Dyrets tall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

«Dyrets tall», også omtalt som «Dyrets navns tall»,[1] og «Dyrets merke»,[2] er et mytologisk-religiøst symbol i kristendommen som kan representere både et rike og et individ. Det blir nevnt i Johannes' åpenbarings kapittel 13 i Det nye testamentet i Bibelen.[3] Ifølge de fleste håndskrifter er dette tallet 666. Den eldste kjente tekstvarianten, en fragmentert avskrift fra 225-275 evt., inneholder imidlertid tallet 616.[4][5] Det er usikkert hvilken av variantene som har stått i den greske originalteksten.

Tallet representerer navnet på det andre av to udyr som begge blir omtalt som «Dyret» i evangelisten Johannes' profetiske visjoner om apokalypsen, jordens undergang. Det andre dyret kalles også Antikrist, og flere kristne har betraktet «666» som kjennemerke på en «mot-Kristus» som er utgått fra Satan, og et varsel om «endetiden» slik spådommene forutsier. Bibeleksperter har tolket tallet som en kode for keiser Nero som forfulgte de første kristne i 60-årene evt. Ifølge rådende tallsymbolikk dannet bokstavene i navnet «Keiser Nero» og «Keiser Neron» tallene 616 og 666.[6]

Kristne trosforestillinger om en guddommelig plan for historiens gang og hva som skal skje når denne verden forgår og en ny verden skapes, har ført til mange spekulasjoner. Forventningen om en snarlig Jesu gjenkomst er særlig blitt utbredt innen «bibeltro» konservativ kristendom. Flere predikanter i frikirker og evangelikale menigheter jakter på «endetidstegn» i nyhetsbildet og gjetter på hva dyrets tall representerer i vår samtid.

I moderne, vestlig underholdningskultur er tallet «666» også ofte brukt som okkult symbol på Djevelen eller «det onde».[7]

Beskrivelser og tolkninger[rediger | rediger kilde]

Åpenbaringsboken handler blant annet om apokalypsen, den endelige ødeleggelsen av verden. Det er imidlertid uklart hvordan den anti-romerske teksten skal forstås. «Dyret» i åpenbaringene hans er en tvetydig referanse fordi det viser til to forskjellige skapninger.

Det første dyret symboliserer trolig en undertrykkende verdensmakt, sannsynligvis Romerriket.[8] Johannes forteller også om «et annet dyr» som skal forføre menneskene til å følge det første dyret. Skildringene av disse samsvarer med framstillingen av «det fjerde dyret» og «det lille horn» i drømmesynene om verdensrikene i Daniels bok i Det gamle testamentet.[9]

«Dyrets tall 666» er en gematrisk (bokstavmystisk) kode[10] for navnet til det andre dyret. Ifølge teksten er dette en skapning som kommer ut av jorden, ser ut som et lam med to horn, men snakker som en drage. Det andre dyret mottar makt og autoritet fra det første dyret.

Ifølge samme kapittel stiger det første dyret opp av havet, har ti horn og sju hoder påført navn som spotter Gud. Det andre dyret blir seinere kalt «den falske profeten».[11] Det blir gjerne tolket[12] som Antikrist, en figur som omtales i Johannes' første og andre brev som en falsk lærer, forfører[13] og løgner. Antikrist er motstander av «Faderen og Sønnen»[14] og får sin makt fra Satan.[15]

«Dyrets merke 666» er altså et hemmelig kjennetegn som skal peke ut Jesus' motpart og Satans hjelper i endetiden. Identifiseringen skal være mulig for dem som har «visdommen», det vil si for dem som kan regne ut hva tallet står for. I de gamle språkene hadde også bokstavene tallverdi, og meningen kan være at den sammenlagte tallverdien i navnet til det andre dyret er 666. Mange har forgjeves forsøkt å løse denne tallgåten, navngitt konkrete personer og kommet med advarsler om at verdens undergang er nært forestående.[16]

Johannes forteller også at «Dyrets merke», som tallet står for, i endetiden vil bli satt på panne og hånd hos dem som følger dyret. De som ikke har et slikt merke eller bilde, vil blir utelukket fra all handel i samfunnet.[17] Dette merket kan tolkes som en motsetning til «Guds segl»,[18] Dessuten kan dyrene i Åpenbaringen sammen med den mektige dragen som omtales i kapittelet før, et udyr som også har sju hoder, ti horn og sju kroner,[19] sees som «den vanhellige treenighet».

