Hopp til innhold

Byggherreforskriften

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Byggherreforskriften
TypeForskrift
VirkeområdeNorge
MyndighetArbeidsdepartementet
Vedtatt3. august 2009
I kraft1. januar 2010

Byggherreforskriften er en kortform for den norske forskriften som har det offisielle navnet: FOR-2009-08-03-1028 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. Denne forskriften avløste den tidligere byggherreforskriften:FOR 1995-04-21 nr 377.

Byggherreforskriften gir regler om byggherrens plikter angående helse, miljø og sikkerhet (HMS) i forberedelses- og gjennomføringsfasene for entrepriseprosjekter.

Forskriften behandler bl.a. hvilke oppgaver byggherren kan delegere (videreføre til andre) og ikke delegere, samt hvilke oppgaver og plikter som påhviler også prosjektledere og koordinatorer.

(NB! Avsnittene nedenfor er ikke ennå oppdatert med forskriften av 2009 !)

Byggherrens hovedoppgaver er:

1) Sørge for at forskriften blir gjennomført i forberedelses-, prosjekterings-, kontraherings- og gjennomføringsfasene

2) Inngå avtale med prosjektleder («PL»)

3) Informere kontraktsparter om allmenngjøringsforskriften

4) Informere egne ansatte som er på eller ved byggeplass og deres verneombud.

Av disse oppgavene kan byggherren ikke delegere den overordnede plikt til å sørge for at forskriften blir fulgt, det vil si at dens bestemmelser skal være inkludert i opplegget for prosjektet, samt at byggherren skal få rapportering og bestemme tiltak når forhold blir rapportert. Heller ikke kan han delegere å inngå avtale med prosjektleder om koordinator, HMS plan og forhåndsmelding.

Derimot kan byggherren delegere å utpeke koordinator, lage HMS plan før opprettelse av byggeplassen, sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet og legge forholdene til rette for HMS helt fra forberedelsesfasen.

Blant oppgaver som kan delegeres til koordinator, er følgende: informere kontraktsparter, lage HMS plan, samordne gjennomføring, føre lister over alle som arbeider på stedet, og lage dokumentasjon («som bygget» / «as built») for HMS ved framtidige arbeider.

Overtredelser av bestemmelser i forskriften kan lede til stansning av arbeidene, straff etter arbeidsmiljølovens kap XIV og straffeloven § 48 a og b, samt erstatning for skade på person og ting, dessuten til forsinkelse av byggeprosjektet med etterfølgende krav om tilleggsvederlag og erstatning.

Autoritetsdata