Potensiell energi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Opplagret vann bak en demning har en potensiell energi som kan utnyttes til å produsere elektrisk energi. Bildet viser Amagase Dam i Japan.

Potensiell energi eller stillingsenergi er den energien et fysisk systemet har på grunn av dets posisjon. Dette kan bestå av en samling partikler eller være et fysisk legeme. Den potensielle energien kan skyldes at legemet befinner seg i et ytre «kraftfelt» eller at partiklene som det består av, holdes sammen ved krefter som varierer med avstanden mellom dem. Forandres disse avstandene eller posisjonen til legemet i det ytre feltet, vil den potensielle energien kunne omformes til kinetisk energi i form av bevegelse eller annen energi.

Alle partikler og legemer som påvirkes av tyngdekraften, har en gravitasjonell potensiell energi proporsjonal med deres masse. Den kan utnyttes ved for eksempel å bygge en demning som lagrer vann på et høyt punkt i terrenget. Ved å la vannet renne ned til et lavere nivå, kan det drive turbinene i et vannkraftverk og produsere elektrisk energi.

Partikler med elektrisk ladning har en elektrisk potensiell energi når de påvirkes av andre partikler med elektrisk ladning. Dette skyldes den gjensidige Coulomb-kraften. Den kan oppleves i tordenvær hvor slik potensiell energi bygges opp mellom jordoverflaten og skyer. Vannligvis vil den utløses ved et lyn og gå over i andre energiformer.

Energi som frigjøres i kjemiske reaksjoner, skyldes også elektrisk potensiell energi i kjemisk bindinger mellom atomer som kan innta forskjellige posisjoner i et molekyl. På samme måte er energien som oppstår ved en kjernefysisk fisjon, resultatet av den potensielle energien i atomkjernen som skyldes den sterke kjernekraften.

Potensiell energi for et fysisk system i en bestemt posisjonering kan defineres som det arbeid som må utføres for å bringe det til en slik tilstand uten at den kinetiske energien til systemet forandres. Kjenner man kreftene som påvirker partiklene i systemet, kan denne definisjonen benyttes til å beregne den potensielle energien.

Mekaniske krefter og tilsvarende potensiell energi er bare veldefinerte i Newtonsk mekanikk hvor all bevegelse er mye langsommere enn lyshastigheten. For relativistiske system vil koordinater for tid og rom blandes sammen. Det betyr at potensiell energi ikke lenger entydig kan skilles fra kinetisk energi slik at man bare kan omtale den totale energien til systemet på en meningsfull måte.

Innledning[rediger | rediger kilde]

En masse m er påvirket av tyngdekraften F = - mg hvor g = 9.81 m/s2 er tyngdeakselerasjonen ved jordoverflaten. Minustegnet viser at den virker nedover. Massen løftes nå en høyde z > 0. Det gjøres ved å utsette den for en motsatt kraft F'  = mg som beveger den oppover. Nå kan dette gjøres uendelig langsomt da totalkraften som virker på massen F + F'  = 0. Arbeidet som dermed er utført ved flyttingen, er F' z = mgz. Ifølge definisjonen er dette nå lik med den potensielle energien til massen i sin nye posisjon,

Den øker med økende høyde z. Slipper man massen fra denne høyden, vil den falle ned til z = 0 hvor den har en hastighet v. Det skjer ved at den potensielle energien går over i kinetisk energi. Bevarelse av energi sier at disse to energiene må være like store. Det betyr at

slik at hastigheten etter fallet blir v = √(2gz). Den potensielle energien V(z) = mgz  kan opplagt også benyttes til produsere annen energi som for eksempel å drive en elektrisk dynamo.

Det eksisterer her en direkte sammenheng mellom den potensielle energien og kraften som virker på massen. I dette tilfellet ser man at tyngdekraften F er lik minus den deriverte av den potensielle energien,

Denne sammenhengen kan lett generaliseres og er svært allmengyldig. Når det er tilfelle, har man å gjøre med en konservativ kraft som påvirker systemet. Grunnen er at da vil den totale energien til systemet være bevart eller konservert.

