Katastrofer og store ulykker i norsk petroleumsvirksomhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Katastrofer og store ulykker i norsk petroleumsvirksomhet er en oversikt over kjente katastrofer og store ulykker som har funnet sted i Norge eller på norsk sokkel etter 1966, eller som kan knyttes direkte opp mot aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

Katastrofer og storulykker[rediger | rediger kilde]

Katastrofer og ulykker har vært en del av hverdagen for petroleumsindustrien både i Norge og ute i verden, så lenge en har drevet petroleumsvirksomhet. I tillegg har mange fått skader, de fleste trolig knyttet til mindre arbeidsulykker, støy, bruk av farlige kjemikalier og ved dykkersykdommer. Hendelsen med de største menneskelige tap ved petroleumsvirksomhet i Nordsjøen var Piper Alpha-ulykken på britisk sokkel 6. juli 1988 da plattformen eksploderte og 167 mennesker omkom. Alexander Kielland 27. mars 1980 er den nest største hendelsen i Nordsjøen og den største i Norge med 123 døde. Ulykkene har i ettertid blitt stående som et skrekkscenario for hva som kan skje under offshore produksjon av olje og gass. Disse er også de to største ulykken i verden knyttet til petroleumsvirksomheten etter 1970. Det er derfor riktig å si at norsk offshore-industri ikke har noen bedre ulykkesstatistikk enn andre.

Antall døde i norsk virksomhet har vist en bedring over tid, men er fortsatt høy. Deler en opp antall døde i perioder fra 1967 og i årsaker får en følgende fordeling:

Antall døde i norsk petroleumsvirksomheten, fordelt på årsak og tidsepoke[rediger | rediger kilde]

Periode 1967-1979 1980-tallet 1990-tallet 2000-2009 2010-2019 Samlet
Konstruksjoner og maritime systemer 6 134 0 1 1 142
Helikopter 34 0 15 0 13 62
Fallulykker 25 12 7 1 1 46
Dykking 10 6 0 0 0 16
Løfting 3 0 2 3 0 8
Arbeidsulykker på fartøyer 1 1 3 3 0 8
Brann og eksplosjon 5 1 0 0 0 6
Boreoperasjoner 0 1 3 0 0 4
Forgiftninger 3 1 0 0 0 4
Andre 1 1 1 1 0 4
Samlet antall døde 88 157 31 9 15 300

Det har vært tre store grupper ulykker knyttet til konstruksjonssvikt, helikopter og fallulykker. Her dominerer ulykken på Alexander Kielland kraftig. Grunnlaget for reduksjonen i antall ulykker over tid ligger et systematisk arbeid for å redusere risikoen både i næringen og hos myndighetene.

Del av staget som brakk under ulykken. Denne er utstilt på Norsk Oljemuseum.

Konstruksjonssvikt[rediger | rediger kilde]

Som følge av Alexander Kielland-ulykken ble det gjennomført en rekke tiltak både for denne typen plattformer (halvt nedsenkbare) og for andre som innebar krav om utmattingsanalyser, krav om at de skal tåle bortfall av slanke staver og krav til skadestabilitet.

Helikopterulykker[rediger | rediger kilde]

Denne gruppen er som for konstruksjonssvikt karakterisert av få hendelser, men med svært alvorlig konsekvenser når det skjer. Det viktigste tiltaket framover er den prosessen som pågår med utskifting av eldre helikopter til nyere med langt større feiltoleranse; utilsiktede enkelfeil skal ikke lengre kunne føre til totalhavari.

Fallulykker[rediger | rediger kilde]

Dette er i hovedsak ulykker knyttet til gjenstander som faller ned fra boretårn og under løfteoperasjoner, og som treffer personer, personer som faller ned fra stillaser og liknende til et lavere dekk eller i sjøen, og personer som blir truffet av rullende rør eller andre bevegelige gjenstander. Den viktigste bidragsyteren til færre ulykker over tid har trolig vært sikker-jobb-analyser som nå gjøres i forkant alle viktige arbeidsoperasjoner.

