Alternativ medisin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

«Alternativ medisin» er et tidligere begrep på alternativ behandling. Begrepet alternativ behandling fikk status som det offisielle begrepet i Norge fra 2004, da lov om alternativ behandling av sykdom mv. trådte i kraft. Alternativ behandling ble ansett som en mer dekkende samlebetegnelse for ulike typer sykdomsbehandling som ikke bygger på vitenskapelig medisin, og hvor virkning ikke er dokumentert. Alternativ medisin var basert på folkemedisin, religiøse tradisjoner, filosofi eller pseudovitenskap.[1][2] I norsk lov er det alternative definert som: «Helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.»

Historie[rediger | rediger kilde]

Begrepet alternativ medisin hadde vært godt innarbeidet i norsk språkbruk over lengre tid. Problemet med det var at det ikke definerte hva som var innholdet, men hva det var motstykke til. Begrepet ble betraktet som en motsats til den offisielle medisinen der en ikke oppfylte kravene til vitenskapelighet, dokumenterbarhet og systematisert erfaring.[3]

Alternativ medisin omfattet en rekke svært ulike behandlingsmetoder, ofte metoder hvor det påberopes overnaturlige evner og som ble kritisert for at de manglet vitenskapelig belegg for at behandlingen har noen virkning. Kritikere mente at bruken av ordet «medisin» i forbindelse med disse behandlingsmetodene også var misvisende. Det tradisjonelle begrepet for denne virksomheten var tidligere kvakksalveri.[4]

En del av den alternative medisinen bygget på tradisjonell folkemedisin. De fleste naturmidler i Norge har sitt opphav i tradisjonell norsk og europeisk folkemedisin. Folkemedisinen er i Norge referert til i opptegnelser i norrøn litteratur fra middelalderen, «svartebøker», utallige gamle legebøker og muntlige overføringer.[5]

Alternativ medisin kunne også ha sitt opphav i nyere filosofiske retninger, som f.eks. Hahnemanns tanker som dannet grunnlaget for moderne homøopati.[6]

Begrepet er i dag erstattet med alternativ behandling som omfatter de alternative behandlingsformene, lover og regler. Liste over alternative behandlinger er en oversikt over disse behandlingsformene.

Begreper og definisjoner[rediger | rediger kilde]

Det brukes mange ulike begreper og definisjoner både nasjonalt og internasjonalt om dette området. Begrepsbruken reflekterer i betydelig grad forskjellige ståsted i forhold til alternativ medisin. Generelt foretrekker tilhengere medisin, skeptikere foretrekker behandling. Den Norske Kreftforening brukte våren 1998 begrepet «kompletterende behandling». Den norske lægeforening vedtok på landsstyremøtet i 1995 konsekvent å bruke «alternativ behandling» og ikke alternativ medisin. Begrunnelsen var at legene ville forbeholde seg en eksklusiv rett til å benytte begrepet medisin om det som baseres på den vitenskapelig medisinske skole. Norges forskningsråd bruker etablert medisin / offisiell medisin og ikke-etablert medisin.[7] Nylig har noen foreslått å bruke moderne medisin om skolemedisin. En ny retning innen skolemedisin er evidensbasert medisin (engelsk: evidencebased medicine), som brukes om anvendelse av viten fra vitenskapelige kliniske forsøk i klinisk praksis.

Tilhengere bruker begreper som alternativ medisin, komplementær medisin, naturmedisin, helhetsmedisin, ikke-toksisk medisin, holistisk medisin, naturlig medisin, tradisjonell medisin, og den andre medisinen. Også blant tilhengere og utøvere er ofte komplementær behandling foretrukket, blant annet fordi medisin forbindes med medisinering.

I EU brukes ulike uttrykk. I programmet COST B4 brukes ukonvensjonell medisin (unconventional medicine), i andre EU-sammenhenger komplementær medisin (complementary medicine). I internasjonal sammenheng og i vestlig skolemedisin brukes ofte begrepet ikke-bevist terapi (non-proven therapy).

Skillet mellom alternativ medisin og folkemedisin er ikke skarpt. Et skille kan være at i alternativ medisin er det systematisk undervisning. Folkemedisinere er enten naturbegavelser, selvlærte, har fått sine kunnskaper gjennom familietradisjon eller har gått i lære hos en anerkjent utøver. Noen begreper er å betrakte som brobyggere mellom de to leire. Integrert medisin (integrated medicine) brukes om praksis og utdanning der man anvender både alternativmedisinske og skolemedisinske kunnskaper. Verken alternativ medisin eller skolemedisin er tilfredsstillende begreper. Deler av skolemedisinen er i alt vesentlig erfaringsbasert og ikke basert på vitenskapelige undersøkelser. Begrepene sier mest om at skolemedisin er medisin praktisert av autoriserte utøvere, og at alternativ medisin er en sekkebetegnelse på annen behandling, ikke alltid klart avgrenset fra folkemedisin

I Norge ble begrepet «alternativ medisin» i vanlig bruk inntil slutten av 1990-tallet [8]. Fra begynnelsen av 2000-tallet ble alternativ behandling en vanlig betegnelse. [9] Den offisielle begrepsbruken fremgår tydeligst ved at loven som regulerer dette området og som trådte i kraft 1. januar 2004, fikk navnet lov om alternativ behandling av sykdom mv. [10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sampson, W. (1995). ANTISCIENCE TRENDS IN THE RISE OF THE “ALTERNATIVE MEDICINE’MOVEMENT. Annals of the New York Academy of Sciences, 775(1), 188-197.
  2. ^ Beyerstein, B. (1997). Alternative medicine: Where's the evidence?. Can J Public Health, 88(3), 149-50.
  3. ^ Om lov om alternativ behandling av sykdom mv, begrepsbruk
  4. ^ NOU 1998-21
  5. ^ NOU 1998-21
  6. ^ NOU 1998-21
  7. ^ NOU 1998: 21 Alternativ medisin Begrepsdiskusjon og vitenskapssyn Alternativ medisin - begreper
  8. ^ NOU98-21
  9. ^ Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)
  10. ^ Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Norsk

WHO-publikasjon[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]