Sivilforsvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Sivilforsvaret
Sivilforsvaret
Type Sivilforsvar
Virkeområde Norge
Etablert 10. juli 1936; 81 år siden (1936-07-10)[1]
Sjef Sivilforsvar Jon Birger Berntsen ][2]
Hovedkontor Tønsberg
Lokale ledd 20 distrikter
Undergrupper Fredsinnsatsgruppe,Radiac måletjeneste

Mobil renseenhet

Mobil forsterkningsenhet

Støttegruppe

Distriktsstab

Luftvarslingstjenesten
Eier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Motto Forsterker – Beskytter – Samvirker[3]
Ansatte 250
Nettside sivilforsvaret.no
Grorud leir er hovedkontoret til Sivilforsvaret i Oslo og Akershus.

Sivilforsvaret er en statlig beredskapsetat i Norge organisert som en avdeling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).[4][5] I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningressurs for nød- og beredskaps etatene ved større ulykker og naturkatastrofer. I krigstid skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen mot skader ved krigshandlinger og store hendelser. I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift og tilsyn av tilfluktsrom, samt evakuering av sivilbefolkningen.[6] Sivilforsvaret er undergitt folkerettslig beskyttelse etter Genève-konvensjonen.

Tjeneste[rediger | rediger kilde]

Tradisjonelt våpen

Sivilforsvaret er basert på tjenesteplikt. Kvinner og menn mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge kan pålegges tjenesteplikt i Sivilforsvaret.[7]

I fredstid utskriver Vernepliktsverket årlig rundt 1000 personer til tjeneste i Sivilforsvaret.[8] Disse velges blant menn som er fritatt for militær verneplikt eller de som kun har tjent 12 av de totalt 19 mnd menn har verneplikt og blant kvinner mellom 18 og 55 år (normalt med barn over 16år) [9] Også personer som er ferdige med sin militære verneplikt kan utskrives. Fra og med 1. januar 2015 har også kvinner allmenn verneplikt, og vernepliktsverket vil nå også skrive ut kvinner til tjenesteplikt i Sivilforsvaret.[10] Tidligere kunne personer mellom 16 og 18år velge å delta frivillig i sivilforsvaret, etter en endring av sivilbeskyttelsesloven i 2010, er aldergrensen nå 18 - 55 år uten noen unntak. [11]

Internasjonalt symbol for sivilforsvar

Organisering[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er underlagt avdeling Sivillforsvar i DSB, avdelingen er videre organisert i 20 distrikter, Operasjon, plan og samordning, Logistikk og beskyttelse(LOB) samt Kompetanse og tjenesteplikt (KOT) stasjonert ved Oppland Sivilforsvarsdistrikt(OSFD) på Starum utenfor Gjøvik.[5]

Sivilforsvaret har rundt 250 fastansatte, hovedsakelig fordelt på sivilforsvardistriktene, under ledelse av en distriktsjef. Sivilforsvarets styrker er inndelt i ulike grupper som er underlagt kommandoen til distriktssjefen i det distriktet gruppen tilhører.[12]

På tross av at Sivilforsvaret er en statlig organisasjon, har kommunene også en viktig rolle, blant annet ved å stille rom og fasiliteter tilgjengelig for Sivilforsvaret, samt å sikre vedlikehold av avdelings materiell og lokaler.[13]I Praksis blir dette ofte begrenset til å stille lokaler tilgjengelig og dekke de faktiske kostnadene for vedlikehold.[14]

Distrikter[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er inndelt i totalt 20 distrikter, som normalt er inndelt etter fylkesgrensene. Det er det enkelte distrikt som har det primære ansvar for tjenestepliktige.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret har i fredstid en styrke på 8000 tjenestepliktige menn og kvinner fordelt på lokale avdelinger innen hvert distrikt:

 • Fredsinnsatsgruppe (FIG) - Sivilforsvarets primære innsatsenheter bestående av seks befal og 16 mannskaper fordelt på to lag, normalt oppsatt med kjøretøy, samt brann-, rednings- og ordensmateriell.
 • Fredsinnsatsgruppe personell (FIGP) - avløsnings-/forsterkningsenheter for FIG-ene, bestående av seks befal og 16 mannskaper fordelt på to lag, oppsatt uten eget materiell.
 • Mobil renseenhet (MRE) - styrker bestående av 24 mannskaper og befal, oppsatt med kjøretøy samt materiell for dekontaminering av personer som har vært utsatt for kjemisk-, biologisk- eller radioaktiv forurensning.
 • Radiac-målepatrulje (RAD) - lag bestående av tre mannskaper og befal med materiell for påvisning av radioaktive kilder.
 • Luftvarslingsgrupper (LVG) - luftvarslingstjenesten

