Trondhjems len

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Verifiserbarhet: Denne sidens fremstilling lar seg ikke verifisere. Dette impliserer ofte at det er nødvendig å sette på kilder og referanser for å få et startpunkt for informasjonssøk. Noen kilder oppgitt, men lite henvisninger i teksten
Trondhjems len markert med grønt slik det var etter freden i København i 1660. Resten av Danmark-Norge er markert med rødt og Sverige med gult.

Trondhjems eller Trondheims hovedlen eller slottslen var en administrativ enhet (len) i Norge, med Nidaros, senere kalt Trondhjem som administrasjonsby.

I 1308 ble den gamle ordningen med lendmann fra kongens hird avskaffet, og fylkesinndelingen i det Sønnenfjeldsk Norge ble erstattet av en sysselinndeling. I senmiddelalderen.

Utviklingen Nordenfjells (Trondhjems len) avvek fra dette og i unionstiden med Danmark frem til 1660 ble ordningen med skipreider og tinglag bare forsøksvis avløst av et system med len og lensherre fram til 1577.

Forsøkene med forlening kulminerte i all hovedsak med Fredrik 2s avsettelse av lensherre og stattholder Ludvig Munk. Etter dette hadde stattholder embetet i Christiania i praksis ingen rolle i skatteoppkrevingen Nordenfjeldske Norge.

Jens Bjelke satt på Austrått-godset, som etter makeskiftene fra 1508 (se "Norges gamle love" bind 2) var Norges største adelsgods. De tilkomne jordegods befant seg hovedsaklig på Nordmøre , Helgeland og i Østfold, og ikke i Trøndelag.

I de åtte Trønderske fylkene (Steenvigholms len) satt kongen tilbake i en posisjon nesten alene som føydalherre over alt jordegods som i Olav Engelbrektssons jordebok er benevnt som "St. Olavs eiendomme" i klartekst den katolske kirkes etterlatenskaper i Trøndelag, etter dette "krongods".

Et unntak er Bakke klosterlen som ble beholdt til 1660. Dette lenet omfattet betydelig jordegods rundt Trondheim by i Strinda-fylket, et 100-talls gårder og sagbruk i Stjørdals fylket (særlig i Selbu og Tydal), et 40-talls gårder i Orkdal(Byneset medregnet), og et 40-talls gårder og sagbruk i Gauldalen, og ikke minst hele Herjedalen. Sistnevnte avstått etter freden i Brømsebro i 1645.

Andelen krongods økte fra omlag 20% før reformasjonen til omlag 60% etter reformasjonen.

På 1500-tallet var Norge inndelt i fire hovedlen eller slottslen:

Trondheim hovedlen omfattet opprinnelig Nord-Norge. Deler av Nord-Norge ble i en periode forsøkt[hvem?] overført til Bergenhus på midten av 1540-årene, samtidig skulle byene og ladestedene i Nord-Norge og på Finnmarkskysten fremdeles ha «Trondhjemske handelsprivilegier». Disse privilegiene var særlig knyttet til eksportfrihet for trelast og mineraler, og importfrihet for korn.

I 1560 omfattet hovedlenet følgende underlen:

Hovedlenet omfattet dagens Sør- og Nord-Trøndelag, samt Nordmøre.

Skrivemåte[rediger | rediger kilde]

Skrivemåten Trondhjem er en fordansket variant av Trondheim, men skillet er svært uskarpt , og Tronhj(æ)m er en etablert uttalemåte lokalt.[trenger referanse]

Det er antatt at den opprinnelige skrivemåten på lenet var Trondheim (ikke Nidaros). Etter reformasjonen i 1537 inntok danskene byen, også skrivemåten for særnavn ble etterhvert fordansket.

Etter reformasjonen hadde de første lensherrene og kansleren/rigsraaden Erkebispegården som hovedsete, men allerede i 1577 under den nordiske 7-årskrig kom de trønderske bøndenes maktstilling til syne. Forleningen tok en lang pause. Noe som medførte at den gamle inndelingen med leidangsskatt og skipreider og tinglag faktisk ble videreført frem til 1660.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Lenet var første gang under angrep fra Sverige i 1563 under den nordiske 7-årskrigen. Felttoget var ledet av franskmannen Claude Collart. Lenet ble befridd etter beleiring av Stenvikholm slott, og sieren har vært tilskrevet Erik Ottesen Rosenkrantz, som var lensherre til Bergenhuus 1560-1568.

