Hopp til innhold

Wikipedia:Relevanskriterier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden inneholder en oversikt over hva relevans og relevanskriterier er, og to typer veiledende og sidestilte relevanskriterier:

Relevans og relevanskriterier[rediger kilde]

 • Alle artikler må oppfylle krav til relevans. Relevans handler om grunnlaget for at et emne er viktig nok til å omtales med egen artikkel i Wikipedia. Relevans er ikke det samme som verifiserbarhet – selv om det henger sammen fordi verifiserbarhet er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for å dokumentere relevansen. Relevans er et av de grunnleggende kravene til artikler, ved siden av kjerneprinsippene for innhold (verifiserbarhet, nøytralt ståsted og forbudet mot originalforskning).
 • Relevanskriterier er en veiledende standard for hvilke emner som er viktige nok til at de kan omtales i en egen artikkel. De søker å avklare hvor grensen går mellom hva som er relevant og hva som ikke er det. De er utviklet gjennom langvarig praksis og/eller diskusjon, og de kan være nedskrevet eller bygge på en sedvane. Relevanskriterier brukes som hjelpemidler ved relevansvurderinger – som oftest foregår i diskusjoner på Wikipedia:Sletting – og har som formål å bidra til en enhetlig praksis. Det er viktig å understreke at de ikke er ufravikelige regler, og at det til syvende og sist er en helhetsvurdering om et emne er relevant. Samtidig forventes det gode argumenter for å fravike en godt etablert praksis.
 • Wikipedia har to sidestilte hovedtilnærminger til relevans:
  • Generelle relevanskriterier innebærer et krav om stor nok omtale av et emne for å begrunne at det er relevant
  • Spesielle relevanskriterier innebærer at emnet har visse egenskaper som i seg selv begrunner relevansen så lenge opplysningene kan verifiseres (f.eks.: en person har vært stortingsrepresentant).
 • Det finnes mange veier til relevans: Et emne kan enten oppfylle generelle eller spesielle relevanskriterier. For mange emner kan flere spesielle relevanskriterier være aktuelle (eks.: en person som er både forsker og tidligere idrettsutøver).
 • Tema som ikke er relevant som egen artikkel kan være relevant som innhold i en artikkel om et bredere tema. Artikler om tema som ikke ansees relevant kan flettes til annen artikkel eller slettes helt.

Denne siden omfatter relevanskriterier som det er blitt enighet om på dette prosjektet (gjennom diskusjon og/eller praksis). Denne siden er på ingen måte uttømmende, og det er en rekke områder der vi ikke har skrevet ned noen relevanskriterier, men i større eller mindre grad har en praksis for hva eller hvem som er relevante. Nedskriving av kriterier bør skje i ro og mak slik at man får tatt flest mulig hensyn og involvert de som skriver artikler om det aktuelle temaet.

Generelle relevanskriterier (relevans på grunnlag av betydelig omtale)[rediger kilde]

Et emne antas å være relevant nok til en egen artikkel hvis det har fått betydelig omtale i uavhengige gode kilder.

 • «Antas» betyr at betydelig omtale i gode kilder skaper en formodning om relevans, men ikke en garanti. En slettediskusjon kan konkludere med at emnet ikke er relevant, f.eks. fordi det ikke passer i Wikipedia (Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er). En slettediskusjon eller annen diskusjon kan også konkludere med at emnet heller bør omtales i en annen artikkel.
 • «Betydelig omtale» er omtale som handler om emnet direkte og detaljert. Direkte og detaljert omtale er mer enn at emnet er nevnt i forbifarten, men emnet trenger ikke nødvendigvis være hovedtemaet. Hva som er betydelig omtale er i stor grad et skjønnsspørsmål som avhenger av emnets og kildenes art. Det er ikke noe bestemt krav til antallet kilder, fordi kilder varierer i kvalitet og dybde, men det er normalt et krav om flere kilder.
  • Her er det verdt å merke seg at detaljert og direkte omtale i bøker, vitenskapelige publikasjoner og de aller største mediene i regelen veier tyngre enn omtaler i f.eks. mer vanlige nyhetsmedier. Vurderingen av hva som er omfattende nok er en helhetsvurdering der de ulike kildene ses i sammenheng i lys av hvor tunge de er, hvor detaljert de behandler emnet og hvor mange de er.
  • Hjelp:Akademikere har f.eks. definert «omfattende medieomtale» som relevansargument som «normalt omtale i riksdekkende medier, flere ganger (mer enn en håndfull), i en viss dybde og over en viss tid».
 • «Gode kilder» betyr at kildene må oppfylle krav til redaksjonell kvalitet og integritet, herunder uavhengighet. Kildene kan i prinsippet være i alle medier og former, og på et hvilket som helst språk, så lenge de oppfyller kvalitets- og uavhengighetskravet. Sekundærlitteratur er en god indikasjon på relevans.
  • Omtale i betydelige, redaktørstyrte og fortrinnsvis riksdekkende medier, omtale i utgivelser på seriøse forlag, omtale i vitenskapelige publikasjoner er eksempler på gode kilder.
  • Blogger, leserinnlegg eller utgivelser på useriøse forlag («røverforlag») er ikke egnede kilder fordi de ikke oppfyller kravet til redaksjonell kvalitet og integritet.
 • Tidssperspektivet: For forhold som ligger lengre tilbake i tid har vi generelt romsligere krav til kilder som relevansargument.
  • Generelt begynner kravene å bli romsligere på 1800-tallet, og de blir romsligere desto lengre tilbake i tid vi går. Langt nok tilbake i tid – romertiden, vikingtiden – vil f.eks. alle dokumenterte personer kunne være relevante.

Vurderingstemaer i en relevansvurdering[rediger kilde]

 • Handler kildene som kan begrunne relevansen om emnet på en direkte og detaljert måte?
 • Oppfyller kildene kvalitetskravene?
 • Er omtalen omfattende nok («betydelig»)?

