Likestilling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Et generisk symbol for likestilling

Likestilling innebærer i all hovedsak at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og utviklingsmuligheter i arbeidslivet, samme rett til utdannelse, samme mulighet til utvikling av personlige interesser, delt ansvar for hjem og barn, og frihet fra kjønnsrelatert vold. Likestilling ses i dag ofte i sammenheng med likeverd og arbeid mot diskriminering også av andre grunner enn kjønn, slik som funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og lignende. Det eksisterer en rekke internasjonale avtaler og institusjoner, slik som FNs kvinnekonvensjon og UN Women, som har til hensikt å fremme likestilling mellom kvinner og menn internasjonalt. I mange land er likestilling også lovfestet i nasjonal rett.

Historie[rediger | rediger kilde]

På 1800-tallet oppstod en organisert bevegelse som jobbet for likestilling, der stemmerett for kvinner, kvinners adgang til skole og studier, og kvinners rett til å jobbe stod sentralt.

Etter andre verdenskrig ble likestilling inntatt i en rekke lover i mange land og i ulike internasjonale konvensjoner, bl.a. i FNs kvinnekonvensjon.

Norge[rediger | rediger kilde]

Gina Krog var en lederskikkelse i kampen for kvinners rett til utdannelse og kvinnelig stemmerett fra 1880-årene

I Norge var Camilla Collett en av de første som skildret forskjellsbehandlingen av kvinner og menn, og i skrift og tale argumenterte hun for likeverd mellom kvinner og menn. Først fra 1880-årene begynte krav om likestilling å få politisk gjennomslag; kvinner fikk adgang til å studere i 1884, og det ble reist krav om stemmerett for kvinner. Likestillingsforskjemperne dannet flere organisasjoner for å kjempe for likestilling; sentralt i arbeidet stod Gina Krog, som tok initiativ til etableringen av Norsk Kvinnesaksforening (1884), Kvindestemmeretsforeningen (1885), Landskvindestemmeretsforeningen (1898) og Norske Kvinders Nasjonalråd (1904).[1] I 1913 fikk kvinner samme rett som menn til å stemme og stille til valg.[2] Den tidlige likestillingskampen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet hadde fokus på politiske og formelle rettigheter som stemmerett og rett til utdannelse. Gjennom mye av 1900-tallet var kvinners plass i arbeidslivet og økonomiske selvstendighet et sentralt spørsmål; lenge var det slik at kvinner kunne sies opp av arbeidsgiver dersom de giftet seg, og den såkalte samskatten gjorde også at det ikke lønnet seg for gifte kvinner å ha lønnsarbeid. Samskatten ble opphevet på 1950-tallet etter forslag fra Norsk Kvinnesaksforening.[3]

Etter påtrykk fra kvinnebevegelsen ble likestilling institusjonalisert gjennom statlige organisasjoner og i lovverket i Norge i løpet av 1970-tallet. Likestillingsrådet ble etablert som offentlig organ i 1972 for å arbeide med alle spørsmål som gjaldt likestilling mellom kvinner og menn. Organet ble lovhjemlet i 1978, da Likestillingsloven[4] ble vedtatt. I 1978 ble også Likestillingsombudet etablert, som verdens første organ av sitt slag, med Eva Kolstad som første ombud. I 1997 vedtok Stortinget en omorganisering der Likestillingsrådet ble omdannet til Likestillingssenteret. I 2006 gikk både Likestillingsombudet og Likestillingssenteret inn i det nye sammenslåtte Likestillings- og diskrimineringsombudet. Statistisk sentralbyrå har i flere år utgitt en likestillingsindeks.[5]

Ogås menn har blitt eller kan bli diskriminert på visse områder. For eksempel hevder en reportasje i Dagbaldet at menn blir diskriminert i barnefordelingssaker.[6]

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i flere saker konkludert med at Justis – og politidepartementet har handlet i strid med likestillingsloven ved utnevnelse av dommer/sorenskrivere.[7]

I Norge finnes det en rekke politiske organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for likestilling, og de fleste politiske partiene har også programfestet å jobbe for likestilling. Blant offentlige virksomheter som jobber for å fremme likestilling står Likestillings- og diskrimineringsombudet sentralt. Det finnes også et offentlig «regionalt senter» for likestilling i Agderregionen, Senter for likestilling. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gir økonomisk støtte til en rekke typer organisasjoner som jobber med likestillingsspørsmål.[trenger referanse]