Elastisk energi[rediger | rediger kilde]

Massen opphengt i fjæren svinger harmonisk når man ser bort fra luftmotstand.

Elastisk potensiell energi er den potensielle energien til et elastisk legeme, for eksempel en armbrøst eller en katapult, som blir deformert under stramming eller kompresjon, noe som ofte kalles fysisk stress. Energien oppstår som følge av en kraft som prøver å gjenopprette den opprinnelige formen til legemet. Denne kraften er som oftest den elektromagnetiske kraften mellom atomer og molekyler i legemet.

Når en elastisk fjær strekkes, må man yte en kraft F'  som virker mot den elastiske kraften F  i fjæren. Disse to er like store og motsatt rettet når dette skjer langsomt. Hvis den strekkes langs x-aksen og følger Hookes lov, er kraften som må brukes proporsjonal med utslaget x fra likevektsstillingen. Betegnes fjærkonstanten med k, kan man da skrive F' = kx = - F.

Arbeidet som utføres på systemet ved å strekke fjæren et lite stykke δx  blir da δW = F' δx = kxδx. Den potensielle energien til fjæren er nå gitt ved arbeidet W som må utføres for å strekke den fra likevektsposisjonen x = 0 til en lengde x,

Denne energien er alltid positiv som tilsvarer at fjæren yter en motkraft både når den strekkes og trykkes sammen. Festes en masse m til den ene enden av fjæren samtidig som den holdes fast i den andre enden, vil massen bevege seg opp og ned i tyngdefeltet. Energien skifter regelmessig mellom å være potensiell eller kinetisk. Massen utfører en harmonisk svingning med en vinkelfrekvens ω = √(k/m).

Hadde fjærkraften avveket litt fra Hookes lov, ville det bety at den potensielle energien fikk et ekstra tilleggsledd proporsjonal med x4 eller tilsvarende slik at den ikke lenger ville ha en rent parabolsk form. Svingebevegelsen ville igjen bli periodisk, men ikke litt uharmonisk.

Ved å derivere den potensielle energien med hensyn på x, får man dV/dx = kx som igjen er minus kraften F som fjæren utøver. Den er derfor konservativ.

Konservative krefter[rediger | rediger kilde]

Mer generelt vil en partikkel som tilhører et fysisk system, kunne bevege seg i alle tre retninger. Dens posisjon er da gitt ved en posisjonsvektor r som kan angis ved dens komponenter i et kartesisk koordinatsystem. Den er påvirket ved en kraft F fra resten av systemet slik at den må holdes på plass med en motkraft F' = - F for ikke å bevege seg.

Hvis man nå øker kraften F'  litt, kan man flytte partikkelen et lite stykke δr uten at resten av systemet forandrer seg. Man utfører da arbeidet δW = F' ⋅δr som per definisjon vil være lik forandringen av den potensielle energien til systemet. Dette skjer uendelig langsomt i grensen F' → - F. Ved en endelig flytting av partikkelen fra et punkt r1 til r2 forandres dermed den potensielle energien med

hvor det er angitt at denne forandringen i allminnelighet avhenger av veien r1r2 som partikkelen blir flyttet langs.

For en konservativ kraft er forflytnings-arbeidet fra P1 til P2 uavhengig av veien som det utføres langs.

For en konservative krefter i et fysisk system er den potensielle energien uavhengig av veien som er valgt til å bringe det i en bestemt posisjon. Da kan den skrives som

hvor V(r) sies å være den potensielle energien når partikkelen er i posisjon r. For at dette skal være matematisk konsistent, må den konservative kraften kunne uttrykkes ved gradienten til denne energien, F = - V. Bare da vil

Alternativt kan man definere en konservativ kraft ved å bringe systemet rundt en lukket kurve uten at det skal koste noe energi. Det kan skje ved å ta det fra r1r2 en vei og så fra r1r2 langs en annen vei. Da må det lukkete linjeintegralet

Fra Stokes' teorem vet man da om dette alltid skal være oppfylt, må man ha

slik at curl til den konservative kraften må være null. Det kan igjen bare skje ved at kraften er gradienten av en skalar funksjon. På den måten kommer man igjen frem til at

Mens elektriske krefter i elektrostatikken er konservative, er derimot magnetiske krefter ikke konservative. Dette skyldes at de gjennom relativitetsteorien er forbundet og bare kan beskrives på en enhetlig måte. Dette gjøres ved å innføre et firervektorpotensial som inneholder både det elektriske potensialet og det magnetiske vektorpotensialet.