Forholdet mellom generelle og spesielle relevanskriterier – to alternative veier til relevans[rediger kilde]

 • De generelle kriteriene er kriterier for relevans på grunnlag av betydelig omtale.
 • Innen noen emneområder finnes det spesielle relevanskriterier som oppstiller bestemte egenskaper som selvstendige relevanskriterier (eks: en person har vært stortingsrepresentant, professor, deltatt i idrettskonkurranser på et visst nivå, har fått visse utmerkelser). Spesielle relevanskriterier kan være nedskrevne i egne veiledninger og/eller bygge på en sedvane, dvs. en praksis over tid i slettediskusjoner. Generelle relevanskriterier har selv i stor grad blitt etablert gjennom sedvane og inspirasjon fra engelsk Wikipedias relevanskriterier.
 • Spesielle og generelle relevanskriterier utfyller hverandre. Et emne kan være relevant etter spesielle relevanskriterier, så lenge informasjonen i artikkelen kan verifiseres. Et emne kan også være relevant etter generelle relevanskriterier selv om emnet ikke oppfyller formelle kriterier i spesielle relevanskriterier. Kravet om verifiserbarhet gjelder i alle artikler. Forskjellen er at det er kildene i seg selv som alene begrunner relevansen etter de generelle kriteriene, og det stiller også strengere krav til kildenes kvalitet, omfang og dybde.
  • En person som er professor oppfyller de spesielle (formelle) kriteriene i Hjelp:Akademikere og kravene til kildene innebærer bare at de er tilstrekkelige til å verifisere opplysningene i artikkelen. Eksempelvis med biografien på arbeidsgiverens hjemmeside.
  • En skoleelev som får oppmerksomhet for sitt samfunnsengasjement om klimaendringer kan være relevant etter de generelle kriteriene dersom hen får betydelig omtale, selv om hen ikke oppfyller noen spesielle relevanskriterier. Kildene brukes da både til å verifisere opplysningene i artikkelen og til å begrunne relevansen. Det avgjørende er dermed om omtalen er stor nok, av god nok kvalitet og i stor nok dybde.
  • Merk at noen spesielle relevanskriterier kan inneholde en kombinasjon av disse prinsippene, særlig for emner i grenselandet av relevans. F.eks. at emnet har visse egenskaper i kombinasjon med en viss omtale. Eksempelvis er doktorgrad (eller tilsvarende) i kombinasjon med omtale av et visst omfang en av flere måter en akademiker kan oppfylle kriteriene i Hjelp:Akademikere. Kravene til omtalen kan da antas å være noe lavere enn situasjoner der omtalen er det eneste grunnlaget for relevans.

Spesielle relevanskriterier (relevanskriterier på bestemte områder knyttet til egenskaper ved emnet)[rediger kilde]

Spesielle relevanskriterier kan være nedskrevet eller bygge på en sedvane. Resten av denne siden består av spesielle relevanskriterier på ulike områder. Merk at noen av de nedskrevne kriteriene på denne siden er ufullstendige og tildels fragmentariske. På enkelte temaområder er det utarbeidet mer utførlige veiledninger med relevanskriterier, herunder:

Personer[rediger kilde]

Alminnelige prinsipper[rediger kilde]

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • slektskap med leksikonverdig person (etablert praksis).[1] Men se også #Kongelige.
 • ytt noe kun i hjemkommunen[2] eller i mindre geografisk eller sosialt omfang.

For levende personer hvis relevans ligger i grenseland for oppføring, bør eventuelt uttrykt ønske fra personen selv om å slippe omtale tillegges en viss vekt. Det er en fordel om slike ønsker meldes via Wikipedia:VRT eller på andre måter som gjør det mulig å verifisere hvem forespørsel kommer fra. Se ellers WP:BLP for veiledning i omtale av levende personer.[3]

Historiske personer[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Offentlig omtale[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Deltakere i TV-programmer[rediger kilde]

Følgende egenskap kan være god nok grunn for inklusjon:

 • Vinnere av talentkonkurranser (for eksempel The Voice)

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

Priser og utmerkelser[rediger kilde]

Inklusjonskriterier basert på generelle utmerkelser[7][8] (se Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform for rangering av norske dekorasjoner).[9]

 • Kongens fortjenstmedalje i gull[10]
 • St. Olavs Orden[11] Norske borgere i utlandet får som regel Den Kongelige Norske Fortjenstorden i stedet og på samme grunnlag.
 • Den Kongelige Norske Fortjenstorden når tildelingen er basert på individuelle meritter. Utdyping: Fortjenstorden rangerer lavere enn St Olavs Orden og tildeles i mange tilfeller utenlandske statsborgere uten individuell vurdering. Dette kan derfor være relevansgrunnlag dersom det er klart at ordenen er tildelt på grunn av personlige meritter som er sammenlignbare med de kravene som stilles for St. Olavs orden. Høflighetstildelinger for eksempel i diplomatisk kontekst gir normalt ikke relevans, feks tildelingen til pressetalsperson Willemien Veldman, Nederland, i forbindelse med det nederlandske statsbesøket til Norge 9.–11. november 2021.[7]

Mottakere av prestisjetunge priser er alltid relevante, dette inkluderer, men er ikke begrenset til:[12]

Journalister[rediger kilde]

 • Relevanskrav for journalister (kringkasting):[13]
  • Redaktører for kringkastingsmedier som selv er relevante (alle medier)
  • Redaksjonsledere for riksdekkende medier[klargjør]
  • Programledere (riksdekkende eller internasjonale sendinger)[14]
  • Utenrikskorrespondenter[15]
 • Relevanskrav for journalister (presse)[16][17]
  • Redaktører[18] for utgivelser som selv er relevante (Eksempel: redaktøren i Fett (tidsskrift))[19]
   • Dette inkluderer redaksjonsledere som oppfattes som redaktører for faste bilag i aviser
  • Journalister som har vært regelmessig aktive over en viss tid og som er godt offentlig kjent (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller internasjonal samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som skriver signerte kommentarer (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller samfunnsmessig betydning)[20]

Forfattere[rediger kilde]

