Vågå-saken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vågå-saken,[1][2] også kjent som Øygard-saken,[3] var en norsk straffesak og politisk affære som ble utløst da daværende ordfører i Vågå Rune Øygard (Ap) ble siktet for seksuell omgang med barn den 19. september 2011.[4] Etter at etterforskningen i saken var ferdig ble han 29. mars 2012 tiltalt av Statsadvokaten i Hedmark og Oppland for overtredelse av straffelovens §§ 195 og 196 som gjelder seksuell omgang med barn under henholdsvis 14 og 16 år.[5] Han ble 17. desember 2012 dømt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i samsvar med tiltalen og aktors straffepåstand, til fire års ubetinget fengsel og til å betale oppreisningserstatning og saksomkostninger. Han anket dommen på stedet til Eidsivating lagmannsrett, der han 22. mai 2013 ble funnet skyldig i seksuell omgang med barn under 16 år og 30. mai 2013 dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel og til å betale oppreisningserstatning og saksomkostninger.[6] Øygard og aktoratet tok betenkningstid, og begge parter anket 13. juni 2013 saken inn for Norges Høyesterett. Øygard påstod at dommen måtte oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil, mens aktor anket over straffeutmålingen.[7] Øygards anke over dommen ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg 28. august 2013[8] og Høyesterett avgjorde 26. september 2013 å øke straffeutmålingen til to år og tre måneders fengsel. Dommen og straffeutmålingen ble dermed rettskraftig.[9]

Øygard ble 18. oktober 2011 gjenvalgt som ordfører,[10] men var sykmeldt og siden permittert fra vervet. Han fastholdt at han ønsket å beholde vervet, også selv om han skulle bli dømt.[11] Arbeiderpartiets sentralledelse, fylkeslag og lokallag bad ham høsten 2012 om å gå av uavhengig av straffesakens utfall på grunn av det han hadde innrømmet i saken.[12][13] Muligheten for at Øygard kunne beholde vervet etter en eventuell dom førte til diskusjon om kommunelovens bestemmelse om at en ordfører ikke kan fjernes mot sin vilje.[14] Etter domfellelsen i tingretten valgte han å gå av som ordfører.[15] Øygard fremholder at han er uskyldig i forholdene han er domfelt for, og at han bare har hatt en rolle som farsfigur for den fornærmede i saken. Han har uttalt at «jeg skal kjempe så lenge jeg må» for å bevise sin uskyld,[11] og «jeg ser på fengsel som totalt uaktuelt».[16] Øygard startet soningen ved Ullersmo fengsel 11. desember 2013,[17] og ble løslatt i midten av 2015.[18]

Etterforskning og tiltale[rediger | rediger kilde]

19. september 2011 ble ordfører i Vågå kommune Rune Øygard siktet av Politiet for seksuell omgang med en mindreårig jente,[19] og han benyttet sin rett til å la være å forklare seg for politiet om saken.[20]

Statsadvokaten i Hedmark og Oppland tok ut tiltale mot ham for seksuell omgang med barn under 14 år og barn under 16 år 29. mars 2012. Tiltalen omfattet 50 påståtte samleier mens jenta var 13 - 15 år gammel (2009 - 2011).[21] Ifølge tiltalen startet overgrepene i skolens høstferie 2009 på Øygards hytte, og fortsatte hjemme hos ham i Vågå, på hyttene hans og på reiser.[4]

Rettssaken[rediger | rediger kilde]

Hovedforhandling og dom i tingretten[rediger | rediger kilde]

Hovedforhandlingen i straffesaken startet oktober 2012 i Sør-Gudbrandsdal tingrett, og dom[22] falt 17. desember, da en enstemmig rett fant Øygard skyldig i hele tiltalen. Han ble funnet skyldig i overtredelse av straffelovens §§ 195 og 196, og dømt til en straff av 4 års ubetinget fengsel, i tråd med aktors påstand. Videre ble han pålagt å betale den fornærmede jenta 150 000 kroner i oppreisningserstatning og 25 000 kroner til den offentlige påtalemyndighet for å dekke saksomkostninger.[23] I dommen ble Øygards forklaring blant annet beskrevet som «oppkonstruert, kunstig og ikke troverdig».[24][25]

