Liste over falske venner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over falske venner er et utvalg «falske venner», det vil si feil man lett kan begå under oversetting fra nærbeslektede språk.

Engelsk[rediger | rediger kilde]

Engelsk ord Betydning Lignende norsk ord Engelsk ord for det lignende norske
actual faktisk aktuell current, updated, up-to-date, latest, topical, recent
advocate (subst.) talsmann, forkjemper advokat lawyer
alley småvei, smug allé avenue, boulevard
ambitious (oppr.) ærelysten, ambisiøs aspirational
also også altså therefore, hence, accordingly
announce (verb) bekjentgjøre, kunngjøre annonsere advertise
antics (subst.) fakter, nykker, spilloppmakeri antikk (adj.) antique
antiquity (subst.) antikken (oldtiden) antikvitet (subst.) antique
answer (subst.) svar ansvar (subst.) responsibility
armband armbind armbånd bracelet
arbiter dommer (i rettsvesenet, og i sport) arbeider worker
argument også: krangel, diskusjon argument point, reason
armed bevæpnet armert reinforced, armoured
arsenic arsen arsenikk arsenic trioxide
art kunst art; (dyre)art kind, sort, type; species
athlete idrettsutøver atlet strong man, hunk
axe (br, sjeldnere am) øks akse; aksling; aks (blomsterstand) axis (koordinater); axle (hjul); ear
Austria Østerrike Australia Australia
authorative autoritativ autoritær authoritarian
back rygg bak (rumpe) backside, butt, buttock(s), derriere
bald skallete bold, brav, djerv (modig) bold
ban forby bann(lys)e to curse, excommunicate
barrack kaserne brakke (skur) hut, shack
beef storfekjøtt biff (beef) steak
befall hende, treffe en befale order, command
(to) behold se på, skue beholde to keep
benzene benzen bensin gasoline (am.), petrol (br.)
beset trenge seg på, forfølge, plage besette occupy, fill
beware unngå, være på vakt bevare preserve, conserve, maintain
billion milliard (109 = tusen millioner) billion (1012) trillion (am), billion (br)
blanket teppe, overkast blankett form
block kvarter steinblokk block, boulder
borough by, bydel borg castle
brick teglstein, mur (serverings)brikke tray
bullion (gull/sølv)barre buljong bouillon, broth, stock
cab taxi cabriolet, dvs. åpen bil convertible, hardtop
canine dyr i hundeslekten kanin rabbit
chalk kritt kalk lime(stone), whitewash
character tegn; [fiktiv] person; rollefigur, artig skrue etc karakter character, nature, mentality, disposition
chart tabell, diagram kart map
cheek kinn kjeve jaw
chef kokk sjef boss
chin hake kinn cheek
civil rights borgerrettigheter sivilrett civil law
circle krets sirkel compass
china (liten forbokstav) porselen Kina China (stor forbokstav)
clang klirring klang sound
to cling klenge seg til, holde sammen, holde fast klinge to clink, to jingle, to ring, to sound
cloister korsgang (rektangulært åpent rom omgitt av overdekte ganger/arkader som er åpne på den siden som vender mot det indre rommet.) kloster monastery
closet skap, kott klosett (do) toilet, lavatory
cock hane, penis, kran kokk chef, cook
cold også forkjølelse kald, kulde (kulde) frostiness, iciness, chill; også cold; [teknisk] coldness, cooling energy, refrigeration, low temperature
commode også (am) klosett (avledning fra oppr. nattbord med skap til nattpotte) kommode commode (en), chest of drawers (am)
compass også: sirkel, utstrekning, område, distrikt, sfære kompass compass
compositor setter, typograf komponist composer
concrete også betong; concreted: sementert konkret; konkretisert specific, certain, precise (am: concrete)
concur holde med, være enig, bifalle konkurrere compete
