Skyss

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′14,788″N 5°19′58,314″Ø

Skyss
Skyss
En buss fra Tide i Skyss' farger.
Organisasjonsform Organisasjonsledd
Nøkkelopplysninger 992 051 825
Etablert 1. januar 2008
Morselskap Hordaland fylkeskommune
Hovedkontor Vestre Strømkaien 9 i Bergen[1]
Bransje Kollektivtrafikk
Adm. dir. Oddmund Sylta
Nettside skyss.no
Bybanen i Bergens første dag med passasjerer.

Skyss er en enhet i Hordaland fylkeskommune som ble opprettet i november 2007. Skyss administrerer kollektivtrafikken (buss, bybane, ferge og hurtigbåt) i hele fylket. Skyss har ansvar for ruteplanlegging, tildeling av kontrakter, oppfølging av kvaliteten i rutetilbudet, salgskanaler og billettering, sanntidssystem, kundesenter, markedsføring og informasjon, og for videreutvikling av kollektivtilbudet i Hordaland.

Oddmund Sylta er direktør i Skyss og har vært det siden etableringen.

Skyss betjener kollektivreisende i hele fylket via telefon 177, e-post, kontaktskjema på skyss.no, Facebook og personlig på kundesentrene på Bergen Busstasjon og i Starvhusgaten i Bergen sentrum.

Statistikk[rediger | rediger kilde]

Passasjerutviklingen har vært positiv de siste årene. I Bergen har antall reisende gått opp med 44 prosent de siste fire årene. I 2010 hadde Skyss 39,6 millioner påstigninger på buss og Bybanen. I 2011 økte tallet på påstigninger med 12,5 prosent til 44,5 millioner.[2] I 2012 var det totale tallet på påstigninger på buss og bybane 47,2 millioner, en økning på 6,1 prosent. [3] I 2013 økte antall påstigninger ytterligere med 6,5 prosent til 50,3 millioner,[4] og totalt var det 52,2 millioner påstigninger på buss og bybane i Hordaland i 2014. Det er en økning på 2,7 prosent fra 2013 til 2014. I Bergen ble det registrert omkring 39 millioner påstigninger i 2014, en økning på 3,2 prosent fra året før. [5]

Budsjett og rammevilkår[rediger | rediger kilde]

Skyss sitt budsjett (2014) er på 2,27 milliarder kroner. [6] Av dette er om lag 1,3 milliarder nettoutgifter, mens de totale inntektene er på ca. 900 millioner kroner. I Hordaland dekker billettinntektene ca. 40 prosent av kostnadene. Resten dekkes av fylkeskommunen. Det er Fylkestinget i Hordaland som vedtar Skyss sine budsjett.

Kontrakter[rediger | rediger kilde]

Skyss kjører ikke selv buss, bybane, ferge eller hurtigbåt, det er det ulike transportselskaper som gjør etter at de er tildelt kontrakter gjennom anbudskonkurranser i regi av Skyss. Alle busser som benyttes i trafikk for Skyss, er påført Skyss' farger og dekor.

Hordaland er delt inn i ti ruteområder, der disse trafikkselskapene har kontrakt på busskjøringen:

Bybanen kjøres av Keolis Norge (tidligere Fjord1Partner) (kontraktsperiode 22.06.2010-01.07.2017).

Sanntidsinformasjon[rediger | rediger kilde]

Skyss signerte i september 2011 kontrakt med Consat Norge AS for levering av system for sanntidsinformasjonssystem for busser i Hordaland. Systemet er i drift i Bergen, Nordhordland og Sotra/Askøy/Øygarden. Systemet er i full drift med utstyr og skjermer i ca. 500 busser, og sanntidsdata er tilgjengelig i en mobilapp for iPhone og Android og på sanntidsskjermer på terminaler og sentrale holdeplasser. Det vil i alt installeres sanntidsskjermer på om lag 80 holdeplasser. Holdeplasser med mer enn 150 påstigende passasjerer i døgnet er prioritert. De siste skjermene vil bli montert innen sommeren 2015.

Å gjøre sanntidsinformasjon tilgjengelig for buss er blitt prioritert først, men i opsjoner i kontrakten er det tatt høyde for at systemet også kan brukes på snøggbåt og ferge.

Fylkestinget bevilget i alt 95 millioner kroner til sanntidssystemet. Vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for 2011-2014.

Bybanen har et annet sanntidssystem, som ble levert i forbindelse med byggingen av Bybanen. Systemet har ikke fungert etter hensikten og er i 2015 under utskiftning. Nytt sanntidssystem for Bybanen (Efacec) skal etter planen være klart i oktober 2015.

