Norsk flora

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk flora har siden førsteutgava i 1944 vært den norske standardfloraen. Boka ble skrevet av Johannes Lid og illustrert med strektegninger av Dagny Tande Lid. Etter dette har det kommet nye utgaver med omtrent ti års mellomrom, etter Lids død i redaksjon av andre botanikere. Lids flora var i mange år den viktigste floraen i hele Norden og noen av utgavene dekket også Sverige og Finland.

«Lids flora» er skrevet på nynorsk og utgitt av Det Norske Samlaget.

Første utgave, 1944[rediger | rediger kilde]

Første utgave[1] ble utgitt i 1944 med tittelen «Norsk flora». Boka har et enkelt, ufarga pappomslag med grønn tekst og tegning av fjellvalmue (P. radicatum) på fronten. Boka er på 637 sider. På fronten er kun Johannes Lid oppført, men på tittelsida inne i boka står det «Med teikningar av Dagny Tande Lid».

Forordet åpner med det følgende: «Denne handbok i norsk flora har til føremål å gje rettleiing både til nybyrjarar og til vidarekomne.»

Ifølge forordet er det avbilda 1732 ulike arter og 32 hybrider. I tillegg er det detaljtegninger av frukter og andre plantedeler. Rekkefølgen på plantene er karsporeplanter, nakenfrøete og dekkfrøete med enfrøbladete før tofrøbladete. I denne utgava gis liste over i alt 216 småarter av løvetann (Taraxacum) med utbredelse og 227 småarter av sveve (Hieracium) også med utbredelser.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa inneholder boka følgende elementer: Oversikt over kommuner og byer i Norge, kart over fylkene, forklaringer av en del botaniske begreper, betydning av autor-forkortelser, betydning av latinske slektsnavn og artsnavn, register over norske navn og register over systematiske slektsnavn.

I forordet takker Johannes Lid særlig Rolf Nordhagen, Jens Holmboe, Ove Arbo Høeg og Ivar Jørstad. I tillegg takkes Gustaf Haglund for hjelp med Taraxacum, S.O.F. Omang for hjelp med Hieracium, F. Jebe for hjelp med Rosa og Gunnar Samuelsson med Alchemilla.

Andre utgave, 1952[rediger | rediger kilde]

Andre utgave[2] fra 1952 har også tittelen «Norsk flora». Boka er i lyseblått lerretsbind med hvit skrift og illustrasjon av skogfiol på forsida (en annen illustrasjon enn den som brukes inne i boka). Totalt er det 771 sider. På tittelsida står «Johannes Lid» over tittelen og under står det «Med teikningar av Dagny Tande Lid.»

Totalt er 1860 taksa avbilda (ifølge forordet). I tillegg kommer ca 500 detaljtegninger av frukter og andre plantedeler. Rekkefølgen på plantene er som i første utgave. Denne utgava har lister over småarter av løvetann (Taraxacum) og sveve (Hieracium), i alt listes 234 småarter av løvetann og ca 240 småarter av sveve.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa har boka de samme elementene som første utgave, men i tillegg er det en oversikt over botaniske begreper («botaniske nemningar»).

Bestemmelsesnøklene benytter innrykk for å tydeliggjøre alternativene. Omtale av innførte taksa er satt med mindre skriftstørrelse enn brødteksten.

En rekke botanikere takkes i forordet: Peter Benum, Anders Danielsen, Knut Fægri, Olav Gjærevoll, Arbo Høeg, Jørstad, Nordhagen, Per Størmer og Finn Wischmann. For hjelp med løvetann og sveve takkes igjen henholdsvis Haglund og Omang.

Tredje utgave, 1963[rediger | rediger kilde]

Tredje utgave[3] av floraen omfatter også forekomst og utbredelse av planter i Sverige og har fått navnet «Norsk og svensk flora». Boka er i igjen i lyseblått lerretsbind med hvit skrift, men frontillustrasjonen av gauksyre (Oxalis acetocella) er trykt i ett grønt felt. Forfatternavn og tittel på bokas rygg er trykt på en grønn sirkel. Totalt er boka på 800 sider med angivelse av forfatternavn på front og tillegg for illustratør på tittelsida.

