Hopp til innhold

Bonnkonvensjonen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (CMS)
Typetraktat
Signeringsdato6. november 1979
Trådte i kraft1. november 1983
Parter132 (per 1. januar 2021)
De forente nasjoners ID08000002800bc2fb
Nettstedwww.cms.int

Bonnkonvensjonen eller Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (CMS) er en internasjonal traktat som fastslår bestemmelser og samarbeid for å beskytte biologiske arter som trekker eller på annen måte beveger seg på tvers av landegrenser. Sekretariatet for overenskomsten har sete i Bonn og er en del av FNs miljøprogram, som i Norge er representert ved UNEP/GRID-Arendal.

Ikrafttredelse[rediger | rediger kilde]

Avtalen ble signert 23. juni 1979 i Bonn (derav navnet) og trådte i kraft i 1. november 1983. Siden avtalen har trådt i kraft, har flere og flere parter ratifisert den. Norge ratifiserte avtalen 30. mai 1985, og den trådte i kraft fra og med 1. august samme år.[1]

Omfang[rediger | rediger kilde]

Bonnkonvensjonen opererer med to lister med ulik grad av tiltak.

  • Liste 1 omfatter trekkende arter hvor hele bestanden, eller deler av den, står i fare for å bli utryddet. Medlemslandene er forpliktet til å sørge for å beskytte både artene og deres levesteder gjennom strenge vernetiltak. Listen omfatter blant annet fire hvalarter (blåhval, grønlandshval, knølhval og nordkaper), tre fuglearter (dverggås, stellerand og havørn) og én haiart (brugde) som finnes i Norge.
  • Liste 2 er mer omfattende og inneholder arter som egentlig ikke er truet av utryddelse. Internasjonalt samarbeid er imidlertid påkrevet for å sikre artene tilstrekkelig vern. Medlemslandene skal bestrebe seg på å inngå regionale avtaler og handlingsplaner som sikrer bestandene. Eksempler på slike avtaler som Norge deltar i er avtalen om vern av flaggermus i Europa, avtalen om vern av albatrosser og petreller, avtalen om vern av vannfugler i Europa og Afrika og avtalen om vern av rovfugler i Europa, Afrika og Asia.

Bonnkonvensjonen har spesiell fokus på utvikling av handlingsplaner for de arter som omfattes av avtalen. Det er for eksempel laget internasjonale handlingsplaner for dverggås og åkerrikse. Internasjonale handlingsplaner følges gjerne opp med nasjonale handlingsplaner.

Norske arter på Bonnkonvensjonens liste 2[rediger | rediger kilde]

Artene følger i alfabetisk rekkefølge og er i henhold til Direktoratet for naturforvaltning (DN) per 11. desember 2015.[2]

