DAB i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Innholdsinformasjon på NRK P3s DAB-sending

Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge har vært en aktørstyrt prosess, ledet av NRK og andre radioaktører.[1] DAB ble beskrevet som erstatningsteknologi for FM i stortingsmelding nr. 62 (1996–97).[2] Siden er digitalisering av radio blitt behandlet i flere stortingsmeldinger[3][4][5][6] og av flere regjeringer. I stortingsmelding nr. 8 (2010–2011)[7] ble det lagt til rette for en aktørstyrt overgang til digitalradio og slukking av riksdekkende FM-radio i 2017 eller senest 2019. Kommersielle lokalradioer i de fire største byene måtte slukke sine FM-sendinger samtidig som de nasjonale.[8] Øvrige lokalradioer har fått fortsette uten krav til innhold eller konsesjonsavgifter på FM til minst 2021.[9]

Stenging av FM-nettet foregikk i 2017. Den omfatta NRK, Bauer Media og Modern Times Group (MTG) sine kanaler. I Østfold fikk MTG fått forlenget konsesjon å sende lokale varianter av P5 Hits på FM-nettet, mens 21st Venture og Jærradiogruppen måtte stenge sine FM-sendinger i Oslo, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Asker, Bærum, Ski og Oppegård. Stenging av nasjonale FM-sendinger startet 11. januar i Nordland.[10] Den 13. desember var Troms og Finnmark som de siste fylkene i Norge gikk bort fra det nasjonale FM-nettet.[11]

Slukkingen av det nasjonale FM-nettet har møtt kritikk. Det blir blant annet tatt opp at DAB+ er et teknologisk sidespor, at teknologien er komplisert for forbrukerne, at radioapparatene bruker mer strøm på DAB enn på FM og at DAB gir dårligere lydkvalitet, dårligere dekning og mer utfall enn FM.[12][13][14] Lyttertallene til DAB-aktørene har falt markant i årene etter FM-slukkingen noe som har vakt bekymring blant annet hos myndighetene.[15][16] Konkuransetilsynet har vært kritisk til at aktørene har skapt en monopolsituasjon som i praksis stenger konkurentene ute.[17] Aktørene bak digitaliseringen forøkte å imøtegå kritikken via en egen nettside.[18]

Det var lenge ventet at flere land ville følge Norge sin beslutning om FM-slukking[19], blant annet har Sveits planer om å slukke FM-nettet uten at noen beslutning er tatt.[19][20] Danmark og Sverige har valgt å skrinlegge eller utsette sine slukkeplaner.[21][22] Direktøren for BBC Radio, Bob Shennan, uttalte i mars 2018 at det var for tidlig med en overgang til kun digital distribusjon i Storbritannia og at BBC ønsker at prosessen skal være styrt av lytterne.[23][24][25] Norge er per 2018 fortsatt det eneste landet i verden som har slukket det nasjonale FM-nettet.[12][20] Flere sentrale norske politikere har tatt til orde for å se på beslutningen om FM-slukking på nytt. [26]

Bakgrunn og utvikling[rediger | rediger kilde]

Utviklingen i Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge startet NRK i 1992 sammen med Televerkets Forskningsinstitutt, Televerkets Kringkastingskontor og Statens Teleforvaltning et prosjekt med å bli kjent med og finne ut om DAB-teknologien var egnet for Norge. P4 Radio Hele Norge ble med i dette arbeidet da kanalen startet sine sendinger i 1993. Prøvesendinger startet i april 1994 med sendere på Tryvann (Oslo), Jonsknuten (Kongsberg) og Høiås (Halden), samt fra Reinsfjell i Møre og Romsdal [27] med kanaler fra NRK og P4.

I januar 1995 godkjente NRK-styret planene om etableringen av DAB-kanalen NRK Alltid Klassisk (nå NRK Klassisk). Kanalen startet sendingene 1. juni samme år, som verdens første heldigitale DAB-kanal. Videre la et NRK-utvalg under navnet «Krystallkula» frem sin innstilling om innføringen av digital radio. Der ble det foreslått å starte prøvesendinger høsten 1995 og ha etablert permanente sendinger i 1998. Da skulle sendingene dekke 75 prosent av befolkningen, og trekanalradioen skulle suppleres med Alltid Klassisk, samt én nyhetskanal og én sportskanal.

P4, som var Norges første riksdekkende kommersielle radiokanal, deltok i DAB-prosjektet fra starten av. NRK, P4, Radio2Digital og Norkring dannet etter hvert Digitalradioutvalget. Der skulle aktørene samarbeide om blant annet tekniske løsninger. Norsk Lokalradioforbund deltok i dette arbeidet som observatør.

NRK Alltid Nyheter startet sendinger 14. april 1997. Både NRK Alltid Nyheter og NRK Alltid Klassisk ble etterhvert også sendt via mindre FM-sendere i de største byene. I påvente av større utbredelse av DAB-mottakere var det nødvendig å sikre kanalene et lyttergrunnlag med den rådende FM-teknologien.

NRK lanserte også kanalene NRK mp3, NRK Stortinget og NRK Metro som en del av digitalradiostrategien.