concurrent samtidig, medvirkende konkurrent competitor
confession tilståelse konfesjon religious denomination
condition tilstand; vilkår; betingelse (i bra) kondisjon in good shape, fit
conductor Br.: buss- eller trikkekonduktør, dirigent; am. tigkonduktør konduktør Br. ticket collector
consequently følgelig konsekvent consistent(ly)
construction bygge (=oppføre et bygg) konstruksjon design
corn kornslag (hvete, bygg etc); am. mais korn grain (om partikkel), barley (om kornslaget)
craft ferdighet, håndverk kraft force, power
critic kritiker kritikk criticism, critique
critical også: vesentlig, avgjørende, livsviktig kritisk critical
curious også: nysgjerrig kuriøs odd, weird, strange, curious
delicate skjør, sart, følsom delikat delicious
derive avlede derivere differentiate calculus
detective kriminalpoliti (privat)detektiv private investigator
director innen film: regissør direktør manager, chief executive officer (forkort.: CEO)
discipline idrettsgren, fagområde disiplin (moral and/or corporeal) discipline
diverse mangesidig diverse various
duke hertug dukke doll, puppet
elk (Nord-Amerika) amerikansk hjort elg moose (Nord-Amerika), elk (br.)
engaged forlovet, opptatt engasjert committed (to), involved
etiquette etikette (regler for oppførsel) etikett (klistrelapp) label, sticker
eventually til slutt, omsider eventuelt possibly, if need be
exactly akkurat! nettopp! eksakt accurate, exact, proper, definite
fabric tekstil, tekstur fabrikk factory
faculty fakultet (på høyskole el. universitet), AmE: lærerstaben på et fakultet (på høyskole el. universitet), evner (fl.) fakultet (matematisk operation) factorial
faggot homofil (mann); br. også frikadelle; vedfange, knippe med kvist; sigarettstump (og annet.) fagott bassoon
fang hoggtann, gifttann, tannrot, klo, torn fang lap
fart fjert fart speed, velocity
fiend 1. smådjevel, 2. fan, tilhenger (f.eks. av fotball) fiende enemy
flesh kjøtt flesk pork
folate folsyre folat folinic acid
fowl hønsefugl fugl bird
full mett full (beruset) drunk
gas (eg. "gasoline") am. bensin gass gas
genial hjertelig, vennlig, elskverdig genial brillant, ingenious, inspired
gift gave, begavelse gift poison
grim streng grim ugly
grind male (korn), knuse grind gate, wicket
guilty skyldig gyldig valid
gum tannkjøtt gane palate
gymnasium gymnastikksal gymnasium (videregående skole) upper secondary school
hardly knapt hard, hardt hard
harm skade, urett harm (sint) angry
hell helvete hell luck
heroine heltinne heroin heroin
high school omtrent videregående skole høyskole university, university college
hop hoppe jamsides/på et bein hoppe jump
hound jakthund, sporhund; skurk, slyngel hund dog
humanity også: menneskeheten humanitet (menneskelighet) humanitarianism
intelligence oppklaring, informasjon, etterretningstjeneste intelligens brainpower, savvy, intelligence
interest også: renter interesse interest
invalid /in'valid/ ugyldig, /'invalid/ invalid invalid disabled, cripple, /'invalid/ invalid
island øy Island Iceland
lame halt pga. skade i foten lam paralysed
lecture foredrag; forelesning (ved en høyskole/universitet), leksjon lektyre reading
lexicon ordforråd leksikon encyclopedia
liberal (am) det politiske venstre, sosialdemokrati: motsats til konservativ liberal hovedsakelig libertarian
liquor sprit likør liqueur, brandy
luck hell, flaks lykke happiness
map (vei)kart, byplan mappe folder
marsh sump, myr marsj march
mess rot, røre messe fair (utstilling), divine service (protestantisk), mass (katolsk)
