Hopp til innhold

Autorisert regnskapsfører

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Autorisert regnskapsfører er en betegnelse på regnskapsfører som har blitt godkjent av Finanstilsynet til å utføre andre bedrifters plikter etter bokførings- og regnskapslovgivningen. For å kunne søke om autorisasjon, må man oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis, og for øvrig være økonomisk vederheftig mv.

(Utdrag fra regnskapsførerloven:)

§ 4. Vilkår for autorisasjon

Person som søker opptak i registeret over autoriserte regnskapsførere etter § 12 skal

  1. være bosatt i en EØS-stat,
  2. ha fast kontorsted i Norge,
  3. være økonomisk vederheftig,
  4. ikke være umyndiggjort,
  5. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet,
  6. i løpet av de siste 5 år ha regnskapspraksis tilsvarende minst 2 årsverk her i landet.

Finanstilsynet kan gi dispensasjon fra bopelskravet i første ledd nr 1.

Utdanning[rediger | rediger kilde]

For å kunne bli autorisert regnskapsfører må man fullføre en bacherlorgrad i regnskapsførerfag. Forskrift til regnskapsførerloven definerer utdanningskravene:

§ 1-1. Utdanningskrav for autorisasjon

Det kreves at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng med følgende fordeling:

1. 90 studiepoeng skal bestå av obligatoriske emner i henhold til plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

2. 60 studiepoeng skal bestå av videreføringsemner/profilering innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære der hvert emne minst må være dekket med: a) Finansregnskap 15 studiepoeng b) Skatte- og avgiftsrett 15 studiepoeng c) Rettslære 10 studiepoeng.

De resterende 20 studiepoeng skal ligge innenfor emner som nevnt i pkt. a-c.

3. 30 studiepoeng skal være knyttet til økonomiske administrative emner utover det som er nevnt i nr. 1 og 2.

I § 1-2 defineres praksiskravene:

§ 1-2. Praksiskrav for autorisasjon

Det kreves to års regnskapspraksis, jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 4 første ledd nr. 7. Ett års praksis regnes som 1600 timer. Det skal dokumenteres relevant praksis fra de siste fem årene. Finanstilsynet kan unntaksvis godkjenne praksis som er opparbeidet før de siste fem år, dog ikke utover 10 år, dersom denne praksisen anses særlig relevant og har et innhold som nevnt i denne paragraf tredje punktum. Praksisen skal omfatte regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift eller, revisjon av slik virksomhet. Finanstilsynet kan godkjenne at inntil ett års praksis omfatter ligningskontroll i stilling som skatterevisor eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå i fag som nevnt i § 1-1 første ledd nr. 2.

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

Autoriserte regnskapsførere jobber med å føre regnskap, enten for eksterne kunder eller internt regnskap i en bedrift. Det er krav om at regnskapsfører skal vare autorisert dersom lovpliktig regnskap skal føres for eksterne.

Mange eksterne regnsksapførere arbeider i Autoriserte regnskapsførerselskaper (ARS). Kravet for å kunne blir et ARS er definer i regnskapsførerloven § 6:

§ 6. Regnskapsførerselskaper – vilkår for autorisasjon

Autoriserte regnskapsførerselskaper skal:

1. ha en daglig leder som er autorisert regnskapsfører, 2. ha som formål å føre regnskap for andre, 3. være økonomisk vederheftig, 4. ha fast kontorsted i Norge.

I oppdragsavtale etter § 3 skal regnskapsførerselskapet utpeke en bestemt autorisert regnskapsfører som ansvarlig regnskapsfører for oppdraget.

Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om og unntak fra kravet om at daglig leder skal være autorisert regnskapsfører.

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet etter første ledd nr. 4 om fast kontorsted i Norge dersom dokumenter som gjelder oppdragsgivere i Norge, oppbevares på et fast sted her i riket på en ordnet og forsvarlig måte. Dokumentene skal være tilgjengelige og tilrettelagt for innsyn av offentlig kontrollmyndighet.

Tilsyn[rediger | rediger kilde]

Autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper er under strengt tilsyn av Finanstilsynet.

Finanstilsynets oppgaver i forhold til regnskapsførere omfatter godkjenning av enkeltpersoner og foretak i henhold til de lovkravene som gjelder for yrkesgruppen samt registerføring og tilsyn. Tilsyn omfatter kontroll av at virksomheten drives i samsvar med lov og forskrift, og at den foregår på en hensiktsmessig og betryggende måte.

Tilsynet omfattet i 2006: 7 472 regnskapsførere 2 652 regnskapsførerselskaper

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]