Digitalisering av radio er utredet i flere faser. Myndighetenes holdning har hele tiden vært at bransjen selv, det vil si kringkastingsselskapene, skulle drive fram utviklingen av DAB. Det ble slått fast i Stortingsmelding nr. 62 (1996-1997): Kringkasting og dagspresse 1996 m.v.[2]

Likevel etterlyste aktørene en sterkere medvirkning fra myndighetenes side, og i 2004 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Medietilsynet. Denne arbeidsgruppen leverte en rapport 19. desember 2005, med forslag om tiltak for å få til en overgang til digitalradio. Hovedkonklusjonen var at det burde settes et årstall for avvikling av FM-radio, nemlig 2014.[28]

Arbeidsgruppens rapport ble 11. mai 2007 fulgt opp med Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007): Kringkasting i en digital fremtid. [3] Her drøftes blant annet spørsmålet om det bør fastsettes en dato for når det analoge bakkenettet for radio skal avvikles. Departementets konklusjon er at det ikke kan fastsettes en slik dato før minst halvparten av landets husholdninger har skaffet seg digital radiomottaker, hele landet har tilgang til digitale radiosendinger og digitalradio utgjør en merverdi.

I 2009 etablerte NRKTV 2 og Modern Times Group selskapet Norges Mobil-TV for å utvikle mobil-TV løsninger for håndholdte enheter. Prosjektet MiniTV ble etablert basert på DMB som er en tilleggsstandard blant DAB standardene. Prøvesendinger i Oslo starta mai 2009 og avslutta januar 2018.[29]

Etter hvert ønsket myndighetene å gi et mer tydelig signal om overgangen til digital radio. 4. februar 2011 ble Stortingsmelding nr. 8 (2010–2011): Digitalisering av radiomediet lagt frem.[7] Der ble 2017 satt som et mål for avvikling av riksdekkende og kommersielle FM-sendinger. Meldingen kom som resultat av at kringkasterne etterlyste en tydeligere revisjon og gjennomgang av prinsippene. Departementets beslutning om å lage en egen stortingsmelding hviler også på vurderingen om at det er ressurskrevende å vedlikeholde FM-nettet – og at større land i Europa tar aktive steg i retning av å digitalisere radiomediet.[30]

Forutsetningen for å avvikle FM-sendingene var ifølge stortingsmeldingen at lytterne tilbys digital merverdi, altså at tilbudet i DAB-kanalene er større enn i FM-sendingene. Videre må NRKs dab-nett bygges ut tilsvarende dagens FM-dekning, og de kommersielle kanalene må ha 90 prosents befolkningsdekning. For å kunne avvikle FM-sendingene i 2017 må det også finnes tilfredsstillende løsninger for lytting i bil, og minst halvparten av radiolytterne må daglig lytte helt eller delvis til digital radio. Digital radio her betyr ikke bare DAB, men også nettradio, mobil-apper og set-top bokser for TV. Er ikke disse kriteriene oppfylt, blir avviklingen av FM-sendingene utsatt til senest 2019. Med unntak av Fremskrittspartiet støttet alle partier på Stortinget planen om digitalradioovergangen[31]. De fleste lokalradioene kan sende videre på FM. De kommersielle lokalradioene i de fire storbyene skal avvikle sine FM-sendinger. Flere lokalradioer startet DAB-sendinger i 2013 i Oslo/Akershus, Haugesund/Stavanger og i Østerdalen/Solør.[32]  og litt senere i Østfold, Bergen og Trondheim.

NRK, P4 (Modern Times Group) og selskapet SBS Radio Norge arbeidet for overgangen til digital radio gjennom selskapet Digitalradio Norge AS (Digitalradio Norge). Kringkasterne har i stor grad gitt DRN oppdraget med å koordinere informasjonstiltak i digitaliseringsprosessen, og være operatør og konsesjonær for riksnettet og prøvesendinger i lokale DAB-nett. I april 2012 trakk SBS Radio seg fra selskapet. SBS Radio fikk senere nye eiere som igjen forpliktet seg til videre satsing på digitalisering av radio. Norsk Lokalradioforbund har takket nei til å delta i samarbeid med DRN.

Debatt og uenighet[rediger | rediger kilde]

De riksdekkende kringkasterne har, på tross av at de er konkurrenter, fremstått som enige om at radio må moderniseres og digitaliseres for å behold og utvikle sin posisjon hos lytterne i en medieverden i hurtig utvikling[33]. Den endelige digitaliseringen av radio i 2017 er i deres øyne på høy tid og skjer etter at lytterne med Stortingsmelding nr 8 2011[7] har fått varsel i god tid. Andre miljøer, organisasjoner og personer har imidlertid tatt til orde for at DAB ikke er veien å gå, at andre teknologier er bedre egnet, og at FM bør få leve videre. Blant annet har IKT-Norge[34], Norsk Lokalradioforbund[35], Fremskrittspartiet[36] i tillegg til flere enkeltpersoner flagget disse synene i ulike arenaer. Kringkastingslaget startet i 2018 med en ukentlig podkast for å sette et kritisk lys på FM-slukkingen. [37]

Det er også i medier av blant annet NAF [38] og enkelte politikere [39] stilt spørsmål ved om dekningen i DAB-nettene er god nok, og i samsvar med myndighetenes krav.[40][41] Mer info om sendernett og dekning lenger nede i artikkelen.