I tillegg er Sivilforsvaret planlagt med en krigsreserve bestående av ytterligere 8000 tjenestepliktige som vil bli gitt opplæring og utrustning ved krigsberedskap. Krigsreserven er Per 2017 ikke realisert[15]

Grader[rediger | rediger kilde]

[16]

Ansatte
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsadjutant1.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør2.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Distriktssjef.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sjef i DSB.png
framless
Kommunal materialforvalter Sivilforsvarsadjutant Sivilforsvarsinspektør II*

Seniorrådgiver sjefingeniør Utredningsleder

Sivilforsvarsinspektør I Distriktssjef Assisterende sjef Sivilforsvaret

Fast stedfortreder for sjef Sivilforsvaret

Sjef Sivilforsvaret
Tjenestepliktige
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestlagfører.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Lagfører.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Materiellansvarlig.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
Ikke i bruk / Ledig Nestlagfører
patruljeleder

Materiellansvarlig FIG

Lagfører Ikke i bruk / Ledig FIG-nestleder
FIGP-nestleder
MRE-nestleder

LVG-operatør

FIG-leder
FIGP-leder
MRE-leder
LVG-skiftleder

Leder Sivilforsvar[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen Leder Sivilforsvar er en rolle og ikke en grad. Når Sivilforsvaret er i innsats, utpekes normalt en leder for innsatsen, som oftest høyeste befal. Leder for Sivilforsvarets innsats har betydelig myndighet etter sivilbeskyttelsesloven, og kan pålegge enhver å delta i innsats ved akutt fare for skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier, samt å stille eiendom, bygninger og materiell til disposisjon, uten hinder av ekspropriasjon og med rekke unntak i forvaltningsloven[17][18]

Hvis hverken politi eller brannmyndighet er til stede, har Sivilforsvaret ordensmyndighet og myndighet til å lede redningsinnsats.[19]

Internasjonal innsats[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret kan benyttes til internasjonal innsats, etter godkjennelse fra Justis- og beredskapsdepartementet ved uønskede hendelser[6]Sivilbeskyttelsesloven sette ingen begrensninger på bruk av tjenestepliktige utenfor Norge, bortsett fra at det skal gjøres på frivillig basis og gjennom avtale med departementet/DSB. Utenlandsoppdrag er attraktivt blant personell i sivilforsvaret, og ga Per 2012 dekkende tilfredshet til aktuelle oppdrag.[20]

Organisering av internasjonal innsats[rediger | rediger kilde]

Under mottoet «Help the helpers» har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom Sivilforsvaret utvikla 2 grupper for støtte ved humanitære katastrofar i andre land. Norwegian Support Team etablerer og driver komplette teltleirer for hjelpearbeidere i katastrofeområder. Norwegian UNDAC Support gir sambands- og IKT-støtte. Bistanden er til forskjell, for Sivilforsvaret nasjonale innsats. Finansiert av utenriksdepartementet, som et ledd i offisiell norsk nødhjelp. Ulike FN-organisasjonar har vært de største brukerne av tjenester fra Norwegian Support Team og Norwegian UNDAC Support.[21]

Norwegian Support Team[rediger | rediger kilde]

Norwegian Support Team gir forpleining og forlegning(Primært teltleirer) for 40–100 hjelpearbeidere. Mannskapene i Norwegian Support Team, kommer fra Sivilforsvaret, nød etatene, samt fra det private næringsliv, da normalt med håndverkerbakgrunn, slik som elektriker, snekker, rørlegger og Logistikkoperatør, i tillegg til Kokker, Sykepleiere og annet helsepersonell. Personelldatabasen er på omtrent 75 personer. Materiellet blir oppbevart, og den praktiske tilretteleggingen skjer ved avdeling Logistikk og beskyttelse (Sentrallageret) og avdeling for Kompetanse og tjenesteplikt på Starum, Syd for Gjøvik. Norwegian Support Team kan løpet av 48–72 timer kunne reise ut i internasjonal innsats.[21]Norwegian Support Team har blant annet vært i oppdrag for FN i Albania, Guinea, Tadsjikistan, Iran, Indonesia, Pakistan, Somalia, Haiti og Sierra Leone[22]

Norwegian UNDAC Support[rediger | rediger kilde]