Det totale antallet arter som er omtalt er 2115, ifølge forordet. I tillegg oppgis det at 411 hybrider er omtalt. Antallet illustrasjoner er oppgitt til ca 2000 med et tillegg på 500 detaljtegninger. Selv om denne utgava også omfatter Sverige og dermed nødvendigvis er mer omfattende er ikke boka særlig større i omfang. Dette skyldes, ifølge forordet, at «det nå er nytta ein meir økonomisk prentesats». (Trolig en skrifttype i Times Roman-gruppa.)

Behandlinga av de problematiske slektene løvetann og sveve er her helt annerledes: Av løvetannslekta omtales bare 7 småarter og av sveve 6 småarter. Disse er utvalgt fordi de er karakteristiske og plantegeografisk interessante. Utover dette henvises det til spesiallitteratur.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa har boka de samme elementene som første utgave, men i tillegg er det et par tillegg som er nødvendig for en norsk-svensk utgave: kart over Sverige med inndeling i floraprovinser og register over svenske navn. I tillegg her oversikten over botaniske begreper fått overkriften «Norske ord og nemningar».

Bestemmelsesnøklene benytter innrykk for å tydeliggjøre alternativene. Omtale av innførte taksa er satt med mindre skriftstørrelse enn brødteksten.

En rekke botanikere takkes i forordet: Arbo Høeg, Nordhagen, Størmer, Wischmann, Fægri, Tore Ouren, Per Wendelbo, Gjærevoll og Olaf I. Rønning. Spesielt takkes Nils Hylander for hjelp med informasjon om svenske forhold.

Fjerde utgave, 1974[rediger | rediger kilde]

Fjerde utgave[4] fra 1974 har også tittelen «Norsk og svensk flora» og er andre utgave med denne tittelen. ISBN 82-521-0297-2. Et andre opplag kom i 1979. Redaktør var Olav Gjærevoll.

Boka er i mellomblå innbinding med hvit skrift og illustrasjon av et blad av platanlønn på forsida. Totalt er det 808 sider. På tittelsida står «Johannes Lid» over tittelen og under står det «Med teikningar av Dagny Tande Lid» og «Andre utgåva». Forordet til denne utgava er underskrevet av Olav Gjærevoll som er hovedansvarlig for utgivelsen. Imidlertid går det fram av Gjærevolls forord at mesteparten av utgava var ferdig fra Johannes Lids hånd da han døde høsten 1971. Andre medarbeidere som nevnes i forordet er Gunvor Knaben, Torstein Engelskjön, Danielsen, Jon Kaasa og Ola Skifte. Spesiell takk gir Gjærevoll til Kjell Ivar Flatberg.

Totalt er 2115 arter og 411 hybrider med i boka, ifølge forordet. I alt er det ca. 2000 tegninger av arter og ca 500 detaljtegninger av frukter og andre plantedeler. Rekkefølgen på plantene er karsporeplanter, nakenfrøete og dekkfrøete med enfrøbladete før tofrøbladete.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa inneholder boka følgende elementer: Oversikt over bygder og byer i Norge, kart over Norge med inndeling i fylker, kart over Sverige med inndeling i floraprovinser, norske forklaringer av en del botaniske begreper, betydning av latinske slektsnavn og artsnavn, register over norske navn, register over svenske navn og register over systematiske slektsnavn. Liste over autorer er altså tatt ut.

Bestemmelsesnøklene benytter innrykk for å tydeliggjøre alternativene. Omtale av innførte taksa er satt med mindre skriftstørrelse enn brødteksten.