Denne seksjonen inneholder noen generelle prinsipper; for visse grupper som har publisering som en viktig aktivitet er det laget egne mer detaljerte kriterier, se f.eks. personer innen forskning og undervisning
 • Bokverk[21] utgitt på anerkjent og uavhengig forlag er normalt nødvendig for at en person skal få egen biografi bare basert på forfatterskap.[22][23] Veiledning: Utgivelser bør være på «anerkjent og uavhengig forlag» som i denne sammenhengen inkluderer f.eks. Gyldendal eller Det Norske Samlaget. Egenutgitte verk eller på forlag med utgivelser for forfatters regning og risiko gir normalt ikke grunnlag for egen biografi.[24]
 • Mottakere av veletablerte utmerkelser som Brageprisen, Bookerprisen,[25] Nordisk råds litteraturpris eller Den store boken er alltid relevante.
 • Bidrag i form av del av ett verk er normalt ikke tilstrekkelig. Del av et verk kan f.eks. være et fåtall kapitler i antologi med mange kapitler.[26][27][24]
 • Tekniske manualer, bøker som oppsummerer pensum eller eksamensoppgaver på et studium[28] (og dermed retter seg mot en smal krets og uten å inneholde ny teori/innsikter) og lignende er ikke tilstrekkelig relevansgrunnlag.[24]
 • Forfattere virksomme før år 1800 er generelt relevante. For forfattere virksomme på 1800-tallet (samt tidlig på 1900-tallet) bør kriteriene anvendes romslig. Generelt bør kriteriene anvendes romsligere jo lenger tilbake i tid forfatteren virket.[24][29]

Oversettere[rediger kilde]

Inklusjonskriterier for oversettere[30]:

Kunstnere[rediger kilde]

Se også Wikipedia:Stilmanual/Kunstnere og Wikipedia:Stilmanual/Biografier

 • Offentlig utstilling[32][33] eller publisert omtale[34] (ikke borgerpublikasjoner).

Musikere, ensembler og band[rediger kilde]

Følgende er inklusjonskriterier:

Følgende er inklusjonskriterier som gjelder generelt:

 • Vinnere av The Voice, Idol eller tilsvarende landsomfattende eller internasjonale realityshow eller talentkonkurranser.
 • Oppføring i Store Norske Leksikon.
 • Betydelig redaksjonell omtale i etablert internasjonal, landsdekkende eller regional presse, ikke lokalmedia.[38]

Følgende er ikke inklusjonskriterier:

 • Spillejobber i lokale musikkarrangement[39]
 • Spillejobber på båter[40]
 • Medlem av bare ett relevant band.[41]
 • Oppføring på VG-lista[36]
 • Spotify-strømming med rundt én million streams per låt el. 100 000 per album. Tall fra Spotify og tilsvarende tjenester anses generelt for å være for upålitelige.[36][42]
 • Oppført på A-, B- eller C-lister (rotasjon) hos NRK eller tilsvarende.[36]
 • Album- eller singelutgivelser på eget label. Verkene må være utgitt på et etablert label.[43] (Det bør dog gjøres unntak for artister som har gjort seg bemerket med gull- eller platinasalg, som eksempelvis Jim Stärk og The Beatles.)[36]
 • Deltagelse i The Voice, Idol eller tilsvarende talentkonkurranser,[44][36] se også Deltakere i TV-programmer.

For diskusjoner om kor og korps se blant annet Wikipedia:Sletting/Alvdal Blandetkor, Wikipedia:Sletting/Hamar korps, Wikipedia:Sletting/Vassenden Skulemusikk, Wikipedia:Sletting/Åsgårdstrand frivillige byorkester, Wikipedia:Sletting/Efteløt Musikkorps, Wikipedia:Sletting/Øvre Vang Sangkor, Wikipedia:Sletting/Cantilena, Wikipedia:Sletting/Kammerkoret Psalmista, Wikipedia:Sletting/Ra Sanglag, Wikipedia:Sletting/Kongsvinger Blanda Kor, Wikipedia:Sletting/Det norske damekor, Wikipedia:Sletting/Con Amore, Wikipedia:Sletting/Oslo fagottkor, Wikipedia:Sletting/Attitunes, Wikipedia:Sletting/Byneset Songlag, Wikipedia:Sletting/Early Voices.

Skuespillere[rediger kilde]

(Kriterier er ikke formelt vedtatt, men et diskutert utkast finnes her.)

Tidligere slettediskusjoner om

Personer innenfor film og fjernsyn[rediger kilde]

Gjelder regissører,[45] produsenter,[46] filmfotografer,[47] filmklippere,[48] og andre personer involvert i produksjon av film og fjernsynssendinger.[49] Se også egne punkter spesielt for skuespiller og for journalister/redaktører.

Politikere[rediger kilde]

Hjelp:Politikere beskriver relevanskrav for politikere.

Personer innen forskning og undervisning[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Hjelp:Akademikere beskriver relevanskrav for personer innenfor forskning og høyere utdanning.

Følgende egenskaper er gode nok grunner for inklusjon:

 • Professorer og tilsvarende nivå er alltid relevante.[50][51]
 • Rektorer ved universiteter og høgskoler er alltid relevante.[50]

Kongelige[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • nåværende eller tidligere monarker
 • barn og barnebarn av nåværende eller tidligere monarker
  • ektefeller og barn av sistnevnte kan nevnes i teksten, men bør ikke ha egen artikkel om ikke annen grunn tilsier det

Geistlige[rediger kilde]

 • Biskoper (og høyere rangerte geistelige) i store kirkesamfunn som den katolske kirke, den norske kirke og den anglikanske kirke er alltid relevante.[52]
 • For tiden før formannskapslovene (1838) er sogneprester og proster i Norge relevante. Veiledning: Deres virke bør fortrinnsvis være omtalt i kildene feks lokalhistorisk litteratur. For tiden etter 1838 ble sogneprestenes sentrale rolle i lokalsamfunnet gradvis mindre og det er særlig viktig å vise frem den biografertes betydning gjennom feks omtale i litteratur.[52]

Personer i foreninger/organisasjoner[rediger kilde]

Merk: Listen er ikke komplett. Hjelp:Politikere omhandler relevans for personer i politiske partier o.l.

