Jens Stoltenbergs andre regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Stoltenbergs andre regjering

Norges regjering
Formet17. oktober 2005
Oppløst16. oktober 2013
Organisering
MonarkHarald V
Partier  Arbeiderpartiet
  Sosialistisk Venstreparti
  Senterpartiet
ForgjengerKjell Magne Bondeviks andre regjering
EtterkommerErna Solbergs regjering
Jens Stoltenbergs andre regjering utenfor slottet i Oslo den 17. oktober 2005

Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013. Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved stortingsvalget 2005. Etter forhandlinger ble partiene enige om en regjeringsplattform, Soria Moria-erklæringen, og presenterte en regjeringserklæring 13. oktober 2005. Regjeringen fikk fornyet sitt parlamentariske flertallsgrunnlag i stortingsvalget i 2009.

Regjeringen bestod pr. 2012 av stats- og utenriksministeren og 18 statsråder. Regjeringsmedlemmene ble bistått av 45 statssekretærer[1] og 21 politiske rådgivere.[2]

Etter stortingsvalget 2013 varslet statsministeren at han ville søke avskjed for regjeringen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 14. oktober 2013.[3] Stoltenberg søkte og fikk innvilget avskjed i ekstraordinært statsråd den 14. oktober 2013.[4] Regjeringen fortsatte som forretningsministerium inntil Erna Solbergs regjering under ledelse av Høyres leder Erna Solberg overtok 16. oktober 2013.[5]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Dette var første gang siden samlingsregjeringen etter krigen at Arbeiderpartiet gikk til valg med et regjeringsalternativ som innebar samarbeid med andre partier. På siste halvdel av 1900-tallet hadde Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i lange perioder, men ofte med mindretall i Stortinget. Foran dette valget inngikk partiet imidlertid et samarbeid med Sp og SV med formål å kunne danne en flertallsregjering, som en motvekt til den borgerlige Bondevik II-regjeringen.

Dette var også første gang Sp inngikk et regjeringssamarbeid med partier som befant seg til venstre for seg på den politiske høyre–venstre-aksen. Tidligere hadde partiet sittet i regjering en rekke ganger, men da i ulike konstellasjoner med partiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

For SV var dette første gang i partiets historie at det tok sete i en regjering.

Soria Moria-forhandlingene[rediger | rediger kilde]

Etter valgseieren 12. september ble de tre partiene enige om å innlede regjeringsforhandlinger på Soria Moria Hotell og konferansesenter. Forhandlingene begynte 26. september og ble avsluttet med en pressekonferanse der regjeringserklæringen ble presentert den 13. oktober.

Blant temaene det ble forhandlet om var:

Soria Moria-erklæringen[rediger | rediger kilde]

Wikisource Soria Moria-erklæringen – originaltekst fra Wikikilden

Politiske saker[rediger | rediger kilde]

Barne- og familiepolitikk[rediger | rediger kilde]

Regjeringspartiene gikk til valg på full barnehagedekning og makspris i barnehagene. Full barnehagedekning for alle som ønsket barnehage ved barnehageårets start, ble med få unntak oppnådd i 2009.[6] Barnehagedekningen for barn fra ett til og med fem år var 76 % i 2005 og 90 % i 2013. For barn i alderen ett til to år økte dekningen i samme periode fra 54 % til 80 %. I 2012 ble kontantstøtten for to-åringer avviklet.[7] Fedrekvoten ble utvidet i flere omganger under denne regjeringen, fra fem til seks uker i 2006, til ti uker i 2009, til tolv uker i 2011 og til 14 uker i 2013.[8]

Pensjonsreformen[rediger | rediger kilde]

Etter valget i 2005 ble arbeidet med pensjonsreform blant de høyest prioriterte oppgavene, blant annet gjennom levealdersjustering av alminnelig alderspensjon i 2010, og fra 2011 i arbeidet for å få til en reform av de uføretrygdedes alderspensjonsregler.[9]

Konvensjonen om klaseammunisjon[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenberg på undertegningsseremonien for konvensjonen om klaseammunisjon i Oslo 3. desember 2008.

Utdypende artikkel: Konvensjonen om klaseammunisjon

Høsten 2006 tok Norge initiativ til en prosess utenfor Våpenkonvensjonen for å få til et forbud mot klaseammunisjon.[10] 49 stater deltok på en konferanse om klaseammunisjon i Oslo i februar 2007, sammen med representanter for FN, Røde Kors og Cluster Munition Coalition – koalisjonen av sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeidet for et forbud. 46 av statene sluttet seg til en politisk erklæring om å forhandle frem et nytt internasjonalt instrument som skulle forby bruk av klaseammunisjon innen utgangen av 2008. Dette ble gjort gjennom en serie internasjonale konferanser frem til sluttforhandlingene i Dublin i mai 2008 der 107 stater deltok. Konvensjonen om klaseammunisjon ble undertegnet av 94 stater i Oslo 3. desember 2008. Den trådte i kraft 1. august 2010 etter at 30 stater hadde ratifisert. Per april 2022 har 110 stater ratifisert og ytterligere 13 stater signert konvensjonen.