Femte utgave, 1985[rediger | rediger kilde]

Femte utgave[5] av floraen inkluderer også forekomst og utbredelse av planter i Finland og har navnet «Norsk, svensk, finsk flora». Boka kom ut i 1985 (ISBN 9788252122077) og det kom et andre opplag i 1987 som er trykt på annet papir og derfor litt tjukkere. Boka er denne gangen i mørkeblått bind med sølvskrift. Frontillustrasjonen er av kjøttnype og denne gjentas på bokryggen. På tittelsida står det «Ny utgåve ved Olav Gjærevoll» i tillegg til Johannes og Dagny Tande Lid. Totalt er boka på 837 sider.

Forordet nevner ingenting om hvor mange arter som er omtalt. Rekkefølgen på plantegruppene endres i og med denne utgaven slik at tofrøbladete kommer før enfrøbladete. Behandlinga av de problematiske slektene løvetann og sveve følger fjerde utgave.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa har boka kart over norske fylker og svenske og finske floraprovinser, oversikt over botaniske termer og lister over latinske slekts- og artsnavn med betydning. Nytt i denne utgava er 680 små kart med utbredelser. I tillegg er det register over norske og svenske navn og latinske slektsnavn. Det er ingen finske navn i boka. Lista over norske kommuner og byer er fjerna med begrunnelse i at kommunestrukturen er mye forandra siden disse listene ble utarbeida.

Bestemmelsesnøklene benytter innrykk for å tydeliggjøre alternativene. Omtale av innførte taksa er satt med mindre skriftstørrelse enn brødteksten.

En rekke botanikere takkes i forordet: Bengt Jonsell, Torstein Engelskjøn, Kjell Ivar Flatberg, Gunvor Knaben og Bjørn Sæther. Hovedmedarbeider var Reidar Elven som ifølge Gjærevoll har lagt ned et svært stort arbeid.

Sjette utgave, 1994[rediger | rediger kilde]

Med sjette utgave[6] fra 1994 (ISBN 8252137547) er tittelen tilbake til Lids originale, «Norsk flora». Boka er i lyseblått pappbind med hvit skrift. Forside-illustrasjonen er av issoleie (en annen figur enn den som brukes inne i boka) og en detalj av denne illustrasjonen er også brukt på bokryggen. På tittelsida står «Johannes Lid» og «Dagny Tande Lid» over tittelen og under står det «6. utgåva ved Reidar Elven». På kolofonsida står det at dette er 6. utgave av «Norsk flora». Totalt er boka på 1088 sider, de 74 første nummerert med romertall. Dette er det første boka som også har med planter fra Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.

Totalt er ca 2930 taksa omtalt og behandla i bestemmelsesnøklene. Det er ca 2530 ulike arter og rundt 400 underarter eller varieteter. Illustrasjonene er hentet fra tidligere utgaver og fra andre verk som Dagny Tande Lid har illustrert. Kun et fåtall tegninger er laget av andre enn henne. Disse tilleggsillustrasjonene er laget av Reidar Elven, Anne Elven og i ett tilfelle av Hilkka Falkseth. Nytt i denne utgava er strektegninger laget av Anne Elven som illustrerer lista over morfologiske trekk. Rekkefølgen på plantene er endret i og med denne utgava: karsporeplanter, nakenfrøete og dekkfrøete med tofrøbladete før enfrøbladete.

Denne utgava er redigert av Reidar Elven og han takker over tjue personer i forordet. Boka er totalt omarbeida i forhold til tidligere utgaver. Årsaken til at denne utgava har over 250 ekstra sider i forhold til forrige utgave er at langt flere taksa er omtalt, at omtalen av utbredelse er langt mer detaljert og at taksonomiske avgrensninger diskuteres. Bestemmelsesnøklene bruker ikke innrykking av alternativene, men en flat struktur som gjør at henvisninger kun gjøres ved hjelp av nummerering. Omtale av innførte taksa er satt med mindre skriftstørrelse enn brødteksten.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa inneholder boka følgende. Før hovednøkkel kommer en innledning med «bruksveiledning» som forteller om hva floraen dekker, hva som beskrives om de enkelt plantene og om innsamling av planter. I tillegg kommer 30 sider med forklaring av botaniske begreper. Etter planteomtalene kommer betydning av latinske slektsnavn og artsnavn, liste over sjeldne og sårbare planter, register over norske navn og register over systematiske slektsnavn. I tillegg har denne utgava familieregister på norsk og latin på henholdsvis første og siste perminnside.