Personer med lederverv som ikke er kjent for noe annet kan nevnes i organisasjonens egen artikkel. Foreninger/organisasjoner er virksomheter som baserer seg på frivillig medlemskap hvor størrelsen vanligvis blir regnet i antall medlemmer. Medlemmer kan være individer og/eller virksomheter. Organisasjonen må være relevant for at lederroller i seg selv skal skape relevans.[53]

Relevans på grunnlag av verv eller stilling

 • Ledere i landsdekkende organisasjoner av vesentlig størrelse eller med lang/viktig historie er relevante. Veiledning: Ledere vil som regel være valgte ledere (noen ganger med titler som styreleder eller president). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante.[54]
 • I organisasjoner av klar nasjonal betydning (feks LO, NHO, KS, Idrettsforbundet) er andre ledere på nasjonalt nivå relevante.Veiledning: Dette vil ofte være ansatt daglig leder (generalsekretær, administrerende direktør). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante. I de mest sentrale organisasjonene kan valgte nestledere og tilsvarende være relevante.[55]

Personer innen idrett[rediger kilde]

Merk: Listen er ikke komplett.[56]

Fotballspillere[rediger kilde]

Se også Hjelp:Fotballspillere

Personer innen næringslivet[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:[63]

 • Næringslivsledere
  • Konsernledelse (toppleder og lederteam) av foretak av vesentlig størrelse[64]
  • Styreledere av tilsvarende foretak
 • Gründere[65] og formuesbygging
  • Gründere av selskaper og organisasjoner som i seg selv er notable
  • Selvskapte centi-millionærer

Embetsmenn[rediger kilde]

Offiserer og andre militære[rediger kilde]

 • Mottakere av krigskorset er relevante. Biografier bør fortrinnsvis omfatte mer enn bare tildelingen, blant annet om vedkommendes livsløp og virke utenom grunnlaget for tildelingen. Biografien bør bygge på offentlig kjent og kildebelagt begrunnelse for tildelingen samt utfyllende informasjon om vedkommendes livsløp og virke.[68]
 • Offisersrang har blitt vektlagt i slettediskusjoner.[69]

Bedrifter[rediger kilde]

Se også: Hjelp:Bedrifter

En virksomhet eller bedrift kan være relevant[70] om det har vært gjenstand for bred dekning og at dette kan bekreftes med andrehåndskilder. Slike kilder må være pålitelige og fullstendig uavhengig av artikkelobjektet. En enkelt uavhengig kilde er nesten aldri tilstrekkelig for å avklare notabilitet for en virksomhet.[71]

Se også
Tidligere diskusjoner om grunnlag for inklusjon

Foreninger[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett. Bedrifter og musikkgrupper har egne kriterier.

Med foreninger menes organisasjoner med frivillig medlemskap og inkluderer blant annet idrettslag, ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner (som fagforeninger) og aksjonsgrupper.

Hvert av følgende kriterier taler for relevans. Avhengig av hvor tungtveiende de er kan momentene være nok hver for seg eller inngå i en helhetlig vurdering:[74]

 1. Stort geografisk virkeområde. Utdyping: Stort geografisk nedslagsfelt er et vesentlig kriterium. Landsdekkende foreninger har helt annen relevans enn foreninger begrenset til fylke (region). Foreninger med lokalt nedslagsfelt i liten by, mindre kommune eller bygd vil være relevante bare når andre kriterier, f.eks. vesentlig samfunnsmessig betydning, er dokumentert. Tilsvarende er lokallag, for eksempel lokale partilag, av landsdekkende organisasjon sjelden relevante. Organisasjoner som har avdelinger i mange land vil som regel være relevante.[75]
 2. Størrelse målt i antall medlemmer. For veldig store foreninger (typisk med flere titusen medlemmer) kan størrelse alene være tilstrekkelig.[76]
 3. Samfunnsmessig betydning. En forening kan spille en vesentlig samfunnsrolle selv om medlemstallet er nokså beskjedent og foreningen spiller/spilte en samfunnsmessig rolle i en kort periode.[77] Som regel innebærer dette å spille en rolle utover lokalsamfunnet og foreningen må ha dokumentert betydning for andre enn medlemmene selv. Samfunnsmessig betydning skal fremgå av omtale i uavhengige kilder der den rollen foreningen spiller/spilte i eksempelvis faglig, kunstnerisk, sportslig, økonomisk, historisk eller politisk sammenheng er tydelig. Organisasjoner av åpenbar nasjonal betydning vil alltid være relevante. Se Wikipedia:Sletting/Nardus (kristent samfunn) for betraktninger omkring små religionssamfunn av begrenset geografisk utstrekning.

Følgende politiske organisasjoner er som regel inklusjonsverdig:

Kulturprodukter[rediger kilde]

Kultur- og underholdningsprodukter omfatter (men er ikke begrenset til) film,[79] revyer,[80] musikalske verk,[81] innspilt musikk,[82] bildende kunst, skulpturer, skjønnlitteratur, arkitektur[83] og videospill/dataspill.[84]

Film[rediger kilde]

Spillefilmer som har blitt tildelt anerkjente utmerkelser som Amandaprisen eller Oscar er alltid relevante. Pristildelingen må gjelde selve filmen og ikke begrenset til enkeltpersoner som har bidratt.[85]

Fiksjonsuniverser[rediger kilde]

Innenfor blant annet skjønnlitteratur (særlig fantastisk litteratur), tegneserier, filmserier, fjernsynsserier og dataspill finnes det ofte velutviklet «univers» eller «fantasiverdener» med figurer, steder, hendelser, organisasjoner og riker/stater (f.eks. Tolkien/Ringenes herre, Harry Potter, Disney/ Museuniverset og James Bond-filmserien). Det har vært diskutert i hvilken grad slike enkeltelementer i disse universene er relevante for egne artikler særlig når det er lite uavhengige kilder (samling i oversiktsartikler eller lister er et alternativ).[86]

Innspilt musikk[rediger kilde]

Innspilt musikk kan være av ulikt format/lengde musikkalbum, EP, singel, og lagret på ulike medier som CD, grammofonplate og lydkassett, og eventuelt tilgjengelig bare som lydfiler over internett. Se også egne kriterier for musikere, band og ensembler.