Et sentralt tema i saken var utskrifter fra Skype, der Øygard var uenig med aktoratet i tolkningen av hans utsagn. Bl.a. mente han at «naken» hadde meningen «tynnkledd» på hans dialekt.[26] Øygard innrømmet at samtalene var «griseprat», men forklarte for retten at han «ville se hvor grensen hennes gikk».[27] Tingretten beskrev i dommen utskriftene som bevis for at det hadde vært seksuell aktivitet mellom domfelte og fornærmede i saken, dels i lys av hva som ble sagt og dels i lys av den kontekst det stod i.[22][28] Retten festet dermed ikke lit til domfeltes forklaring om at innholdet i Skype-samtalene var «stammespråk» og «sjargong».[24] I dommen het det at «han har utnyttet stillingen som ordfører i forbindelse med overgrepene»,[29] og «retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter i saken».[30]

Hovedforhandlingen ble administrert av tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg og saken hadde to legdommere. Den offentlige påtalemyndighet var representert ved statsadvokat Thorbjørn Klundseter ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Øygards forsvarer var advokat Mette Yvonne Larsen.[22]

Hovedforhandling og dom i lagmannsretten[rediger | rediger kilde]

Øygard anket dommen fra tingretten på stedet inn for Eidsivating lagmannsrett. Hovedforhandlingen i lagmannsretten begynte 22. april 2013 og er berammet til å pågå frem til 30. mai 2013.[31] Rettsforhandlingen administreres av lagmann Ørnulf Røhnebæk.[32] Aktor, forsvarer og bistandsadvokat er de samme som i tingretten.

Politiet la bl.a. frem nye SMS-beviser i rettssaken som ikke hadde vært fremme i tingretten.[33]

Blant vitnene var den tidligere varaordføreren i Vågå (frem til 2011), som støttet Øygard og uttalte at det er normalt i Gudbrandsdalen at voksne deler seng med tenåringer de ikke er i familie med.[34]

Under rettsforhandlingen oppstod uenighet mellom aktoratet og Øygards forsvarer om hvilke vitner som skulle føres. Lagmannsretten nektet Øygard å føre flere vitner. Øygard anket denne avgjørelsen inn for Høyesterett, som opprettholdt lagmannsrettens avgjørelse.[35]

Den 22. mai 2013 ble Øygard funnet skyldig av lagmannsretten i seksuell omgang med barn under 16 år og 30. mai 2013 ble han dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel og til å betale oppreisningserstatning til fornærmede og saksomkostninger til staten. Øygard ble dømt for overgrep som skjedde mens fornærmede var 14 og 15 år gammel. Både Øygard og aktoratet tok betenkningstid for å vurdere om de aksepterte dommen.[6]

Høyesteretts behandling[rediger | rediger kilde]

Den 13. juni 2013 anket både domfelte Rune Øygard og aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, saken inn før Norges Høyesterett. Øygard hevdet at det var begått saksbehandlingsfeil og påstod at dommen måtte oppheves, slik at saken måtte behandles av en ny lagmannsrett dersom Høyesterett gav ham medhold. Aktor anket over straffeutmålingen og begrunnet anken med «omfanget av overgrepene og graden av utnyttelse av fornærmede fra den domfeltes side».[7][36]

Høyesteretts ankeutvalg avviste 28. august 2013 Øygards anke over saksbehandlingen, og skyldspørsmålet var dermed rettskraftig avgjort. Ankeutvalget tillot anken over straffeutmålingen fremmet.[8]

Høyesterett avgjorde 26. september 2013 å øke straffeutmålingen til to år og tre måneders fengse, og var med det rettskraftig.[9]

Begjæring om ny behandling[rediger | rediger kilde]

I mars 2021 begjærte Øygard ny behandling av sin straffesak til Gjenopptakelseskommisjonen, der han hevdet at intime tekstmeldinger kunne være fabrikkert.[37] I november 2023 ble begjæringen avvist av kommisjonen.[38]

Øygards gjenvalg og avgang som ordfører[rediger | rediger kilde]

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 fikk Arbeiderpartiet med Øygard som toppkandidat 58,3 prosent av stemmene i Vågå og absolutt flertall i kommunestyret.[39] På det konstituerende møtet i kommunestyret ble han 18. oktober 2011 gjenvalgt til sin femte periode som ordfører, noe som vakte oppsikt ettersom han på det tidspunktet var siktet i straffesaken.[40] Han ble sykmeldt etter siktelsen, og varaordfører Iselin Jonassen fungerte som ordfører i hans sted.[41] Etter at statsadvokaten hadde tatt ut tiltale søkte Øygard permisjon med lønn, og fikk innvilget dette 8. mai 2012 av et enstemmig kommunestyre. Jonassen ble valgt til fungerende ordfører og Jehans Storvik ble valgt til fungerende varaordfører.[42]