«Månelandingen»[rediger | rediger kilde]

I Soria Moria-erklæringen nedfelte regjeringspartiene at bygging av gasskraftverk kun skulle gjøres hvis CO₂ ble fjernet.[11] I 2006 fikk Statoil konsesjon til å bygge gasskraftverk på på Mongstad under forutsetning at det ble bygget et fullskala CCS-anlegg for fangst og lagring av CO₂.[12] I sin nyttårstale i 2007 kalte statsminister Stoltenberg prosjektet «vår månelanding», med referanse til president Kennedys tale i 1961 der han sa at «USA vil forplikte seg til, før 60-årene er over, å sende en mann til månen og hente ham trygt tilbake til jorden».[13] I 2009 var de stipulerte kostnadene med CO₂-fangst og lagring kommet opp i 25 milliarder kroner. I 2010 bestemte regjeringen seg for å utsette anlegget med to år, til stor protest fra miljøorganisasjonene.[14] I 2012 åpnet et testanlegg, til en kostnad på 5,2 milliarder kroner. Stoltenberg åpnet anlegget.[15] I september 2013, like før regjeringen gikk av, informerte den om at et fullskala CCS-anlegg for fangst og lagring av CO₂ ikke ville bli bygget på Mongstad.[16] I sin selvbiografi tok Stoltenberg selvkritikk på bruken av begrepet «månelanding», men han stod ved det som faktisk var gjort for å forbedre CO₂-fangst og lagring.[17]

Finanskrisen[rediger | rediger kilde]

Regjeringens budsjettforslaget for 2009 var et ekspansivt budsjett med en økning i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på om lag 14 milliarder kroner fra 2008 til 2009.[18]

Den 24. oktober 2008 vedtok Stortinget, basert på forslag fra regjeringen, en tiltakspakke der bankene fikk anledning til å bytte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) – i realiteten obligasjoner basert på boliglån med maksimalt 60 prosent lån – mot statsobligasjoner. Ordningen hadde en ramme på 350 milliarder kroner og skulle sikre kredittilførsel til bankene. Den 23. november 2008 foreslo regjeringen å utvide den alminnelige garantiordningen i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) med inntil 50 milliarder, til 110 milliarder kroner. Hensikten var å sikre eksportbedrifter kontrakter og øke investeringene i Norge.

Den 26. januar 2009 foreslo regjeringen nye finanspolitiske tiltak for 20 milliarder kroner. Av dette var nesten 17 milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside, og drøyt 3 milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet. Mange av utgiftstiltakene var rettet mot å øke vedlikeholdsarbeidet i offentlige bygg. Den 8. februar 2009 foreslo regjeringen «Bankpakke 2» som innebar å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner – Statens finansfond og Statens obligasjonsfond. Finansfondet skulle støtte kapitalstrukturen i bankene, mens obligasjonsfondet skulle støtte markedet for selskapsobligasjoner. Den 15. mai 2009 presenterte regjeringen det reviderte nasjonalbudsjettet. For å dempe oppgangen i ledigheten økte bruken av oljepenger i økonomien med ytterligere 9,5 milliarder kroner, i forhold til tiltakspakken fra januar.

Militærintervensjonen i Libya[rediger | rediger kilde]

Stoltenberg på toppmøtet i Paris 19. mars 2011, som markerte starten på den militære intervensjonen i Libya.

I 2011 deltok Norge i en militæroperasjon i Libya under borgerkrigen i landet. 17. mars 2011 ble FNs sikkerhetsråd enig om resolusjon 1973 som tillot en militær intervensjon i Libya. Norske fly slapp 588 bomber mot ulike mål i landet.[19] I forbindelse med offentliggjøringen av det norske Libya-utvalget sin evalueringsrapport om norsk krigsdeltakelse i Libya, kom det frem at norske fly bombet Gaddafis hovedkvarter under krigen, til tross for at den norske regjeringen sa at deres mål ikke var å styrte Gaddafi-regimet.[20] Stoltenberg ble kritisert for at han ikke ville vedgå at Norge med sin Libya-bombing faktisk var i krig, til tross for at Forsvarsdepartementet mente det motsatte. Han sa «Jeg mener norske soldater ikke var legitime mål i den væpnede konflikten. Det kan være ulike juridiske vurderinger, men jeg er helt sikker på at de ikke hadde endret hovedkonklusjonen, nemlig at vi skulle følge opp FN-vedtaket og beskytte sivile i Libya.»[21]

Andre saker[rediger | rediger kilde]

En annen viktig sak var avtalen med Russland om delelinjen i Barentshavet i september 2010.[22] Kjøpet av kampfly, oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja og kraftkabler gjennom Hardanger var omtalte saker der det var forskjellig syn i regjeringspartiene.[23] Videre pågikk krigen i Afghanistan i hele regjeringens funksjonstid. Utenriksminister Støre var til stede under terrorangrepet mot Kabul Serena Hotell i Kabul i 2008 der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.

Statsråder[rediger | rediger kilde]

Forhandlingene etter stortingsvalget 2005 førte til at Arbeiderpartiet fikk ti statsråder inkludert statsministeren, mens SV fikk fem statsråder og Senterpartiet fire. Regjeringen besto ved tiltredelsen 17. oktober 2005 av ti menn og ni kvinner.

Ved stortingsvalget 2009 økte Arbeiderpartiet sitt mandattall på Stortinget med tre og fikk dermed 64 representanter. SV fikk 11, en tilbakegang på fire, mens Senterpartiet beholdt sine mandater. Forhandlingene mellom de tre partiene resulterte i at regjeringen ble utvidet med ett medlem. Arbeiderpartiet fikk da tolv ministre, mens SV og Senterpartiet fikk fire hver. Kjønnsfordelingen etter dette ble 10–10.

