Hopp til innhold

Spinn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Symbolsk fremstilling av en partikkel med spinn. Pilen indikerer retningen til en tenkt rotasjonsakse.

Spinn i kvantemekanikken refererer til indre dreieimpuls for en partikkel som ikke skyldes dens egen bevegelse. Det måles i enheter av den reduserte Planck-konstanten ħ  og er angitt ved et kvantetall som vanligvis betegnes med bokstaven s. Typisk eksempel er elektronet som har s = 1/2 og fotonet med s = 1. De fleste atomkjerner har heltallig s = 0, 1, 2, ... eller halvtallig s = 1/2, 3/2, ... spinn og inneholder protoner og nøytroner. De har begge s = 1/2 og er igjen sammensatte partikler bestående av kvarker med spinn s = 1/2.

Partikler med heltallig spinn er bosoner som oppfyller Bose-Einstein statistikk. Dette er i motsetning til partikler med halvtallig spinn om er fermioner og må adlyde Pauli-prinsippet.

En partikkel med spinn har et magnetisk moment. Hvis dens spinn er gitt ved vektoren S, er dette

når den har elektrisk ladning e  og masse m. Her omtales størrelsen g  som partiklens «g-faktor». For elementærpartikler som elektroner og kvarker er denne tilnærmet lik med g = 2, mens protonet har en ganske annen verdi. Nøytronet har null elektrisk ladning, men har likevel et magnetisk moment. Det kan skrives på samme vis og skyldes kvarkene som det inneholder.

Historie[rediger | rediger kilde]

I den halv-klassiske Bohr-Sommerfeld-kvantisering til Niels Bohr og Arnold Sommerfeld måtte alle kvantetall være heltallige. Det kom derfor som en stor overraskelse da Alfred Landé i 1921 kunne delvis forklare den anomale Zeeman-effekten ved å anta at den orbitale dreieimpulsen for et elektron i et atom også kunne anta halvtallige verdier.

Året etter lanserte Werner Heisenberg som da var student, sin Rumpf-modell hvor et elektron med dreieimpuls kħ  kunne avgi ħ/2 til resten av atomet slik at det selv satt igjen med (k - 1/2)ħ. Han hadde ingen god forklaring av hvordan dette kunne skje. Men med denne antagelsen kunne Landé i 1923 konstruere en formel for g-faktoren til atomene som stemte med observasjonene.[1]

På slutten av 1924 offentliggjorte Wolfgang Pauli et viktig arbeid hvor han viste at Heisenbergs Rumpf-modell ikke kunne være riktig. At et elektron i et atom kunne få en halvtallig verdi for dreieimpulsen, kunne ikke ha noe med resten av atomet å gjøre. Den egenskapen måtte tilhøre elektronet alene, og han mente at det måtte ha en slags dobbelthet. Denne nye egenskapen karakteriserte han med et nytt kvantetall med verdiene ms = ±1/2 som opptrer i tillegg til kvantetallene ℓ og m for vanlig, orbital dreieimpuls. Med denne nye antagelsen kunne han beholde de gode resultatene til Landé samtidig som den ga bedre forståelse av spektret till den karakteristiske røntgenstrålingen og oppbygningen av det periodiske system. Det var i denne sammenhengen han innførte sitt nye eksklusjonsprinsipp.[2]

Tidlig på året 1925 møtte Pauli tilfeldigvis studenten Ralph Kronig i Tübingen og ble fortalt at dette nye kvantetallet måtte bety at elektronet hadde en egenrotasjon. Pauli avviste denne muligheten, sannsynligvis fordi det ville bety at punkter på elektronets overflate da måtte rotere med en hastighet raskere enn lyshastigheten. Kronig gjorde derfor ikke mer med dette forslaget.