The EFTA Surveillance Authority (ESA) har behandlet tre klager knyttet til DAB i Norge fra norske aktører. En av klagene er fra Norsk Lokalradioforbund [42] og to er anonyme. ESA fulgte opp med å be norske myndigheter om å svare på konkrete spørsmål knyttet til det formelle beslutningsgrunnlaget for slukking av FM, og hvordan slukkingen berører sendinger og apparater.[43][44] Det ble stilt spørsmål rundt bruk av alternativ teknologi. Kulturdepartementet har svart på disse spørsmålene.[45] I oktober 2018 slo ESA fast at Norges overgang fra FM- til DAB-radio er i overensstemmelse med Norges EØS-forpliktelser.[46][47] Konkuranssetilsynet undersøker samtidig om P4-gruppen og Bauer Media kan ha brutt konkuransereglene å stenge ute Radio Metro fra radionettet.[47]

Høsten 2016 fremmet Senterpartiet et Representantforslag til Stortinget om å utsette slukkingen av FM[48]. Forslaget ble behandlet i Kulturkomiteen og så i Stortinget 7.12.16 etter en relativt lang debatt. Forslaget ble ikke vedtatt. Et forslag fra SV om å følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger ble vedtatt [49].

Kringkasterne[rediger | rediger kilde]

Aktørene på kringkastersiden er NRK, MTG, Bauer Media. I tillegg er en del lokalradioer tildelt anleggskonsesjoner [50][51].

Gjennomføring av FM-slukkingen[rediger | rediger kilde]

Med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 8 (2010–2011): Digitalisering av radiomediet [7] ble aktørene enige med myndighetene om en fremdriftsplan for den endelige digitaliseringen. FM-slukkingen skjedde over en periode på om lag 11 måneder, der FM-nettene ble slukket region for region[52]. Hensikten med regionvis slukking var å bidra til god tilgang til radioapparater, særlig i bil. NRK, P4-gruppen og Bauer Media slukket alle sine FM-sendinger samtidig i to av seks regioner. NRK slukket FM-sendingene i god tid før kommersielle kanaler i fire av seks regioner.

Medietilsynet var ansvarlig for myndighetenes informasjon om FM-slukkingen.[52]

Kringkasterne drev omfattende informasjon i egne kanaler både radio,TV og internett [53][54]

Digitalradio Norge var DAB-aktørenes organ for samarbeid og informasjon til lytterne om det digitale radioskiftet.[55] For å hjelpe folk med overgangen til DAB besøkte representanter fra Digitalradio Norge flere steder i landet med den såkalte Radiovogna.[56]

Distribusjonsavtaler[rediger | rediger kilde]

I mai 2012 inngikk DRN, NRK og SBS Radio avtaler med Norkring om utbygging og leie av landsdekkende sendernett for både NRK og kommersiell radio over DAB. Det er Norkring som har investert i og driver de landsdekkende DAB-nettene i Norge. Norkring investerer i underkant av 1 milliard kroner i DAB-utbyggingen.[57] Radiobransjen leier nettene av Norkring i henhold til avtaler som er avstemt med perioden for frekvenstillatelsene, dvs. til 2031. Leiebeløpene for NRKs nett var ved avtaleinngåelse 150 millioner kroner årlig. Tilsvarende leiekostnad for det kommersielle nettet var 65 millioner kroner. NRKs DAB-nett er langt mer omfattende med hensyn til antall sendere enn det kommersielle nettet.

Innehavere av frekvenstillatelser for lokal-DAB velger selv sendernettleverandør, eller om de vil etablere sitt eget nett. Frekvenstillatelsene gjelder fra og med 2017 til 2031.[58] Høsten 2016 er flere nett under etablering.[59][60][61][62]

Konsesjoner[rediger | rediger kilde]

For å sende digital radio via DAB-nettet kreves tre typer konsesjoner: Frekvenstillatelse (administreres av Nkom), Anleggskonsesjon for senderanleggene (administreres av Medietilsynet) og innholdskonsesjon (administreres av Medietilsynet). NRK har konsesjonsfritak på innhold. Frekvens- og anleggskonsesjonen tildeles en aktør som skal leie ut kapasitet på sin DAB-frekvens til innholdsleverandører. Denne aktøren kalles sendernettoperatør. Konsesjon til innhold gis på bakgrunn av avtale mellom innholdsleverandør og sendernettoperatør. Det er innehaveren av sendernettet som i forhandlinger gir tilgang til kapasitet på ikke diskriminerende vilkår. Innholdsleverandøren må derfor forplikte seg til å dekke kostnader som sendernettoperatøren måtte ha.

Basert på Stortingsmelding nr. 8 (2010–2011): Digitalisering av radiomediet [7] la Kulturdepartementet til rette for forlengelse av de riksdekkende FM-konsesjonene[63] der en av betingelsene er at konsesjonæren skal delta i utbygging av DAB-nett med minimum 90 % befolkningsdekning. Samtidig kunngjorde og tildelte Nkom frekvenstillatelser for riksdekkende DAB-nett[64]. Nkom og Medietilsynet har gjennomført utlysninger med påfølgende auksjoner for tildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for lokalradio[61][65][66][67][68].

