Liste over norske offentlige institusjoners navneformer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over norske offentlige institusjoners navneformer er en oversikt over offisielle navn på norske offentlige institusjoner. Navn er på nynorsk og bokmål, og dette er regulert ved lov. Lista er basert på rundskriv fra Kulturdepartementet,[1] og med noen tillegg fra Språkrådets liste over navn på statsinstitusjoner.[2]

Alle statlige virksomheter som faller inn under lov av 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentlig tjeneste, skal ha navn både på nynorsk og bokmål dersom det ikke passer med det samme navnet i begge målformer. Dette er uttrykkelig fastsatt i forskriften til loven, jf. forskrift av 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentlig tjeneste § 4.[3][4]

Nynorskform Bokmåls-/riksmålsform
Høgsterett Høyesterett
Høgsteretts kjæremålsutval Høyesteretts kjæremålsutvalg
Ombodsmannsnemnda for Forsvaret Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
Ombodsmannsnemnda for sivile tenestepliktige Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige
Stortingsadministrasjonen Stortingets administrasjon
Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen) Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Departementa Departementene
Det kongelege …departement Det kongelige …departement
Kultur- og kyrkjedepartementet Kultur- og kirkedepartementet
Utanriksdepartementet Utenriksdepartementet
Ytre etat, oppført etter departement
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(Statens forvaltningsteneste) Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (Statens forvaltningstjeneste)
Slottsforvaltninga Slottsforvaltningen
Noregs statskalender Norges statskalender
Barne- og familiedepartementet
Barneombodet Barneombudet
Forbrukarombodet Forbrukerombudet
Forbrukarrådet Forbrukerrådet
Likestillingsombodet Likestillingsombudet
Statens institutt for forbruksforsking Statens institutt for forbruksforskning
Marknadsrådet Markedsrådet
Forbrukarkontoret i … Forbrukerkontoret i …
Forbrukartvistutvalet Forbrukertvistutvalget
Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget
Stiftinga Miljømerking i Noreg Stiftelsen Miljømerking i Norge
Fordelingsutvalet for ungdomsmidlane Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene
Finansdepartementet
Skattefuten i … Skattefogden i …
Tollverket Tollvesenet
Noregs Bank Norges Bank
Sentralskattekontoret for utanlandssaker Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Statens innkrevjingssentral Statens innkrevingssentral
Fiskeridepartementet
Havforskingsinstituttet Havforskningsinstituttet
Eksportutvalet for fisk Eksportutvalget for fisk
Garantikassa for fiskarar Garantikassen for fiskere
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforsking Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
Fiskerinæringas Felles Kompetansestyre Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre
Forsvarsdepartementet
Forsvarets bustadteneste Forsvarets boligtjeneste
Forsvarets bygningsteneste Forsvarets bygningstjeneste
Forsvarets forskingsinstitutt Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets militærgeografiske teneste Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Forsvarets tele- og datateneste Forsvarets tele- og datatjeneste
Institutt for forsvarsstudium Institutt for forsvarsstudier
Forsvarets skole i E- og S-teneste Forsvarets skole i E- og S-tjeneste
Forsvarskommando Nord-Noreg Forsvarskommando Nord-Norge
Forsvarskommando Sør-Noreg Forsvarskommando Sør-Norge
Justisdepartementet
Direktoratet for sivil beredskap Direktoratet for sivilt beredskap
Politiets datateneste Politiets datatjeneste
Politiets materiellteneste Politiets materielltjeneste
Friomsorga Friomsorgen
Forskolen for sivile tenestepliktige Forskolen for sivile tjenestepliktige