Det skal bemerkes her at den harde tvangsutskrivningen av vestlandske bønder til disse militære oppdrag senere førte til at den gode lensherre Rosenkrantz ble bedt om å søke avskjed.

Roskildefreden i 1658 førte til at lenet ble avstått til Sverige, og Claes Nilsson Stiernsköld ble utnevnt til svensk guvernør. Det er antatt at svenskene egentlig ønsket daværende Trondhjems stift som krigsbytte, og at begrepsforvirring gjorde at de endte med lenet i stedet for bispedømmet, som hvilket hadde innbefattet hele Nord-Norge.[1]

De nordenfjeldske styrkene hadde formelt blitt oppløst, men disse militære styrkene var igjen sterkt medvirkende da norske styrker under ledelse av Jørgen Bjelke gjeninntok lenet i desember samme år.

Freden i København i 1660 bekreftet at hele Trøndelag igjen var dansk-norsk territorium.

Skjønt det svenske styret var kortvarig skulle det vise seg å stor betydning for den langsiktige utviklingen av Trøndelag. 2 000 menn helt ned i 15-årsalderen ble tvangsvervet til den svenske hæren, og sendt for å kjempe i svenskekongens kriger mot Polen og Brandenburg.

Kong Karl X Gustav fryktet at trønderne skulle gjøre opprør mot den svenske okkupasjonen, og fant det derfor betimelig å holde en stor del av de stridbare mennene borte fra sine hjem. Det var bare rundt en tredjedel av de tjenestegjørende mennene som noensinne vendte tilbake hjem; noen av dem ble tvunget til å bosette seg i datidens svenskkontrollerte Estland, med bakgrunn i den eldgamle tankegangen om splitt og hersk.

En betydelig andel av de trønderske mennene tjenestegjorde allerede før freden i Roskilde i den dansk-norske hæren, så resultatet av den svenske tvangsvervingen var at Trøndelag omtrent ble tømt for arbeidsdyktige menn. Konsekvensene ble dramatisk for den trønderske befolkningen; mange gårder manglet arbeidsfolk til å gjennomføre innhøstingen. Hundrevis av mennesker sultet til døde, og mange ble rammet av sykdom.

Det tok flere år før Trøndelag igjen kunne reise seg fra tapene, og blant enkelte historikere er dette benevt som det trønderske folkemordet.[2]

I 1662 falt lensordningen bort og Trondheim hovedlen ble avløst av Trondhjems stiftamt.

Stiftamtstuen i Trondhjem var en av de mer autonome i kongeriket. Etter landskattreformen i 1682 ble skatteoppkrevingen i praksis delegert lokalt til utvagte bønder (fogdgårdene). Loven hadde et skatteunntak for fullgårder. Det var stiftamtstuen som godkjente skyldsettingen (ligningen), etter forslag fra fogdbøndene. Ordningen medførte i praksis at svært få gårder i Trøndelag svarte landskatt. Kjente ordtak som "å sette bukken til å passe havresekken" og "å bli slått i hardtkorn med" skriver seg nettopp fra denne perioden.

Toll og skatteoppkrevingen herfra gikk direkte til kongens partikulærekasse og ikke via rentekammeret.

Lillejulaften i 1813 sendte kronprins Carl Johan sin ordonnans like inn til kong Fredrik den sjette med krav om avståelse av "Trondhjems len" som krigsbytte etter seieren over Napoleon i Slaget ved Leipzig. Det er en kuriositet at benevnelsen "Trondhjem len" ble benyttet for å oppnå samme forvirring som i 1658 verørende kravets omfang.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Yngvar Nielsen: Kampen om Trondhjem 1657-1660, Trondhjem 1897
  2. ^ Audun Dybdahl, Ida Bull (2005). Trøndelags historie; bind 2. 1350–1850. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251920025.