Norwegian UNDAC Support består av en mindre gruppe IKT-eksperter med skreddersydd, mobilt utstyr, som raskt kan støtte FN og andre organisasjoner med IKT-ressurser. Norwegian UNDAC Support er opprettet med tanke på å støtte FNs krisevurderingsteam, men blir også stadig brukt ved FN-kurs over hele verden[21] Materiellet blir lagret, og mye av tilretteleggingen skjer ved Oslo og Akershus Sivilforsvardistrikt på Grorud leir.[23] Norwegian UNDAC Support har en responstid på 6–24 timer. og har siden slutten av 1990-tallet vært i innsats for FN i blant annet Eritrea, Algerie, Haiti, Guatemala, Thailand, Pakistan, Honduras, Karibia og Namibia.[21]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk sett er Sivilforsvarets utgangspunkt Det Frivillige Luftvern (senere: Det Sivile Luftvern) som ble opprettet i 1936. Å forhindre og rå bot på skader som skyldtes krigshandlinger var Sivilforsvarets primære oppgave. Dette fremgår også av den gjeldende lov om sivilforsvar fra 1953. I praksis er ikke dette lenger hovedbegrunnelsen for at vi har et sivilforsvar. Utviklingen i det moderne trusselbildet gjort at Sivilforsvaret i dag i mye større grad fokuserer på bistand ved ulykker og katastrofer i fredstid. Dette følger også av endringer i det internasjonale trusselbildet med terrorhandlinger og internasjonale katastrofer, hvor også norske statsborgere blir berørt. Som en konsekvens av dette er oppsetninger og materiell modernisert for å kunne møte nye og fremtidige utfordringer.

Konseptutredning Sivilforsvarer[rediger | rediger kilde]

Justis og beredskaps departementet besluttet at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) skulle gjennomføre en konseptutredning av Sivilforsvaret som ga anbefalinger om hvilket Sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden. Konseptutredningen ble gjennomført som et eget prosjekt i DSB. Og rapporten ble overrakt daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 14. juli 2016. Utredningen skal gi grunnlag for den politiske diskusjonen om hvilket sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden. 9. desember 2016 la departementet utredning til åpen høring, med høringsfrist 9. juni 2017. JD har åpnet for innspill på eventuelle andre mulige endringer av Sivilforsvaret enn de som er presisert av DSB i utredningen.[24][25][26] Departementet hadde ved utløpet av høringsfristen, mottatt totalt 135 høringsuttalelser, hvorav 19 var fra privatpersoner.[27]

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Historia til Sivilforsvaret
 2. ^ [1]
 3. ^ Sivilforsvarets informasjons brosjyre, 28.03.2014
 4. ^ «Sivilforsvarets organisering». Besøkt 16. juli 2015. 
 5. ^ a b «Organisasjons kart DSB» (PDF). 1. mai 2016. Arkivert fra originalen (PDF) 2017-02-03. Besøkt 02.02.2017. 
 6. ^ a b «Sivilbeskyttelsesloven § 4». Besøkt 13. februar 2017. 
 7. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 7». Besøkt 16. juli 2015. 
 8. ^ Sivilforsvaret.no Besøkt 15.01.2015
 9. ^ sivilforsvaret.no Besøkt 15.01.2015
 10. ^ [2] Besøkt 04.03.2017
 11. ^ Sivilforsvaret nettsider Besøkt 15.01.2015
 12. ^ «Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer». Besøkt 16. juli 2015. 
 13. ^ «sivilbeskyttelsesloven § 13». Besøkt 13.02.2017. 
 14. ^ Erik, Furevik (2012). «Kapittel 7 - Sivilforsvaret». sivilbeskyttelsesloven "En praktisk og juridisk veileder". Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01873-7. «samt å dekke kostnader for lagring og vedlikehold av sivilforsvarets materiell» 
 15. ^ Konseptutredning Sivilforsvaret 2016 (Konseptutredning). Tønsberg: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Juli 2016. s. 3. ISBN 978-82-7768-391-1. 
 16. ^ Uniformsreglement sivilforsvaret
 17. ^ Furevik, Eirik (2012). «Kapittel 7 - Sivilforsvaret». Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder. UNIVERSITETSFORLAGET. s. 168. ISBN 978-82-7768-371-3. 
 18. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 5». Besøkt 16. juli 2015. 
 19. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 4». Besøkt 16. juli 2015. 
 20. ^ Furevik, Erik (2012). «Kapittel 7 - Sivilforsvaret». Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder. Universitetsforlaget. s. 174. ISBN 978-82-7768-371-3. 
 21. ^ a b c d «Utenlandsoperasjonar». Sivilforsvaret.no. Besøkt 13. februar 2017. 
 22. ^ «Håkon Jansen Ljøstad deltar i hjelpeoppdrag i regi av NST i Sierra Leone.». Rogaland sivilforsvardistrikt (RSFD). 9. desember 2014. Besøkt 13. februar 2017. 
 23. ^ Furevik, Erik (2). «Kapittel 7- Sivilforsvaret». Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder. Universitetsforlaget. s. 174. ISBN ISBN 978-82-7768-371-3 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp).  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 24. ^ «Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret». Justis og beredskaps departementet. 9. desember 2014. Besøkt 18. mars 2017. 
 25. ^ «Prosjekter i DSB». DSB. Besøkt 8. mars 2017. 
 26. ^ «Konseptutredning Sivilforsvaret». DSB. Besøkt 8. mars 2017. 
 27. ^ «Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret». Besøkt 19. september 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]