Norske arter på Bonnkonvensjonens liste 2
Artsnavn Nomenklatur Noter
Avosett Recurvirostra avosetta
Bergand Aythya marila
Boltit Charadrius morinellus
Skogflaggermus Myotis brandtii
Bredøreflaggermus Barbastellus barbastellus
Brugde Cetorhinus maximus
Brunnakke Anas penelope
Børsteflaggermus Myotis nattereri *
Gulflankedelfin Delphinus delphis NØ+
Dobbeltbekkasin Gallinago media
Dvergfalk Falco columbarius
Dvergflaggermus Pipistrellus pipistrellus *
Dvergfluesnapper Ficedula parva
Dverglo Charadrius dubius
Dvergsnipe Calidris minuta
Fiskeørn Pandion haliaetus
Fjellmyrløper Limocola falcinellus
Fjellvåk Buteo lagopus
Fjæreplytt Calidris maritima
Gravand Tadorna tadorna
Grindhval Globicephala melaena
Grønnstilk Tringa glareola
Gråfluesnapper Muscicapa striata
Grågås Anser anser
Gulnebblom Gavia adamsii
Havelle Clangula hyemalis
Havert Halichoerus grypus Ø
Heilo Pluvialis apricaria
Hvithval Delphinapterus leucas
Hvitkinngås Branta leucopsis
Hønsehauk Accipiter gentilis
Håbrann Lamna nasus
Islom Gavia immer
Jaktfalk Falco rusticolus
Kanadagås Branta canadensis
Knekkand Anas querquedula
Knoppsvane Cygnus olor
Kongeørn Aquila chrysaetos
Kortnebbgås Anser brachyrhyncus
Krikkand Anas crecca
Kvinand Bucephala clangula
Kvitnos Lagenorhynchus albirostris
Kvitskjeving Lagenorhynchus acutus
Laksand Mergus merganser
Langøreflaggermus Plecotus auritus *
Lappfiskand Mergus albellus
Lerkefalk Falco subbuteo
Makrellterne Sterna hirundo
Musvåk Buteo buteo
Myrhauk Circus cyaneus
Myrrikse Porzana porzana
Myrsnipe Calidris alpina
Narhval Monodon monoceros
Nebbhval Hyperoodon ampullatus
Nise Phocaena phocaena NØ+
Nordflaggermus Eptesicus nilssonii *
Praktærfugl Somateria spectabilis
Pigghå Squalus acanthias
Ringgås Branta bernicla
Rødnebbterne Sterna paradisaea
Sandlo Charadrius hiaticula
Sangsvane Cygnus cygnus
Siland Mergus serrator
Sivhauk Circus aeruginosus
Sjøorre Melanitta fusca
Skimmelflaggermus Vespertilio murinus *
Skjeand Anas clypeata
Skjeggflaggermus Myotis mystacinus
Skogsnipe Tringa ochropus
Smålom Gavia stellata
Snadderand Anas strepera
Snøgås Anser caerulescens
Sothøne Fulica atra
Spekkhogger Orcinus orca
Splitterne Sterna sandvicensis
Spurvehauk Accipiter nisus
Steinkobbe Phoca vitulina ØV
Stjertand Anas acuta
Stokkand Anas platyrhynchos
Storflaggermus Nyctalus noctula *
Storlom Gavia arctica
Svartand Melamitta nigra
Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Sædgås Anser fabalis
Taffeland Aythya ferina
Temmincksnipe Calidris temminckii
Toppand Aythya fuligula
Trane Grus grus
Trollflaggermus Pipistrellus nathusii *
Tumler Tursiops truncatus NØ+
Tundragås Anser albifrons
Tårnfalk Falco tinnunculus
Vandrefalk Falco peregrinus
Vannflaggermus Myotis daubentonii *
Vepsevåk Pernis apivorus
Vipe Vanellus vanellus
Ærfugl Somateria mollissima
Åkerrikse Crex crex

Noter til liste 2[rediger | rediger kilde]

Offisielt referanseverk[rediger | rediger kilde]

HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volum 1 (Non-passerines, juli 2014) og Volum 2 (Passerines, desember 2016), ble av CMS i henholdsvis 2014 og 2017 valgt som offisielt referanseverk for taksonomi og nomenklatur for trekkende fugler.[3][4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (NOU 2004 : 28), 10.3.4». Miljøverndepartementet. 2004. Besøkt 26. august 2011. 
  2. ^ «Bonnkonvensjonen» (PDF). Miljødirektoratet på miljostatus.no. 11. desember 2015. Arkivert fra originalen (PDF) 21. januar 2018. Besøkt 21. januar 2018. 
  3. ^ UNEP/CMS/Resolution 11.19 (November 2014). THE TAXONOMY AND NOMENCLATURE OF BIRDS LISTED ON THE CMS APPENDICES. Conference of the Parties at its 11th Meeting (Quito, 4-9 November 2014). Convention on Migratory Species.
  4. ^ UNEP/CMS/Resolution 12.27 (October 2017).Taxonomy and Nomenclature. UNEP/CMS/Resolution 12.27. Conference of the Parties at its 12th Meeting (Manila, October 2017). Convention on Migratory Species.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]