minute også: svært liten, ubetydelig, marginal minutt minute
mission oppdrag (hovedbetydning) misjon mission
moonshine hjemmebrent (sprit) måneskinn moonlight
morel morkel (sopp) morell sweet cherry (Prunus avium)
motion bevegelse mosjon excercise
mundane hverdagslig, banal mondén glamorous, cosmopolitan
must not får ikke lov må ikke do not have to
neck hals nakke nape
novel roman novelle short story
novella kortroman novelle short story
obligation forpliktelse obligasjon bond
offer tilbud, tilby offer sacrifice, victim
only først (nå) bare (eksklusjon) only
operation også framgangsmåte, prosedyre operasjon (i medisinsk eller militær betydning) operation
organ også orgel organ organ
organic også (matvare) biologisk, økologisk organisk organic
outlandish underlig, fremmedartet; (foreldet): utenlandsk utenlandsk foreign, from abroad (BE)
outlook også forutsigelse, prognose; utsikt(er) [om framtida] utsikt [visuell] view
overhead over, over hodet overhode (i det hele tatt) at all
paper avis, dokument, artikkel (f.eks. vitenskapelig) papir a sheet of paper; sheets of paper
paragraph avsnitt, ledd (i tekst) paragraf (jus) article [jur.]
parole prøveløslatelse parole password, slogan
pass passerseddel (monthly pass=månedskort) pass passport
paste klistre, klebe, lime pasta paste
pathetic ynkverdig, latterlig, avskyelig patetisk dramatic, emotional, lofty
patient tålmodig, utholdende, også pasient pasient patient, in-patient/inpatient (sykehusinnlagt pasient), outpatient (poliklinisk pasient)
pencil blyant pensel paintbrush
personal personlig personal staff, personell
perverse feilaktig; absurd; ondsinnet pervers perverted
pest også skadedyr pest plague, pestilence, black death
photograph fotografi fotograf photographer
physician lege fysiker physicist
plague også: pest plage nuisanse
plight ubeleilighet, plage plikt duty
policy framgangsmåte, strategi politikk politics
pregnant gravid pregnant concise
present oneself vise seg fram presentera sig introduce oneself
prick kuk, idiot prikk dot, spot
proper karakteristisk, korrekt/anstendig/ordentlig proper neat, clean
professor (USA og Kanada) senior høyskole- eller universitetslærer professor head (of a department)
pup, puppy ung hund puppe pupa, chrysalis
quotation sitat kvotering allocation of quota
quote sitere kvote quota(andel), quotient(matematikk),
to realise (am: realize) erkjenne, forstå, begripe realisere (dvs virkeliggjøre, sette ut i praksis) to put into effect
receipt kvittering resept prescription (legemiddel)
reclamation nydyrking reklamasjon (av varer og tjenester) complaint
rent leie rente interest
rentable til leie; mulig å leie ut rentabelt (lønnsomt) profitable
reverend geistlig referent speaker, reporter
rheumy fuktig, slimete, sammenklebet (av rheum, dvs slim) revmatisk rheumatic
review gjennomgang, oversikt, anmeldelse revy revue, variety show
rise / to rise stå opp, heve seg opp å reise / en reise; rise (kjempe) (to) travel, journey; giant
roman romer, romersk roman novel
scrupulous samvittighetsfull, nøyaktig, grundig skruppelløs unscrupulous
sea hav(et) sjø (innsjø) lake
secret hemmelighet sekret secretion, discharge
self-conscious sky, hemmet, usikker selvbevisst self-confident; self-assured
sensible fornuftig; følbar sensibel sensitive
serving porsjon servering service
serviceman soldat, kriger tjenstemann official, clerk, white-collar worker
[silicon silisium silikon silicone
sleep in forsove seg sovne inn fall asleep, die
smoking;
smoking jacket
røyke; «røkejakke»

