NOU 2007: 6, Bostad-utvalget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bostad-utvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utarbeide nye formålsparagrafer for skole og barnehage. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2007 og er oppkalt etter sin leder, Inga Bostad, som er viserektor ved Universitetet i Oslo. Etter en bred høring fremla utvalget i 2007 en enstemmig innstilling om ny formålsparagraf. Behandlingen av saken ble utsatt til over sommeren. Stortingshøringen begynte i september 2008.

Utvalget skal se på alle sider ved formålene, både med tanke på et mer helhetlig utdanningsløp og samfunnsutviklingen, og skal vurdere behovet for en modernisering for at formålene skal være tilpasset dagens virkelighet.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Kritikk mot Norge[rediger | rediger kilde]

Spesielt på grunn av kristendommens plass i opplæringens formål har Norge møtt kritikk bl.a. fra norske livssynsminoriteter. FNs menneskerettighetskomité har kritisert Norge for KRL og fagets tilknytning til skolens kristne formål.

Formålet i lovteksten[rediger | rediger kilde]

I Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa står det i §1-2 Formålet med opplæringa:

«Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, (...). Den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane (...)».

I Lov om barnehager (barnehageloven) sier §1 Formål: «Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.»

Regjeringens initiativ[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering varslet i Soria Moria-erklæringen at den vil gjennomgå skolens kristne formålsparagraf. Også barnehagene ses nå i større grad som en frivillig del av utdanningsløpet, og regjeringen ønsker å se formålene for skole og barnehage i sammenheng.

Utvalgets arbeid[rediger | rediger kilde]

Utvalget skal legge til rette for en bred debatten om emnet, og skal ifølge mandatet særlig ta for seg følgende områder i sitt arbeid:

  • Samfunnets utvikling
  • Det kristne verdigrunnlaget
  • Endringer i utdanningssystemet

Kritikk mot utvalget[rediger | rediger kilde]

Elevorganisasjonen har klaget til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med at ingen elever er oppnevnt til utvalget, og de har bedt departementet oppnevne ett nytt medlem til utvalget, en elevrepresentant.

Utvalgets medlemmer[rediger | rediger kilde]

Utvalget består av representanter fra utdanning, tros- og livssynssamfunn, minoriteter, menneskerettsmiljøer og av personer som har engasjert seg i verdispørsmål.

Utvalgets felles forslag til verdiparagrafer[rediger | rediger kilde]

Bolstad-utvalget har i NOU 2007:6 samlet seg om forslag til nye formålsbestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven: Barnehageloven § 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på naturen og hverandre. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Opplæringsloven § 1-2: Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane skal lære å tenkje kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar. Dei skal ha medansvar og høve til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane med tillit og krav, og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Skolen skal samarbeide med heimen.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]