Etter 2009-valget sa Kristin Halvorsen fra seg posten som finansminister, og denne gikk da til Arbeiderpartiets Sigbjørn Johnsen. I tillegg opprettet regjeringen en egen statsrådsstilling for samordning ved Statsministerens kontor – en stilling som erstattet den statssekretærstillingen som stod for forberedelse av regjeringsmøtene og koordineringen av det politiske avklaringsarbeidet mellom departementene.

I løpet av regjeringsperioden på åtte år ble det gjort endringer på alle poster, slik at statsminister Jens Stoltenberg var den eneste som hadde samme posisjon hele tiden. Fem andre var medlem av regjeringen fra begynnelse til slutt, men i ulike posisjoner: Kristin Halvorsen, Liv-Signe Navarsete, Trond Giske, Jonas Gahr Støre og Anne-Grete Strøm-Erichsen.[24]

Kortfattet oversikt over statsrådene[rediger | rediger kilde]

Endringer i regjeringens sammensetning[rediger | rediger kilde]

2006[rediger | rediger kilde]

Den første endringen i regjeringen skjedde 29. september 2006 da næringsminister Odd Eriksen overlot plassen til Dag Terje Andersen. Eriksen opplyste at årsaken var hensynet til barna. Han gikk over til å bli leder av Arbeiderpartiets fylkesråd i Nordland.[25][26]

2007[rediger | rediger kilde]

21. september 2007 ble det endringer blant Senterpartiets statsråder. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen gikk av, og ble erstattet av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Magnhild Meltveit Kleppa kom ny inn og tok over Hagas ministerpost. Også Enoksens avgang ble begrunnet med familiehensyn, men det ble også spekulert i at han samarbeidet dårlig med andre statsråder og viste lite handlekraft.[27][28]

Neste skifter kom 18. oktober samme år. Øystein Djupedal (SV) gikk av som kunnskapsminister og ble erstattet av to partifeller. Bård Vegar Solhjell fikk ansvaret for barnehage- og opplæringssaker og den generelle administrasjonen av departementet, mens Tora Aasland fikk ansvaret for universitet- og høgskolesaker, forskningssaker, studiefinansieringssaker og fagskoleutdanningssaker. Helen Bjørnøy gikk samtidig av som miljøvernminister. For at ikke SVs antall statsråder skulle øke, ble Bjørnøys departement overtatt av Erik Solheim, som også fortsatte som utviklingsminister i Utenriksdepartementet. Samme dato gikk Karita Bekkemellem av som leder av Barne- og likestillingsdepartementet. Hennes post ble overtatt av Manuela Ramin-Osmundsen, som også fikk ansvaret for Seksjon for anti-diskrimineringsarbeid i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.[29]

De to SV-statsrådene hadde vært utsatt for mye kritikk, og utskiftingene ble sett på som partiets reaksjon på et dårlig resultat i kommunevalget samme høst.[30] Årsaken til Bekkemellems avgang var mer uavklart, ettersom hun selv opplyste at hun gjerne hadde villet fortsette.[31]

2008[rediger | rediger kilde]

Ramin-Osmundsens statsrådsperiode ble kort. Allerede 15. februar 2008 måtte hun trekke seg på grunn av uryddigheter ved tilsettingen av nytt barneombud. Kulturminister Trond Giske fikk midlertidig ansvar for Barne- og likestillingsdepartementet inntil Anniken Huitfeldt kom inn som ny statsråd 29. februar.[32][33][34]

20. juni 2008 skjedde flere skifter, både blant Arbeiderpartiets og Senterpartiets statsråder. Dag Terje Andersen gikk fra Nærings- og handelsdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Bjarne Håkon Hanssen forlot sistnevnte og gikk over til Helse- og omsorgsdepartementet, som Sylvia Brustad forlot for å overta ansvaret for Nærings- og handelsdepartementet. Åslaug Haga gikk ut av regjeringen, og Terje Riis-Johansen overtok hennes plass som olje- og energiminister. Lars Peder Brekk kom ny inn som statsråd i Landbruks- og matdepartementet.[35]

Hagas avgang kom etter at hun en periode hadde vært sykmeldt etter sterkt mediepress knyttet til flere private forhold. Hun trakk seg samtidig som partileder.[36][37]

2009[rediger | rediger kilde]

Den mest omfattende endringen i sammensetningen av Stoltenberg II skjedde etter stortingsvalget høsten 2009, da elleve av departementene fikk nye sjefer. Kabalen tok såpass lang tid å legge at endringene måtte gjøres i to omganger. 2. oktober gikk to av Arbeiderpartiets statsråder ut av regjeringen for å kunne innta viktige verv i Stortinget: Dag Terje Andersen ble stortingspresident, og Helga Pedersen ble parlamentarisk leder. Midlertidig fikk helseminister Bjarne Håkon Hanssen også ansvaret for Arbeidsdepartementet, mens næringsminister Sylvia Brustad tok seg av Fiskeridepartementet.[38][39]

Endringene for øvrig skjedde 20. oktober og kan oppsummeres slik:[40]

 • Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi Grande Røys og Bård Vegar Solhjell gikk ut av regjeringen.
 • Kristin Halvorsen forlot Finansdepartementet og overtok Solhjells plass i Kunnskapsdepartementet.
 • Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa byttet departement, slik at Navarsete ble kommunal- og regionalminister og Kleppa samferdselsminister.
 • Anne-Grete Strøm-Erichsen overtok bestyrelsen av Helse- og omsorgsdepartementet etter Bjarne Håkon Hanssen.
 • Trond Giske overtok Nærings- og handelsdepartementet etter Sylvia Brustad.
 • Anniken Huitfeldt overtok Kultur- og kirkedepartementet etter Trond Giske med unntak av kirkeavdelingen, som ble overført til fornyings- og administrasjonsministeren.
 • Grete Faremo ble ny statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet (etter Anne-Grete Strøm-Erichsen).
 • Sigbjørn Johnsen ble ny finansminister.
 • Lisbeth Berg-Hansen ble ny fiskeri- og kystminister (etter Helga Pedersen).
 • Audun Lysbakken overtok etter Anniken Huitfeldt som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet og fikk i tillegg ansvaret for integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 • Rigmor Aasrud overtok Fornyings- og administrasjonsdepartementet etter Heidi Grande Røys. I tillegg fikk hun ansvaret for kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 • Hanne Bjurstrøm fikk en dobbeltrolle. Hun var nemlig sentral i et pågående arbeid med internasjonale klimaforhandlinger. De første månedene fikk hun derfor en egen statsrådspost med særlige oppgaver på dette feltet. Fra 21. desember 2009 skulle hun så overta styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (unntatt avdelinger som var tillagt andre statsråder). Rigmor Aasrud hadde ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i disse månedene.
 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som hadde vært statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor i regjeringens første fire år, beholdt samme oppgaver, men ble oppgradert til statsråd.
 • Innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble lagt inn under justisminister Knut Storberget.

2011[rediger | rediger kilde]

Etter at 2010 hadde passert uten endringer i regjeringen, gikk olje- og energiminister Terje Riis-Johansen av 4. mars 2011. Grunnen ble opplyst å være at han ønsket å stille til valg som fylkesordfører i Telemark samme høst. Det var imidlertid klart at han også hadde slitt med flere større saker i departementet, blant annet kraftmastene i Hardanger og renseanlegget på Mongstad. Ny statsråd ble Ola Borten Moe.[41][42]

11. november 2011 gikk så justisminister Knut Storberget ut av regjeringen. Han ble erstattet av forsvarsminister Grete Faremo. Som ny leder av Forsvarsdepartementet kom Espen Barth Eide inn. Samtidig ble det bestemt at Justis- og politidepartementet skulle skifte navn til Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. januar 2012.[43] Det ble opplyst av Storberget en tid hadde ønsket å gå av, men at han hadde blitt sittende en tid på grunn av terrorhendelsene 22. juli. Dagen før statsrådskiftet hadde han gitt Stortinget en redegjørelse om hendelsene.[44][45]

2012[rediger | rediger kilde]

5. mars 2012 gikk Audun Lysbakken ut av regjeringen. Årsaken var habilitetsspørsmål rundt tildeling av midler til organisasjoner han hadde hatt nær tilknytning til. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen overtok midlertidig ledelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.[46][47]

23. mars ble det så klart at Inga Marte Thorkildsen ble ny statsråd i dette departementet. SV benyttet anledningen til å gjøre flere andre endringer blant sine statsråder. Tora Aasland gikk av, og Kristin Halvorsen fikk dermed ansvaret for hele Kunnskapsdepartementet. Erik Solheim gikk også ut av regjeringen. Bård Vegar Solhjell overtok hans post i Miljøverndepartementet, mens Heikki Holmås fikk ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.[48] Både Solheim og Aasland hadde ønsket å bli sittende i regjeringen.[49]

18. juni skiftet Senterpartiets ut to av sine statsråder. Marit Arnstad overtok etter Magnhild Meltveit Kleppa i Samferdselsdepartementet, mens Trygve Slagsvold Vedum overtok etter Lars Peder Brekk i Landbruks- og matdepartementet. Begge skiftene var ventet.[50][51]

De siste skiftene i Stoltenbergs andre regjering skjedde 21. september 2012, da det ble endringer i fem departementer styrt av statsråder fra Arbeiderpartiet:[52]

 • Hanne Bjurstrøm gikk av som arbeidsminister, og Anniken Huitfeldt overtok posten.
 • Hadia Tajik kom inn som ny i regjeringen og overtok etter Huitfeldt i Kulturdepartementet.
 • Utenriksminister Jonas Gahr Støre overtok som statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Anne-Grete Strøm-Erichsen forlot dette departementet og gikk tilbake til sin tidligere plass som forsvarsminister.
 • Espen Barth Eide som hadde hatt denne posten, ble i stedet leder av Utenriksdepartementet.