(tradisjonell britisk jakke som ble brukt under røyking for at smokingen/dressen ikke skal lukte)

smoking (tysk/fransk låneord) dinner jacket (br)
tuxedo (am)
spiritual åndelig, religiøs spirituell witty
spool spole spyle flush
spotter observatør spotter jeerer
stadium stadion stadium stage
stipend anslag stipendium scholarship
stool krakk, men også feces/avføring stol chair
steak biff stek roast, joint
strand åre, fiber, kordell (dvs enkelttråd), streng strand beach
student (am) også: elev (br også pupil) student collegian, scholar
sublime også: grandiost, overlegent, utrolig sublim refined, sophisticated
sympathy oftest: deltakelse, medfølelse, medlidenhet, forståelse sympati compassion, understanding
swamp myr, sumpmark svamp sponge
tank vanligvis panservogn tank fuel tank
theatrical kunstig, falsk, spillefilm, noe som har med scene/teater/kino å gjøre teatralsk histrionic
tide tidevann (flo/fjære) tid time
tips driks tips hint
toll avgift toll customs
total til sammen, i alt totalt complete, absolute
tribute hyllest tributt sacrifice, tribute (mindre vanlig)
troop soldat, infanterist tropp troupe
truck godsvogn (br); lett el. tung lastebil (am) gaffeltruck forklift truck
underarm armhulen underarm forearm
valve ventil, radiorør (br), hjerteklaff hvelv vault
vest herretruse; am også Weste vest waistcoat
vicar prest vikar substitute, deputy, stand-in
vine vinranke, liane vin wine
vital avgjørende, grunnleggende vital (dvs livlig) sappy, lively, alert
vocals sang (i musikkstykke) vokaler vowels
warehouse lagerlokale varehus department store
wharf kai, pir verft shipyard
will skal, testamente, vilje (substantiv) vil want (to), wish
wink blink, blinking vink wave
wire strømkabel, ståltråd vaier cable
wrist håndledd vrist ankle

Svensk[rediger | rediger kilde]

Svensk ord Betydning Lignende norsk ord[1] Svensk ord for det lignende norske
anledning grunn anledning möjlighet
bedrift utføre en bragd selskap företag
by (lands-)by by stad
rolig morsom rolig lugn
enkelt lett, enkelt enkelt, enkeltstående enstaka
flöte dupp fløte grädde
förlåta tilgi forlate överge, lämna
förstånd forståelse forstand förståelse, betydelse
förtala bakvaske fortelle berätta
glass is(krem) glass glas
gränd smug, smau grend by
hurtig kjekk hurtig snabb
hygglig velvillig, snill hyggelig trevlig
i sär i stycker, fra hverandre især i synnerhet
kjol skjørt kjole klänning
konstig rar, eiendommelig kunstig konstgjord, konstlad
laga reparere lage göra
lasta ned belaste mye laste ned (fra nettet) ladda ned
lov ferie Lov (jus) lag
måla male måle mäta
nöjaktig tillfredstillende nøyaktig noggrann, exakt
rar snill, søt rar konstig, egendomlig, underlig, sällsynt
rätt riktig rett rak
spöke spøkelse spøke skämta
tillbud nestenulykke tilbud erbjudande
tillfällig midlertidig tilfeldig slumpmässig, enstaka
trängas stå tett, stå trangt trenge behöva
truga nøde true / truga (entall) hota / snöskor
tull toll tull trams
varelse vesen værelse rum

Kilde: [1]

Dansk[rediger | rediger kilde]

Dansk ord Betydning Lignende norsk ord Dansk ord for det lignende norske
flink hyggelig flink dygtig
frisk tøff, pågående frisk rask
frokost lunsj frokost morgenmad
grine le gråte græde
kneppe knulle kneppe knappe
kan å måtte skal [2]
rask frisk rask hurtig
videregående uddannelse høyere utdanning (universitet/høyskole) videregående opplæring gymnasiale uddannelser / erhvervsuddannelser
kuk ko-ko, substantivering av gjøkens lyd[3] kuk pik

Tysk[rediger | rediger kilde]

