Hopp til innhold

Kontantstrømanalyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Kontantstrømoppstilling»)
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Kontantstrømanalyse eller kontantstrømoppstilling er en budsjettrapport/-analyse som viser hvilke kontantstrømmer eller finansielle endringer som har funnet sted mellom to gitte tidspunkter i en bedrifts regnskap.

Analysen viser hvilken kapital bedriften har skaffet seg, og hvordan denne er benyttet

Direkte kontantstrømanalyse i henhold til Norsk Regnskapsstandard[rediger | rediger kilde]

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (A)[rediger | rediger kilde]

+ Innbetaling fra salg av varer og tjenester
Utbetaling for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.
+ Innbetaling av utbytte
+ Innbetaling av renter
- Utbetaling av renter
- Utbetaling av skatter og offentlige avgifter
+ Innbetaling ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
*) Utbetaling ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter (B)[rediger | rediger kilde]

+ Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
- Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
+ Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetaling ved kjøp av andre investeringer
+ Innbetaling ved salg av andre investeringer
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (C)[rediger | rediger kilde]

+ Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
+ Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
+/- Netto endring kassekreditten
+ Innbetaling av egenkapital
+ Mottatt konsernbidrag
- Utbetalt konsernbidrag
- Tilbakebetalinger av egenkapital
- Utbetaling av utbytte
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter (A+B+C)[rediger | rediger kilde]

+/- Beholdning av kontanter og kortsiktige finansplasseringer ved periodens begynnelse
+ Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
+ Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
+ Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
= Beholdning av kontanter og kortsiktige finansplasseringer ved periodens slutt

Avstemming[rediger | rediger kilde]

+ Resultat før skattekostnad
- Periodens betalte skatt
+/- Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger
+ Nedskrivning av anleggsmidler
+/- Endring i varelager
+/- Endring i kundefordringer
+/- Endring i leverandørgjeld
+/- Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Indirekte kontantstrømanalyse (brukes av små foretak)[rediger | rediger kilde]

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter[rediger | rediger kilde]

+ Innbetaling fra salg av varer og tjenester
Utbetaling for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.
+ Innbetaling av utbytte
+ Innbetaling av renter
+ avskrivinger
- Utbetaling av renter
- Utbetaling av skatter og offentlige avgifter
+ Innbetaling ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
*) Utbetaling ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Indirekte kontantstrømanalyse (B + C)[rediger | rediger kilde]

Se direkte kontantstrømanalyse.

Mer litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Kjell Banken & Tor Busch (BB): Analyse av finansregnskapet, 2001, Universitetsforlaget
  • Kjell Gunnar Hoff: Driftsregnskap og Budsjettering, 2002, Universitetsforlaget
  • Aage Sending: Grunnleggende regnskap, Fagbokforlaget 2004
  • George Foster: Financial statement analysis, 1978, Prentice- Hall Inc
  • Stephen H. Penman:Financial Statement Analysis and Security Valuation 3ed, 2007, McGraw Hill