Politidistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Politihuset i Oslo er sete for Oslo politidistrikt.
Bodø politistasjon er hovedkvarteret til Nordland politidistrikt i Bodø. Fra 2002 til 2016 var det sete for Salten politidistrikt, og før 2002 Bodø politidistrikt

Et politidistrikt (tidligere kalt politikammer[trenger referanse]) er en geografisk enhet i den norske Politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene er underlagt Politidirektoratet, som har ansvar for faglig ledelse, styring og oppfølging.

Et politidistrikt ledes av en politimester, en statlig embedsmann som utnevnes av Kongen i statsråd.

Innen hvert politidistrikt finnes politistasjoner, lensmannskontorer og namsfogdkontorer. I noen tilfeller sammenfaller politidistriktenes grenser med samlokalisering av nødetater.

Hver politistasjon ledes av en politistasjonssjef og har geografisk ansvar for et politistasjonsdistrikt. Politistasjoner kan enten ha rene politioppgaver eller både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Lensmannskontorer ledes av en lensmann og har ansvar for et lensmannsdistrikt. Lensmannskontorer har både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Namsfogdkontorer ledes av en namsfogd og dekker et namsfogddistrikt. Namsfogdkontorer har kun sivile rettspleie­gjøremål.

Et politidistrikt utgjør også en lokal redningssentral (LRS), som har en redningsledelse med representanter fra aktuelle offentlige etater, med politimesteren som formann. I sin rolle som LRS er politidistriktet underlagt Hovedredningssentralen.

Politireformer[rediger | rediger kilde]

Politireform 2000[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Politireform 2000

Før 2002 var det 54 politidistrikter i Norge (55 med Svalbard). Den 12. januar 2001 la justisminister Hanne Harlem, under Jens Stoltenbergs første regjering, frem en stortingsmelding om en politireform,[1] som innebar en sammenslåing av antallet politidistrikter. Reformen ble vedtatt av Stortinget den 21. mai 2001 under Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Den trådte i kraft den 1. januar 2002 og innebar at antall politidistrikter ble redusert fra 54 til 27 (28 med Svalbard).

Nærpolitireformen i 2015[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Nærpolitireformen

Politihuset i det tidligere Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen. Distriktet eksisterte fra 2002 til 2016.
Politihuset i Lillestrøm var sete for Romerike politidistrikt frem til 2016.

På oppdrag fra justis- og politidepartementet, under ledelse av justisminister Grete Faremo i Jens Stoltenbergs andre regjering, la Politidirektoratet frem et forslag om en ny reform den 18. mai 2012. Deres rapport foreslo å redusere antall politidistrikter til 18.[2] Politianalyseutvalget, som ble nedsatt 8. november 2012, under ledelse av kontreadmiral Arne Røksund, foreslo på sin side en reduksjon til 6 politidistrikter.[3] Deres rapport ble lagt frem 19. juni 2013.[4][5] Utvalget foreslo også å redusere antallet tjenestesteder fra 354 til omkring 210.[6] I det videre arbeidet med reformen ble det også tatt hensyn til 22. juli-kommisjonens (Gjørvkommisjonens) rapport av 13. august 2012 som var blitt utarbeidet under ledelse av advokat og næringslivsleder Alexandra Bech Gjørv.[7]

Erna Solbergs regjering la 6. mars 2015 frem en stortingsmelding om en ny nærpolitireform.[8][9] Den 24. mars ble den lagt frem av Stortingets justiskomité,[10] og den 7. april arrangerte KS et informasjonsmøte om reformen.[11][12] I stortingsmeldingen ble det foreslått å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12 (13 med Svalbard).

Den 31. mai 2015 ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet enige om detaljene i nærpolitireformen.[13] Forliket innebar justeringer av regjeringens forslag: Asker og Bærum politidistrikt ble innlemmet i Oslo politidistrikt, mens stortingsmeldingen foreslo å holde dem adskilt. Troms beholdt sitt politidistrikt. To distrikter i Finnmark ble slått sammen, mens stortingsmeldingen foreslo et distrikt for Troms og Vest-Finnmark og et for Øst-Finnmark. Bindal kommune i Nordland ble innlemmet i Trøndelag politidistrikt. De fem kommunene Skånland, Ibestad, Kvæfjord, Ballangen og Salangen i Troms ble en del av Nordland politidistrikt; en kongelig resolusjon av 22. mai 2017 overførte dem til Troms politidistrikt, mens Gratangen i Troms ble lagt til Nordland Politidistrikt. Jevnaker kommune i Oppland ble lagt til Sørøst politidistrikt. På Svalbard vil Sysselmannen fortsatt ivareta politioppgavene. Reformen ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2015,[10] og trådte i kraft 1. januar 2016.

