Høyesteretts kjæremålsutvalg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Høyesteretts kjæremålsutvalg var en domstol[1] som eksisterte frem til innføringen av tvisteloven 1. januar 2008. Selv om den var en egen domstol, utgjorde den ingen egen instans; enten ble en sak avgjort av Kjæremålsutvalget eller så ble den avgjort av Høyesterett (etter henvisning fra Kjæremålsutvalget). Kjæremålsutvalget var skiftevis besatt av tre høyesterettsdommere utnevnt av høyesterettsjustitiarius.[2] Kjæremålsutvalgets viktigste avgjørelser ble publisert i Norsk Retstidende.

I straffesaker som var anket fra lagmannsretten[3] og i sivilrettslige saker hvor anken gjaldt en formuesverdi under kr 100 000,[4] krevdes Kjæremålsutvalgets samtykke for at saken kunne behandles i Høyesterett. Ellers hadde Kjæremålsutvalget adgang til å avvise anker blant annet dersom det fant det åpenbart at anken ikke ville føre frem.[5]

Kjæremålsutvalget var også siste instans ved avgjørelsen av kjæremål.

Etter tvistelovens ikrafttredelse 1. januar 2008 endret Høyesteretts kjæremålsutvalg navn til Høyesteretts ankeutvalg, ettersom begrepet kjæremål ved den nye loven bortfalt til fordel for begrepet anke.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lov om domstolene (domstolloven) av 13. august 1915 § 1
  2. ^ Domstolloven § 8
  3. ^ Straffeprosessloven § 323
  4. ^ Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) av 13. august 1915 § 357
  5. ^ Tvistemålsloven § 373

Kilder[rediger | rediger kilde]