Hvert av følgende forhold vektlegges ved vurdering av relevans for egen artikkel for en utgivelse. Avhengig av hvor tungtveiende de er kan momentene være nok hver for seg eller inngå i en helhetlig vurdering[87][88][89][90]

 • Utgivelse er på etablert label (anerkjent og uavhengig plateselskap).[91] Utdyping: Egenutgivelser er vanligvis ikke relevante. Store og internasjonale plateselskap veier klart tyngre enn mindre plateselskap rettet mot nasjonalt marked. For egenutgivelser og utgivelser på ukjente plateselskap bør annet grunnlag for relevans være tilstede i betydelig grad.[92]
 • Det er primært utgivelse i stort format (musikkalbum på rundt 40-60 minutter) som er aktuelle for egen artikkel. Utgivelser i lite format feks singel eller EP er sjeldnere relevante enn fullt album.[93]
 • Bred eller grundig omtale i uavhengige kilder.[94]
  • Anmeldelser veier tyngre enn reportasje.[95] Utdyping: Reportasje som bare nevner en utgivelse er alene lite grunnlag for relevans[96]
  • Allmennmedier veier tyngre enn nisjemedier. Utdyping: Nisjemedier er slike som bare omhandler musikk eller bare en sjanger innenfor musikk; allmennmedier er slik som har musikkomtale som en av mange seksjoner. Begrunnelse: Allmennmedier er mer selektive med hensyn til hva som anmeldes.[97]
  • Riksdekkende/internasjonale medier veier mye tyngre enn rent lokale medier. Begrunnelse: Medier med lokalt nedslagsfelt vil oftere omtale musikere som er ukjente utenfor lokalmiljøet.
  • Grundig analyse i musikkfaglige/vitenskapelige publikasjoner. Publikasjoner kan være artikler i tidsskrift, kapitler i bøker (inkludert selvstendige artikler i musikkfaglige oppslagsverk) eller hele bøker.
 • Salgstall og høy plassering på pålitelige, anerkjente lister. Utdyping: Dette inkluderer verifiserte og pålitelige tall fra strømmetjenester.
 • Anerkjente priser/utmerkelser tildelt selve utgivelsen.[98] Utdyping: Utmerkelse til artisten/bandet er alene ikke tilstrekkelig.
 • Artikler som bare består av tittel og årstall samt opplisting av melodier (spor) vil i mange tilfeller kunne flettes til artikkel om musiker/band.[99] Utdyping: Album som omfatter kjente enkeltlåter bør som regel ikke flettes.
 • Andre forhold som vektlegges: For et fåtall spesielt fremstående utøvere/band kan det være aktuelt å omtale alle utgivelser med egen artikkel.

Arrangementer[rediger kilde]

Arrangementer er organiserte, tidsbegrensede hendelser (som avholdes jevnlig eller en/få ganger) og omfatter festivaler[100] (feks musikkfestivaler[101], jfr kulturprodukter), idrettsmesterskap, utstillinger/oppvisninger og messer/markeder.

Medier[rediger kilde]

Generelle krav for medier som skal omtales[rediger kilde]

 • Alle rent kommersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
 • Både tidligere og nåværende medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.

TV- og radio-kanaler (på luft/kabel)[rediger kilde]

 • Kanalen må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.[102]
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.
Sendinger på TV og radio[rediger kilde]

Sendinger på TV og radio kan være faste innslag som Dagsrevyen, serier av varierende varighet og regularitet feks Mesternes Mester, eller enkeltsendinger. Se også Wikipedia:Relevanskriterier#Kulturprodukter.

Papiraviser og tidsskrifter[rediger kilde]

 • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
 • Avisen/tidsskriftet må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle[klargjør] kravene over.[103]

Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, podkaster, blogger, diskusjonsforum, etc)[rediger kilde]

Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Svært høye besøkstall
 • Stort antall unike brukere
 • Alment godt kjent gjennom andre medier[104]
 • Unik tjeneste
 • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

Følgende skal normalt ikke inkluderes:

 • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.[105]
 • Regulære blogger
 • Podkaster
 • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets

Geografi[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett. Geografi omfatter blant annet land, navngitte landskapsformasjoner,[106] gårder,[107] steder og administrative enheter.

Plasser, veier og bygninger[rediger kilde]

Er inklusjonsverdig om de har en arkitektonisk, byplanmessig eller historisk interesse.[108]

Lister[rediger kilde]

Wikipedia:Lister beskriver kritererier for lister, blant annet «lista må dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier»[109][110] (se også WP er ikke en samling tilfeldig info).[111]

Se også[rediger kilde]

Referanser[rediger kilde]