Det særskilde etterforskingsorganet for politiet Det særskilte etterforskningsorganet for politiet
IT-tenesta for kriminalomsorga Kriminalomsorgens IT-tjeneste
Industriteneste AS Industritjeneste AS
Norsk eigedomsinformasjon AS Norsk eiendomsinformasjon AS
Siviltenesteadministrasjonen, Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen, Dillingøy
Siviltenesteadministrasjonen, Hustad Siviltjenesteadministrasjonen, Hustad
Kriminalitetsførebyggjande råd Kriminalitetsforebyggende råd
Administrasjonen for sivile tenestepliktige Administrasjonen for sivile tjenestepliktige
Auksjonsforvaltar Auksjonsforvalter
Den borgarlege påtalemakta Den borgerlige påtalemyndighet
Rettsmedisinkommisjonen Den rettsmedisinske kommisjon
Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
Forsvarar (herads- og byrettane) Forsvarer (herreds- og byrettene)
Heradsretten i … Herredsretten i …
Lausøyreregisteret Løsøreregisteret
Noregs grensekommissær for den norsk-russiske grensa Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense
Overvakingssentralen Overvåkingssentralen
Rekneskapsregisteret Regnskapsregisteret
Sivilforsvarskrins … Sivilforsvarskrets …
Skifteforvaltar Skifteforvalter
Sorenskrivaren i … Sorenskriveren i …
Rettsvesenets IT- og fagteneste Rettsvesenets IT- og fagtjeneste
Politiets overvakingsteneste Politiets overvåkingstjeneste
Oslo skifterett- og byskrivarembete Oslo skifterett- og byskriverembete
Utdanningssenteret for kriminalomsorga Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kyrkjerådet Kirkerådet
Noregs forskingsråd Norges forskningsråd
Noregs handelshøgskole Norges handelshøyskole
Noregs idrettshøgskole Norges idrettshøgskole
Noregs musikkhøgskole Norges musikkhøgskole
Norsk utanrikspolitisk institutt Norsk utenrikspolitisk institutt
Norsk vaksenpedagogisk forskingsinstitutt Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt
Riksbibliotektenesta Riksbibliotektjenesten
Statens dykkarskole Statens dykkerskole
Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter Statens ressurs- og voksenopplæringssenter
Sentraleininga for døvblinde Sentralenheten for døvblinde
Statens gartnar- og blomsterdekoratørskole, Vea Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Vea
Noregs landbrukshøgskole Norges landbrukshøgskole
Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
Nordisk høgskole for hushaldsvitskap Nordisk høgskole for husholdsvitenskap
Noregs brannskole Norges brannskole
Noregs veterinærhøgskole Norges veterinærhøgskole
Skolefilmutvalet Skolefilmutvalget
Statens trafikklærarskole… statleg spesialpedagogisk kompetansesenter Statens trafikklærerskole … statlig spesialpedagogisk kompetansesenter
… vidaregåande skole … videregående skole
Verskip i Nord-Atlanteren Værskip i Nord-Atlanteren
Noregsnettrådet Norgesnettrådet
Foreldreutvalet for grunnskolen Foreldreutvalget for grunnskolen
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Universitetet i Tromsø med Noregs fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole
Kommunal- og regionaldepartementet
Arbeidsforskingsinstituttet Arbeidsforskningsinstituttet
Noregs kommunalbank Norges kommunalbank
Den Norske Statens Husbank Den Norske Stats Husbank
Hovudkomiteen for lokalforvaltninga Hovedkomiteen for lokalforvaltningen
Krinsmeklingsmannen Kretsmeglingsmannen
Riksmeklingsmannen Riksmeglingsmannen
Senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Noreg Senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge
Kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmaktene Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kulturdepartementet
Eigarskapstilsynet Eierskapstilsynet
Kulturnett Noreg Kulturnett Norge
Namnekonsulenttenesta i … Navnekonsulenttjenesten i …
Rikskonsertane Rikskonsertene
Riksutstillingar Riksutstillinger