Sentrale tema[rediger | rediger kilde]

Vold mot kvinner[rediger | rediger kilde]

Vold mot kvinner er et teknisk begrep for voldshandlinger som primært eller utelukkende rammer kvinner, fordi de er kvinner. FNs erklæring om avskaffelse av vold mot kvinner definerer vold mot kvinner som «any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life».[8]

Bevegelsesfrihet[rediger | rediger kilde]

Kvinner i Afghanistan med burka

I hvilken grad kvinner kan delta i det offentlige liv og bevege seg fritt i det offentlige rom varierer mellom kulturer, epoker, sosiale klasser og andre sosioøkonomiske grupper. I mange deler av verden er kvinners bevegelsesfrihet begrenset, og kvinner kan være pålagt å dekke seg til på bestemte måter utenfor hjemmet.[9]

Politisk deltagelse[rediger | rediger kilde]

Kvinner er underrepresentert i politiske organer i det meste av verden, herunder i regjeringer, parlamenter og stillinger i statsadministrasjonen. FNs generalforsamling uttalte i 2011 at «kvinner i alle deler av verden er fortsatt i stor grad marginalisert i den politiske sfæren».[10] Europarådet har uttalt at «et pluralistisk demokrati forutsetter balansert deltagelse av kvinner og menn i politiske og andre beslutningstagende sammenhenger.»[11]

Tilgang til skolegang og høyere utdannelse[rediger | rediger kilde]

Skolejenter på Gazastripen

I mange deler av verden er jenters tilgang til skolegang og høyere utdannelse sterkt begrenset. I utviklingsland får jenter ofte ikke samme skolegang som gutter. Ekteskap i ung alder, herunder tvangsekteskap, fordommer basert på kjønnsstereotypier, vold, og formell diskriminering, er momenter som kan bidra til dette.

Økonomisk likestilling[rediger | rediger kilde]

Kvinner får i gjennomsnitt dårligere betalt enn menn i alle land i verden, og innen de fleste yrker. Kvinner er også overrepresentert blant verdens fattige. FNs befolkningsfond har uttalt at «økonomiske ulikheter vedvarer fordi mye av verdens ubetalte arbeid i familier og lokalsamfunn faller på skuldrene til kvinner, og fordi kvinner fortsatt diskrimineres i den økonomiske sfæren».[12]

Gender mainstreaming[rediger | rediger kilde]

Gender mainstreaming («alminneliggjøring av kjønn») er offentlig politikk som vurderer ulike konsekvenser for kvinner og menn av alle tiltak, lover og programmer, på alle områder og nivåer, for å fremme likestilling.[13][14] Konseptet og begrepet ble først foreslått på den tredje internasjonale kvinnekonferansen i Nairobi i 1985. Det har senere blitt gjennomført i FN og andre internasjonale organisasjoner.[15]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Gina Krog i SNL
 2. ^ Stemmerett for kvinner i Norge i SNL
 3. ^ Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg Owesen: Norsk likestillingshistorie 1814–2013, 2013, ISBN 978-82-450-1452-5
 4. ^ Lovdata: Likestillinsloven
 5. ^ SSBs likestillingsindeks
 6. ^ - Menn blir diskriminert, Dagbladet, 23. august 2005.
 7. ^ http://www.h-avis.no/nyheter/tapte-likestillingssak-1.1764581
 8. ^ FNs generalforsamling. «A/RES/48/104 – Declaration on the Elimination of Violence against Women». 
 9. ^ Liberating Women's History: Theoretical and Critical Essays, red. Berenice A. Carroll, s. 161–162
 10. ^ http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130
 11. ^ http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/Council%20of%20Europe%20Gender%20Equality%20Strategy%202014-2017.pdf
 12. ^ «What we do: Economic empowerment». UN Women. 
 13. ^ Booth, C. and Bennett, (2002) ‘Gender Mainstreaming in the European Union’, European Journal of Women’s Studies 9 (4): 430–46.
 14. ^ «Definition of Gender Mainstreaming». 
 15. ^ "II. The Origins of Gender Mainstreaming in the EU", Academy of European Law

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]