 1. ^ Wikipedia:Sletting/Scott Disick, Wikipedia:Sletting/Erik Asla, Wikipedia:Sletting/Victoria Hamsun, Wikipedia:Sletting/Mario Caprino, Wikipedia:Sletting/Benny Holtsmark, Wikipedia:Sletting/Odd Ivar Olsen
 2. ^ Wikipedia:Sletting/Fredrik Ahlsen
 3. ^ Basert på diskusjon i oktober 2022 der det også fremkommer utdyping/presisering: Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Forslag_til_tillegg
 4. ^ Wikipedia:Sletting/Eunike Hoksrød, Wikipedia:Sletting/Morten Heggdal, Wikipedia:Sletting/Tone Nygård, Wikipedia:Sletting/Safari Shabani, Wikipedia:Sletting/Mayoo Indiran
 5. ^ Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Dina Matheussen
 6. ^ Wikipedia:Sletting/Per-Arne Ludvigsen, Wikipedia:Sletting/Margrethe Gilboe Kirkestuen, Wikipedia:Sletting/Filip Johansen
 7. ^ a b se diskusjon i september 2022: Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv 2022; fag- eller bransjepriser omtales i forbindelse med relatert yrke.
 8. ^ For priser internt i forening eller lignende, se også Wikipedia:Sletting/Trygve Høyer-Andreassen
 9. ^ https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27600&sek=27052
 10. ^ Wikipedia:Sletting/David Wendelbo Lysne, Wikipedia:Sletting/Osvald Peder Emil Nikolaisen, Wikipedia:Sletting/Jan Erling Haugland, Wikipedia:Sletting/Nirmal Singh Khalsa
 11. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Carl Lundh, Wikipedia:Sletting/Olav Lea
 12. ^ Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Andre_priser_-_automatisk_relevans_for_mottaker?
 13. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Ulf Morten Davidsen
 14. ^ Wikipedia:Sletting/Selma Ibrahim, Wikipedia:Sletting/Carolina Maira Johansen, Wikipedia:Sletting/Bjørn Henrik Stavdal Johansen, Wikipedia:Sletting/Jørgen Skiaker Pedersen
 15. ^ Wikipedia:Sletting/Truls Dæhli
 16. ^ aktuelle slettediskusjoner for redaktører/journalister: Wikipedia:Sletting/Egil Hofsli, Wikipedia:Sletting/Karen Sylte Hammeren
 17. ^ ifølge slettediskusjoner er ikke SKUP-diplom tilstrekkelig alene Wikipedia:Sletting/Øyvind Engan, Wikipedia:Sletting/Sondre Nilsen, Wikipedia:Sletting/Henning Carr Ekroll
 18. ^ Wikipedia:Sletting/Gaute Ulvik Haugan
 19. ^ Wikipedia:Sletting/Conrad Myrland, Wikipedia:Sletting/Tore Bollingmo. Om redaktører i studentaviser: Wikipedia:Sletting/Bjørn-Egil Mikalsen
 20. ^ Wikipedia:Sletting/Anna-Sabina Soggiu
 21. ^ Wikipedia:Sletting/Camilla Hauren Leirvik, Wikipedia:Sletting/Petra Ekfeldt
 22. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mai
 23. ^ Wikipedia:Sletting/Erik Furevik, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge, Wikipedia:Sletting/Gunnar Christensen (forfatter), Wikipedia:Sletting/Jostein H. Sandsmark, Wikipedia:Sletting/Thor Olav Moen
 24. ^ a b c d Se også Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Bøker/utgivelser_som_grunnlag_for_biografier i oktober 2022
 25. ^ se også diskusjon oktober 2022 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Bøker/utgivelser_som_grunnlag_for_biografier
 26. ^ Wikipedia:Sletting/Anita Ekwall, Wikipedia:Sletting/Julie C. Knarvik, Wikipedia:Sletting/Pål Stokka, Wikipedia:Sletting/Marianne Hagelia, Wikipedia:Sletting/Jannicke Høyem, Wikipedia:Sletting/Siv Henningstad; eksempel på at bokverket er notabelt men ikke forfatteren Wikipedia:Sletting/Sigmund Aas, Wikipedia:Sletting/Elise Barring Berggren.
 27. ^ Angående likeverdig medforfatterskap til verk se feks Wikipedia:Sletting/Odd Vidar Aspheim, Wikipedia:Sletting/Petra Ekfeldt, Wikipedia:Sletting/Elise Barring Berggren
 28. ^ Wikipedia:Sletting/Viljar Johnsen Nerheim
 29. ^ Jfr diskusjon Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier i mars-april 2024.
 30. ^ se ellers eksempel på slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Bente Klinge, Wikipedia:Sletting/Iselin Røsjø Evensen, Wikipedia:Sletting/Inger Sverreson Holmes, Wikipedia:Sletting/Kristian Breidfjord, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge)
 31. ^ Diskusjon på Tinget oktober 2021 Wikipedia:Tinget#Inklusjonskriterium_-_konkret_forslag
 32. ^ separatutstillinger som grunnlag: Wikipedia:Sletting/Sverre O. Hernæs, Wikipedia:Sletting/Mathilde Nortvedt, Wikipedia:Sletting/Stian Borgen; annet Wikipedia:Sletting/Heidi Fosli, Wikipedia:Sletting/Geir Fløde; Orlands refleksjon Bruker:Orland/kunstnere
 33. ^ medvirkning på betydelige utstillinger Wikipedia:Sletting/Øyvind Pål Farstad, Wikipedia:Sletting/Ansgar Leiten
 34. ^ Wikipedia:Sletting/Tarald Johan Wassvik, Wikipedia:Sletting/Heidi Holje, Wikipedia:Sletting/Hilde Brunvoll
 35. ^ Wikipedia:Sletting/Jacks Or Better, Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel, Wikipedia:Sletting/Libido Link; for studio-/backingmusikere se Wikipedia:Sletting/Jørn Atle Støa; medlem av ett band Wikipedia:Sletting/Christoffer Trædal
 36. ^ a b c d e f Diskutert/vedtatt på Tinget i august 2021
 37. ^ Nominasjon til Spellemannsprisen er normalt ikke tilstrekkelig ihht slettediskusjoner, bare vinnere er klart notable, Wikipedia:Sletting/Catharina Stoltenberg, Wikipedia:Sletting/Bård Ingebrigtsen, Wikipedia:Sletting/Lars Wiik, Wikipedia:Sletting/Fredrik Vogsborg, Wikipedia:Sletting/Kåre Spon danseorkester, se også Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mars#Relevanskriterier_for_band_(musikkgrupper)
 38. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Johnny Yen, Wikipedia:Sletting/Oddi Nessa
 39. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 40. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 41. ^ etablert praksis er at deltakelse i bare en relevant musikkgruppe i seg selv ikke er tilstrekkelig se feks Wikipedia:Sletting/Erik Widding, Wikipedia:Sletting/Tor Thomassen, Wikipedia:Sletting/Jon Krogstad, Wikipedia:Sletting/Peter Espevoll, Wikipedia:Sletting/Jan Wiese (1953)