Den 13. oktober 2016 foreslo arbeidsgruppene i de 12 politidistriktene å legge ned 163 av politiets 339 tjenestesteder.[14] Den 13. januar 2017 foreslo Politidirektoratet, under ledelse av Odd Reidar Humlegård, å legge ned 126 tjenestesteder og opprette syv nye (i Evenes og Røst i Nordland, i Byremo i Agder, i Magnormoenriksgrensen i Hedmark og på Trondheim lufthavn, Værnes, Bergen lufthavn, Flesland og Stavanger lufthavn, Sola), slik at Norge ville stå igjen med 221 tjenestesteder.[15] Den 24. mai 2017 foretok justis- og beredskapsdepartementet en justering av den endelige strukturen.[16] Tre tjenestesteder – på Hemnesberget i Hemnes i Nordland, i Stranda i Møre og Romsdal og i Aurland i Sogn og Fjordane, ble likevel beholdt,[16] og Norge stod da igjen med 224 tjenestesteder.

De nye politidistriktenes størrelse varierer fra Oslo politidistrikt på 747 km² med 3 000 ansatte til Finnmark politidistrikt på 48 616 km² med 350 ansatte.

Felles nødsentraler[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Nødsentral

Nærpolitireformen aktualiserte spørsmålet om en felles nødsentral for brannvesen (110), politi (112) og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral innenfor helsevesen (113) i hvert av de 12 distriktene. Allerede den 4. oktober 2011, i kjølvannet av terrorangrepene i Norge den 22. juli 2011, ble nødsentralene for alle tre etatene i det tidligere Søndre Buskerud politidistrikt samlokaliserte (SAMLOK) i øverste etasje av politihuset i Drammen.[17] Den 16. desember 2015 avgjorde Politidirektoratet at de samlokaliserte nødsentralene i Sør-Øst Politidistrikt skulle flyttes fra Drammen til Tønsberg fra 1. januar 2016.[18]

Deretter ble ordningen med en felles nødsentral gradvis rullet ut i resten av landet. Den neste sammenslåingen var et faktum da Innlandet Politidistrikt fikk en felles nødmeldingssentral i politihuset i Hamar for brann og politi;[19] senteret ble åpnet den 30. mars 2017 av justisminister Per Willy Amundsen.[19] Den 6. juni 2017 kl 11 fulgte Nordland Politidistrikt etter og samlokaliserte nødsentralene for brann, politi og helse på Albertmyra i Bodø.[20] Ordningen for brann og politi skal vurderes i Finnmark politidistrikt,[21] og i løpet av 2018 vil Møre og Romsdal Politidistrikt og Øst Politidistrikt følge etter når det gjelder sammenslåing av nødsentraler for brann og politi.[21]

Politidistrikter[rediger | rediger kilde]

