Gjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Gjeld er et flertydig begrep, men defineres her som; et økonomisk begrep som et pengekrav i en eller annen valuta. Gjeld mellom stater og andre internasjonale organisasjoner behandles ikke her.

Gjeld er det pengebeløpet som står ubetalt til enhver tid og som skyldneren (debitor) har en rettslig forpliktelse til å gjøre opp med et pengebeløp eller med naturalia. Motstykket til gjeld er eiendeler/formue. Gjelden kan være sikret med pant, eller den kan være usikret. Normalt oppstår gjeld ved utlån av penger, men gjeld kan også oppstå på annet avtalerettslig grunnlag mellom juridiske personer (privatpersoner, selskaper, kommuner, foreninger mm.), på grunnlag av erstatningskrav, straffbar handling eller ved offentlig beslutning med hjemmel i lov.

Gjeld kan normalt inndrives ved felles gjeldsforfølgelse (konkurs) eller ved enkelt gjeldsforfølgelse av kreditor ved namsmyndighetens bistand hvis skyldner ikke frivillig betaler forfalt gjeld. Krav mot staten kan ikke tvangsfullbyrdes.

Namsmyndigheten krever i forbindelse med begjæringen om utlegg/tvangssalg at det fremlegges tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 og § 7-2; eksempelvis dom i forliksrådet, uimotsagt gjeld/krav eller forfalt pantekrav i gjenstand, og kravet må også som hovedregel være forfalt til betaling før rettslig inndriving kan skje. Offentligrettslige krav, eksempelvis skattegjeld, trenger normalt ikke særskilt tvangsgrunnlag, men kan normalt tvangsinndrives direkte med hjemmel i lov så snart kravet er misligholdt. Eksempel på gjeld som ikke kan inndrives ved namsmyndighetenes bistand, er spillegjeld og gjeld til person med grunnlag i en straffbar handling.

Etter lov om fordringshavernes dekningsrett av 1984 nr. 59 (dekningsloven) er mange formuesverdier unntatt fra utlegg, eksempelvis vanlig innbo av rimelig verdi hos privatperson.

I sammenheng med regnskap, omtales gjerne gjeld som fremmedkapital. Sammen med selskapets egenkapital, utgjør fremmedkapitalen selskapets passiva. Gjeld klassifiseres som kortsiktig hvis den forfaller i løpet av 12 måneder og langsiktig hvis forpliktelsen har en levetid lengre enn 12 måneder.

Se også[rediger | rediger kilde]