Tolkninger i detalj[rediger | rediger kilde]

Miniatyrmaleri av «Dyret med to horn» i Johannes' åpenbaring. Dette er «et annet dyr» som har navnet «666» og som skal forføre menneskene til å følge det første dyret. Apostelen Johannes' fantasifulle endetidssyner ble blant annet påvirket av ideer fra jødedommen, midtøstens mytologi og jødisk tallmystikk. Hvordan symbolikken skal forstås, er imidlertid fullstendig uklart. Likevel har flere retninger innen kristenheten påstått at deres tolkninger av profetiene er de eneste riktige.[20]

Akkurat som Daniels bok i Det gamle testamentet beskriver en rekke dyr som symboler på forskjellige kongemakter eller riker, skildrer også Johannes' åpenbaring dyr som kan sees som slike symboler. Noen av dem har flere hoder, og alle har et antall horn, som symbol på makt. Dyrene får sin makt fra Draken, eller fra hverandre, og kjemper mot Guds folk, de hellige, mens de forfører resten av menneskene. Det leopardlignende dyret blir kopiert ved at det blir laget en billedstøtte av det (på oppdrag fra et annet dyr), og dette nye dyrets (dyrets bildes) navn eller merke oppgis som tallet 666.

11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.

15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Johannes åpenbaring kapittel 13, vers 11–18][3]

Et dyr med to horn som et lam, men som taler som en drage, gir jordens folk befaling om å lage en billedstøtte til ære for det leopardlignende dyret med sju hoder og ti horn. Billedstøtten eller «dyrets bilde» er altså en død kopi av det sistnevnte dyret, men det blåses liv i det, og det kan tale av seg selv. Det oppgis at dyrets bilde har et navn eller et kjennemerke, som tallfestes til 666 – «et menneskes tall». Videre kan ingen «kjøpe eller selge uten å ha dette merket».

I bibelsk sammenheng kan man se tallet 6 som symbol på noe ondt eller noe som er i opposisjon til Gud; 6 når ikke opp til det fullkomne 7, som er Guds tall.[21] Eksempler på dette er den seksfingrete filisterkjempen (1Krøn 20,6)[22] og kong Nebukadnesar IIs billedstøtte av gull, som var seks alen bred og 60 alen høy.(Dan 3,1)[23] At tallet 6 er gjentatt tre ganger kan ses som en gjentakelse for å understreke graden av ondskap eller urenhet.[11] At tallet brukes som et merke på mennesker som tilber dyrets bilde framfor Gud, står naturligvis i kontrast til de 144 000, som har Guds og Lammets navn skrevet på sine panner som et merke.

Side fra Athanasius Kirchers verk Oedipus Aegyptiacus fra 1653, der han i kapittelet om «hebreernes kabbala» viser utregninger av «Dyrets tall» 666, kjennetegnet for Antikrist, for ulike navn («Lateinos», «Teitan», «Lampetis», «Antemos») som ble foreslått av kirkefedrene Ireneus av Lyon (125-203) og Andreas fra Caesarea (563–637).

I noen tolkninger av den kristne eskatologien (endetidslæren) er «dyret» antatt å henvise til noe som er kontrollert av en «antikrist», mens andre hevder at Johannes sikter til et bestemt menneske. En utbredt antagelse er at dette er den romerske keiser Nero.[10][24] Navnet Nero kan utledes både av 666 (hebraisk) eller 616 (latin).[4] Når de hebraiske bokstavene blir brukt som tall, vil summen av tallverdiene i navnet QSR NRWN (på gresk omskrevet til kaisar Neron) være: Q (= 100) + S (= 60) + R (= 200) + N (= 50) + R (= 200) + W (= 6) + N (= 50), ialt 666.[21][25]

Tilsvarende tallsymbolikk har blitt brukt for å vise at «Lateinos» (Romerriket),[25] «Kaisar theos» («keiseren er gud»), paven,[26] kirkereformatoren Martin Luther,[10] Napoleon,[27] Hitler[27] og mange andre har vært den virkelige «antikrist».

Siden dyrets tall ifølge Åpenbaringen er av en slik art at ingen kan «kjøpe eller selge uten å ha dette merket», har det blant legfolk vært spekulert i om strekkoder kan være en representasjon av dyrets tall.[28] Et argument for dette er at UPC-strekkoder har en kontrollkode i begynnelsen, midten og slutten, som består av to streker. Disse strekene og rommet mellom dem er identisk med koden for tallet 6.[28] Et motargument er at koden for tallet 6 i tillegg har et hvitt mellomrom til høyre for seg, som ikke kontrollkodene har.[28]

Annet[rediger | rediger kilde]

Iron Maidens sang «The Number of the Beast», fra albumet med samme navn, refererer til tallet 666.

