FNs befolkningsfond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

FNs befolkningsfond (engelsk: United Nations Population Fund, UNFPA) er et FN-organ som arbeider med befolknings- og utviklingsspørsmål med vekt på seksuell og reproduktiv helse samt likestilling.

Oversikt[rediger | rediger kilde]

UNFPA ble etablert som et fond 11. juli 1967. Organisasjonen begynte sitt arbeid i 1969, i etterkant av FNs internasjonale menneskerettighetskonferanse i Teheran i 1968. På konferansen ble det bestemt at alle foreldre har en rett til selv å bestemme hvor mange barn de vil ha og når de vil ha dem.[1] UNFPAs arbeid tar utgangspunkt i denne menneskeretten.

I 1971 bestemte FNs generalforsamling at UNFPA skulle være den ledende FN-organisasjonen for fremming av befolkningsprogrammer.[2]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

UNFPA arbeider i mer enn 155 land i verden, i samarbeid med styresmakter, sivilt samfunn og andre FN-organer. Hovedkontoret til UNFPA ligger i FN-bygningen i New York City. Organisasjonen har kontaktkontorer i København, Brussel, Genève, Tokyo og Washington D.C, fem regionalkontorer og ytterligere 129 landkontorer i alle deler av verden.[3]

Mandat[rediger | rediger kilde]

UNFPAs arbeid skal fremme kvinners, menns og barns rett til å leve sunne liv med like muligheter for alle. Organisasjonen skal bistå land i bruken av befolkningsdata til å utforme strategier for å redusere fattigdom og sikre at alle graviditeter er ønskede, at alle fødsler er trygge, at alle unge mennesker lever uten HIV/AIDS og andre seksuelt overførbare sykdommer, og at alle jenter og kvinner behandles med verdighet og respekt.[4]

Organisasjonen har følgende hovedmål:

 • Universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse (inkludert prevensjon)
 • Fremming av reproduktive rettigheter
 • Redusert mødredødelighet og økt fremgang på ICPD-agendaen og FNs tusenårsmål 5
 • Forbedre livene til unge og kvinner ved å fremme menneskerettigheter og likestilling samt økt forståelse av befolkningsdynamikk

UNFPAs mandat er gitt i handlingsplanen fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i Kairo i 1994 (International Conference on Population and Development, ICPD). Der ble 179 land enige om å møte alle menneskers behov for utdanning og helse, inkludert seksuell og reproduktiv helse.[5] Handlingsplanen hadde opprinnelig en tidsramme på 20 år, men i 2010 ble den forlenget til etter 2014.[6]

Implementeringen av UNFPAs mandat skal bidra til oppnåelsen av FNs tusenårsmål. UNFPAs arbeid er direkte knyttet til fem av målene: fattigdomsreduksjon, likestilling og styrking av kvinners samfunnsposisjon, barnedødelighet, mødrehelse (inkludert reproduktiv helse) og HIV/AIDS. Indirekte bistår UNFPA landene med å nå alle de åtte tusenårsmålene.[7]

UNFPAs arbeid[rediger | rediger kilde]

UNFPA fremmer menneskers rett til å få det antallet barn de ønsker på det tidspunktet de ønsker, uten å risikere liv eller helse. UNFPA støtter seksualundervisning; tilgang til prevensjon, inkludert kondomer for å beskytte mot HIV/AIDS og andre seksuelt overførbare sykdommer; og tilgang til helsetjenester under graviditet og fødsel. UNFPA arbeider også for å fremme likestilling mellom kvinner og menn. Organisasjonen støtter utviklingsland i å utføre folketellinger, og i utarbeidelsen av analyser for nasjonale utviklingsstrategier på bakgrunn av befolkningsstatistikk.

Befolkning og utvikling[rediger | rediger kilde]

Innenfor programområdet befolkning og utvikling står målet om systematisk bruk av befolkningsstatistikk og analyse som grunnlag for utviklingsstrategier og planer sentralt. Faglig bistand til folketellinger er en viktig oppgave.[8]

Hvert år utgir UNFPA en rapport om verdens befolkning kalt ”State of the World Population”, basert på et tema relatert til organisasjonens arbeid. Rapporten inneholder alltid befolkningsstatistikk og måler fremgangen til ICPD-målene.[9]

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter[rediger | rediger kilde]

UNFPA er verdens største organisasjon som arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Gjennom dette programområdet fremmer UNFPA tusenårsmål 5 om redusert mødredødelighet og universell adgang til reproduktiv helse innen 2015. Organisasjonen arbeider for å sikre tilgang til et fullt spekter av reproduktive helsetjenester, inkludert seksuell helse, familieplanlegging, trygge fødsler og forebygging av farlige aborter. For eksempel kjøper UNFPA inn prevensjonsmidler og liknende produkter til utviklingsland.[10] UNFPA arbeider også for bekjempelse av kvinnelig kjønnslemlestelse og seksualisert vold.