Under rettssaken kom Øygard «under hardt politisk press for å trekke seg som ordfører».[43] Han ble oppfordret til å trekke seg av partileder Jens Stoltenberg[12] og partisekretær Raymond Johansen,[44] som presiserte at de ikke tok stilling til straffesaken. Stoltenberg mente det Øygard hadde innrømmet var «uforenlig med det å ha tillitsverv i Arbeiderpartiet».[45]

Dagen før domfellelsen, 16. desember 2012, uttalte Vågå Arbeiderparti at Rune Øygard kunne komme tilbake til politiske verv i Vågå kommune dersom han ble frikjent for de forholdene som var omfattet av tiltalen.[46]

17. desember 2012, etter domfellelsen, fortalte advokaten hans media at Øygard trekker seg «med umiddelbar virkning».[47] Dagen etter ble en formell søknad der Øygard bad om å bli fritatt fra alle politiske verv i kommunen «frå og med 1. januar 2013» mottatt av Vågå kommunestyre, som vedtok å innvilge søknaden med øyeblikkelig virkning 18. desember 2012.[48] I en pressemelding 18. desember 2012 opplyste kommunen at Rune Øygard ikke lenger har politiske verv i Vågå kommune.[15]

Medieomtale[rediger | rediger kilde]

Saken var blant de mest omtalte sakene i media i Norge i 2012 med ca. 12 000 omtaler per medio desember, og en rekke av de involverte gav flere intervjuer i pressen. Institutt for journalistikk arrangerte i ettertid et seminar om pressens dekning av Vågå-saken.[39]

Kort etter siktelsen gav bl.a. Rune Øygard to TV-intervjuer om saken i sitt hjem, der han avviste anklagene som ble rettet mot ham og fremholdt at han hadde vært en farsfigur for jenta.[20] Flere av Øygards støttespillere gikk ut i media med støtteerklæringer. Morten Krogvold uttalte at «det er ressurssterke mennesker som virkelig jobber for Rune nå. Han har mange innflytelsesrike venner og nettverk».[49] Det fikk oppmerksomhet da Morten Krogvold uttalte at «hvis Rune er skyldig i dette, blir jeg den første astronauten til planeten Pluto».[50]

Sakens betydning for Vågås omdømme ble også diskutert i media. Folk i Vågå fryktet at kommunen heretter skal assosieres av nordmenn flest med saken på samme måte som Bjugn assosieres med Bjugn-saken.[51] Hanne Maren Blåfjelldal, som har bodd i Vågå, skrev at Vågå har gått fra å være «ein plass folk ville nemne i sine festtale» til «noko perverst og noko [folk] helst ikkje vil ta i».[52]