Oljeutslipp[rediger | rediger kilde]

Det største utslippet på norsk sokkel skjedde på Ekofisk Bravo i forbindelse med en utblåsning som varte en uke – Bravo-utblåsningen. Det er den eneste ulykken av denne typen på norsk sokkel og i Nordsjø-området. Det er ikke noen tegn til forbedring i antall store utilsiktede utslipp, men mengden utlipp gjennom produsert vann har gradvis minket for hver enkelt plattform, som følge av bevisst forebyggende arbeid og på grunn av strammere utslippskrav.

De største utslippene har vært:

Ekofisk Bravo i 1977 med 12.700 m3

Statfjord A i 2007 med 4.400 m3

Statfjord C i 1989 med 1.400 m3

Statfjordfeltet i 1992 med 900 m3

Draugenfeltet i 2003 med 784 m3

Tallene er ikke nøyaktige, men et uttrykk for størrelsesorden.

Risikoindikatorer[rediger | rediger kilde]

Petroleumstilsynet måler utviklingen av risikonivået på norsk sokkel gjennom årlige målinger av indikatorer, som kalles ”Risikonivå i petroleumsvirksomheten”.

Tilsynet gjør en opptelling av en rekke hendelser som alvorlige personskader, støyeksponering, bruk av farlige kjemikalier, antall gasslekkasjer, brønnspark, branner, konstruksjonsskader, skader på stigerør, kollisjoner med mer, og det foretas annethvert år en spørreundersøkelse der endringer i opplevd risiko og arbeidsmiljø måles.

Indikatorene viste en økt risiko fra 1996 til 2000, men en stabil bedring på de fleste indikatorene i årene etter.

Oversikt over ulykker[rediger | rediger kilde]

Nedenfor er en oversikt over kjente katastrofer og store ulykker som har funnet sted i Norge eller på norsk sokkel etter 1966, og som kan knyttes direkte opp mot aktiviteter i petroleumsvirksomheten. I listen under er det tatt med katastrofer der liv har gått tapt eller ulykker der tilsynsmyndighetene har vurdert faren til å være overhengende for tap av mange liv. Videre er det tatt med utslipp på over 1 000 tonn olje.

Kronologisk liste over norske katastrofer og ulykker i petroleumsvirksomheten[rediger | rediger kilde]

