Hopp til innhold

Wikipedia:Opphavsrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Wikipedia:VILKÅR»)

Målet med Wikipedia er å skape en informasjonskilde i form av en encyklopedi som er fritt tilgjengelig. Lisensen vi bruker, Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 4.0, gir fri adgang til vårt innhold på samme måte som fri programvare som har en fri lisens. Det skal forstås på den måten at Wikipedias innhold kan kopieres, modifiseres og redistribueres så lenge brukerne av Wikipedias innhold gir sine brukere de samme rettighetene, og så lenge Wikipedia krediteres som kilde. Se herunder for hvordan dette gjøres spesifikt.

Vilkår for bruk[rediger kilde]

Disse betingelsene er fastsatt av Wikimedia-stiftelsen, og kan ikke endres. Den norske oversettelsen (til høyre) må regnes som uoffisiell. Det er den engelske teksten (til venstre) som er autoritativ, og ved eventuelle uoverensstemmelser er det den engelske versjonen som gjelder.

Informasjon for de som bidrar med tekst til Wikimedia-prosjekter[rediger kilde]

Offisiell engelsk tekst Uoffisiell oversettelse til norsk
To grow the commons of free knowledge and free culture, all users contributing to Wikimedia projects are required to grant broad permissions to the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, as long as the use is attributed and the same freedom to re-use and re-distribute applies to any derivative works. Therefore, for any text you hold the copyright to, by submitting it, you agree to license it under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License 4.0 (Unported). For compatibility reasons, you are also required to license it under the GNU Free Documentation License (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts). Re-users can choose the license(s) they wish to comply with. Please note that these licenses do allow commercial uses of your contributions, as long as such uses are compliant with the terms. For å øke allmenningen av fri kunnskap og kultur er alle brukerne som bidrar til Wikimedias prosjekter pålagt å gi allmennheten vide rettigheter til fri distribusjon og gjenbruk av deres bidrag, så lenge kilde oppgis og den samme friheten til gjenbruk og videre distribusjon blir å gjelde for ethvert avledet verk. For enhver tekst som du har opphavsretten til og legger inn, godtar du derfor å lisensiere den under Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 4.0 Unported. Av kompatibilitetshensyn må du også godta å lisensiere det under GNU Free Documentation License (uspesifisert versjon, uten uforanderlige seksjoner, forsidetekster eller baksidetekster). Gjenbrukere kan velge lisensen(e) de ønsker å benytte. Vær klar over at disse lisensene tillater kommersiell bruk av dine bidrag, så lenge overnevnte vilkår følges.
As an author, you agree to be attributed in any of the following fashions: a) through a hyperlink (where possible) or URL to the article or articles you contributed to, b) through a hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, or c) through a list of all authors. (Any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions.) Som tekstforfatter godtar du å bli kreditert på en av følgende måter: a) gjennom en hyperlenke (hvis mulig) eller URL til artikkelen eller artiklene du bidro til, b) gjennom en hyperlenke (hvis mulig) eller URL til en alternativ, stabil online-kopi som er fritt tilgjengelig, som samsvarer med lisensen og som krediterer forfatterne på en måte likeverdig med krediteringen gitt på dette nettstedet, eller c) gjennom en liste over alle forfatterne. (En slik liste kan eventuelt utelate svært små eller irrelevante bidrag.)
Importing text

If you want to import text that you have found elsewhere or that you have co-authored with others, you can only do so if it is available under terms that are compatible with the CC-BY-SA license. You do not need to ensure or guarantee that the imported text is available under the GNU Free Documentation License. Furthermore, please note that you cannot import information which is available only under the GFDL. In other words, you may only import text that is (a) single-licensed under terms compatible with the CC-BY-SA license or (b) dual-licensed with the GFDL and another license with terms compatible with the CC-BY-SA license.

Import av tekst

Hvis du vil importere tekst som du har funnet et annet sted eller som du har skrevet sammen med andre, kan du bare gjøre det hvis den er tilgjengelig under betingelser som er kompatible med CC-BY-SA-lisensen. Du trenger ikke forsikre eller garantere at den importerte teksten er tilgjengelig under GNU Free Documentation License (GFDL). Vær oppmerksom på at du ikke kan importere informasjon som bare er tilgjengelig under GFDL. Du kan med andre ord bare importere tekst som er a) enkelt-lisensiert under vilkår kompatible med CC-BY-SA-lisensen eller b) dobbeltlisensiert med GFDL og en annen lisens med vilkår kompatible med CC-BY-SA-lisensen.