Hordaland fylkeskommune og Skyss jobber sammen med Bergen kommune og Statens vegvesen i Bergensprogrammet for å få realisert fysiske tiltak i kollektivtrafikkens infrastruktur. I Bergensprogrammet blir det lagt vekt på sanntidsinformasjon og informasjonssøyler som særlig viktige tiltak for å bedre trafikantinformasjonen langs viktige busslinjer og på terminaler.[7]

Historien bak etableringen av Skyss[rediger | rediger kilde]

I perioden 2000-2007 ble forholdene mellom ruteselskapene i fylket og fylkeskommunen regulert gjennom såkalte kvalitetsavtaler, basert på en modell utviklet av Transportøkonomisk institutt (TØI). Disse avtalene ga det enkelte trafikkselskapet frihet til å utforme bussrutene innenfor sine respektive ruteområder, og enerett på å kjøre rutene i sine ruteområder, det vil si lokale områdemonopol.

I systemet med kvalitetskontrakter var det trafikkselskapene selv som hadde inntekts- og kostnadsansvar, men fylkeskommunen ga selskapene tilskudd. Tilskuddene skulle sikre innbyggerne et rutetilbud der det ellers ikke var kommersielt grunnlag. Fylkeskommunen hadde lovhjemmel for å ha direkte styring med rutetilbudet og takstene. I henhold til kvalitetskontraktene skulle det gis tilskudd til busselskapene ut fra kvaliteten på ruteproduksjonen, målt ut fra faktorer som passasjerøkning, renhold og service, og tilskuddene var avhengige av omfanget på ruteproduksjonen.

I oktober 2004 vedtok Fylkestinget i Hordaland å gradvis konkurranseutsette busstilbudet i fylket. På dette tidspunktet var det etter en lang rekke oppkjøp og sammenslåinger i kollektivtrafikksektoren, to store trafikkselskaper som hadde kvalitetskontraktene i Hordaland. Gaia Trafikk AS hadde kontraktene i Bergen, og HSD Buss hadde kontraktene i resten av fylket, med unntak av et mindre ruteområde i Vaksdal/Modalen, drevet av Modalen-Eksingedalen Billag LL. I oktober 2006 ble Gaia Trafikk og HSD slått sammen til Tide, som dermed ble nesten enerådende i fylket.

Fylkestingets valg i 2004 sto mellom å beholde systemet med kvalitetsavtaler, eller å åpne opp for bruk av anbudskonkurranse. Fra og med april 1994 hadde Samferdselsloven, senere Yrkestransportloven, åpnet for å bruke anbud ved tildeling av ruteløyver. Fylkestinget vedtok konkurranseutsetting med stemmene til H, FRP og KRF. Mindretallet (AP, SV, SP og RV) stemte for et forslag om å avvente saken til det var gjort en ny evaluering av kvalitetsavtalene.[8]

I vedtaket ba Fylkestinget om at fylkesadministrasjonen utredet hvordan innkjøpet av rutetjenestene skulle administreres. På bakgrunn av dette utarbeidet fylkesrådmannen en rapport som konkluderte med at en innkjøpsenhet ville gi en effektiv innkjøpsfunksjon[9]. I oktober 2005 vedtok Fylkestinget i tråd med fylkesrådmannens anbefaling å opprette en slik innkjøpsenhet innenfor fylkesadministrasjonen[10].

I mai 2006 vedtok Fylkesutvalget at anbudsutsettingen skulle bygge på bruttoavtaler med insentivordninger, fremfor en ordning med nettoavtaler som man hadde fram til 2008[11]. Bruttoavtaler innebærer at inntektsansvaret og dermed inntektsrisikoen ligger hos fylkeskommunen, mens trafikkselskapene har det driftsmessige kostnadsansvaret. I nettoavtaler tilfaller billettinntektene selskapene, mens fylkeskommunen yter tilskudd for å dekke differansen mellom selskapene sine produksjonskostnader og billettinntektene. Med bruttoavtaler tilfaller inntektene fylkeskommunen, som betaler en fast pris for kontrakten, men med økonomiske insentiver i tillegg for å sikre høyest mulig kvalitet fra trafikkselskapene. Vedtaket førte til at store deler av det som før hadde vært operatørselskapene sitt ansvar og oppgaver, ble lagt til fylkeskommunen.

EUs Kollektivtransportforordning (nr .1370/2007) trådte i kraft 3. desember 2009, og Norge er forpliktet til å følge den etter EØS-avtalen[12]. Forordningen innebærer at fylkeskommunene ikke lenger har anledning til å fornye kontrakter for kollektivtransport med buss uten forutgående konkurranse, med en overgangsperiode på ti år. Dette betyr at Hordaland fylkeskommune ikke kunne ha fortsatt med ordningen med kvalitetskontrakter etter 2019. Hovedregelen etter forordningen er at kontrakt om offentlig tjenesteyting skal tildeles etter konkurranseutsetting, jf. Artikkel 5 nr. 3. Et sentralt unntak er dersom oppdragsgiver selv eller en intern operatør driver transporttjenesten, altså at kollektivtransporten drives i offentlig regi.