Periode Dato Beskrivelse av hendelse Omkommet I perioden  
1967 - 1979 Samlet antall omkomne:   92
  2. oktober 1967 Dykkerulykke på Ocean Viking. 1  
  19. august 1969 Ble truffet av vannstråle i forbindelse med trykktesting. Døde av hodeskadene han pådro seg i fallet. Boreskipet «Glomar Grand Isle» 190 kilometer nordvest av Stavanger.[1] 1  
  10. mai 1970 Truffet av lyskaster som falt ned på boredekk på Glomar Grand Isles. Ble truffet i nakken av en 40 kilo tung gjenstand og falt 17 meter ned i sjøen.[1] 1  
  9. mars 1971 Dykkerulykke på Ocean Viking på Ekofisk. En dykker stiger for fort opp, får dykkersyke og dør. 1  
  3. mai 1971 Dykkerulykke på Ocean Viking. 1  
  27. mai 1971 Ble truffet i nakken av en 40 kilo tung gjenstand og falt 17 meter ned i sjøen fra boredekk på Ocean Viking.[1] 1  
  8. oktober 1971 Under reparasjonsarbeid sviktet en bjelke. Vedkommende falt til lavere nivå i søyle på boreplattformen Ocean Tide.[1] 1  
  23. januar 1972 Mann truffet av stålwire på MS «Kent Shore» på Ekofisk.[1] 1  
  12. april 1972 Fall til lavere nivå ved land på Ekofisktanken 1  
  9. november 1972 Amerikaner falt i sjøen, truffet av trykkslange ved Ekofisk 2/4-C.[1] 1  
  26. april 1973 Fall til lavere dekk på lekteren «Theotekos» på Ekofiskfeltet.[1] 1  
  9. juni 1973 Helikopterulykke ved Ekofiskfeltet. Et Sikorsky helikopter nødlandet på sjøen på vei fra Ekofiskfeltet til Forus. Fire av de sytten om bord mistet livet. 4  
  16. januar 1974 Engelsk og norsk dykker drept i dykkerulykke i dykkerklokke 2  
  28. februar 1974 Engelsk kranfører falt med kran i sjøen, etter svikt i kranpedestall. «Huking» ved lossing av forsyningsskip på Ekofisk 2/4-B.[1] 1  
  30. mars 1974 Mann Truffet av fallende borerør på Lekteren «Champion» på Ekofisk-feltet.[1] 1  
  23. mai 1974 Mann truffet av et halvt tonn tungt fallende borerør på Glomar Grand Isles.[1] 1  
  16. juni 1974 Mann falt i sjøen på Ekofisk 2/4-B.[1] 1  
  27. august 1974 Engelsk dykker forulykket i dykkerklokke på «Champion» sør for Ekofisk 2/4-D. 1  
  12. oktober 1974 Frigg DP1 sank under installering, da en oppdrifttank sviktet. Den var underdimensjonert. 0  
  15. oktober 1974 Mann forulykket utenfor dykkerklokke på 72m dyp like vest for Ekofisk. 1  
  16. november 1974 Drukning på kranbåt i Åmøyfjorden. 1  
  21. januar 1975 Engelskmann falt i sjøen da stillas sviktet på Ekofisk 2/4-T. Mistet balansen under forskalingsarbeid og falt 18 meter ned i sjøen[1] 1  
  6. februar 1975 Dykkerulykke under bygging av Condeep-plattform. 1  
  20. februar 1975 Fallende gjenstand traff mann under bygging av Condeep-platform. 1  
  14. juni 1975 Dykkerulykke i sjøen på Choctaw I på Ekofisksenteret. 1  
  26. september 1975 Fall til lavere nivå under bygging av betongplattform. 1  
  30. september 1975 Fall til lavere dekk på lekteren «U K Robin».[1] 1  
  1. november 1975 Fall i sjøen i redningskapsel under evakuering etter stigerørsbrudd og brann på Ekofisk 2/4-A. Redningskapsel ble låret for tidlig og falt drøyt 30 meter mot havflaten.[1] 3  
  29. november 1975 Mann truffet av hengende last da kranbom falt ned på Ekofisk 2/4-T.[1] 1  
  1. mars 1976 Deep Sea Driller går på grunn under slep. 6  
  3. juli 1976 Fall til lavere nivå under bygging av Condeep i Vats. 1  
  25. juli 1976 Mann truffet av fallende gjenstand under bygging av Condeep. 1  
  16. august 1976 Stillasmontør drept da stillas sviktet på Ekofisk 2/4-C. Traff rør i fallet.[1] 1  
  13. desember 1976 Fall til lavere dekk, under arbeid utenfor rekkverk på Frigg DP-2. 1  
  1. januar 1977 Klemt under fallende last på «Ocean Shore» 1  
  8. januar 1977 Kranfører på Ekofisk 2/4-C falt med kran i sjøen, svikt i kran under lossing av forsyningsskip 1  
  10. januar 1977 Sveiser truffet av fallende stålplate på «Sarita» på Albuskjell. 1  
  22. april 1977 Oljeutblåsning på Ekofisk Bravo-plattformen, ikke antent. Den ulykken på norsk sokkel som har gitt størst oljeutslipp. Utslippet var på om lag 27 000 m³, hvorav om lag 12 700 m³ råolje gikk i sjøen. 0  
  7. oktober 1977 Mann klemt mellom konteiner og skipsside på Seaway Falcon på Ekofisk 2/4-C. 1  
  10. oktober 1977 To mann forulykket i tank på grunn av oksygenmangel på Micoperi 26 på Ekofisk. 2  
  23. november 1977 Helikopterstyrt under flyvning til Ekofisk, ukjent årsak 12  
  2. desember 1977 Fall til lavere dekk. Arbeidet med montasje oppe på kranførerhus på Eldfisk 2/7-B. 1  