If you import text under a compatible license which requires attribution, you must, in a reasonable fashion, credit the author(s). Where such credit is commonly given through page histories (such as Wikimedia-internal copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the text. Regardless of the license, the text you import may be rejected if the required attribution is deemed too intrusive. Hvis du importerer tekst under en kompatibel lisens som krever kreditering, må du på rimelig vis kreditere forfatteren/forfatterne. Der hvor slik kreditering vanligvis gis gjennom sidens historikk (som ved intern kopiering innenfor Wikimedia), er det tilstrekkelig når teksten importeres å nevne forholdet i en redigeringsforklaring som lagres med sidens historikk. Uavhengig av lisensen, så kan teksten du importerer bli avvist hvis den nødvendige krediteringen ansees være forstyrrende.

Informasjon til dem som bidrar med ikke-tekstlig multimedie-innhold[rediger kilde]

Offisiell engelsk tekst Uoffisiell oversettelse til norsk
Non-text media on Wikimedia Foundation projects are available under a variety of different licenses that support the general goal of allowing unrestricted re-use and re-distribution. The requirements for such licenses are given in the Wikimedia Foundation Licensing Policy. Individual communities may elaborate upon and refine these requirements. Ikke-tekstlige medier på Wikimedia Foundations prosjekter er tilgjengelige under en rekke ulike lisenser som støtter vårt generelle mål om å tillate ubegrenset gjenbruk og videredistribusjon. Kravene til slike lisenser er angitt i Wikimedia Foundations retningslinjer for lisensiering. De enkelte prosjektene kan utdype og presisere disse kravene.

Informasjon for gjenbrukere[rediger kilde]


Offisiell engelsk tekst Uoffisiell oversettelse til norsk
You can re-use content from Wikimedia projects freely, with the exception of content that is used under "fair use" exemptions, or similar exemptions of copyright law. Please follow the guidelines below:

Re-use of text:

 • Attribution: To re-distribute a text page in any form, provide credit to the authors either by including a) a hyperlink (where possible) or URL to the page or pages you are re-using, b) a hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, or c) a list of all authors. (Any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions.) This applies to text developed by the Wikimedia community. Text from external sources may attach additional attribution requirements to the work, which we will strive to indicate clearly to you. For example, a page may have a banner or other notation indicating that some or all of its content was originally published somewhere else. Where such notations are visible in the page itself, they should generally be preserved by re-users.
Du kan fritt gjenbruke stoff fra Wikimedias prosjekter, med unntak av innhold som er benyttet under låneregler (engelsk: fair use) eller tilsvarende avgrensninger av opphavsretten. Vennligst følg retningslinjene under:

Gjenbruk av tekst:

 • Kreditering: For å redistribuere en tekstside i noen som helst form, krediter forfatterne enten ved å inkludere a) en hyperlenke (hvis mulig) eller en URL til siden eller sidene du gjenbruker, b) en hyperlenke (hvis mulig) eller URL til en alternativ, stabil online-kopi som er fritt tilgjengelig, som samsvarer med lisensen og som krediterer forfatterne på en måte som er likeverdig med krediteringen gitt på dette nettstedet, eller c) en liste over alle forfatterne. (En slik liste kan eventuelt utelate svært små eller irrelevante bidrag.) Dette gjelder for tekst skrevet av Wikimedia-samfunnet. Tekst fra eksterne kilder kan innebære ytterligere krav til kreditering, noe vi vil forsøke å gjøre tydelig for deg. For eksempel kan en side ha et banner eller andre meldinger som indikerer at hele eller deler av innholdet opprinnelig ble publisert et annet sted. Om slike meldinger finnes, bør de i hovedsak beholdes av gjenbrukere.
 • Copyleft/Share Alike: If you make modifications or additions to the page you re-use, you must license them under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 4.0 or later.
 • Indicate changes: If you make modifications or additions, you must indicate in a reasonable fashion that the original work has been modified. If you are re-using the page in a wiki, for example, indicating this in the page history is sufficient.
 • Copyleft/Del på samme vilkår: Hvis du gjør endringer eller tilføyelser til siden du gjenbruker, må du lisensiere disse under Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår-lisensen, versjon 4.0 (CC-BY-SA 4.0) eller nyere versjoner.
 • Spesifiser endringene: Hvis du du gjør endringer eller tilføyelser, må du angi på en rimelig måte at det opprinnelige verket har blitt endret. Hvis du for eksempel gjenbruker siden i en wiki, så holder det at dette kommer frem i sidens historikk.
 • Licensing notice: Each copy or modified version that you distribute must include a licensing notice stating that the work is released under CC-BY-SA and either a) a hyperlink or URL to the text of the license or b) a copy of the license. For this purpose, a suitable URL is: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
 • Lisensnotis: Eksemplarer eller modifiserte utgaver som du distribuerer, må inneholde en lisensnotis som angir at verket er utgitt under CC-BY-SA, og enten a) en hyperlenke eller en URL til lisensteksten, eller b) et eksemplar av lisensen. For formålet er denne URLen passende: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no
Additional availability of text under the GNU Free Documentation License:
 • For compatibility reasons, any page which does not incorporate text that is exclusively available under CC-BY-SA or a CC-BY-SA-compatible license is also available under the terms of the GNU Free Documentation License. In order to determine whether a page is available under the GFDL, review the page footer, page history, and discussion page for attribution of single-licensed content that is not GFDL-compatible. All text published before June 15th, 2009 was released under the GFDL, and you may also use the page history to retrieve content published before that date to ensure GFDL compatibility.
Tekst som også er tilgjengelig under GNU Free Documentation License:
 • Av kompatibilitetshensyn er alle sider som ikke inneholder tekst som utelukkende er tilgjengelig under CC-BY-SA eller en CC-BY-SA-kompatibel lisens, også tilgjengelig under vilkårene i GNU Free Documentation License (GFDL). For å finne ut om en side er tilgjengelig under GFDL, se på sidens bunntekst, sidehistorikk og diskusjonsside om det finnes kreditering av enkeltlisensiert innhold som ikke er kompatibelt med GFDL. All tekst som var publisert før 15. juni 2009, ble utgitt under GFDL, og du kan bruke sidens historikk for å hente innholdsversjoner publisert før denne datoen og slik sikre samsvar med GFDL.
Re-use of non-text media:
 • Where not otherwise noted, non-text media files are available under various free culture licenses, consistent with the Wikimedia Foundation Licensing Policy. Please view the media description page for details about the license of any specific media file.
Viderebruk av ikke-tekstlig medieinnhold:
 • Med mindre annet er spesifisert, er ikke-tekstlige mediefiler tilgjengelige under ulike frie lisenser, i samsvar med Wikimedia Foundations lisensieringsretningslinjer. Vennligst se på mediefilens beskrivelsesside for detaljer om aktuell lisens.

