Vold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Betydningen av ordet vold er i stadig endring, hvilket får konsekvenser når man skal vurdere omfanget av vold som fenomen[1]. Vold blir i de fleste sammenhenger definert som bruk av fysisk makt for å skade andre[2]. Verdens helseorganisasjon definerer vold som tilsiktet bruk eller trusler om bruk av fysisk eller annen makt mot seg selv, en annen person, grupper av personer eller mot et samfunn, der slik maktbruk resulterer eller kan med stor sannsynlighet resultere i fysisk skade, død, psykisk skade, feilutvikling eller nød[3].

Definisjoner og former for vold[rediger | rediger kilde]

Et mål for voldsnivå: WHOs rater for tapte leveår justert for invaliditet og alder (SALY), som resultat av vold, per 100 000 innbyggere, etter land. 2004.[4]

██ ingen data

██ lavere enn 200

██ 200-400

██ 400-600

██ 600-800

██ 800-1000

██ 1000-1200

██ 1200-1400

██ 1400-1600

██ 1600-1800

██ 1800-2000

██ 2000-3000

██ fler enn 3000

Vold, som et generelt begrep for skadende og/eller smertende eller krenkende handlinger vil gjerne forstås synonymt med mishandling og aggresjon i tradisjonell akademisk betydning, og er langt smalere definert enn ordets opprinnelige gammelnorske betydning, makt. Etter ordboka kan vold i dag enten forstås som herredømme/makt eller bruk av brutal, ulovlig fysisk makt. Men selv som et begrep for bevisst skadende/smertende handlinger er fremdeles vold et samlebegrep som kan favne alt fra uvennlig blikkontakt mellom to personer til selvskading og til kriger og folkemord som tar livet av millioner av mennesker. Hvilke konkrete handlinger som oppfattes som vold kan også variere over tid, fra person til person, og fra samfunn til samfunn.

Det mange tenker på som vold i dag er først og fremst fysisk vold som slag og spark. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert vold noe bredere, som forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe, når denne handlingen resulterer i, eller ha høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling.

Det er i utgangspunktet mange måter å dele inn ulike voldshandlinger. En måte er å skille mellom tilfeldig vold, eller blind vold, som henviser til vold mot en tilfeldig eller begrenset mengde, og koordinert vold, som beskriver handlinger utført gjennom sanksjon av større grupper, f.eks. land i krig eller terrorisme. Skillet er i moderne stater i stor grad sammenfallende med skillet mellom lovlig og ulovlig (kriminell) vold. Den lovlige volden utøves gjennom statens såkalte voldsmonopol, som oftest av politiet, straffeapparatet og militæret. Videre skilles ofte psykisk vold fra den fysiske, og vold mot dyr eller ting fra vold mot mennesker.

Sadomasochister skiller skarpt mellom vold som handlinger ment for å skade andre og sadomasochistiske handlinger, som er ment å gi nytelse, også for de som handlingene begås mot. Både vold og sadomasochistiske handlinger vil imidlertid innbefatte intendert påførelse av smerte.

Kriminell vold[rediger | rediger kilde]

Hovedartikkel: Voldslovbrudd

Den kriminelle volden, voldslovbruddene, vil si den volden som er ansett så alvorlig og uønsket av et samfunn at den er ulovlig og straffbar. I dagligtalen er det også disse handlingene som av mange anses som vold.

På samme måte som voldsbegrepet i seg selv, vil også hvilken vold som anses formelt straffbar variere geografisk og over tid.

  • Blind vold er et begrep synonymt med umotivert vold, oftest uprovosert og rettet mot et tilfeldig offer. Handlingene er ikke uvanlig koblet til rus, narkotika eller alkohol. I noen tilfeller kan også veddemål eller gruppepress ligge bak.[trenger referanse]
  • Familievold eller vold i nære relasjoner er vold eller trusler om vold overfor personer som er eller har vært i familie eller i familie- eller ekteskapslignende forhold.
  • Seksualisert vold viser til voldtekt og seksuelt overgrep mot personer.

Vold i nære relasjoner[rediger | rediger kilde]

Justis- og beredskapsdepartementet bruker en bredere definisjon av vold når handlinger inngår i nære relasjoner.[trenger referanse] Vold kan da inkludere:

  • Økonomisk vold, som utøves ved at den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.
  • Materiell vold, der angrep rettes mot gjenstander slik som dører, vegger eller vinduer.
  • Seksuell vold, som inkluderer voldtekt og seksuell tortur, men kan også brukes om alt fra trakassering og krenkelser til å bli presset til å utføre uønskede seksuelle handlinger.
  • Latent vold, som virker i kraft av sin mulighet.[5]

Årsaker og sammenhenger[rediger | rediger kilde]

Det finnes en rekke teorier for årsakene til utøvelsen av forskjellig vold, fra ulike vitenskapelige disipliner som psykologi, sosiologi og biologi (se også fredsforskning og kriminologi).