  7. februar 1978 Dykkerulykke i Skåneviksfjorden under testdykking for kvalifisering av offshore arbeid på Trollfeltet på 320m dyp. Det var en amerikansk dykker. 1  
1978 Amerikanaren som var Toolpusher i Loffland Brothers vart hardt skada og under arbeid på boredekk på Statfjord A. Han døydde seinare av av skadane. 1
  28. februar 1978 Brann i skaft på Statfjord A 5  
  26. juni 1978 Helikopterstyrt under transport til Statfjord 18  
  14. august 1978 Forulykket etter fall fra personellkurv til båtdekk fra Choctaw III til Eldfisk 2/7-B. 1  
  8. november 1978 Raustabout falt ned til lavere nivå på Edda 2/7-C. 1  
  26. november 1978 Amerikansk dykker CO2-forgiftet. 1  
  5. november 1979 Mann falt overbord på forsyningsbåten Karmøy Boy. 1  
1980-1989 Samlet antall omkomne:   155
  27. mars 1980 «Alexander L. Kielland»-ulykken på Ekofisk. Direkte forårsaket av en sveisefeil ved innsveist utstyr i et stag. En liten sprekk fikk lov til å utvikle seg ved utmatting, til den til slutt rev av staget. Uten staget var innretningen ustabil og veltet. 123  
  August 1980 Brann ombord i Polytraveller under lossing av olje fra Statfjord A. Brannen ble slukket og fartøyet kom under full kontroll igjen. To personer kraftig skadet, hvorav den ene (kapteinen) døde av skadene. 1  
  28. mars 1981 Mann falt i sjøen på Byford Dolphin. 1  
  5. juli 1981 Ukontrollert fall av en helt ny Harding livbåt på flotellet LB200 på vei til Statfjord B. Pneumatiske rør i mekanismen som skulle sikre at livbåten bare ble utløst i sjøen var feilkoblet. Ved utløsning gikk livbåten i sjøen. 1  
  18. april 1982 En mann drept i arbeidulykke på boredekk på Treasure Seeker. 1  
  20. mai 1983 Klemt mellom et borerør på 4-6 tonn og boretårnet på Treasure Seeker. Det var på Trænabanken under arbeid for Norsk Hydro.[2] 1  
  4. november 1983 Livbåt falt i sjøen under vedlikehold på Safe Concordia på Albuskjell. 1  
  5. november 1983 Dykkeulykke på Byford Dolphin der koplingslåsen løsnet slik at overtrykket i tunnelen og kammersystemet presset koplingslåsen av setet rundt flensen. En eksplosjonsartet gassutrømning presset dykkeklokka bort fra kammersystemet. 5  
  6. november 1983 Person falt ned på Stafjord C betongunderstell i Gandsfjorden. 1  
  9. september 1984 En sveiser falt ned fra et stillas på Valhallfeltet og ble drept. 1  
  9. april 1985 Dødsulykke med bruk av mob-båt på Borgsten Dolphin. Den falt ned ca. 30m på grunn av svikt i oppheng. 2  
  25. juli 1985 En person på boredekk på Statfjord A ble truffet av en komponent som løsnet fra en toppmontert boremotor. To skruer var ikke skrudd skikkelig igjen. 1  
  6. oktober 1985 West Vanguard undersjøisk gassutblåsning fra en letebrønn, eksplosjon og brann. Brønn 6407/6-2 på Haltenbanken. 1  
  4. november 1985 Concem-havariet: I forbindelse med bygging av Condeep-plattformer gikk betongblandeskipet «Concem» rundt i Jåttåvågen i Stavanger, og ti mennesker omkom.[3] 10  
  2. desember 1985 Dødsfall ved bruk av hydrauliske dører på Treasure Saga.[4] 1  
  30. mars 1987 Dykkerulykker med dødsfall på britisk statsborger på Seeway Condor på Osebergfeltet. 1  
  16. mai 1989 En mann drept av fallende gjenstand på Vildkat. 1  
  19. juli 1989 Under prøvedykking på Statfjord C sviktet en flenspakning, og en væskestråle traff en mann som mistet fotfeste og falt 28m ned i sjøen. 1  
  21. august 1989 West Gamma direkte forårsaket av den ble tauet i for dårlig vær. Den mistet slepelinen. Bølger slo så løst helikopterdekk og livbåter. De igjen ødela lokk over mannhull og ventilasjonsåpninger. Vann fra bølger strømmet så ukontrollert inn i skroget. Plattformen ble ustabil og havarerte. Mannskapet hoppet i sjøen og ble plukket opp av tauebåten. 0  
  28. november 1989 Tårnmann truffet av borerør/jernroughneck i hode på Treasure Saga på Ekofisk.[5] 1  
  1989 Oljelekkasje på 1400 m³ på grunn av en sprekk i en lagringscelle på Statfjord C. 0  
1990-1999 Samlet antall omkommne:   31
  14. mai 1990 En mann ble truffet i mage og bryst av en vannstråle under høyt trykk ved en rørskrapeoperasjon på Ekofisk 2/4-W. 1  
  13. september 1990 En person ble truffet av støttestangen som spant rundt borestrengen på Byford Dolphin. 1  
  1991 Arbeidsulykke med helikopter. Helikopterrotoren traff et flammetårn på Ekofisk, styrtet ned på dekk og derfra i sjøen. 3  
  23. august 1991 Sleipner A-1 sank i Gandsfjorden. Var forårsaket av feil gjort i analyser. Celleveggene som var underdimensjonert sprakk opp, vannet strømmet inn og hele innretningen sank. 0  