Materiale publisert andre steder[rediger kilde]

Det er ikke tillatt å bruke andres materiale uten deres tillatelse. Derfor blir stoff tidligere publisert andre steder fjernet fra Wikipedia, med mindre det kommer klart frem at stoffet har en kompatibel lisens.

Om du har opplevd at noe du har produsert og publisert andre steder har blitt slettet fra Wikipedia, men godtar at den utgis under CC-BY-SA-lisens kan du sende en e-post til Wikipedia:VRT. I denne e-posten må du klart skrive at du går med på «Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår»-lisensen, se avsnittet om vilkår for detaljer. En tillatelse til kun å publisere stoffet i Wikipedia holder ikke.

Fotografier, tegninger og malerier[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Hjelp:Bilder

Bilder som en bidragsyter har tatt, tegnet eller malt selv, må gis en fri lisens som overholder kravene i Definition of Free Cultural Works. Når det gjelder bilder som andre har tatt, må disse gå med på å gi bildet en lisens som overholder kravene til en fri lisens. Hvis ikke dette er mulig, må vi vente på at opphavsretten skal gå ut.

For norske bilder som oppnår verkshøyde:

 • Blir frigitt 70 år etter opphavsmannens dødsår
 • Eller 70 år etter publikasjon dersom opphavsmannen ikke er navngitt

For norske bilder som ikke oppnår verkshøyde:

 • Blir frigitt dersom det er minst 50 år siden det året bildet ble laget, OG
 • dersom det er minst 15 år siden opphavsmannens dødsår

For bilder publisert i andre land kan det gjelde andre regler; se Commons:Licensing for en oversikt over dette.

Bilder og filer skal lastes opp på Wikimedia Commons. Det gjør at bildet kan brukes på alle Wikimedia-prosjekter, ikke bare denne Wikipediaen. Reglene for bildelisenser er de samme på Commons og på denne Wikipediaen.

Hvis du finner et brudd på opphavsretten i Wikipedia[rediger kilde]

Det er ikke wikipedianeres jobb å gjennomse alle artikler for mulige brudd på opphavsretten, men hvis du mistenker at det er et, så bør du ihvertfall gjøre oppmerksom på det på den tilhørende diskusjonssiden. En administrator vil så vurdere situasjonen og gjøre det nødvendige. Den beste informasjon som kan gis i et slikt tilfelle, er en lenke eller annen referanse til det stedet du mener teksten stammer fra. Evt. plagierte websider kan du finne ved å søke på ord og fraser i teksten med en søkemotor.

Noen ganger er det falsk alarm. For eksempel hvis den personen som overførte materiale til Wikipedia, allerede hadde opphavsretten til det. Det kan også være materiale som originalt stammer fra Wikipedia. I begge tilfeller er det en god idé å legge inn en liten note på diskusjonssiden, så fremtidige misforståelser unngås.

For utgiveransvar, se Wikipedia:Impressum.

Hvis du finner en ny artikkel som er ren copyvio byttes teksten ut med {{hurtigslett}} eller slettes straks, avhengig om den som finner dem er administrator eller ikke (brukere kan ikke slette artikler).

Referanser[rediger kilde]