Teknisk[rediger | rediger kilde]

DAB er et internasjonalt, standardisert system for digital radiokringkasting. Se egen artikkel om DAB (Digital Audio Broadcasting) for mere inngående og generell beskrivelse av DAB-teknologien.

Lydnivåer i DAB[rediger | rediger kilde]

Som første land i verden innførte aktørene på riksdekkende DAB i Norge den europeiske standarden EBU R128[69] for å sikre like lydnivåer på alle program og alle kanaler[70] og unngå Loudness War på DAB. Dette skjedde i midten av februar 2012[70]. For lyttere betyr det at man opplever samme lydnivå på alle typer programinnhold, også reklame. Lyttere som zapper mellom kanaler vil også oppleve at lydnivå på de ulike kanalene harmoniserer.

DAB/DAB+[rediger | rediger kilde]

DAB-sendingene i Norge startet i DAB i 1995. Enkelte radiostasjoner begynte å sende i DAB+ 2013 og 2014. NRK sine kanaler vil alle være i DAB+ fra 11. januar 2017. Det er ikke noe krav fra myndighetenes side om å sende i DAB eller DAB+, så enkelte kringkastere vil kanskje fortsette med sendinger i DAB en stund til.

Frekvenser[rediger | rediger kilde]

I Norge er det laget frekvensplaner for fire riksdekkende nett.[65] Riksblokk 1 [71] er i drift idag med hovedsakelig kommersielle kanaler.[72] Frekvenstillatelsen eies av Norkring. Riksblokk 2 [73] er et kommersielt nett som ikke er utbygget eller i drift (2016). Frekvenstilatelsen eies av Norkring. Frekvenstillatelsene til DAB Regionblokka [74] eies av NRK og er delt opp i åtte regioner, slik at det er mulig å sende regionalt innhold fra NRKs distriktskontorer. Lokalblokka [75] består av 37 lokalregioner som har blitt tildelt en rekke aktører[58] ved auksjon.

Radiokanaltilbudet hos NRK, de kommersielle riksdekkende kanalene og lokalradioene forandrer seg stadig. [76]

Riksblokk 1[76][77][rediger | rediger kilde]

Kanalnavn Service ID[78] Bit rate Distribusjon Største eiere Analog tilgjengelighet
P4 Radio Hele Norge F214 128 kbit/s DAB/ MTG
P5 Hits F215 64 kbit/s DAB+ MTG På FM i Østfold
P6 Rock F216 64 kbit/s DAB+ MTG
P7 Klem F217 64 kbit/s DAB+ MTG
P8 Pop F218 64 kbit/s DAB+ MTG
P9 Retro F219 64 kbit/s DAB+ MTG
P10 Country F213 72 kbit/s DAB+ MTG
NRJ Norge F212 48 kbit/s DAB+ NRJ/MTG
P4 TPEG E2F21402 8 kbit/s Pakkedata Trafikkinformasjon
Radio Norge F21A 72 kbit/s DAB+ Bauer Media
Radio Rock F03F 72 kbit/s DAB+ Bauer Media
Kiss N'Dance FF61 48 kbit/s DAB+ Bauer Media
Juleradioen F31A 72 kbit/s DAB+ Bauer Media
Norsk pop F33F 64 kbit/s DAB+ Bauer Media
Vinyl F01A 72 kbit/s DAB+ Bauer Media
Topp40 F11A 64 kbit/s DAB+ Bauer Media
P24-7 Mix F161 56 kbit/s DAB+ Bauer Media
Radio1 FF1A 64 kbit/s DAB+ Bauer Media

Sendernett og dekning[rediger | rediger kilde]

Nettene i Norge er planlagt iht. internasjonale standarder og retningslinjer.[79] Frekvenstillatelsene gjelder SFN (Single-frequency network) som kan dekke hele landet, regioner eller lokale områder. Tillatelsen begrenser ikke antall sendere innen området den gjelder så lenge Nkom's krav til bl.a. interferensbeskyttelse er ivaretatt. Nettene kan derfor stadig vurderes og bygges ut videre.

DAB-senderne i et SFN sender på samme frekvens og  må være synkroniserte. En rimelig måte å gjøre dette på er å bruke GPS, men det er ingen krav til å ha GPS for at det skal fungere. Så lenge alt utstyr benytter signaler fra samme kilde (eventuelt fra flere kilder som er synkronisert med hverandre) vil det fungere. Det finnes flere måter å lage slike synk-signaler, f.eks. GPS, atomur og krystall-baserte oscillatorer.[80] I Norge har både Riksblokk 1 og Regionblokka redundante sync løsninger, og er ikke avhengig av GPS.[81] Lokalradionettet i Oslo med blant andre Radio Metro, var ikke sikret med reserve synkronisering da det oppsto en feil på en GPS satellitt i januar 2016.[82]  Digitalradio Norge driver dette nettet som et prøvenett basert på en midlertidig frekvenstillatelse fram til 31.12.16.