Tysk ord Betydning Lignende norsk ord Tysk ord for det lignende norske
Alm fjelleng, setervang alm ( Ulmus glabra) Ulme
Altertum oldtiden, antikken alderdom Alter
anmuten vises, ser ut som anmode ersuchen, auffordern
Ansicht hensikt ansikt Gesicht, Angesicht
artig snill; om barn: veloppdragen, lydig artig (morsom) lustig, spaßig
auf av aus, von
Aufzug heis opptog Parade
Autograph Originalmanuskript autograf Autogramm
Backe kinn, skinke (i betydningen rumpeball; eg. Gesäßbacke/Arschbacke) bakke Hügel, Hang
befallen angrepet/truffet/smittet av, bli utsatt for befale befehlen
bedanken takke betakke seg sich verbitten, sich verwahren
bekommen bekomme bekömmlich sein
belebt livlig; sterkt trafikkert beleven gesittet, höflich, artig, manierlich
blöd dum, tåpelig bløt nass
Bord hylle bord Tisch
Borste bust børste Bürste
Botschaft ambassade budskap Meldung (Botschaft brukes også)
bunt fargerik, brokete bunt Ansammlung, Stapel
Bär bjørn bær Beere
Büro kontor byrå Kommode
Dom domkirke dom (jus) Urteil
Enkel barnebarn enkel einfach
Egge harv egg (m); egg (n) Schneide, Grat; Ei
Fahrt tur, reise fart (hastighet) Geschwindigkeit
Fahrzeug kjøretøy fartøy Schiff
fast nesten fast fest (adj), aber (konj)
ficken, Fick (vulgært) knulle, knull fikk bekam (+endelse), durfte (+endelse)
Fleisch kjøtt flesk Speck
Flocke gryn, flak, fnugg (f.eks som i snøfnugg) flokk Herde, Schar
frisch fersk frisk gesund
Funke gnist fungere funktionieren, klappen
gammeln bli dårlig (om mat), drive rundt/gå på bommen gammel alt
ganz helt (og fullt) ganske ziemlich
Gift gift gift (være gift med noen) verheiratet
Greis gubbe gris Schwein
Grieß nyregrus, små gryn, semulegryn
Hahn (van)kran, men også hane hane Männchen (om dyr etc)
Halm strå halm Stroh
Hemd skjorte hevn/hemn (nynorsk) Rache
Herd komfyr hyrde Hirte
hüglig bakkete, kupert hyggelig, vennlig nett, freundlich, gemütlich
innerlich indre, innvortes inderlig innig
Kappe lue kappe, kåpe, frakk Mantel
Kind barn kinn Wange
Kiste kasse dragkiste; likkiste Truhe; Sarg
klappen klaffe, fungere; felle sammen klappe (applaudere) klatschen
knacken knake, knekke, kneppe knakke (banke) klopfen
Kopf hode kopp Tasse
Kreatur skapning krøtter Rind, Vieh
Kundschaft kundekrets kunnskap Wissen, Kundnis
Küken fugkeunge, kylling kuk Schwanz (Penis)
Langfinger (lomme)tyv langfinger Mittelfinger
Lohn lønn lån Kredit
Menü Meny i betydningen restaurangens retter Meny i betydningen oversikt som deles ut til gjestene Speisekarte
Masse (Maße) mål masse Menge (kalles også Masse)
merklich merkbar, påtagelig merkelig bemerkenswert; merkwürdig
Mittelalter middelalderen middelaldrende Lebensmitte
moderieren fungere som programleder (ty. Moderator) moderere mässigen
Mutter mor, mamma mutter Schraubenmutter
Mutwille overmot, frekkhet motvilje Widerwille
merklich merkbar merkelig merkwürdig
Nett hyggelig, vennlig nett, nettverk Netz, Netzwerk
Novelle kortroman novelle Kurzgeschichte
niedrig lav nedrig gemein, niederträchtig
Ost øst ost Käse
Obst frukt
