flagg Tanzania 2 652 2 048
159 Nepals flagg Nepal 2 450 1 946
160 Senegals flagg Senegal 2 445 2 137
161 Øst-Timors flagg Øst-Timor 2 290 1 815
162 Salomonøyenes flagg Salomonøyene 2 186 1 747
163 Tsjads flagg Tsjad 2 180 1 886
164 Benins flagg Benin 2 116 1 782
165 Malis flagg Mali 2 044 1 834
166 Zimbabwes flagg Zimbabwe 2 013 1 431
167 Kiribatis flagg Kiribati 1 995 1 697
168 Sør-Sudans flagg Sør-Sudan 1 925 3 713
169 Afghanistans flagg Afghanistan 1 861 1 582
170 Rwandas flagg Rwanda 1 827 1 326
171 Ugandas flagg Uganda 1 802 1 509
172 Haitis flagg Haiti 1 758 1 472
173 Gambias flagg Gambia 1 691 1 622
174 Burkina Fasos flagg Burkina Faso 1 651 1 396
175 Etiopias flagg Etiopia 1 632 1 052
176 Guinea-Bissaus flagg Guinea-Bissau 1 517 1 365
177 Komorenes flagg Komorene 1 505 1 384
178 Madagaskars flagg Madagaskar 1 465 1 358
179 Togos flagg Togo 1 438 1 184
180 Sierra Leones flagg Sierra Leone 1 401 1 193
181 Eritreas flagg Eritrea (IMF) 1 387 1 139
182 Guineas flagg Guinea 1 261 1 170
183 Mosambiks flagg Mosambik 1 191 899
184 Malawis flagg Malawi 1 159 1 012
185 Nigers flagg Niger 956 798
186 Liberias flagg Liberia 836 686
187 Den demokratiske republikken Kongos flagg Den demokratiske republikken Kongo 799 597
188 Burundis flagg Burundi 797 784
189 Den sentralafrikanske republikks flagg Den sentralafrikanske republikk 667 870

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Atlas of Per Capita Product and Population - Verdensbanken, 1966. Issuu dokumentbank. Besøkt 21. oktober 2017.
 2. ^ «Sarkozy attacks focus on economic growth (French president urges more emphasis on quality of life)», The Guardian, 14-09-2009.
 3. ^ «Alternative progress indicators to Gross Domestic Product (GDP) as a means towards sustainable development»
 4. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 5. ^ GDP per capita, PPP (current international $) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 6. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 7. ^ Tall for Eritrea, Libya, Puerto Rico, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 8. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 9. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 10. ^ Tall for Eritrea, Libya, Syria, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 11. ^ Tall for Libya, Nauru, Syria, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 12. ^ Tall for Taiwan, Vietnam: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 13. ^ Tall for Laos, Taiwan, Vietnam: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 14. ^ Atlas of Per Capita Product and Population - Verdensbanken, 1966. Issuu dokumentbank. Besøkt 21. oktober 2017.
 15. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 16. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 17. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 18. ^ Vest-Tyskland før 1991.
 19. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 20. ^ Tsjekkoslovakia før 1991.
 21. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 22. ^ 1964: Gjennomsnittet av Nord-Vietnam (100 US$) og Sør-Vietnam (110 US$).
 23. ^ 2015: Syria's Conflict Economy - Verdensbanken, 2016, side 27. Anslår BNP til 14 mrd US$, fordelt på 12 millioner gjenværende innbyggere.
 24. ^ Rhodesia før 1980.
 25. ^ 2015: «North Korea per capita GDP rises above $1,000, think tank says» - Hyundai Research Institute, Sør-Korea, gjengitt i UPI, 29. september 2016. Besøkt 22. oktober 2017. FNs anslag for 2015 var lavere, kun 648 US$.
 26. ^ Tall for 1980-2010: «North Korea’s Per Capita GDP and Comparison with South Korea» Arkivert 22. oktober 2017 hos Wayback Machine. - Kim Cheon-koo, Hyundai Research Institute. Besøkt 22. oktober 2017.
 27. ^ For Eritrea, Libya, Papua Ny-Guinea, Taiwan, Venezuela: «Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP» - World Economic Outlook Database, IMF. Besøkt 22. oktober 2017.
 28. ^ For Eritrea, Libya, Papua Ny-Guinea, Taiwan, Venezuela: «Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP» - World Economic Outlook Database, IMF. Besøkt 22. oktober 2017.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]