Gravitasjonell potensiell energi[rediger | rediger kilde]

Potensiell energi som skyldes tyngdekraft er potensiell energi som et legeme har i kraft av sin massen og tyngdekraften som påvirker det. Denne typen potensiell energi oppstår for eksempel når et legeme blir hevet i jordens tyngdefelt. Økningen av den potensielle energien til legemet er lik energien som må til for å heve det, eller lik energien som blir frigjort om legemet får falle tilbake til det opprinnelige nivået.

Gravitasjonsfeltet holder planetene i bane rundt solen. Planetene rundt solen har potensielt energi i forhold til solen.

For eksempel kan en tenke seg en bok som er plassert på et bord. For å heve boken frå gulvet til bordet må en utføre et arbeid, noe som krever energi: Om boken blir løftet av en person så vil denne energien komme frå den kjemiske energien som personen har fått fra mat, denne igjen har sitt opphav fra solenergi som opprettholder fotosyntesen i planter. Bokens potensielle energi kan bli frigjort om den faller ned fra bordet. Når boken faller blir den potensielle energien omgjort til kinetisk energi, og når boken treffer gulvet blir den kinetiske energien igjen omgjort til varme og lyd.

Ved jordoverflaten[rediger | rediger kilde]

Et legeme som befinner seg nær jordoverflaten, blir påvirket av en konstant tyngdekraft gitt ved tyngdeakselerasjonen g. Befinner det seg i en høyde h, har det en potensiell energi

der

m er massen til legemet
g er tyngdeakselerasjonen (rundt 9,81 m/s2 på jordoverflaten)
h er høyden legemet blir hevet relativt til et referansenivå (som jordoverflaten).

Resultatet blir i SI-enheter: kg m2/s2 som er lik joule.

Likningen viser at den potensielle energien er proporsjonal til høyden som legemet blir hevet til, massen og styrken til tyngdefeltet. Derfor har en bok som ligg på et bord mindre potensiell energi som følge av tyngdekraften, enn en bok som ligger på et høyer bord. Energien til en bok vil også være mindre enn energien til i en tyngre bok som ligg på det same bordet.

Hvis boken slippes ned fra bordet, faller ned mot gulvet vil dens potensielle energi omformes til kinetisk energi K

der v er legemets hastighet og m er legemets masse som tidligere. Etter som boken faller ned fra bordet vil den gradvis få mindre potensiell energi, men stadig større kinetisk energi. Rett før den treffer gulvet er all energi være omformet til kinetisk energi. Da tyngdekraften er konservativ, er den totale energien til boken bevart. Ved to tilfeldige posisjoner 1 og 2 mellom bordet og gulvet vil da energien kunne skrives:[1]

der symbolene har samme betydning som definert over. Imidlertid gjelder dette bare om tyngdekraften er tilstede. Luftmotstanden vil i praksis kunne ha en betydning, dermed gjelder det som er beskrevet her bare om luftmotstanden er neglisjerbar, eller at bevegelsen skjer i et rom uten luft.[1]

Potensiell energi for store avstander[rediger | rediger kilde]

Tyngdekraften mellom to legemer er generelt gitt ved Newtons gravitasjonslov. Den er direkte proporsjonal med produktet av deres masser og omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden mellom dem. På denne formen må den benyttes for å beskrive bevegelsene til romfartøyer og himmellegemer.