ordinär tarvelig, vulgær ordinær gewöhnlich, alltäglich
Pariser (slang) kondom pariser (innbygger i Paris) Pariser, også parisisk (som i "Pariser Mode" - parisisk mote)
Pension pensjonat pensjon Rente
Pferd hest ferd Fahrt
Rad hjul, sykkel rad, rekke, serie Reihe
Rad hjul ratt Lenkrad
rar sjelden underlig merkwürdig
rasen ruse, rase rundt se Rasen se Rasen
Rasen grasmatte (dyre)rase die Rasse
(børs-)ras (krakk) der Sturz
rasieren barbere seg rasere in Trümmer legen
Rente pensjon rente Zins
ringen bryte, kjempe ringe läuten
Russin russisk kvinne rosin Rosine
räsonieren skrike, kverulere resonnere (logisch) denken
Rätsel gåte redsel Angst
Samen spermier same der Lappländer
schal (adj) doven, flau sjal (skjerf) Halstuch, Schal
Schlange kø, slange (krypdyret) slange (f.eks på sykkelhjul) Schlauch
scheren klippe skjære schneiden
schicklich passende skikkelig ordentlich, anständig;
Schlacht militært slag slakt Schlachten
schlecht dårlig slekt Geschlecht
Schlumpf smurf slump (tilfeldighet) Zufall
schnell hurtig snill lieb, nett
schwer tung svær (stor) gewaltig, enorm, riesig
schwimmen svømme svime (av) ohnmächtig werden
seltsam underlig, pussig, komisk sjelden selten, gelegentlich (i blant)
Sorge bekymringer, uro sorg Trauer
sprechen tala sprekk Riss, reißen
springen hoppa springe (løpe) rennen, laufen
Steg brygge, planke steg (skritt) Schritt
Steig stig (inn), stigning sti Pfad, men även Steig (fjäll)
Stock etasje (men også stokk, stav, kjepp, pinne) stokk (stamme) Stamm
Streit tvist, bråk strid Kampf
Stunde time stund Weile
Tag dag tak Dach, Griff
tappen nøle, famle tape verlieren, fallen lassen
Tasse kopp tasse (gå med subbende skritt) schlurfen
Tracht folkedrakt trakt (område) Gegend
Trafik (østerriksk) pressebyrå trafikk Verkehr
tschüs(s) «hadet», farvel kyss Kuss
um rundt, omkring om wenn, über
verblöden fordumme forblø verbluten
Ulme alm ( Ulmus glabra) ulme glimmen, schwelen (v)
sich verhören høre feil forhøre seg sich erkundigen
verlassen forlate (noe eller noen) forlate (tilgi, unnskylde) verzeihen
Vikarie beneficium vikar Stellvertreter, Vertreter
Wachtmeister politibetjent vaktmester Hausmeister
Wahn villfarelse, vanvidd vane Gewohnheit
Werbung reklame verving Rekrutierung (også Werbung)
Willkür vilkårlighet vilkår Bedingung
Öffnung åpning øving Übung
Öl olje øl Bier

Italiensk[rediger | rediger kilde]

Italiensk ord Betydning (på italiensk) Falsk venn på norsk
Caldo Varm Kald
Compasso Passer Kompass
Firma Signatur Firma
Fitta smerte (subst.), tettpakket (adj.) Fitte
Male Ondskap Male
Mare Hav Mare
Peperoni Paprika (flertall) Pepperoni(pølse)

Fransk[rediger | rediger kilde]

Fransk ord Betydning (på fransk) Falsk venn på norsk
Fromage Ost Fromasje
Route Vei Rute

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Svenske falske venner (Norsk Audiovisuell Oversettelseforening)
  2. ^ Lillealtern, Randi. «Ordtrøbbel i dansk-norsk ekteskap». NRK. Besøkt 26. juni 2018. 
  3. ^ «kuk — Den Danske Ordbog». ordnet.dk. Besøkt 29. november 2019.