Uranienborg – Roald Amundsens heim Uranienborg – Roald Amundsens hjem
Utsmykkingsfondet for offentlege bygg Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
Landbruksdepartementet
Norsk institutt for skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap
Planteforsk (Norsk institutt for planteforsking) Planteforsk (Norsk institutt for planteforskning
Landbruksetatane i fylka Landbruksetatene i fylkene
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Miljøverndepartementet
Statens forureiningstilsyn Statens forurensningstilsyn
Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for luftforsking Norsk institutt for luftforskning
Stiftinga for naturforsking og kulturminneforsking Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning
Norsk institutt for vassforsking Norsk institutt for vannforskning
Senter for jordfagleg miljøforsking Senter for jordfaglig miljøforskning
Nærings- og handelsdepartementet
Noregs geologiske undersøking Norges geologiske undersøkelse
Bedriftenes Rådgjevingsteneste Bedriftenes Rådgivningstjeneste
Noregs forskingsråd Norges forskningsråd
Statens rettleiingskontor for oppfinnarar Statens veiledningskontor for oppfinnere
Styret for industrielt rettsvern Styret for det industrielle rettsvern
Patentstyret Patentstyret
Skipsregistra Skipsregistrene
Den sentrale skipsmatrikkelen Den sentrale skipsmatrikkel
Rettleiingskontoret for import frå utviklingsland Veiledningskontoret for import fra utviklingsland
Brønnøysundregistra Brønnøysundregistrene
Olje- og energidepartementet
Noregs vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat
Samferdselsdepartementet
Noregs statsbaner BA Norges statsbaner BA
Tryggingsrådet for luftfarten Sikkerhetsrådet for luftfarten
… lufthamn … lufthavn
Noregs Luftfartøyregister Norges luftfartøyregister
Posten Noreg BA Posten Norge BA
Sosial- og helsedepartementet
Pensjonstrygda for sjømenn Pensjonstrygden for sjømenn
Statens råd for funksjonshemma Statens råd for funksjonshemmede
Statens helseundersøkingar Statens helseundersøkelser
Statens lækjemiddelverk Statens legemiddelverk
Samarbeidsorganet for frivillig arbeid Frivillighetens samarbeidsorgan
Statens institutt for rusmiddelforsking Statens institutt for rusmiddelforskning
Huseby kompetansesenter - Statleg spesialpedagogisk senter for synshemma Huseby kompetansesenter - Statlig spesialpedagogisk senter for synshemmede
Barnesjukehuset, Hokksund Barnesykehuset, Hokksund
Beredskapsrådet for helsestellet Beredskapsrådet for landets helsestell
Det norske radiumhospitalet Det norske radiumhospital
Barnesjukehusa Geilomo og Voksentoppen Barnesykehusene Geilomo og Voksentoppen
Statens sjukepleieråd Statens sykepleieråd
Longyearbyen sjukehus Longyearbyen sykehus
Samarbeidsorganet for helsefremmande oppgåver Samarbeidsorganet for helsefremmende oppgaver
Trenings- og rådgivingssenteret Trenings- og rådgivningssenteret
Apoteka på Radiumhospitalet og Rikshospitalet Radiumhospitalets apotek og Rikshospitalets apotek
Det nasjonale rådet for spesialistutdanning av legar Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger
Andre institusjonar Andre institusjoner
Noregs Eksportråd Norges Eksportråd
Noregs eksportskole Norges eksportskole

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Rundskriv V-10N/2001 – Namn på statsorgan med ulik namneform på nynorsk og bokmål (Erstattar V-4/2001)». Kulturdepartementet, Det norske. 19. september 2001. Besøkt 2. januar 2015. 
  2. ^ «Navn på statsorganer». Språkrådet (norsk). Besøkt 2. januar 2016. 
  3. ^ «Rundskriv V-11/2007 – Språkfaglige konsultasjonsrutiner ved navnelaging i staten». Kulturdepartementet, Det norske. 24. mai 2007. Besøkt 2. januar 2015. 
  4. ^ «Rundskriv V-10N/2009 – Informasjon om språkpolitikk». Kulturdepartementet, Det norske. 5. mai 2009. Besøkt 2. januar 2015.