Innen biologien har det spesielt blitt forsket på den mannlige aggresjonen som en medfødt egenskap, tradisjonelt med henvisning til den den voldelige mannlige apen, og en pan-historisk og global utbredelse av spesielt mannlig voldsutøvelse.[trenger referanse] Kritikken mot slike teorier, har blitt fremmet ved henvisning til den medfødte evne til fredelig samhandling, utbredelsen av siviliserte samfunn sterkt preget av avsky for vold, samt påvisning av en betydelig utbredelse av kvinnelig vold.[trenger referanse]

Sosiologisk voldsteori har ofte tatt utgangspunkt i nærhet og avstand i sosiale relasjoner for betydningen av voldsutbredelsen i samfunn. Det har blitt antatt at volden øker både ved for nære relasjoner, uten ekstern inngripen, som i familien, og i for fjerne relasjoner, som i storbyer, hvor mennesker mister medfølelse og empati for hverandre. Kritikk mot denne tesen har blant annet vært det relativt lave voldsnivået i byer og den fredelige og disiplinerte samværsform som kan oppstå i samværsformer med mange fremmede. Andre sosiologiske teorier har fokusert på å forklare hvordan vold utvikles på gruppenivå, gjennom læring av teknikker for både utøvelsen (kampsport o.l.) og teknikker for å nøytralisere normer som sier at det er feil å begå slike handlinger ("de ba om det", "historien vil frikjenne oss" o.l.).

Innen (sosial)psykologi har teorier om byråkrati og autoriteters påvirkning på enkeltpersoner vært sentrale for å forklare hendelser som holocaust og bruken av tortur i Abu Ghraib-fengslet. Slike teorier har blant annet funnet støtte i de klassiske og omdiskuterte Milgram-eksperimentet – hvor deltakere ble bedt om tildele "dødelige elektriske støt" av autoritative "forskere" – og Zimbardos Stanford prison experiment – hvor deltakende "fangevoktere" ble bedt om å mishandle fangene. I begge undersøkelser var helt ordinære fredelige mennesker villige til å begå grove voldshandlinger under en autoritativ setting. Andre teorier ser i stedet på den følelsesmessige tiltrekning mot å begå vold, som et utløp for frustrasjon og for manifestering av egen identitet. Ifølge slike teorier er ikke vold et resultat av underkastelse, men av utfoldelse.

Mens alkohol har en tydelig statistisk sammenheng med mye sivil voldsbruk, har det vært problematisk å påvise at den er en direkte årsak. Eksperimenter på alkoholbruk og oppførsel har blant annet vist at mye av "rus-oppførselen" ikke skyldes den medisinske tilstanden, men heller en tillært væremåte.

Vold i Norge[rediger | rediger kilde]

På grunn av problemer med definisjonen er det vanskelig å si akkurat hvor mye vold det er i Norge, eller hvordan dette utvikler seg. Generelt kan det likevel antas at det er et land med relativt lite vold i, både lovlig og ulovlig, og at det siden slutten av 1980-tallet ikke har blitt mer vold i befolkningen som helhet. Visse grupper antas imidlertid å være mer utsatt for vold enn andre, for eksempel grupper som lever utenfor eller på kant med loven og dermed har liten mulighet til å få beskyttelse av det formelle rettsapparatet.

Av den ulovlige volden forekommer en betydelig del i sentrumsnære områder i helgene og i forbindelse med bruk av alkohol. En betydelig del utøves også innenfor familielivet og andre nære relasjoner.

Av den lovlige volden skjer en betydelig del i forbindelse med rettsapparatets behandling av kriminalitet. Politiet bruker blant annet vold under opptøyer og ved arrestasjon av antatte kriminelle (noe av denne volden kan også være ulovlig politivold). Fengselsvesenet utøver også vold ved bruk av fengsel som en straffeform eller som varetekt og forvaring.

Se også[rediger | rediger kilde]

Relaterte temaer[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • David G. Gil, "Violence against Children," Journal of Marriage and Family, Vol. 33, No. 4, Special Double Issue: Violence and the Family and Sexism in Family Studies, Part 2 (Nov., 1971), pp. 637-648
  • World Report on Violence Against Children, United Nations Secretary-General's Study on Violence Against Children, FN, 2006

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Norske leksikon på nett

Informasjonssider på norsk

Forskning