  25. mars 1993 Boredekksarbeider truffet av boretang på Vildkat. 1  
  7. november 1993 To personer omkom på Statfjord C da en livbåt falt ned under vedlikeholdsarbeid. Livbåten hadde feil innfesting av sikringskjettinger. 2  
  13. desember 1993 Arbeider falt ned 12m på Ross Rig. 1  
  19. februar 1994 To personer drept ombord på hjelpefartøyet Mærsk Terrier i forbindelse med trekking av ankrene på Vildkat Explorer - hydraulikksvikt i låsemekanisme. 2  
  31. juli 1994 20 000 S gass lekket ut over dekket på Gullfaks A med 324 mennesker ombord, ikke antent. Hendelsesforløpet hadde mange likhetstrekk med Piper Alpha-ulykken 6 år tidligere på britisk sokkel. En liknende gasslekkasje gjentok seg på samme Gullfaksplattform tre måneder senere. 0  
  20. oktober 1994 Boredekksarbeider truffet av rullende rør på Odin. 1  
  14. mars 1995 En dekksoperatør på Oseberg A omkom da han ble truffet av en lasteslange som røk, falt ned og drepte operatøren. 1  
  19. mars 1995 En matros på forsyningsbåten Normand Jarl omkom under lasting av konteinere på Snorre A. Konteineren svingte på grunn av bølger og matrosen ble klemt mellom to konteinere. 1  
  3. januar 1996 Ulykke på beredskapsfartøyet Normand Mjolne ved løfteoperasjon til flotellet Polycrown. En sjø slo inn over dekket og flyttet en konteiner som ikke var skikkelig festet, denne traff mannen. 1  
  22. september 1996 Dødsulykke på Far Minara. Ankerhåndteringsfartøy til LB 200 ved legging av Zeepipe II B. Ankerwire som røk. 1  
  14. oktober 1996 Dødsulykke rørleggingsfartøyet LB 200. I dårlig vær rullet et rør og traff en mann som ble klemt mellom to rør. 1  
  1996 En mann falt ned og omkom fra et stillas på Nordøst Frigg-plattformen.[3] 1  
  8. september 1997 Et Super Puma helikopter styrtet under transport av personell fra Brønnøysund til Nornefeltet 12  
  24. februar 1999 Boredekksarbeider klemt av borerør på Heidrun. 1  
2000-2009 Samlet antall omkomne:   9
  24. desember 2000 Kran- og løfteoperasjon på Oseberg Øst. En mann kom i klem under et løft på rørdekk. Løftet ble foretatt i en blindsone uten at en hadde forsikret seg om at området uten folk. 1  
  11. september 2000 Dekksarbeider på spesialfartøy Maersk Seeker ble truffet av kjetting som var koplet til haikjeftene på båten. Han døde av skadene. Arbeid med anker på Veslefrikk B. 1  
  4. april 2001 Boredekksarbeider fra selskapet Deutag blir kraftig klemt av vaier på Eldfisk Bravo, og fikk en alvorlig klemskade i mageregionen under arbeid på boredekket.[6] 0  
  31. mai 2001 Dødsulykke på ankerhåndteringsfartøy Viking Queen. Under resetting og bruk av arbeidswirer og styrewirer kom styresjakkel bakfra og traff vedkommende i ansiktet. Ankerhåndtering for Transocean Prospect. 1  
  17. april 2002 Kran- og løfteoperasjon på Byford Dolphin på Sigynfeltet. 1  
  1. november 2002 Dødsulykke på Gyda i forbindelse med løfteoperasjon på rørdekk ble en person klemt/truffet av en konteiner. 1  
  24. mars 2003 En italiensk statsborger på Saipem 7000 ble drept da han kom bort i roterende utstyr i en generatorpakke på dekk. 1  
  28. november 2004 Gassutblåsning på Snorrefeltet, ikke antent. Se [1] 0  
  31. januar 2005 Arbeidsulykke på Kristin. Plattformen lå ved Aker Stord for klargjøring til utslep. Drept av vanntett dør som lukket seg. 1  
  31. oktober 2006 Fartøyet Thor Sentry utførte vaktoppdrag for LangeledSleipnerfeltet. Dårlig vær og grov sjø medførte at vinduene på broen ble slått inn og den ble fylt med sjøvann. Fartøyet ble påført så store skader at det ble kondemnert. 0  
  12. august 2007 Omkom en filippinsk sjømann i en arbeidsulykke på løftefartøyet Saipem 7000 på Tordisfeltet. 1  
  12. desember 2007 Statfjord A oljeutslipp der ca. 4.400 tonn olje gikk i sjøen. 0  
  7. mai 2009 25 år gammel mann falt ned 14m fra et stillas på Oseberg B. Han demonterte stillaset da ulykken skjedde og døde senere på sykehuset. 1  
2010-2019 Samlet antall omkomne:   15
  30. desember 2015 En mann ble drept da en bølgekam traff den halvt nedsenkbare plattformen COSLInnovator.[7] 1  
  29. april 2016 13 personer ble drept da et helikopter av typen EC225 Super Puma styrtet ved Bergen på vei fra Gullfaks B. 13  
  8. desember 2017 En mann ble drept da han falt i sjøen under stillasarbeid under dekk på Maersk Interceptor på Tambarfeltet.[8] 1  
2020-2029 Samlet antall omkomne:   0