Digitalradio Norge har på vegne av kringkasterne og nettleverandør Norkring publisert dekningskart på sine nettsider[72]. Kartene viser beregnede og kontrollerte feltstyrkenivåer iht. rekomendasjoner fra ITU planleggingskonferansen GE06 [79] Det regionsoppdelte nettet som NRK benytter dekker mer enn 99,7 % av hustandene.[40] Det riksdekkende nettet som de kommersielle kanalene benytter dekker mer enn 90% av hustandene. Det er ikke offentliggjort informasjon om dekningsgrad langs utenfor bebygde områder. Det er ikke gjort målinger av hvor mange mottakere som finnes. Det er prøvenett for lokalradio i en del områder som vil bli erstattet av permanente nett i 2017.[trenger referanse]

Tunneler[rediger | rediger kilde]

DAB-nettene i Norge er planlagt for å gi veidekning og godt mottak i bil.[trenger referanse] I forbindelse med at Statens vegvesen etablerer digitalt Nødnett i nærmere 300 veitunneler med radioanlegg[83] blir det også etablert DAB-dekning.[84] Siden alle radiokanaler som har dekning utenfor tunnelen videresendes i tunnelen, medfører det at alle som lytter på radio i tunnelene vil kunne nås med nød og talemeldinger fra Vegtrafikksentralen eller fra lokal mikrofon dersom det er behov for å sende akutte nødmeldinger.[85] Rundt 70% av Norges 1.100 tunneller mangler DAB-dekning. [86]

Kontroll av dekning[rediger | rediger kilde]

Norkrings målebil.
NRK og P4 sitt DAB måleteam: Petter Hox (NRK), Tore Øvensen (NRK) og Olav Fostås (P4).

DAB-nettene må kontrolleres i praksis for å sikre at beregninger og dekningskart stemmer best mulig med den faktiske dekningen. Nkom har i sin rapport fra 2015 [87] og senere i 2016 [40] konkludert med at det er samsvar mellom beregninger og reell dekning. Norkring og kringkasterne selv gjør dessuten systematisk lytting og feltmålinger for å vurdere dekningen i DAB-nettene, og tar initiativ til justeringer i nettene eller beregningene.[88]

Pr. september 2016 er det tilbakelagt mer enn 50.000 km vei og blitt utført målinger i hele landet. Både lytting med vanlige mottakere, typiske bilinstallasjoner, referansemottakere og målinger med spesialutstyr benyttes for å skaffe best mulig underlag for eventuelle justeringer og behov for ytterligere utbygging. De mest kritiske parameterne å observere i praksis er feltstyrke, tidssynkronisering og konsekvenser der standardiserte grenseverdier nås, f.eks. der sendere står veldig tett eller spesielt langt fra hverandre, eller der andre forhold forstyrrer signalene.

Typisk utstyr som anvendes for dekningsmålinger i Norge er:

Norkring målebil/rigg
 • Dedikerte målebiler med mast på tak og 240 volt inverter
 • Antenne pisk med jordplan tilpasset DAB frekvenser
 • Måleinstrument Rohde & Schwarz ETL m/DAB opsjon, kan måle signalnivå, Kvalitet (MER, Modulation Error Rate verdi) og bitfeil.
 • DAB Bilradio/adapter tilkoblet DAB antenne for bil.
NRK og P4s måleteam
 • Bilens DAB-mottaker i (det benyttes tilfeldige leiebiler, dermed er  mange forskjellige biler i praksis blitt testet)
 • Måleinstrument spektrumanalysator Rhode & Schwarz FSH[89], tilkoblet kvartbølge referanseantenne på tak av personbil.
 • Vanlig konsument DAB-mottaker, tilkoblet kvartbølge referanseantenne.
 • Biladapter+antenne fra vanlig handel.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Sak nr. 2». Stortinget (norsk). Stortinget. 19. mai 2011. Besøkt 29. september 2018. «Kulturminister Anniken Huitfeld: Digitalisering av radiomediet skal ikke drives fram av myndighetene, men være aktørstyrt. Aktørene, og ikke staten, skal fatte beslutning om investeringer i et landsdekkende digitalt nett og et nytt digitalt radioinnhold. Og det har vært alle regjeringers politikk siden 1997.» 
 2. ^ a b Kulturdepartementet (17. oktober 2006). «St.meld. nr. 62 (1996-97): Kringkasting og dagspresse 1996 m.v.». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 11. oktober 2016. 
 3. ^ a b Kulturdepartementet (10. mai 2007). «St.meld. nr. 30 (2006-2007): Kringkasting i en digital fremtid». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 19. september 2016. 
 4. ^ Kulturdepartementet (17. oktober 2006). «St.meld. nr. 57 (2000-2001): I ytringsfrihetens tjeneste». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. september 2016. 
 5. ^ Samferdselsdepartementet (15. oktober 2006). «NOU 1999: 26: Konvergens— Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. september 2016. 
 6. ^ Kulturdepartementet (16. oktober 2006). «Ot.prp. nr. 107 (2001-2002): Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. september 2016. 
 7. ^ a b c d e Kulturdepartementet (4. februar 2011). «Meld. St. 8 (2010–2011): Digitalisering av radiomediet». Regjeringen.no (norsk nynorsk). Besøkt 29. august 2016. 
 8. ^ Kulturdepartementet (17. april 2015). «Stortingsmelding om lokalradio: Bedre vilkår etter teknologiskiftet». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 1. september 2016. 
 9. ^ Kulturdepartementet (16. april 2015). «Meld. St. 24 (2014-2015)». Regjeringen.no (norsk nynorsk). Besøkt 1. september 2016. 
 10. ^ [1]
 11. ^ «Alt du må vite om DAB og slukking av FM-nettet». DinSide.no (norsk). 27. juli 2016. Besøkt 13. mars 2017. 
 12. ^ a b «radiodayseurope.com». www.radiodayseurope.com (engelsk). 20. mars 2018. Besøkt 29. september 2018. «Norway is the only country in the world that has fully digitised national radio. When the last FM-signals were switched off in December, the stations responsible for 95% of Norwegian radio listening had no choice but to move to digital radio» 
 13. ^ Whitfield, Nigel (22. mai 2018). «The future of radio may well be digital, but it won't survive on DAB». The Register (engelsk). Besøkt 29. september 2018. «The BBC's distribution strategy then the March speech by director of radio and music Bob Shennan make it clear that Auntie is in no hurry to see it happen – and when it does, it may not be DAB that we'll be switching to.» 
 14. ^ AS, TV 2. «Så store er problemene med DAB-dekningen». TV 2 (norsk). Besøkt 2. november 2018. 
 15. ^ «Mens dab-overgangen ga lytterfall for NRK, øker lyttermålingene på lokalradio». Dagens Næringsliv. NTB. 22. januar 2018. Besøkt 18. oktober 2018. «Lokalradiolyttingen har i 2017 økt med 20 prosent. Samtidig har den totale radiolyttingen gått ned, og NRK har tapt lyttere i alle regioner.» 
 16. ^ Eckblad, Bjørn (16. oktober 2018). «Medietilsynet: Ulovlige fm-sendinger truer dab-omlegging». www.dn.no. Besøkt 18. oktober 2018. «I 2016, året før fm-slukkingen, lyttet nesten 1,9 millioner nordmenn til MTG og Bauer Medias radiokanaler daglig. I august [2018] hadde den daglige dekningen falt med over 360.000 lyttere til vel 1,5 millioner lyttere.» 
 17. ^ Eckblad, Bjørn (21. desember 2017). «Konkurransetilsynet refser dab-monopol på radio». www.dn.no. Besøkt 18. oktober 2018. «(...) i og med at tre aktører har fått bre seg ut med 30 kanaler, så er det ikke mange nisjer igjen som det vil være interesse for nye aktører å prøve seg i. Dermed har de effektivt stengt ute potensielle utfordrere i det nasjonale radiomarkedet. De store kommersielle kanalene har fått mulighet til å få kontroll over flest mulig kanaler, og dermed mulighet for å kjøpe seg fri fra konkurranse fra nykommere.» 
 18. ^ Se nettsiden dabmytene.no
 19. ^ a b «Norway Becomes First Country to Start Switching Off FM Radio». New York Times (engelsk). 11. januar 2017. Besøkt 7. oktober 2018. «Other countries have considered dropping FM broadcasting, including Britain, Switzerland and Denmark, but no decision has been made; Sweden considered the switch but abandoned the idea.» 