Norges nye politidistrikter fra 2016
# Før 2002 # 2002–2015 # 2016–
1 Oslo politidistrikt 1 Oslo politidistrikt 1 Oslo politidistrikt
2 Asker og Bærum politidistrikt 2 Asker og Bærum politidistrikt
3 Halden politidistrikt 3 Østfold politidistrikt 2 Øst politidistrikt
4 Sarpsborg politidistrikt
5 Fredrikstad politidistrikt
6 Moss politidistrikt
7 Follo politidistrikt 4 Follo politidistrikt
8 Romerike politidistrikt 5 Romerike politidistrikt
9 Kongsvinger politidistrikt 6 Hedmark politidistrikt 3 Innlandet politidistrikt
10 Hamar politidistrikt
11 Østerdal politidistrikt
12 Gudbrandsdal politidistrikt 7 Gudbrandsdal politidistrikt
13 Vestoppland politidistrikt 8 Vestoppland politidistrikt
14 Ringerike politidistrikt 9 Nordre Buskerud politidistrikt 4 Sør-Øst politidistrikt
15 Drammen politidistrikt 10 Søndre Buskerud politidistrikt
16 Kongsberg politidistrikt
17 Nord-Jarlsberg politidistrikt 11 Vestfold politidistrikt
18 Tønsberg politidistrikt
19 Sandefjord politidistrikt
20 Larvik politidistrikt
21 Telemark politidistrikt 12 Telemark politidistrikt
22 Skien politidistrikt
23 Notodden politidistrikt
24 Rjukan politidistrikt
25 Kragerø politidistrikt
26 Arendal politidistrikt 13 Agder politidistrikt 5 Agder politidistrikt
27 Kristiansand politidistrikt
28 Vest-Agder politidistrikt
29 Rogaland politidistrikt 14 Rogaland politidistrikt 6 Sør-Vest politidistrikt
30 Stavanger politidistrikt
31 Haugesund politidistrikt 15 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
32 Bergen politidistrikt 16 Hordaland politidistrikt 7 Vest politidistrikt
33 Hordaland politidistrikt
34 Hardanger politidistrikt 17 Sogn og Fjordane politidistrikt
35 Sogn politidistrikt
36 Fjordane politidistrikt
37 Sunnmøre politidistrikt 18 Sunnmøre politidistrikt 8 Møre og Romsdal politidistrikt
38 Nordmøre politidistrikt 19 Nordmøre og Romsdal politidistrikt
39 Romsdal politidistrikt
40 Trondhjem politidistrikt 20 Sør-Trøndelag politidistrikt 9 Trøndelag politidistrikt
41 Uttrøndelag politidistrikt
42 Inntrøndelag politidistrikt 21 Nord-Trøndelag politidistrikt
43 Namdal politidistrikt
44 Helgeland politidistrikt 22 Helgeland politidistrikt 10 Nordland politidistrikt
45 Rana politidistrikt
46 Bodø politidistrikt 23 Salten politidistrikt
47 Narvik politidistrikt 24 Midtre Hålogaland politidistrikt
48 Lofoten og Vesterålen politidistrikt
49 Troms politidistrikt 25 Troms politidistrikt 11 Troms politidistrikt
50 Senja politidistrikt
51 Vestfinnmark politidistrikt 26 Vestfinnmark politidistrikt 12 Finnmark politidistrikt
52 Vardø politidistrikt 27 Østfinnmark politidistrikt
53 Vadsø politidistrikt
54 Sør-Varanger politidistrikt

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ St.meld.nr.22 (2000–2001) NB Politireform 2000 – et tryggere samfunn, 1.1.2000, STM20000220D, jf. Innst. S. nr. 241 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn., 12. januar 2001
 2. ^ NTB: Vil kutte antall politidistrikter fra 27 til 18, NRK, 8. mai 2012
 3. ^ Martin Herman Wiedswang Zondag: Vil ned fra 27 til 6 politidistrikt, NRK, 19. juni 2013
 4. ^ justis- og politidepartementet: Politianalysen overlevert til Faremo, pressemelding Nr: 72 – 2013, 19. juni 2013
 5. ^ Justis- og beredskapsdepartementet: NOU 2013: 9. Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer — Politianalysen, regjeringen.no, 19. juni 2013
 6. ^ NTB: Vil slå sammen politidistrikter, Helgeland Arbeiderblad, 19. juni 2013
 7. ^ Statsministerens kontor: NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, 13. august 2012
 8. ^ Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren om politireforma, pessemelding, regjeringen.no, 6. mars 2015
 9. ^ Justis- og beredskapsdepartementet: Prop. 61 LS (2014-2015). Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen), 6. mars 2015
 10. ^ a b Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen). Hvor er saken nå?, regjeringen.no, 24. mars 2015
 11. ^ Presenterer forslag til politireform, regjeringen.no, kalenderhendelse, 7. april 2015
 12. ^ Informasjonsmøte om politireformen, Kommunesektorens organisasjon, 19. mars 2015
 13. ^ Slik blir politireformen, Nettavisen
 14. ^ NTB: Vil halvere antall lensmannsdistrikter, Dagbladet, 13. oktober 2016
 15. ^ Tanita Wassås Kveinå: Vil legge ned 126 av politiets tjenestesteder, NRK, 13. januar 2017
 16. ^ a b Ny tjenestestruktur for politiet, regjeringen.no, pressemelding 24. mai 2017
 17. ^ Stig Kolstad: 110, 112 og 113: Samboersuksess, politiforum.no, 4. oktober 2011
 18. ^ Derfor ble Drammen og Sarpsborg vraket som hovedseter, politiforum.no, 16. desember 2015
 19. ^ a b Ole Martin Mortvedt og Erik Inderhaug: Første nødsentral sammenslått, politiforum.no, 30. mars 2017
 20. ^ Cathrine Skogheim: Åpner den nye nødsentralen i Bodø, Fremover, 6, juni 2017
 21. ^ a b Eirik Mosveen, Synnøve Åsebø, Sondre Nilsen, Ida Aaberg Evensen: Maktspillet om nødsentralene, VG, 25. mai 2017

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]