Gyldendal Norsk Forlag har varslet en bokutgivelse høsten 2013 om Rune Øygard og Vågå-saken; boken skrives av Jon Gangdal og den fornærmede i saken og hennes familie medvirker. Øygard har selv avvist å medvirke i boken.[53][54]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Vågå-saken, pressen og rettssikkerheten[død lenke], Institutt for journalistikk
 2. ^ Vågå-saken Arkivert 1. oktober 2013 hos Wayback Machine., Arbeiderpartiet.no
 3. ^ Øygard-saken mot slutten, NRK
 4. ^ a b Vågå-ordfører før siktelsen: Ringte skolen for å få tak i jenta, VG
 5. ^ Øygard tiltalt for overgrep da jenta var under 14 år, Dagbladet
 6. ^ a b – Det er ingen praktisk mulighet for at tiltaltes versjon om meldingene er riktig – Dagbladet
 7. ^ a b Både Øygard og statsadvokaten anker dommen, Aftenposten
 8. ^ a b http://www.aftenposten.no/nyheter/Rune-Oygard-far-ikke-provd-saken-pa-nytt-7292895.html#.Uh3V07tvt2Y
 9. ^ a b Høyesterett gir Rune Øygard historisk streng straff Arkivert 28. september 2013 hos Wayback Machine., Vårt Land, 26. september 2012
 10. ^ Overgrepssiktede Rune Øygard (Ap) gjenvalgt som ordfører, TV2
 11. ^ a b Rune Øygard vil gå til menneskerettsdomstolen i Strasbourg om han han blir dømt, TV2
 12. ^ a b Jens Stoltenberg vil ha Rune Øygard vekk, Dagbladet
 13. ^ Rune Øygard nekter å trekke seg, VG
 14. ^ Rune Øygard kan ikke sparkes som ordfører, Aftenposten
 15. ^ a b Rune Øygard innvilga fritak[død lenke], Vågå kommune
 16. ^ Harald S. Klungtveit (21.12.2012). «Jeg ser på fengsel som totalt uaktuelt». Dagbladet. Besøkt 25.12.2012. «Øygard ser ikke for seg at han skal sone flere år i fengsel, slik tingretten mener han må. -Det er rett og slett noe jeg ikke har hatt i tankene og jeg ser på fengsel som totalt uaktuelt, sier 53-åringen til P4.» 
 17. ^ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ordforersaken/artikkel.php?artid=10141089
 18. ^ Rune Øygard er ute av fengsel, VG
 19. ^ Ivar Brandvol og Gordon Andersen (21.09.2011). «Ordfører siktet for seksuell omgang med mindreårig». VG. Besøkt 16. oktober 2012. 
 20. ^ a b http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ordforersaken/artikkel.php?artid=10072962
 21. ^ Kristine Hirsti: Oppland Arbeiderparti med mistillit til Øygard NRK, 19. oktober 2012
 22. ^ a b c Sør-Gudbrandsdal Tingrett - Dom. Utskrift fra Lovdata Arkivert 20. januar 2013 hos Wayback Machine.
 23. ^ «Rune Øygard dømt til fire års fengsel», fra Dagbladet, 17. desember 2012
 24. ^ a b «- Du får tilpasset en forklaring, men ikke en Skype-samtale», fra Dagbladet, 17. desember 2012
 25. ^ «Øygard dømmes til fengsel i fire år», fra NRK Hedmark og Oppland, 17. desember 2012
 26. ^ http://www.dagbladet.no/2012/12/16/nyheter/innenriks/rune_oygard/rettssak/dom/24833214/
 27. ^ Øygard: Ville se hvor grensen hennes gikk: Uttrykte frykt for at noen skulle se Skype-samtalene, VG, 12.10.12
 28. ^ «Retten: Skype-loggen beviser seksuell aktivitet», fra VG, 17. desember 2012
 29. ^ - Utnyttet stillingen som ordfører i forbindelse med overgrepene, Dagbladet, 17. desember 2012
 30. ^ « Rune Øygard anket umiddelbart knusende dom» Arkivert 19. desember 2012 hos Wayback Machine., Nationen, 18. desember 2012
 31. ^ «Har allerede planlagt ankerunde mot Øygard», fra VG, 16. desember 2012
 32. ^ Dommeren avbrøt aktørene to ganger på én time, Dagbladet, 24. april 2013
 33. ^ Politiet har funnet nye SMS-bevis i Øygard-saken, VG
 34. ^ Øygard-venn: - Vanlig i Gudbrandsdalen å dele seng, Aftenposten, 14. mai 2013
 35. ^ Høyesterett avviser Øygards anke, Aftenposten
 36. ^ En sjanseseilas, Aftenposten
 37. ^ «Rune Øygard-saken hos Gjenopptakelseskommisjonen». www.vg.no. 2. mars 2021. Besøkt 4. desember 2023. 
 38. ^ Tvilde, Kari Nygard (4. desember 2023). «Øygard får ikkje saka gjenopptatt». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 4. desember 2023. 
 39. ^ a b Vågå-ordfører: Kritisk til at journalister stoppet skoleelever, Aftenposten
 40. ^ gd.no Rune Øygard er sikta
 41. ^ Per Annar Holm: 80 prosent sykmeldt én måned til Aftenposten, 11. november 2011
 42. ^ Hilda Nyfløt: Dette er rystende. Denne chatten er nok for meg, en slik ordfører trenger vi ikke Dagbladet, 12. oktober 2012
 43. ^ Øygard kan ikke sparkes som ordfører, NRK
 44. ^ Øygard nekter å trekke seg som ordfører, NRK
 45. ^ Øygard trekker seg som ordfører, Bergens Tidende
 46. ^ Åpner for at Rune Øygard kan fortsette i politikken, Dagbladet, 16. desember 2012
 47. ^ Cato Husabø Fossen (17. desember 2012). «Rune Øygard trekker seg som ordfører». Tv2.no. 
 48. ^ NTB (18. desember 2012). «Øygards avskjedssøknad innvilget». Dagbladet. 
 49. ^ «Slik ble han Vågås mektigste mann», Dagbladet 14. oktober 2012
 50. ^ «- Hvis Rune er skyldig, blir jeg første astronaut til Pluto» Arkivert 9. januar 2013 hos Wayback Machine., fra nettavisen.no, 30. september 2011
 51. ^ Folk i Vågå frykter Bjugn-effekt, Aftenposten, 17. des. 2012
 52. ^ «Fra stolthet til skam i Vågå», Nationen, 20.10.2012 s. 14–15
 53. ^ Skriver bok om Øygard-saken, NRK
 54. ^ Øygard nekter å hilse på forfatter, NRK

Litteratur[rediger | rediger kilde]