For å regne ut den potensielle energien for dette generelle tilfellet, kan en dele opp avstanden i «uendelige» mange like deler, og legge sammen den potensielle energien for hver del. Denne summen blir da et integral. For å gjøre evalueringen av integralet lettere, kan en tenke seg at tyngdekreftene virker som om massen til legemet er konsentrert i massesenteret til legemet. Denne forutsettingen er matematisk korrekt for kulerunde legemer (som for eksempel en planet). Forenklingen gjelder vanligvis ikke i andre tilfeller, bortsett fra om avstanden mellom legemene er så store at de kan regnes som to punkter. Med denne enklere forutsetningen fører integreringen over avstanden mellom legemene til en potensiell energi for de to massene lik:[2]

der

og er massene til de to legemene, henholdsvis jorden og et annet legeme
= 6,6742·10-11 er gravitasjonskonstanten (som ikke er den same som g nemt tidligere)
er referanse nivået
er den faktiske avstanden mellom legmene.

og er altså målt mellom massesenteret til de to legemene.

I et tilfelle der en har et lite legeme over jordoverflaten, der overflaten er referansenivået, er og massen til henholdsvis jorden og til legemet, er avstanden fra senteret av jorden til jordoverflaten, og er avstanden fra jordoverflaten til legemet.

Viss en prøver å regne ut en «absolutt» potensiell energi ved å sete referansenivået lik null, så «eksploderer» formelen på grunn av divisjon på null. Med andre ord kan en bare bruke denne formelen for å måle forskjellen i potensiell energi mellom to legemer.

I praksis er det ofte nyttig å sette referansenivået til uendelig stort ( ), dermed blir likningen:

der r nå er avstanden mellom massesenteret til de to legemene. For et lite legeme over jordoverflaten, blir r nå avstanden fra legemet til jordsenteret.

Ved å bruke denne metoden blir den potensielle energien lik null når r er stor nok, og negativ for endelige verdier av r. Differansen i den potensielle energien, som er størrelsen vi egentlig er interessert i, er derimot positiv.

Ug angir den potensielle energien til hele systemet, når den blir beregnet som over. Viss en tenker seg at to legemer i rommet blir holdt på plass og så sluppet løs slik at tyngdekreftene mellom dem drar dem mot hverandre, så vil summen av den kinetiske energien til de to legemene bli nøyaktig lik reduksjonen av den potensielle energien til systemet. Summen av den kinetiske energien som de to legemene får er lik den inverse verdien av forholdet mellom massene deres. I tilfelle der et lett legeme faller mot et stort og massiv legeme (slik som jorden), så blir så godt som all den potensielle energien i systemet overført til det lette legemet, og nesten ingenting til det store legemet.

Elektrisk potensiell energi[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Elektrisk energi

Oppbygging av elektrisk potensiell energi i atmosfæren fører til lyn, her i Denver, USA.

Et legeme kan også ha potensiell energi i kraft av den elektriske ladingen til legemet og krefter som oppstår som følge av denne. Det finnes tre forskjellige typer av denne formen for potensiell energi: Elektrostatisk potensiell energi, elektrodynamisk potensiell energi (også kalt magnetisk potensiell energi) og nukleær potensiell energi.

Elektrostatisk potensiell energi[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: elektrisk potensial

Den elektriske ladingen til et legeme som er i ro gir det potensiell energi i forhold til andre ladde legemer.

Elektrisk potensiale eller elektrostatisk potensiell energi er energien til en elektrisk ladd partikkel i et elektrisk felt. Den er definert som det fysisk arbeidet som kreves for å flytte partikkelen fra en posisjon og til en annen, uten at andre elektriske krefter virker på det samtidig.

Det enkleste tilfellet om en har to punktliknende legemer med elektrisk ladninger q1 og q2. Potensiell energi U mellom de to ladnignene når de er separert med avstanden r er gitt av:

der k er Coulombs konstant, som er lik , der igjen ϵ0 = 8,854∙10−12 C2/N∙m2 er permittiviteten for vakuum, π er konstanten pi.