Det var etter dette ingen regjeringsmedlemmer bortsett fra statsministeren som hadde hatt samme post i hele regjeringstiden.[53]

Statsrådsoversikt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Fra Til
Statsminister Jens Stoltenberg
(1959–)
A 17. oktober 2005 16. oktober 2013
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
(1960–)
A 17. oktober 2005 21. september 2012
Espen Barth Eide
(1964–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Arbeidsdepartementet
(Arbeids- og inkluderingsdepartementet
til og med 31. desember 2009)
(Arbeids- og sosialdepartementet
til og med 31. desember 2005)
Bjarne Håkon Hanssen
(1962–)
A 17. oktober 2005 20. juni 2008
Dag Terje Andersen
(1957–)
A 20. juni 2008 2. oktober 2009
Bjarne Håkon Hanssen
(styrte to departementer midlertidig)
A 2. oktober 2009 20. oktober 2009
Rigmor Aasrud
(mens Bjurstrøm ledet klimaforhandlinger)
A 20. oktober 2009 21. desember 2009
Hanne Bjurstrøm
(1960–)
A 21. desember 2009 21. september 2012
Anniken Huitfeldt
(1969–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet

(Barne- og likestillingsdepartementet
til og med 31. desember 2009)
(Barne- og familiedepartementet
til og med 31. desember 2005)
Karita Bekkemellem Orheim
(1965–)
A 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Manuela Ramin-Osmundsen
(1963–)
A 18. oktober 2007 15. februar 2008
Trond Giske
(styrte to departementer midlertidig)
A 15. februar 2008 29. februar 2008
Anniken Huitfeldt
(1969–)
A 29. februar 2008 20. oktober 2009
Audun Lysbakken
(1977–)
SV 20. oktober 2009 5. mars 2012
Tora Aasland
(under Lysbakkens foreldrepermisjon)
SV 29. november 2010 20. mars 2011
Kristin Halvorsen
(styrte to departementer midlertidig)
SV 5. mars 2012 23. mars 2012
Inga Marte Thorkildsen
(1976–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Finansdepartementet Kristin Halvorsen
(1960–)
SV 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Sigbjørn Johnsen
(1950–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Fiskeri- og kystdepartementet Helga Pedersen
(1973–)
A 17. oktober 2005 2. oktober 2009
Sylvia Brustad
(styrte to departementer midlertidig)
A 2. oktober 2009 20. oktober 2009
Lisbeth Berg-Hansen
(1963–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet

(Fornyings- og administrasjonsdepartementet
til og med 31. desember 2009)
(Moderniseringsdepartementet
til og med 31. desember 2005)
Heidi Grande Røys
(1967–)
SV 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Rigmor Aasrud
(1960–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Forsvarsdepartementet Anne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
A 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Grete Faremo
(1955–)
A 20. oktober 2009 11. november 2011
Espen Barth Eide
(1964–)
A 11. november 2011 21. september 2012
Anne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Helse- og omsorgsdepartementet Sylvia Brustad
(1966–)
A 17. oktober 2005 20. juni 2008
Bjarne Håkon Hanssen
(1962–)
A 20. juni 2008 20. oktober 2009
Anne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
A 20. oktober 2009 21. september 2012
Jonas Gahr Støre
(1960–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Justis- og beredskapsdepartementet
(Justis- og politidepartementet
til og med 31. desember 2011)
Knut Storberget
(1964–)
A 17. oktober 2005 11. november 2011
Trond Giske
(1966–)
A 26. februar 2009 30. mars 2009
konstituert A 1. januar 2011 31. mars 2011
Grete Faremo
(1955–)
A 11. november 2011 16. oktober 2013
Kommunal- og regionaldepartementet Åslaug Haga
(1959–)
Sp 17. oktober 2005 21. september 2007
Magnhild Meltveit Kleppa
(1948–)
Sp 21. september 2007 20. oktober 2009
Liv Signe Navarsete
(1958–)
Sp 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Kulturdepartementet
(Kultur- og kirkedepartementet
til og med 31. desember 2009)
Trond Giske
(1966–)
A 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Anniken Huitfeldt
(1969–)
A 20. oktober 2009 21. september 2012
Hadia Tajik
(1983–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Kunnskapsdepartementet
(Utdannings- og forskningsdepartementet
til og med 31. desember 2005)
Øystein Djupedal
(1960–)
SV 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Kristin Halvorsen
(1960–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Kunnskapsdepartementet
(barnehage- og opplæringssaker)
Bård Vegar Solhjell
(1971–)
SV 18. oktober 2007 20. oktober 2009
Kristin Halvorsen
(1960–)
SV 20. oktober 2009 23. mars 2012
Kunnskapsdepartementet
(forsknings- og høyere utdanningssaker)
Tora Aasland
(1942–)
SV 18. oktober 2007 23. mars 2012
Landbruks- og matdepartementet Terje Riis-Johansen
(1968–)
Sp 17. oktober 2005 20. juni 2008
Lars Peder Brekk
(1955–)
Sp 20. juni 2008 18. juni 2012
Trygve Slagsvold Vedum
(1978–)
Sp 18. juni 2012 16. oktober 2013
Miljøverndepartementet Helen Bjørnøy
(1954–)
SV 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Erik Solheim
(1955–)
SV 18. oktober 2007 23. mars 2012
Bård Vegar Solhjell
(1971–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Nærings- og handelsdepartementet Odd Eriksen
(1955–2023)
A 17. oktober 2005 29. september 2006
Dag Terje Andersen
(1957–)
A 29. september 2006 20. juni 2008
Sylvia Brustad
(1966–)
A 20. juni 2008 20. oktober 2009
Trond Giske
(1966–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Olje- og energidepartementet Odd Roger Enoksen
(1954–)
Sp 17. oktober 2005 21. september 2007
Åslaug Haga
(1959–)
Sp 21. september 2007 20. juni 2008
Terje Riis-Johansen
(1968–)
Sp 20. juni 2008 4. mars 2011
Ola Borten Moe
(1976–)
Sp 4. mars 2011 16. oktober 2013
Samferdselsdepartementet Liv Signe Navarsete
(1958–)
Sp 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Magnhild Meltveit Kleppa
(1948–)
Sp 20. oktober 2009 18. juni 2012
Marit Arnstad
(1962–)
Sp 18. juni 2012 16. oktober 2013
Utenriksdepartementet
(utviklingssaker)
Erik Solheim
(1955–)
SV 17. oktober 2005 23. mars 2012
Heikki Holmås
(1972–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Statsråd (bistod statsråd Erik Solheim
med internasjonale klimaforhandlinger)
Hanne Bjurstrøm
(1960–)
A 20. oktober 2009 21. desember 2009
Statsministerens kontor
(«samordningsminister»)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
(1959–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013