Organisasjonen legger vekt på opplysning om seksualitet og reproduktiv helse gjennom informasjonskampanjer, rådgivningstjenester og seksualundervisning for unge.

Likestilling[rediger | rediger kilde]

UNFPAs likestillingsarbeid tar utgangspunkt i fire strategier: utdanning av jenter, styrking av kvinners økonomiske stilling, økt kvinnelig politisk deltakelse og muligheter for kvinner til å kombinere rollen som mor med annen samfunnsdeltakelse. Organisasjonen fremmer kjønnssensitiv datainnsamling og lovendringer og reformer som styrker kvinners rettigheter. Den arbeider mot seksualisert vold, inkludert skadelige tradisjonelle praksiser som barneekteskap, kvinnelig kjønnslemlestelse og seleksjon av fostre på grunnlag av kjønn. I samarbeid med UNICEF gjennomfører UNFPA verdens største program for å bekjempe kvinnelig kjønnslemlestelse.[11] Organisasjonen deltar i oppfølging av FNs kvinnekonvensjon og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

Humanitære kriser[rediger | rediger kilde]

Beskyttelse av reproduktive rettigheter i humanitære kriser er et viktig innsatsområde for UNFPA, og organisasjonen har en strategi for arbeid i humanitære kriser og nødhjelpssituasjoner, med særlig fokus på kvinners reproduktive rettigheter og motarbeiding av seksualisert vold.[12]

UNFPA sørger for at flyktninger får adgang til prevensjonsmidler, hygieneartikler og andre reproduktive helsetjenester, og gir medisinsk og psykologisk hjelp til ofre for seksualisert vold. Organisasjonen arbeider for å forebygge nye overgrep gjennom blant annet forbedring av sikkerheten i flyktningleire, informasjonskampanjer og opplæring av militære og politi.[13]

UNFPA og Norge[rediger | rediger kilde]

UNFPAs mandat samsvarer godt med de norske prioriteringer innen helse, som inkluderer barnedødelighet, mødredødelighet og HIV/AIDS.[14] Den norske statsministeren Jens Stoltenberg ble i 2012 utpekt til å lede FN-kommisjonen for livsviktige medisiner til kvinner og barn, som er underlagt UNFPA og UNICEF.[15]

Norges finansielle støtte til UNFPA går i hovedsak gjennom kjernebidrag, men også gjennom støtte til mødrehelsefondet og direkte til UNFPAs innsats på landnivå, særlig i humanitære situasjoner. I 2010 bevilget Norge 54,1 millioner USD i kjernebidrag, og var med dette organisasjonens tredje største donor målt ut ifra denne typen støtte.[16]

UNFPAs hovedsamarbeidspartnere i Norge er FN-sambandet og Sex og politikk.


Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ http://www.unfpa.org/swp/1997/box10.htm
 2. ^ http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/about/pid/4629
 3. ^ http://www.unfpa.org/worldwide/
 4. ^ http://www.unfpa.org/public/about
 5. ^ http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development
 6. ^ https://www.unfpa.org/public/home/news/pid/7093
 7. ^ http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/MDGs/MDGs-ICPD
 8. ^ http://www.unfpa.org/public/datafordevelopment/
 9. ^ http://www.unfpa.org/swp/
 10. ^ http://www.unfpa.org/public/procurement
 11. ^ http://www.unfpa.org/gender/practices1.htm
 12. ^ http://www.unfpa.org/emergencies/overview.htm
 13. ^ http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/737_filename_fabric_eng.pdf
 14. ^ http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/FN/profilark2011/fn_unfpa2011.pdf
 15. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2012/statsminister-stoltenberg-leder-fn-kommi.html?id=676293
 16. ^ http://freedownload.is/doc/unfpa-funding

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]