Ett annet tilfelle er en elektrisk ladning q i et homogent elektrisk felt E. For en slik ladning er elektrisk potensiell energi:

der x er avstanden fra et definert referansenivå. Denne formelen er svært lik den som gjelder for et legeme i jordens tyngdefelt.

Et relatert begrep er elektrisk potensial, som er lik elektrisk potensiell energi per elektrisk lading.

Elektrodynamisk potensiell energi[rediger | rediger kilde]

Når et ladd legeme eller ladde partikler ikke er i ro, blir det generert et magnetfelt som medfører en annen form for potensiell energi, ofte kalt magnetisk potensiell energi. Denne formen for potensiell energi er en grunnleggende egenskap ved magnetisme, der et legeme er magnetisk og har potensialet til å flytte liknende legemer. Magnetiske felt og studiet av disse kommer inn under begrepet elektrodynamikk.

Kjemisk energi[rediger | rediger kilde]

Kjemisk energi er en type potensiell energi relatert til den strukturelle sammensettingen av atomer eller molekyler. Denne sammensetningen kan komme av kjemiske bindinger i for eksempel et molekyl. Kjemisk energi i et stoff kan omformes til andre former for energi gjennom en kjemisk reaksjon. For eksempel ved forbrenning blir den kjemiske energien omgjort til varme, og det same er tilfellet med fordøying av mat i biologiske organismer. Grøne planter omformer solenergi til kjemisk energi gjennom en prosess fotosyntese, og elektrisk energi kan omformes til kjemiske energi gjennom elektrokjemiske reaksjoner.

begrepet kjemisk potensial blir brukt innenfor kjemien for å indikere potensialet et stoff har for å gjennomgå en kjemisk reaksjon.

Termisk potensiell energi[rediger | rediger kilde]

Et legeme kan også endre bevegelsen til andre legemer på grunn av temperaturen og den elektromagnetiske kraften til legemene gjennom stråling. Denne formen for potensiell energi blir kalt termisk potensiell energi.

Nukleær potensiell energi[rediger | rediger kilde]

Nukleær potensiell energi er den potensielle energien til kjernepartikler i en atomkjerne, der enkelte av partiklene har elektrisk lading. Denne formen for potensiell energi er forskjellig fra de to andre elektriske potensielle energiformene, på den måten at de ladde partiklene er det ekstremt nært hverandre. Kjernepartiklene er knytt samen av sterke nukleære krefter. Svake nukleære krefter gir den potensielle energien for visse typer av radioaktiv nedbryting, slik som betanedbryting.

Kjernepartikler som protoner og nøytroner blir ikke ødelagt i fisjon- og fusjonsprosesser, men samlinger av dem har mindre masse enn de individuelle partiklene hver for seg, denne masseforskjellen blir frigitt som varme og stråling i kjernereaksjoner. Energien fra Solen, altså solenergi, er et eksempel på denne formen for energiomforming. I Solen fusjonerer hydrogen og rundt 4 millioner tonn av solens masse blir transformert til lys hvert sekund. Lyset stråler ut i verdensrommet i alle retninger.

Hvilemasseenergi[rediger | rediger kilde]

Albert Einsteins berømte formel, som ble utledet i den spesielle relativitetsteorien, skrives:

der E0 er hvilemasseenergien, m er hvilemassen til legemet, og c er lyshastigheten i vakuum.

Hvilemasseenergien er energimengden som ligger i massen nå den er i ro i sitt eget referansesystem.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Young og Freedman (2008), s. 215
  2. ^ Young og Freedman (2008), s. 391

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Serway, Raymond A.; Jewett, John W. (2004). Physics for Scientists and Engineers (6th ed.). Brooks/Cole. ISBN 0-534-40842-7.
  • Tipler, Paul (2004). Physics for Scientists and Engineers: Mechanics, Oscillations and Waves, Thermodynamics (5th ed.). W. H. Freeman. ISBN 0-7167-0809-4.
  • Hugo D. Young og Roger A. Freedman (2008). University Physics (engelsk) (XII utg.). Addison Wesley. ISBN 978-0-321-50130-1. 

Se også[rediger | rediger kilde]