 42. ^ Ny diskusjon på Tinget i desember 2023 signaliserte betydelig skepsis til strømmetall som grunnlag alene; jfr Wikipedia:Sletting/Bjørn Olav Edvardsen.
 43. ^ Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel, Wikipedia:Sletting/Bass Improvisations Volume 6
 44. ^ Deltakelse alene er ikke nok ihht slettediskusjoner Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Adrian Jørgensen; angående deltakelse i MGP feks Wikipedia:Sletting/Mystery, Wikipedia:Sletting/Bjørn Olav Edvardsen
 45. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Petter Jakobsen
 46. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Petter Borgli
 47. ^ noen slettediskusjoner om filmfotografer: Wikipedia:Sletting/Martin J. Edelsteen, Wikipedia:Sletting/Torfinn Rønning Sanderud
 48. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Anne Vinterberg, Wikipedia:Sletting/Benjamin Sjur Blom
 49. ^ Wikipedia:Sletting/Jostein Olseng, Wikipedia:Sletting/Ole-Andreas Løvland, Wikipedia:Sletting/Einar Egeland (filmklipper)
 50. ^ a b Hjelpdiskusjon:Akademikere
 51. ^ Wikipedia:Torget/Arkiv/2009/august#Professorer, Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2011#Enighet_om_nye_relevanskriterier_for_forskere?, Wikipedia:Sletting/Ann Nilsen, Wikipedia:Sletting/Gunnar Eskeland
 52. ^ a b Diskusjon på tinget Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/januar i januar 2021
 53. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/februar#Relevanskriterier_-_ledere_for_foreninger/organisasjoner.
 54. ^ se diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Knut Heggland, Wikipedia:Sletting/Rolf Jørgensen, Wikipedia:Sletting/Kathrine Nyhus, Wikipedia:Sletting/Mats Johansen Beldo.
 55. ^ Ihht diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Bjarte Askeland (lege), Wikipedia:Sletting/Per Arne Pettersen
 56. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2023/januar#Relevanskriterier_innen_idrett
 57. ^ Wikipedia:Sletting/Tom Larsen; Wikipedia:Sletting/Kjell Erik Sagbakken
 58. ^ https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sletting/Pauline_Robertson. Besøkt 30. januar 2024. 
 59. ^ Wikipedia:Sletting/Kjartan Løvoll, Wikipedia:Sletting/Robin Wathne Nedrehagen
 60. ^ Wikipedia:Sletting/Trude_Nonstad_Fornes, Wikipedia:Sletting/Hristina Miteva, Wikipedia:Sletting/Adam Buki, Wikipedia:Sletting/Petter Skinstad
 61. ^ Wikipedia:Sletting/Cara Brown, Wikipedia:Sletting/Nea Luukko, Wikipedia:Sletting/Claudia Cosio, Wikipedia:Sletting/Monika Zuckermann
 62. ^ Wikipedia:Sletting/Adam Buki
 63. ^ aktuelle slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Ole Petter Lilloe-Olsen, Wikipedia:Sletting/Rikke Glomnes Komissar, Wikipedia:Sletting/Aslak Sverdrup; for advokater spesifikt se feks Wikipedia:Sletting/Atle Helljesen, Wikipedia:Sletting/Bernt Heiberg (advokat), Wikipedia:Sletting/Advokatene Ommundsen & Co, Wikipedia:Sletting/Brynjulf Risnes, Wikipedia:Sletting/Peter Skarbøvig
 64. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Gunnar Domstein
 65. ^ eksempel: Wikipedia:Sletting/Alf-Egil Bogen
 66. ^ Wikipedia:Sletting/Bengt Olav Johansen, Wikipedia:Sletting/Sven Sakkov
 67. ^ Wikipedia:Sletting/Amund Noss, Wikipedia:Sletting/Arne Dolven
 68. ^ Diskusjon i januar 2023 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Mer_om_priser_og_utmerkelser. Se også Wikipedia:Sletting/Thomas Nysted, Wikipedia:Sletting/Pål Marius Jebsen
 69. ^ generaler vs offiserer på mellomnivå (major, oberst etc): Wikipedia:Sletting/Isak Resen Blikom, Wikipedia:Sletting/Erlend Bekkestad, Wikipedia:Sletting/John Petter Bachke
 70. ^ noen tidligere slettediskusjoner der størrelse, alder og kilder er tema: Wikipedia:Sletting/Osland Havbruk, Wikipedia:Sletting/Champion Shipping, Wikipedia:Sletting/Arbo Høeg, Wikipedia:Sletting/Proteinfabrikken, Wikipedia:Sletting/Natura Lab, Wikipedia:Sletting/Meglerhuset Nylander
 71. ^ for produkter/tjenester se feks: Wikipedia:Sletting/Mokki Eyewear, Wikipedia:Sletting/Liste over Freia-produkter
 72. ^ Wikipedia:Sletting/Kostholdsendring AS, Wikipedia:Sletting/Innkjøpskontoret AS, Wikipedia:Sletting/Kulinarisk Akademi, Wikipedia:Sletting/Mokki Eyewear, Wikipedia:Sletting/Apotera
 73. ^ Wikipedia:Sletting/Osland Havbruk, Wikipedia:Sletting/Syscom, Wikipedia:Sletting/Arkitektgruppen CUBUS (design), Wikipedia:Sletting/Bilpleiekongen, Wikipedia:Sletting/Scenestorm, Wikipedia:Sletting/Carambole (plateselskap), Wikipedia:Sletting/Elvsrud gartneri, Wikipedia:Sletting/Rettighetsselskapet Intrige
 74. ^ diskusjon i oktober-november 2022; se feks Wikipedia:Sletting/Hvaler kulturvernforening
 75. ^ Wikipedia:Sletting/Bærum Sogneselskap,Wikipedia:Sletting/Vestfold Sosialistisk Ungdom, Wikipedia:Sletting/Mjøndalen Vest Selskabelige Forening, Wikipedia:Sletting/Flekkefjord Pinsemenighet
 76. ^ Wikipedia:Sletting/Norsk kuratorforening, Wikipedia:Sletting/Markedsføringsgjengen (Studentersamfundet i Trondhjem), Wikipedia:Sletting/Casual Gaming, Wikipedia:Sletting/Steinbiten akvarieforening, Wikipedia:Sletting/Flekkefjord Pinsemenighet, Wikipedia:Sletting/Arken pinsemenighet løten, Wikipedia:Sletting/Norsk Antirustforening
 77. ^ Komiteen for Sydøst-Asia, ROSSO, Wikipedia:Sletting/Sørsia supporterklubb
 78. ^ slettediskusjoner mht lokallag av riksdekkende partier: Wikipedia:Sletting/Sarpsborg Kristelig Folkeparti, Wikipedia:Sletting/Bodø Høyre, Wikipedia:Sletting/Rælingen Høyre, Wikipedia:Sletting/Bergen Kristelig Folkeparti