Regjeringens underutvalg[rediger | rediger kilde]

Regjeringens underutvalg besto av partileder Jens Stoltenberg (Ap), nestleder Bård Vegar Solhjell (SV) og partileder Liv Signe Navarsete (Sp). Senterpartiet var først representert ved Åslaug Haga inntil 20. juni 2008, deretter av fungerende leder Lars Peder Brekk inntil Liv Signe Navarsete ble valgt til partileder på et ekstraordinært landsmøte i partiet 12. september 2008. SV var representert ved Kristin Halvorsen inntil 23. mars 2012. Nestleder Bård Vegar Solhjell representerte SV i regjeringens underutvalg ettersom partileder Audun Lysbakken ikke var medlem av regjeringen.

Endringer i departementsstrukturen[rediger | rediger kilde]

I forbindelse med regjeringsskiftet i 2005 ble det foretatt enkelte endringer i departementsstrukturen, både rene navneendringer og overførsel av saksområder mellom departementene. Disse endringene trådte formelt i kraft fra 1. januar 2006, men statsrådene fikk allerede fra tiltredelsen ansvar for saksfeltene i samsvar med endringene.

 • Utdannings- og forskningsdepartementet fikk overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet, og endret navn til Kunnskapsdepartementet.
 • Barne- og familiedepartementet endret navn til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Arbeids- og sosialdepartementet endret navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og fikk overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig ble seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk overført til Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Moderniseringsdepartementet endret navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

18. oktober 2007 ble det gjort flere statsrådsskifter med konsekvenser for departementsstrukturen:

 • Kunnskapsminister Øystein Djupedal ble erstattet av Tora Aasland, ny minister for forskning og høyere utdanning, og Bård Vegard Solhjell, ny sjef i Kunnskapsdepartementet med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker.
 • Statsråd Erik Solheim overtok samtidig Miljøverndepartementet, samtidig som han beholdt ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet. Helen Bjørnøy gikk av som miljøvernminister.
 • Manuela Ramin-Osmundsen ble utnevnt til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

1. januar 2010 ble det opprettet fire nye departementer til erstatning for fire som ble nedlagt: Arbeidsdepartementet (AD) består av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandrings-, integrerings- og mangfolds- og same- og minoritetspolitiske saker. Departementet fikk også ansvar for oppgaver knyttet til offentlige tjenestepensjoner som tidligere lå i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) består av det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet og inkluderings- og mangfoldssaker som ble overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) består av det tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet med unntak av offentlige tjenestepensjonsordninger, kirkesaker som ble overført fra det tidligere Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitiske saker ble overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kulturdepartementet (KUD) består av det tidligere Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker. I tillegg fikk Justis- og politidepartementet overført innvandringssakene, med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.[54]

1. januar 2012 byttet Justis- og politidepartementet navn til Justis- og beredskapsdepartementet. Begrunnelsen var at ansvaret for samfunnets sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i fredstid skulle styrkes og tydeliggjøres.[55]

Statssekretærer[rediger | rediger kilde]

Statsministerens kontor[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Finansdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Bjørn Arild Gram (Sp) – avskjed 12. oktober 2007, avløst av Geving
 • Kjersti Markusson (SV) – avskjed fra 22. oktober 2007, gikk til Statsministerens kontor
 • Geir Axelsen (Ap) – avskjed 20. oktober 2009
 • Roger Østlie Sandum (SV)- gikk til Kunnskapsdepartementet.
 • Henriette Westhrin (SV) – utnevnt 18. oktober 2007, kom fra Miljøverndepartementet. Avskjed 20. oktober 2009, gikk til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Ole Morten Geving (Sp) – utnevnt 12. oktober 2007, avløste Gram. Avskjed 17. desember 2010.

Samferdselsdepartementet[rediger | rediger kilde]

 • Lars Erik Bartnes (Sp) – utnevnt 20. oktober 2009, opprykk fra stilling som politisk rådgiver
 • Geir Pollestad (Sp) – utnevnt 8. oktober 2008, kom fra Olje- og energidepartementet, avskjed i nåde fra 1. oktober 2009,[63] utnevnt på nytt 28. september 2012,[60] avskjed i nåde fra 1. oktober 2013.