Høsten samme år fikk Samuel Goudsmit og George Uhlenbeck samme idé. De kunne dermed forklare detaljer ved finstrukturen i energinivåene til hydrogenatomet. Elektronet har spinn s = 1/2 slik at når det befinner seg i en bane med orbital dreieimpuls ℓ, vil det få en total dreieimpuls med kvantetall

En matematisk beskrivelse av ikke-relativistiske partikler med spinn s = 1/2 utviklet Pauli i 1927. Den kalles for Paulii-ligningen og tilsvarer Schrödinger-ligningen for partikler med s = 0. Den kvantemekaniske spinnoperatoren kan da skrives som

hvor σ utgjør de tre Pauli-matrisene.[3]

Ved etableringen av Dirac-ligningen året etterpå for partikler med vilkårlig høye hastighheter, ble det klart at elektronets spinn er en direkte konsekvens av Einsteins spesielle relativitetsteori.

Matematisk formulering[rediger | rediger kilde]

Spinnet tiil en partikkel er gitt ved egenverdiene til en kvantemekanisk vektoroperator De tre komponentene kommuterer ikke med hverandre, men tilfredsstiller hvor ħ  er den reduserte Planck-konstanten. Sammen med to andre kommutatorer hvor indeksene er syklisk byttet om, kan de sammenfattes i den ene vektorproduktet

Egentilstandene for spinn kan skrives som hvor kvantetallet s  kan ta en av verdiene 1/2, 1, 3/2 og så videre. Det angir størrelsen til det totale spinnet, mens ms = (s, s - 1, s - 2, ..., -s) er egenverdien langs z-aksen,

Lineærkombinasjonene er stigeoperatorer som forbinder disse 2s + 1 egenvektorene i en slik spinnmultiplett. Disse operatorene virker ifølge

og kan benyttes til å representere spinnoperatorene som matriseer.[4]

Spinn-1/2[rediger | rediger kilde]

Ved addisjon av mange spinn s = 1/2, kan tilstander med vilkårlig høye spinn beregnes. Derfor har beskrivelsen av spinn-1/2 en spesiell viktig plass både i elementærpartikkelfysikken og i teoretisk fysikk mer generelt. Man har da å gjøre med bare to egenvektorer som kan skrives på flere forskjellige måter,

som er ortogonale og hvor

Ved å kombinere to slike egentilstander kan man finne egenvektorer

for spinnet i vilkårlig andre retninger n tilsvarende operatoren Den har to komponenter som kan fremstilles som en tokomponent spinor

hvor de to basisspinorene er

Operatoren kan da representeres ved den diagonale matrisen

På tilsvarende vis kan fremstilles som en matrise fra dens definerende egenskaper og Det kan man gjøre på tilsvarende måte for og man får

Herav kan man finne matrisene og Resultatet er at alle spinnmatrisene kan skrives som de tre Pauli-matrisene (σx, σy, σz) multiplisert med ħ/2.

Singlett og triplett[rediger | rediger kilde]

Når man adderer sammen to spinn S1 og S2 hver med spinn s = 1/2, vil det resulterende spinn bli enten s = 1 eller s = 0. Den høyeste tilstanden er

Ved å anvende senkeoperatoren på denne, genererer man to ny egentilstander med mindre egenverdier for

Disse tre normerte tilstandene med s = 1 sies å utgjøre en «spinn triplett».[3]

Av de opprinnelige fire tilstandene som legges sammen, er det én igjen. Det er kombinasjonen

som har spinn s = 0 og er ortogonal til de tre andre. Det er en «spinn singlett».

Disse sammensatte tilstandene spiller en viktig rolle i mange forskjellige sammenhenger fra magnetisme til metaller, kjemiske bindinger av atomer og molekyler til kreftene som virker i atomkjernene.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ A. Pais, Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World, Clarendon Press, Oxford (1986). ISBN 0-19-851971-0.
  2. ^ S.-I. Tomonaga, The Story of Spin, University of Chicago Press, Chicago (19970. ISBN 0-226-80794-0.
  3. ^ a b D.J. Griffiths, Quantum Mechanics, Pearson Education International, Essex (2005). ISBN 1-292-02408-9.
  4. ^ R.L. Liboff, Introductory Quantum Mechanics, Pearson Education, New Jersey (2003). ISBN 0-8053-8714-5.
  5. ^ J.J. Brehm and W.J. Mullin, Introduction to the Structure of Matter, John Wiley & Sons, New York (1989). ISBN 0-471-61273-1.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]