Hopp til innhold

Fjerding

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En fjerding har fra gammelt av blitt brukt som måleenhet i flere sammenhenger. Uttrykket betyr en fjerdepart eller 1/4.

Volum[rediger | rediger kilde]

Fjerding er et gammelt hulmål for tørre varer. En fjerding er det samme som 34,7 liter. Det går fire fjerdinger på en tønne. En fjerding utgjøres av to skjepper à 17,3716 liter, som igjen kan deles i fire fjerdingskar à 4,3429 liter.

1 fjerdingkar = ¼ skjeppe ≈ 4,34 liter.

Vekt[rediger | rediger kilde]

Fjerding er en gammel enhet for vekt. En fjerding betegner et fjerdedels skålpund, tilsvarende 0,125 kg.

Lengde[rediger | rediger kilde]

En fjerdingsvei er et gammelt lengdemål. I norrøn tid var en fjerdingsvei lik 8 000 fot (tilsvarende 2 275,2 meter eller 1/4 vei). En vei tilsvarte distansen på en rast og en mil og var opprinnelig 32 000 fot. I takt med endringene i foten (og tommen) endret derfor lengden på en fjerding seg med årene. I mål- og vektsystemet som ble brukt i Norge fra 1683 til 1887 (da metersystemet ble innført) var en fjerdingsvei omtrent 2 823,75 meter. Til vanns ble den også benevnt som et roskift. Etter 1887 ble den 2 500 meter og har blitt kalt en kvartmil til lands.

Et eksempel på tidlig bruk av lengdemålet har vi i beretninger fra bispevisitaser, bl. a. Jens Nilssøns ferd over Krokskogen (Oslomarka) fra 1594:

Saa derfra i norduest 1/2 fiering til Kleffuekiernit och haffde wi det paa den hoyre haand, det er offlangt 1 pilskud ell langt, saa komme wi strax til Krogkleffuen och droge offuer en suar sten mael kallis Hampeager, och saa framdelis ned for kleffuen i norduest til Hanssekleffuen 1/2 fiering, saa ther fra 1/2 fiering ned til Krogsund.

Fra biskop Jens Nilssøns notater i 1594

Tabell over gamle norske enheter for lengde[rediger | rediger kilde]

Gamle norske enheter for lengde
Forholdet mellom enhetene (fra 1541) Omregning til SI-systemet - fra år
navn tegn B favn alen fot kvart tomme linje skruppel 1274 C 1274 D 1541 E 1683 F 1824 G 1875 H 1959 J
1 favn 1 A 3 6 12 72 864 10368 1,422 m 1,659 m 1,8978 m 1,8882 m 1,8825 m 1,8822 m 1,8288 m
1 alen 13 1 2 4 24 288 3456 47,400 cm 55,300 cm 63,260 cm 62,940 cm 62,750 cm 62,740 cm 60,960 cm
1 fot I 16 12 1 2 12 144 1728 - - 31,630 cm 31,470 cm 31,375 cm 31,370 cm 30,480 cm
1 kvart 112 14 12 1 6 72 864 11,850 cm 13,825 cm 15,815 cm 15,735 cm 15,688 cm 15,685 cm 15,240 cm
1 tomme II 172 124 112 16 1 12 144 2,633 cm 2,633 cm 2,636 cm 2,623 cm 2,615 cm 2,614 cm 2,540 cm
1 linje III 1864 1288 1144 172 112 1 12 2,194 mm 2,194 mm 2,197 mm 2,185 mm 2,179 mm 2,178 mm 2,117 mmL
1 skruppel IIII 110368 13456 11728 1864 1144 112 1 0,183 mm 0,183 mm 0,183 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,176 mmL

A Grønn bakgrunnsfarge angir eksakte verdier. B Skrives: 5I 11II 7III 10IIII uttales: fem fot, elleve tommer, sju linjer og ti skrupler = 181,998 cm (int. tomme). C Magnus Lagabøtes landslov definerte en Ckort alen og en Dlang alen. Avsatte man den kortesteC tommelalen (=18II) på en stokk (stikke), trengte stikka et håndtak, som naturlig ble en håndsbredd (= 3II). Den lengsteD, stikke, bla da 21II (også kalt båtalen). ESjællandsk alen blir tatt i bruk. FOle Rømers system innført ved lov. GI forbindelse med løsrivingen fra Danmark ble Ole Rømers system opprettholdt, men måleenhetene ble revidert i lov av 28. juli 1824. HNorge innfører SI-systemet. Loven innfører omregningsregler til det gamle systemet. JInternasjonal tomme definert etter SI-systemet. L Normalt angitt som desimal inch eller som brøk 18, 116, 132 osv. Her er det 112 som resten av tabellen.

Én kvart var 14-alen.

Administrativ enhet[rediger | rediger kilde]

I middelalderen var det vanlig å dele administrative distrikter inn i fjerdinger, som et herred, et kirkesogn eller lignende. HoleRingerike var for eksempel delt i Steinsfjerdingen, Årnesfjerdingen, Holefjerdingen og Bønsnesfjerdingen. En lignende inndeling fantes også i nabokommunen Norderhov og i den fjerne kommunen Enebakk. På Vestlandet utgjorde fjerdingen fjerdeparten av et fylke, mens den på Island utgjorde fjerdeparten av hele landet. I våre tidlige byer stammer begrepet kvartal fra en fjerding (altså en kvartpart eller en fjerdepart).

Tid[rediger | rediger kilde]

Fjerdingår er en gammel betegnelse for et kvartal, dvs tre måneder.

Et eksempel på bruken av begrepet har vi fra Eilert Sundts "Haram. Et exempel fra fiskeri-distrikterne": "Det fjerdingår november, december og januar udmærker sig ved tilfældenes sjeldenhed i sammenligning med den lysere og roligere årstid."

Se også[rediger | rediger kilde]