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Steinulf Tungesvik (Sp) – permisjon fra 17. oktober 2007, avskjed 29. februar 2008
 • Hege Solbakken (Sp) – utnevnt 3. mars 2008, kom fra Statsministerens kontor, permisjon 29. september 2008 – 29. juni 2009, gikk til Kommunaldepartementet
 • Guri Størvold (Sp) – utnevnt 12. september 2008 (vikar for Solbakken)
 • Erik Lahnstein (Sp) – konstituert 17. oktober 2007, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, avskjed i nåde fra 4. januar 2010[64], utnevnt på nytt 3. februar 2012[1], til Statsministerens kontor 28. september 2012[60]

Utenriksdepartementet[rediger | rediger kilde]

Utenrikssaker[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Utviklingssaker[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kunnskapsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kommunal- og regionaldepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Forsvarsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Miljøverndepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Heidi Sørensen (SV) – utnevnt 18. oktober 2007, kom fra Stortinget, avskjed i nåde 27. april 2012

Landbruks- og matdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Arbeidsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Helse- og omsorgsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Justis- og beredskapsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kulturdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Nærings- og handelsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Olje- og energidepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Anita Utseth (Sp) – statssekretær for Odd Roger Enoksen til 21. september 2007
 • Guri Størvold (Sp) – utnevnt 21. september 2007, kom fra Kommunal- og regionaldepartementet, avskjed 20. juni 2008
 • Geir Pollestad (Sp) – utnevnt 20. juni 2008, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, avskjed 8. oktober 2008.
 • Liv Monica Bargem Stubholt (Sp) – utnevnt 21. september 2007, kom fra Utenriksdepartementet, avskjed 27. mars 2009
 • Robin Martin Kåss (Ap) – utnevnt 8. oktober 2008, gikk til Helse og Omsorgsdepartementet 25. juni 2010
 • Sigrid Hjørnegård (Sp) – utnevnt 27. mars 2009
 • Eli Blakstad (Sp) – avskjed i nåde 28. september 2012[60]
 • Per Rune Henriksen (Ap) – utnevnt 3. september 2010[75], avskjed i nåde 7. mai 2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Kjell Erik Øie (Ap) – avskjed i nåde 27. mars 2009
 • Krishna Chudasama (Ap) – utnevnt 28. oktober 2005[65], avskjed i nåde 1. desember 2006
 • Lotte Grepp Knutsen (Ap) – utnevnt 27. mars 2009, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, etterfulgte Øie, gikk til Kulturdepartementet 20. oktober 2010
 • Kirsti Bergstø (SV) – utnevnt 26. november 2010, avskjed i nåde 5. mars 2012[76]
 • Henriette Westhrin (SV) – utnevnt 20. oktober 2009, avskjed i nåde 30. mars 2012

Fiskeri- og kystdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Politiske rådgivere[rediger | rediger kilde]

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)

For helseminister Jonas Gahr Støre (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)

For utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 3. februar 2012. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o «Endringar blant dei politiske rådgjevarane». Statsministerens kontor. 4. oktober 2012. 
 3. ^ Statsministeren varsler avskjed
 4. ^ Offisielt fra statsråd 14. oktober 2013, regjeringen.no.
 5. ^ «Erna fikk regjeringsoppdraget»[død lenke], Aftenbladet, 14. oktober 2014.
 6. ^ «Endelig i mål». frifagbevegelse.no. 1. august 2009. Besøkt 6. mai 2022. 
 7. ^ «Barnehagedekning før og nå». ssb.no (norsk). Besøkt 6. mai 2022. 
 8. ^ «Fedrekvoten – mer populær enn noen gang». ssb.no (norsk). Besøkt 6. mai 2022. 
 9. ^ «Reform med uvisst utfall». Kragerø Blad Vestmar. 7. juni 2011. 
 10. ^ Utenriksdepartementet (21. oktober 2014). «Klaseammunisjon». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 26. april 2022. 
 11. ^ Stoltenberg 2016, s. 286
 12. ^ CO₂ Master Plan Mongstad (StatoilHydro) «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 8. juli 2009. Besøkt 17. mars 2010. 
 13. ^ «Stoltenberg 2007: - Mongstad er vår månelanding». Besøkt 11.01.2020. 
 14. ^ Stoltenberg 2016, s. 289
 15. ^ Stoltenberg 2016, s. 290
 16. ^ «Stoltenbergs Mongstad-månelanding legges ned». Besøkt 11. januar 2020. 
 17. ^ Stoltenberg 2016, s. 293
 18. ^ «Statsbudsjettet for 2009». regjeringen.no. Besøkt 10. mai 2009. 
 19. ^ «Libya» (norsk). FN-sambandet. Besøkt 20. april 2022. «Norge deltok med kampfly i militæroperasjonen i Libya i 2011. De norske kampflyene slapp 588 bomber mot ulike mål i Libya.» 
 20. ^ Forsvarsdepartementet (13. september 2018). «Libya-rapporten». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 20. april 2022. 
 21. ^ Westhrin, Veronica (14. september 2018). «Stoltenberg om Norges Libya-bombing: – Ville ha gjort det samme igjen». NRK. Besøkt 20. april 2022. 
 22. ^ «Delelinjen viktigste saken i 2010». ABC Nyheter. 21. desember 2010. Arkivert fra originalen 6. september 2011. 
 23. ^ «Jens driver politisk hasardspill». Dagsavisen. 22. februar 2011. Arkivert fra originalen 30. august 2011. 
 24. ^ Andreas Slettholm: Stoltenberg har byttet alle statsrådene sine siden 2005, Aftenposten 21. september 2012.
 25. ^ «Eriksen går av som næringsminister», Dagbladet 29. september 2006; besøkt 2. august 2015.
 26. ^ Offisielt fra statsråd 29. september 2006, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 27. ^ «Enoksen går av», Dagens Næringsliv 21. september 2007; besøkt 2. august 2015.
 28. ^ Offisielt fra statsråd 21. september 2007, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 29. ^ Offisielt frå statsrådet 18. oktober 2007, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 30. ^ «SVs kannibalisme», leder i Bergens Tidende 20. oktober 2007; besøkt 2. august 2015.
 31. ^ «– Jeg ville gjerne fortsette», Dagbladet 18. oktober 2007; beøkt 2. august 2015.
 32. ^ Offisielt fra statsråd 15. februar 2008, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 33. ^ Offisielt frå statsrådet 29. februar 2008, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 34. ^ «Ramin-Osmundsen går av», NRK 14. februar 2008; besøkt 2. august 2015.
 35. ^ Offisielt fra statsråd 20. juni 2008, på regjeringen.no; besøkt 3. august 2015.
 36. ^ «Åslaug Haga trekker seg», VG 19. juni 2008; besøkt 3. august 2015.
 37. ^ «Åslaug Haga trekker seg», NRK 19. juni 2008; besøkt 3. august 2015.
 38. ^ Offisielt frå statsrådet 2. oktober 2009; besøkt 3. august 2015.
 39. ^ «Overtar for fiskeriministeren», NRK 2. oktober 2009; besøkt 3. august 2015.
 40. ^ Offisielt fra statsrådet 20. oktober 2009; besøkt 3. august 2015.
 41. ^ Offisielt fra statsråd 4. mars 2011, på regjeringen.no; besøkt 4. august 2015.
 42. ^ «Riis-Johansen går av som statsråd», NRK 4. mars 2011; besøkt 4. august 2015.
 43. ^ Offisielt fra statsråd 11. november 2011, på regjeringen.no; besøkt 4. august 2015.
 44. ^ «Knut Storberget går av», Dagbladet 11. november 2011; besøkt 4. august 2015.
 45. ^ Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011, på Stortingets nettsted, referat fra møte 10. november 2011; besøkt 4. august 2015.
 46. ^ Offisielt frå ekstraordinært statsråd 5. mars 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 47. ^ «Lysbakken går av som statsråd», Aftenposten 5. mars 2012; besøkt 6. august 2015.
 48. ^ Offisielt fra statsråd 23. mars 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 49. ^ «Tre nye statsråder har tatt plass ved kongens bord», Dagbladet 23. mars 2012; besøkt 6. august 2015.
 50. ^ Offisielt fra statsråd 18. juni 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 51. ^ «Har vurdert å kaste Kleppa og Brekk flere ganger», VG 18. juni 2012; besøkt 6. august 2015.
 52. ^ Offisielt frå statsrådet 21. september 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 53. ^ Andreas Slettholm: «Stoltenberg har byttet alle statsrådene sine siden 2005», Aftenposten 21. september 2012; besøkt 6. august 2015.
 54. ^ «Endringer i departementsstrukturen fra nyttår». Statsministerens kontor. 18. desember 2009. 
 55. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/endringer-i-regjeringen.html?id=662965 Endringer i regjeringen
 56. ^ a b c d «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 13. januar 2010. 
 57. ^ a b c d e f «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 21. september 2012. 
 58. ^ a b c d e «Nye statssekretærer». Statsministerens kontor. 20. november 2009. 
 59. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 4. oktober 2012. 
 60. ^ a b c d e f g «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 28. september 2012. 
 61. ^ a b «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 16. oktober 2009. 
 62. ^ a b c «Terje Moland Pedersen forlater JD». Statsministerens kontor. 20. januar 2012. 
 63. ^ a b c d «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 25. september 2009. 
 64. ^ a b c «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 18. desember 2009. 
 65. ^ a b c d e «Nye statssekretærer». Statsministerens kontor. 28. oktober 2005. 
 66. ^ a b c «Endring blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 18. juni 2010. 
 67. ^ «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 11. november 2011. 
 68. ^ a b «Skifte av statssekretær i KD». Statsministerens kontor. 6. mars 2009. 
 69. ^ a b c «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 23. mars 2012. 
 70. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 12. oktober 2012. 
 71. ^ «Offisielt fra statsråd 23. september 2011». Statsministerens kontor. 23. september 2011. 
 72. ^ «Ny statssekretær». Statsministerens kontor. 30. oktober 2009. 
 73. ^ a b «Offisielt fra statsråd 30. september 2011». Statsministerens kontor. 30. september 2011. 
 74. ^ a b «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 7. desember 2012. 
 75. ^ «Ny statssekretær i OED». Statsministerens kontor. 3. september 2010. 
 76. ^ «Statsråd Audun Lysbakken har gått av». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 5. mars 2012. 
 77. ^ a b «Endringer blant de politiske rådgiverne». Statsministerens kontor. 23. mars 2012. 
 78. ^ «Ny politisk rådgiver i KRD». Statsministerens kontor. 30. november 2009. 
 79. ^ «Ny politisk rådgiver i NHD». Statsministerens kontor. 3. november 2009. 
 80. ^ a b c d e f «Endringer blant de politiske rådgiverne». Statsministerens kontor. 29. februar 2012. 
 81. ^ «Ivar Vigdenes ansatt som politisk rådgiver». OED. 26. mars 2010. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]