Litteratur

  • Ryggvik H. og M. Smith-Solbakken: Norsk Oljehistorie Blod, svette og olje, Ad Notam Gyldendal, Oslo 1997
  • Sverre Sangolt Oljeboring i Nordsjøen 2008 ISBN 9788292157060

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. desember 2012. Besøkt 24. november 2012. 
  2. ^ Dødsulykke på Tresure Seeker, Stavanger Aftenbald, 24.5.1984.
  3. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. november 2010. Besøkt 5. november 2010. 
  4. ^ Sveinung Bendiksen: Sjøforklaring etter ulykke på borerigg, Stavanger Aftenblad 6.12.1985.
  5. ^ Dødsulykke på Treasure Saga, Stavanger Aftenblad 29.11. 1989.
  6. ^ Alvorligste ulykke på ti år Arkivert 28. august 2011 hos Wayback Machine.
  7. ^ Petroleumstilsynet: Granskingsrapport etter dødsulykke på COSLInnovator 30. desember 2015 - http://www.ptil.no/granskinger/granskingsrapport-etter-doedsulykke-paa-coslinnovator-30-desember-2015-article12004-717.html.
  8. ^ Stavanger Aftenblad, 8.12.2017 - https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/VRbvg6/-En-person-bekreftet-omkommet-i-ulykken-pa-Tambar

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]