Relativisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Relativisme er motstand mot tanken om at vitenskapene kan og bør tilstrebe objektivitet. Relativistene mener at det ikke finnes standarder for objektivitet, sannhet eller rasjonalitet som er felles på tvers av forskjellige kulturer og historiske perioder.

Tradisjonell filosofi definerer tre former for relativisme:

Meningsrelativisme
  • Forenlig med absolutisme
  • Det finnes ulike meninger om handlingstyper som er enten rett eller galt: Det som er rett for en person, trenger ikke å være rett for en annen.
Konvensjonalisme
  • En form for absolutisme
  • En handling er moralsk rett hvis og bare hvis den er tillatt ifølge samfunnets konvensjoner.
Begrepsrelativisme (sematisk relativisme)
  • Har ikke noe klart svar på hva som gjør en handling rett, vi må sammenlikne. Hva som gjør en handling rett er relativt til personens interesser, verdier og det moralske systemet han tror på.