 79. ^ aktuelle slettediskusjoner som viser praksis for langfilmer, kortfilmer, offentlig visning/kino etc: Wikipedia:Sletting/Sins of the Father (film), Wikipedia:Sletting/Oculi (film), Wikipedia:Sletting/Grådighet (film), Wikipedia:Sletting/Utukt (film), Wikipedia:Sletting/Hora (film), Wikipedia:Sletting/Ingen mann i sikte (film), Wikipedia:Sletting/Au-delà des lois humaines
 80. ^ eks på skolerevy: Wikipedia:Sletting/Nissenrevyen
 81. ^ eksempel på sang/låt: The King of The Cannibal Islands
 82. ^ noen tidligere slettediskusjoner om musikk mht blant annet utgivelse på "label" Wikipedia:Sletting/Bass Improvisations Volume 2, Wikipedia:Sletting/Kick Off, Wikipedia:Sletting/Radio Beinskjør, Wikipedia:Sletting/Northern Twilight
 83. ^ aktuelle slettediskusjoner om bygninger: Wikipedia:Sletting/Ryfoss Misjonshus
 84. ^ Wikipedia:Sletting/Lyderia, Wikipedia:Sletting/4096, Wikipedia:Sletting/Just Cause (videospill), Wikipedia:Sletting/Crossfire online, Wikipedia:Sletting/DJEEO
 85. ^ Diskusjon på Tinget i april 2023
 86. ^ Tinget i mai 2023 og Tinget i august 2023; eksempel på slettediskusjoner Wikipedia:Sletting/Peverell-brødrene, Wikipedia:Sletting/Snaredraug, Wikipedia:Sletting/Indiana Beinson, Wikipedia:Sletting/Stein Blåøy og Wikipedia:Sletting/Den forheksede elv, Wikipedia:Sletting/Gaia (Final Fantasy VII), Wikipedia:Sletting/Tilted Towers, Wikipedia:Sletting/Linda Johansen (Borettslaget) (figur i dramaserie), Wikipedia:Sletting/Andalitter («folkeslag»), Wikipedia:Sletting/New New York (sted), Wikipedia:Sletting/San Andreas (sted), Wikipedia:Sletting/Rattata (pokémon), Wikipedia:Sletting/Nidorino (pokemon), Wikipedia:Sletting/Ordre 66 (Star Wars)
 87. ^ slettediskusjoner med vekting av forhold Wikipedia:Sletting/Duo Saxe, Wikipedia:Sletting/Monument (album), Wikipedia:Sletting/Alt er vel, Wikipedia:Sletting/Psycho Membrana
 88. ^ drøftet på Tinget i april 2023 Wikipedia:Tinget#Konklusjon
 89. ^ jfr også spesifikke kriterier på engelsk wikipedia en:Wikipedia:Notability_(music)#Recordings
 90. ^ se diskusjon om hva som er gode kilder og hva en artikkel bør innehold Wikipedia:Sletting/Infinity Divine
 91. ^ Wikipedia:Sletting/Instinkt (album), Wikipedia:Sletting/Punk Rock in Rønvik skole, Wikipedia:Sletting/Zemer atik
 92. ^ Wikipedia:Sletting/This is Primitive Hate, Wikipedia:Sletting/Bass Improvisations Volume 6, Wikipedia:Sletting/Radio Beinskjør
 93. ^ Wikipedia:Sletting/LiveSTAYalive, Wikipedia:Sletting/Null$katte$nylterne/Mean Idols, Wikipedia:Sletting/One Mind (Magenta-EP), Wikipedia:Sletting/Back Off, Wikipedia:Sletting/Lipsynced with Satan, Wikipedia:Sletting/For halv maskin
 94. ^ Wikipedia:Sletting/LiveSTAYalive, Wikipedia:Sletting/Vad livet har att ge, Wikipedia:Sletting/Transmission (album), Wikipedia:Sletting/Hvis du ikke finner meg, så let i byene, Wikipedia:Sletting/I Grevens tid, Wikipedia:Sletting/Brokeland (album), Wikipedia:Sletting/Hotell Hellman EP
 95. ^ Wikipedia:Sletting/Blaupunkt (EP)
 96. ^ Wikipedia:Sletting/Airborne/Going Down EP, Wikipedia:Sletting/I levende live
 97. ^ Wikipedia:Sletting/Pain Is Temporary, Glory Is Forever, Wikipedia:Sletting/Hvis du ikke finner meg, så let i byene, Wikipedia:Sletting/Oppkast ala kart
 98. ^ Wikipedia:Sletting/99% Ærlig, Wikipedia:Sletting/American Dreamer (Teddy Nelson album); angående deltakelse i MGP feks Wikipedia:Sletting/Geronimo (Sang), Oh Oh (Puppy Love)
 99. ^ Wikipedia:Sletting/Welcome to Annoying Town
 100. ^ Wikipedia:Sletting/Piksel (festival), Wikipedia:Sletting/Miljøfestivalen Mylder
 101. ^ Wikipedia:Sletting/We Låve Rock, Wikipedia:Sletting/Norsjø kammermusikkfest, Wikipedia:Sletting/Nødutgangfestivalen, Wikipedia:Sletting/Loaded Festival, Wikipedia:Sletting/Voi Voi-festivalen
 102. ^ aktuelle slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/St Rita Radio, Wikipedia:Sletting/PowerWave, Wikipedia:Sletting/Radio Reboot, Wikipedia:Sletting/Radiotime, Wikipedia:Sletting/Linken radio, Wikipedia:Sletting/TV1000 Plus One, Wikipedia:Sletting/Viasat Film HD
 103. ^ Wikipedia:Sletting/Rossfjordposten, Wikipedia:Sletting/Vikingmagasinet Kick
 104. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Bordtenniskameratene, Wikipedia:Sletting/Kulturo.no
 105. ^ Wikipedia:Sletting/Rettighetsregisteret
 106. ^ aktuelle slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Kolsdalen, Wikipedia:Sletting/Kalvmones, Wikipedia:Sletting/Ringnestjerna
 107. ^ Wikipedia:Sletting/Beholdt/november_2008#Klevstad, Wikipedia:Sletting/Ulvestad (Haram)
 108. ^ borettslag Wikipedia:Sletting/Langnes borettslag, Wikipedia:Sletting/Oserødlund Borettslag; bygninger/adresser Wikipedia:Sletting/Dronning Astrids gate 3; gater/veier/plasser Wikipedia:Sletting/Kantarellvegen, Wikipedia:Sletting/Støyderbakken
 109. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Liste over kjente personer med tilknytning til Hamar, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente personer fra Oslo, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente elever ved Fana gymnas, Wikipedia:Sletting/Liste over sports- og idrettsgrener, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente personer fra Alta
 110. ^ angående ordlister for avgrensede tema, se utdypende diskusjon på Tinget i august 2023
 111. ^ Se også Wikipedia:Sletting/Liste over norske musikkorps, Wikipedia:Sletting/Liste over japanske rockeband, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente ansatte ved Kuben yrkesarena Wikipedia:Sletting/Liste over Egyptiske forfattere og Wikipedia:Sletting/Liste over dopingsaker, Wikipedia:Sletting/Liste over falske venner