 20. ^ a b «EBU Technology & Innovation - FM switch-off begins in Norway; UK and Switzerland may be next». tech.ebu.ch (engelsk). Besøkt 29. september 2018. «The countries that seem most likely to reach this milestone next are the UK and Switzerland. (...) while Switzerland has plans to start switching off FM from 2020» 
 21. ^ ««Du kan trygt bruke pengene dine på noe annet. Det er helt unødvendig å kjøpe DAB-radio»». Aftenposten. Besøkt 29. september 2018. «I Sverige ser det nå ut til at myndighetene hopper bukk over DAB, etter at Riksrevisionen påpekte at radiobransjen — ikke lytterne — har fått definere problemene, og utredningene ikke har tatt hensyn til at lyttemønstrene endrer seg når mesteparten av befolkningen nå har tilgang til bredbånd og smarttelefoner.» 
 22. ^ «Norge står alene: Danmark snur og stenger ikke FM-nettet». Dagbladet.no (norsk). 29. juni 2018. Besøkt 29. september 2018. 
 23. ^ «BBC set to keep FM radio for longer». BBC News (engelsk). 19. mars 2018. Besøkt 29. september 2018. «switchover now would be premature» 
 24. ^ «BBC - Bob Shennan's speech to the Radiodays Europe conference - Media Centre». www.bbc.co.uk (engelsk). BBC. 19. mars 2018. Besøkt 7. oktober 2018. «We all once thought DAB was the only digital future for Radio. But audiences want choice. We now know DAB is very important but as a part of the story, along with FM and IP. We need to do more before we consider a switchover in the UK, and for that to be genuinely audience-led. We are fully committed to digital and we believe we should review the landscape again in a few years’ time.» 
 25. ^ «The future of radio may well be digital, but it won't survive on DAB». The Register (engelsk). 22. mai 2018. Besøkt 7. oktober 2018. «Bob Shennan make it clear that Auntie is in no hurry to see it happen – and when it does, it may not be DAB that we'll be switching to.» 
 26. ^ Eckblad, Bjørn (16. oktober 2018). «Trine Skei Grande på rabaldermøte om dab-radio: – All opparbeidet aggresjon er det ålreit at kommer ut i dette rommet nå». www.dn.no. Besøkt 18. oktober 2018. «Norsk lokalradioforbund har kjempet innbitt for at lokale radiostasjoner skal få fortsette å sende på fm, også etter dagens foreløpige tillatelse som løper frem til utgangen av 2021. Frps landsmøte vedtok dette i vår, mens Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sommer ba om en utredning av kostnadene ved å skru på fm-nettet igjen – av beredskapshensyn.» 
 27. ^ «Telenor Nett AS: Årsrapport 1994». www.telenor.no. Besøkt 26. september 2016. 
 28. ^ Kulturdepartementet (4. oktober 2006). «Høring - rapport om digitalradio i Norge». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 27. september 2016. 
 29. ^ Carey. «DAB Ensembles Worldwide | Norway». wohnort.org. Besøkt 9. august 2018. 
 30. ^ «Country Information». www.worlddab.org. Besøkt 27. september 2016. 
 31. ^ «Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2011, sak nr. 2». Stortinget.no. 19. mai 2011. Besøkt 11. oktober 2016. 
 32. ^ Kyrre Dahl (04.02.2011). «Radio vil bli digitalisert - men lokalradio får bli på FM». radionytt.no. Besøkt 11. oktober 2016. 
 33. ^ «Kringkastingsjefen setter DAB-skapet på plass». Dagbladet. 13.09.2016. Besøkt 11. oktober 2016. 
 34. ^ PervMorten Hoff (6. januar 2015). «DAB trollet som sprakk, 06.01.2015». IKT Norge. Arkivert fra originalen 13. oktober 2016. 
 35. ^ Knut Kristian Hauger (17. september 2015). «Ypper til ny DAB-strid». Kampanje. Besøkt 11. oktober 2016. 
 36. ^ Kyrre Dahl (Mai 2016). «FrP inviterer til folkemøte om FM-slukking». Besøkt 11. oktober 2016. 
 37. ^ «Hvem slukket lyset på FM». kringkastingslaget.no. Kringkastingslaget. Besøkt 18. oktober 2018. «En relativt ensidig og opplysende kommentar,basert på fakta og dokumentarisk materiale,formulert med et skråblikk.» 
 38. ^ «NAF, bekymret for FM-dekningen». 
 39. ^ «Sp-politiker Janne Sjelmo Nordås til Avisenes Nyhetsbyrå». 
 40. ^ a b c «Nye dekningsberegninger og vurdering av NRKs regionsnett på DAB». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 15. september 2016. Besøkt 11. oktober 2016. 
 41. ^ «Dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 17. februar 2015. Besøkt 12. oktober 2016. 
 42. ^ Norsk Lokalradioforbund (22. desember 2015). «Complaint regarding restriction on free movement of goods and freedom of establishment arising from the Norwegian government´s decision to close theFM network in Norway.» (PDF). EFTA. Besøkt 27. oktober 2016. 
 43. ^ Gabrielle Sommers (23. februar 2016). «Introduction of DAB radio technology in Norway» (PDF). EFTA Surveillance Authority. Besøkt 27. oktober 2016. 
 44. ^ OlAfrr Jffiannes Einartson (9. juni 2016). «Complaint against Norway concerning the introduction of DAB radio technology» (PDF). EFTA Surveillance Authority. Besøkt 27. oktober 2016. 
 45. ^ «The Ministry of Cultures answers to The Authority's request for further information regarding the digitization of radio in Norway» (PDF). Kulturdepartementet. 24. juni 2016. Besøkt 27. oktober 2016. 
 46. ^ NTB. «ESA: DAB-overgang bryter ikke EØS-reglene» (norsk). Besøkt 2. november 2018. 