Sjuende utgave, 2005[rediger | rediger kilde]

Sjuende utgave[7] fra 2005 (ISBN 9788252160291) har også tittelen «Norsk flora». Boka er i lysegrønt plastbind med svart og hvit skrift og illustrasjon av bergfrue på forsida og illustrasjon av bergjunker på bokryggen. Totalt er det 1230 sider. På tittelsida står «Johannes Lid» og «Dagny Tande Lid» over tittelen og under står det «7. utgåva» og «Redaktør: Reidar Elven». På kolofonsida står det at teksten er utarbeida av Reidar Elven i samarbeid med Torbjørn Alm, Tore Berg, Jan Ingar I. Båtvik, Eli Fremstad og Oddvar Pedersen. Illustrasjoner av Dagny Tande Lid, Annegi Eide, Anne J. Elven, Svetlana Voronkova med flere.

Totalt er 2880 taksa omtalt og behandla i bestemmelsesnøklene. Dette er første utgave som er utgitt etter at begge de to opprinnelige forfatterne er døde, Dagny Tande Lid døde i 1998. Dette har ført til endringer med hensyn på illustrasjonsbruk som er hovedårsaken til at denne utgava er på nesten 150 sider mer en forgjengeren. Det er, ifølge forlaget, 2995 illustrasjoner i alt. Omtrent 380 nye illustrasjoner er kommet til: av nye planter, nye tegninger av tidligere behandla taksa og nye detaljtegninger. Rekkefølgen på plantene er som forrige utgave: karsporeplanter, nakenfrøete og dekkfrøete med tofrøbladete før enfrøbladete.

I bestemmelsesnøklene benyttes igjen innrykk for å tydeliggjøre alternativene. Omtale av innførte taksa er satt med mindre skriftstørrelse enn brødteksten.

I tillegg til hovednøkkel og beskrivelser av taksa inneholder boka følgende. Før hovednøkkel kommer en «bruksveiledning» som forteller om hva floraen dekker, hva som beskrives om de enkelt plantene og om innsamling av plnater. I tillegg kommer 30 sider med forklaring av botaniske begreper og kart over Norge med fylkesinndeling. Etter planteomtalene kommer betydning av latinske slektsnavn og artsnavn, liste over sjeldne og sårbare planter, register over norske navn og register over systematiske slektsnavn.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lid, J. (1944). Norsk flora (1 utg.). Oslo: Samlaget. 
  2. ^ Lid, J. (1952). Norsk flora (2 utg.). Oslo: Samlaget. 
  3. ^ Lid, J. (1963). Norsk flora og svensk flora (3 utg.). Oslo: Samlaget. 
  4. ^ Lid, J. og D. T. Lid (1974). O. Gjærevoll, red. Norsk flora og svensk flora (4 utg.). Oslo: Samlaget. ISBN 82-521-0297-2. 
  5. ^ Lid, J. og D. T. Lid (1985). O. Gjærevoll, red. Norsk flora, svensk, finsk flora (5 utg.). Oslo: Samlaget. ISBN 9788252122077. 
  6. ^ Lid, J. og D. T. Lid (1994). R. Elven, red. Norsk flora (6 utg.). Oslo: Samlaget. ISBN 82-521-3754-7. 
  7. ^ Lid, J. og D. T. Lid (2005). R. Elven, red. Norsk flora (7 utg.). Oslo: Samlaget. ISBN 82-521-6029-8. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]