Hopp til innhold

Politimester

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skulderdistinksjon for en norsk politimester

Politimester er en tittel som brukes i politiet i de tre skandinaviske landene, gjerne om lederen for et politidistrikt, men også om andre med høye lederstillinger i politiet. Stillinger som politimester har tradisjonelt vært forbeholdt jurister, men nylig er det åpnet for visse unntak fra dette.

På de skandinaviske språkene blir politimester også brukt som betegnelse på tilsvarende utenlandske politistillinger.

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge brukes tittelen politimester oftest om den øverste lederen i et politidistrikt, som styrer all politivirksomhet innenfor dette geografiske området. Politimesteren er justisministeren og politidirektoratets distriktsrepresentant og utøver av den vedtatte kriminalpolitikken. Tittelen politimester brukes også om enkelte politiledere som ikke leder noe politidistrikt. Sammenslåingen av politidistrikter i 2002 førte til at en rekke politimestre ble uten politidistrikt;[trenger referanse] noen av disse jobber nå for Politidirektoratet.

Ansvarsområde[rediger | rediger kilde]

Politimesteren har etter politilovens § 16, 1.ledd totalansvaret for polititjenesten i sitt politidistrikt både administrativt, organisatorisk og faglig. Dette innebærer også ansvar for etterforskning og straffesaksbehandling. Politimesteren tilhører derfor påtalemyndigheten og er underlagt riksadvokaten og statsadvokatene. Politimesteren har også operativt ansvar som innbefatter blant annet redningstjenesten, kriseberedskap og alle væpnede aksjoner. Når en operasjon har et visst omfang vil politimesteren sette stab, det vil si kalle inn sine faste stabsmedlemmer som en strategisk støttefunksjon.

Av rettssikkerhetsmessige grunner er politimesteren gitt en viss eksklusiv kompetanse. Dette gjelder spesielt bruk av helt spesielle typer etterforskningskritt og bevæpning av politiet.

Politimester har fortsatt ansvaret når det ytes bistand av de ulike særorganer og spesialenheter, som Kripos, Økokrim og Beredskapstroppen.

Politimestrene i Rogaland og Salten politidistrikt er øverste operative leder når Hovedredningssentralen i henholdsvis Sør- eller Nord-Norge leder større redningsaksjoner.

Kvalifikasjoner[rediger | rediger kilde]

Tradisjonelt har juridisk embedseksamen vært en forutsetning for å bli utnevnt til politimester. Politimestre er utnevnt på åremål av Kongen i statsråd.

Etter en mangeårig profesjonsstrid i politietaten har det nå blitt åpnet for at personer uten juridisk embedseksamen kan bli utnevnt til politimestre. Et visst nivå av juridisk kunnskap er likevel fortsatt et krav.

Historie[rediger | rediger kilde]

Politimestertittelen var før tilknyttet øverste leder for et politikammer i bykommuner, mens lensmannen ledet lensmannskontoret i en landkommune. Etter at også landkommuner kan velge å kalle seg byer, er alle lokalkontorene nå ledet av lensmenn.

Visepolitimester er en lederstilling i politiet som rangerer rett etter politimester.

Danmark[rediger | rediger kilde]

I Danmark ble tittelen politimester frem til 1. januar 2007 brukt om alle sjefene for de daværende 54 politikretsene. Politimestre var sidestilt med visepolitidirektører og viserikspolitisjefen. Dermed hadde politidirektøren i København og rikspolitisjefen høyere rang enn politimestrene. I forbindelse med politireformen i 2007 fikk lederne for de nye 12 politikretsene tittelen politidirektør. Tittelen politimester anvendes heretter kun for avdelingsledere i Rikspolitiet, samt for lederne for de to politikretsene på Færøyene og Grønland.

Sverige[rediger | rediger kilde]

I Sverige er politimester (polismästare) tittelen for sjefen for politimesterdistriktene ved de større politimyndighetene i Sverige. Politimester inngår også i tittelen lenspolitimester (länspolismästare), som er sjefen for politiet i et len og tilsvarer politidirektør i Danmark og Police Commissioner i Storbritannia (noen direkte norsk parallell finnes ikke).

Autoritetsdata