Opprettelse og oppgaver[rediger | rediger kilde]

Skyss ble etablert som en egen enhet i Samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune i november 2007.

Med virkning fra 1. januar 2008 avviklet Samferdselsdepartementet forsøksordningen for Bergen kommune (2004-2007), der kommunen selv hadde ansvar for kollektivtrafikken, og ansvaret for busstrafikken i Bergen kom dermed også inn under Skyss.

Skyss fikk etter hvert også ansvaret for Bybanen og overtok de fleste fergekontraktene i fylket fra Statens Vegvesen.

Avtalen om det nye billetteringssystemet ble fremforhandlet av trafikkselskapene Gaia Trafikk og HSD. Avtalen ble i 2005 overført til fylkeskommunen, etter Fylkestingets vedtak om konkurranseutsetting av busstrafikken. Kontrakten ble signert av fylkesrådmann Paul Nilsen i 2005. Skyss overtok ansvaret for systemet kort tid etter at Skyss ble opprettet i 2007.

Billettsystem[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Skysskortet

En kortleser for Skysskortet.

Skyss har innført et felles billettsystem i Hordaland, kalt Atries. Prosessen med nytt billetteringssystem ble startet av ruteselskapene Gaia Trafikk og HSD tidlig på 2000-tallet. Innkjøpsprosessen var nesten fullført da det ble vedtatt å konkurranseutsette kollektivtrafikken i fylket. Dermed ble billetteringsprosessen overtatt av Hordaland fylkeskommune, som undertegnet kontrakten med den tyske leverandøren Atron i 2005. Da Skyss ble opprettet i november 2007, ble ansvaret for å fullføre billetteringsprosjektet lagt dit.

Etter en utviklingsperiode ble implementeringen av det nye systemet startet i ruteområdet for Austevoll i 2008. Systemet ble deretter gradvis innført i område for område i fylket (se liste her). I perioden april til juli 2010 var Bergen og kommunene i vest de siste områdene som fikk det nye systemet installert om bord i bussene. Billettautomater for selvbetjening sto klare på bybaneholdeplassene da Bybanen åpnet 22. juni 2010. I juli 2010 var systemet ferdig installert i hele Hordaland og det gamle BusPos-systemet faset ut. Systemet gikk inn i ordinær drift i Skyss høsten 2012.

Siden den gang har Skyss videreutviklet salgskanalene til også å omfatte forhåndsdefinerte kort med enkeltbillett, som selges i kiosk og butikk, og billettapp for mobil (iPhone og Android) der man kan kjøpe enkeltbillett og periodebillett. Selvbetjente billettautomater er plassert ut på alle større terminaler i Bergen og på en rekke sentrale holdeplasser. Salget av billetter direkte fra sjåfør har med disse tiltakene gått ned fra ca. 100 prosent i 2010 og nærmer seg 30 prosent i 2015.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Skyss i Enhetsregisteret». Brønnøysundregistrene. Besøkt 27. august 2011. 
 2. ^ «Som sild i tønne på buss og bane». Bergens Tidende. 26. januar 2012. Besøkt 19. mars 2015. 
 3. ^ http://www.hordaland.no/Global/samferdsel/Filer/Kollektivmeldinga/Kollektivmeldinga%202012.pdf Hordaland fylkeskommune. Besøkt 19. mars 2015.
 4. ^ http://www.hordaland.no/PageFiles/192/Pressmeldingar%202014/Kollektivmeldinga_2013.pdf
 5. ^ http://www.nrk.no/hordaland/kraftig-auke-i-kollektivtrafikken-i-bergen-1.12259464 NRK. Besøkt 19. mars 2015.
 6. ^ «Budsjett 2015 Hordaland fylkeskommune». Besøkt 13. mai 2015. 
 7. ^ Notat fra Skyss med orientering om trafikant- og sanntidsinformasjon til Fylkesutvalet, august 2011. Besøkt 15. oktober 2013
 8. ^ Fylkestingets vedtak 12.04.2004 Besøkt 15. oktober 2013
 9. ^ Saksfremlegg fra Fylkesrådmannen, september 2005. Besøkt 15. oktober 2013
 10. ^ Fylkestingets vedtak 12.10.2005 Besøkt 15. oktober 2013
 11. ^ Fylkesutvalets vedtak 15.05.2006 Besøkt 15. oktober 2013
 12. ^ Om Kollektivtransportforordningen i Europaportalen. Besøkt 15. oktober 2013

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]