 47. ^ a b «Esa lukker sak om dab-radio i Norge». www.dn.no. 10. oktober 2018. Besøkt 2. november 2018. 
 48. ^ «Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet». 13.10.2016. 
 49. ^ «Stortinget Vedtak 111». 7.12.2016. 
 50. ^ «Dekning – Radio.no». radio.no. Besøkt 11. oktober 2016. 
 51. ^ «Slik driver du radio». Medietilsynet. Besøkt 11. oktober 2016. 
 52. ^ a b «Slukkeplan 2017 - fra FM til DAB». Medietilsynet. Besøkt 11. oktober 2016. 
 53. ^ «I 2017 slukker FM-nettet». P4.no. Besøkt 11. oktober 2016. 
 54. ^ «ALT DU TRENGER Å VITE OM RADIOOVERGANGEN». nrk.no. 20. juli 2016. Besøkt 11. oktober 2016. 
 55. ^ «Det digitale radioskiftet». Digitalradio Norge. Besøkt 11. oktober 2016. 
 56. ^ Lein, Øyvind (1. februar 2017). ««Radioaktiv» grønn vogn ruller rundt i Trøndelag med hjelp til deg». adressa.no. Besøkt 9. august 2018. 
 57. ^ NTB. «FAKTAARK – UTBYGGING AV DIGITALRADIO» (PDF). NTB. Besøkt 11. oktober 2016. 
 58. ^ a b «Oversikt over frekvenstillatelser for lokalradio DAB/DAB+». Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. 6. juli 2012. Besøkt 1. september 2016. 
 59. ^ «Nea Radio fikk DAB-konsesjon». Nea Radio. 2. mars 2016. Arkivert fra originalen 13. oktober 2016. Besøkt 13. oktober 2016. 
 60. ^ «NEA RADIO CHOOSE PANEDA FOR DAB». Paneda. 3. august 2016. Besøkt 13. oktober 2016. 
 61. ^ a b Christian André Unosen (5. oktober 2016). «Storstilt utbygging av DAB-nett i Nord-Norge». Folkebladet Midt-Troms. Besøkt 11. oktober 2016. 
 62. ^ Kyrre Dahl (12. oktober 2016). «Flere lokale DAB-sendere i Hedmark». Norsk Lokalradioforbund. Besøkt 13. oktober 2016. 
 63. ^ «Konsesjoner og avtaler». Kulturdepartementet. 25. november 2014. Besøkt 11. oktober 2016. 
 64. ^ «Nkom frekvenstillatelser for DAB». 
 65. ^ a b «Digital radio i Norge». Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. 22. september 2016. Besøkt 11. oktober 2016. 
 66. ^ «Oversikt over konsesjonærer og ledige områder for radio». Medietilsynet. Besøkt 11. oktober 2016. 
 67. ^ Endre Juel Lundgren (2. mars 2016). «Lokalradiogründer har sikret seg digitalradio-konsesjoner og utvider nedslagsfeltet». radioassistent.com. Arkivert fra originalen 14. oktober 2016. Besøkt 11. oktober 2016. 
 68. ^ Mari Hagerup (14. januar 2015). «NYTT DAB-NETT I HAUGESUND OG STAVANGER». radio.no. Besøkt 11. oktober 2016. 
 69. ^ «R 128 - LOUDNESS NORMALISATION AND PERMITTED MAXIMUM LEVEL OF AUDIO SIGNALS» (PDF). EBU. juni 2014. Besøkt 12.09.2016. 
 70. ^ a b Bjørn Aarseth (Q1 2012). «DAB Norway - implementation of loudness normalization» (PDF). EBU Technical Review. Besøkt 11. oktober 2016.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 71. ^ «Kart over Riksblokk 1». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Besøkt 11. oktober 2016. 
 72. ^ a b «Dekning – Radio.no». radio.no. Besøkt 13. september 2016. 
 73. ^ «Kart over Riksblokk 2». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Besøkt 11. oktober 2016. 
 74. ^ «Kart over Regionsblokka». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Besøkt 11. oktober 2016. 
 75. ^ «Kart over Lokalblokka». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Besøkt 11. oktober 2016. 
 76. ^ a b «Oversikt over norske radiokanaler». www.medienorge.no, UiB. Besøkt 5. mars 2017. 
 77. ^ «wohnort.org - DAB Ensembles Worldwide». www.wohnort.org. Besøkt 5. mars 2017. 
 78. ^ «Informasjon om RDS- og DAB- koder». Nasjonal kommunikasjonsmydnighet. Besøkt 5. mars 2017. 
 79. ^ a b «Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)». ITU. 2006. Besøkt 11. oktober 2016. 
 80. ^ «Digital Audio Broadcasting (DAB); Guidelines and rules for implementation and operation; Part 3: Broadcast network - kapittel 4.3.9 Signal Timing and Synchronization» (PDF). ETSI. Mai 2001. Besøkt 17. oktober 2016. 
 81. ^ NTB (11. mars 2016). «NRKs DAB-nett påvirkes ikke av GPS-trøbbel». nrk.no. Besøkt 17. oktober 2016. 
 82. ^ «GPS slo ut DAB-nettet». Norsk Lokalradioforbund. Besøkt 17. oktober 2016. 
 83. ^ Dag V. Torget (5. mars 2016). «Kringkasting og Nødnett i vegtunneler» (PDF). Statens vegvesen. Besøkt 11. oktober 2016. 
 84. ^ «Radio i norske riksvegtunneler | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 3. oktober 2016. 
 85. ^ Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør (16.08.2016). «Derfor går Vegvesenet for DAB-radio». Statens vegvesen. 
 86. ^ «To av tre norske tunneler mangler DAB-dekning» (norsk). 14. juni 2017. Besøkt 2. november 2018. 
 87. ^ «Dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 17.02.2015. Besøkt 11. oktober 2016. 
 88. ^ Mari Hagerup (19. august 2016). «Flere nye DAB-sendere i drift – Radio.no». radio.no. Besøkt 23. september 2016. 
 89. ^ «Industristandard R&S FSH Spectrumanalysator». Arkivert fra originalen 13. oktober 2016. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Viksveen, Thor (2018). DAB – utdatert før det er oppdatert?, den egentlige historien om hvordan norsk radio ble digital. Pax. ISBN 9788253040776. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]