Tallet har også mange matematiske egenskaper.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Indergaard, Ole Kristian (1905-1983) (1963). Antikristen kommer snart igjen. Oslo: Karmel. 
 2. ^ Barclay, William (1989). [Din daglige studiebibel]: Johannes åpenbaring. Oslo: Ansgar. s. 119-120. ISBN 8250308662. 
 3. ^ a b Johannes' åpenbaring kapittel 13, vers 15–18: 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.
 4. ^ a b Burg, J. van der (1965). Forklaring av Daniels profetier og Johannes' åpenbaring. Arendal: Katolsk sokneprestembete. s. 112–113. 
 5. ^ Foto av papyrus-fragment med bokstaver tilsvarende tallet 616 i åpenbaribgsboka
 6. ^ Bjørn Eggums preterisme.no om 666 – Dyrets merke
 7. ^ Aftenposten om «Dyrets tall» 06.06.06.
 8. ^ Seim, Turid Karlsen. (2019, 14. august). dyret i åpenbaringen. I Store norske leksikon. Hentet 16. september 2019 fra https://snl.no/dyret_i_%C3%A5penbaringen
 9. ^ Daniel kapittel 7 («Verdensrikene og det evige riket»)
 10. ^ a b c Ifrah, Georges (1947-) (1997). All verdens tall: tallenes kulturhistorie. Oslo: Pax. s. 431-432. ISBN 8252529992. 
 11. ^ a b Lundes bibelkommentar: kort forklaring til alle Bibelens skrifter : fakta, oversikter, kart, diagrammer og illustrasjoner. Oslo: Lunde. 1996. s. 664. ISBN 8252044239. 
 12. ^ Halley, Henry H. (1993). Halley's bibelhåndbok: med forkortet bibelkommentar. [Oslo]: Rex. s. 563. ISBN 8273883159. 
 13. ^ Johannes’ andre brev, Kapittel 1, vers 7: 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!
 14. ^ Johannes’ første brev, Kapittel 2, vers 22: 22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.
 15. ^ Studiebibelen. Ski: Studiebibelen A/S. 1988. s. 144. ISBN 8273970426. 
 16. ^ Hedegård, David (1891-1971) (1975). Bibelsk oppslagsbok: håndbok for bibellesere. [Oslo]: Lunde. s. 1006. ISBN 8252040535. 
 17. ^ Johannes' åpenbaring kapittel 13, vers 17
 18. ^ «Norsk bibelinstitutt om «Guds segl»» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 30. april 2016. Besøkt 16. september 2019. 
 19. ^ [1]
 20. ^ Burg, J. van der (1965). Forklaring av Daniels profetier og Johannes' åpenbaring. Arendal: Katolsk sokneprestembete. s. 111-116. 
 21. ^ a b Porter, J.R. (1921-) (1996). Illustrert nøkkel til Bibelen. Oslo: Grøndahl Dreyer. s. 255–256. ISBN 8250423216. 
 22. ^ Første Krønikebok kapittel 20 («Ny krig med ammonittene og filisterne »), vers 6
 23. ^ Daniel 3. kapittel, vers 1: Kong Nebukadnesar laget en statue av gull, seksti alen høy og seks alen bred, og stilte den opp i Dura-dalen i provinsen Babel.
 24. ^ Engels, Friedrich (1820-1895) (1978). Om religion. Oslo: Forlaget Oktober. s. 46. ISBN 8270949841. 
 25. ^ a b Moe, Olaf (1876-1963) (1960). Bibelens siste bok: en utlegning av Johannes' åpenbaring. Oslo: Land og Kirke. s. 209. 
 26. ^ Johansen, Carl-Otto. (1981). Tall-magi: regnekunster og hjernetrim. Oslo: Schibsted. s. 97. ISBN 8251608244. 
 27. ^ a b Barclay, William (1989). [Din daglige studiebibel]: Johannes åpenbaring. Oslo: Ansgar. s. 120-123. ISBN 8250308662. 
 28. ^ a b c South Africa Barcodes 2014: Myth Debunked – the Mark of the Beast in UPC barcodes

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]