Prosjektleder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren. Betegnelsen er vanlig brukt bl.a. i bygge- og anleggsprosjekter, hvor prosjektlederen er den som tar beslutninger på byggherrens vegne. Oppdraget som prosjektleder er basert på en særskilt avtale med prosjekteier.

Prosjektlederen skal normalt representere prosjekteieren og opptre på dennes vegne overfor de andre aktørene i prosjektet, så som prosjekterende og utførende. Oppdraget som prosjektleder omfatter vanligvis å ta beslutninger om planlegging og gjennomføring, i den grad prosjekteier ikke selv har forbeholdt seg å ta beslutningene.

Avtaler om prosjektledelse bestemmer ofte at prosjektleder skal (1) planlegge, organisere, styre og kontrollere den totale prosess, og herunder (2) utføre eller besørge utført de funksjoner prosjekteier står ansvarlig for, og som ikke entydig påligger prosjekteier eller en av de øvrige prosjektmedarbeiderne.

Dette omfatter bl.a. ytelser innen programutredning, organisasjonsopplegg, styrings- og koordineringsopplegg, framdriftsplanlegging og -styring, finansieringsopplegg, regnskapsførsel med revisjon, ivaretakelse av forhold til andre som er berørt av prosjektet og til offentlige myndigheter.

Utover disse punktene kan avtalen også presisere at prosjektlederens ytelser omfatter å utarbeide skriftlig materiale som plandokumenter, rapporter, møtereferater, fullstendig prosjektadministrativ håndbok ( såkalt "PA-bok") og annet. Derimot er tegning, beregning og beskrivelse ikke prosjektledelse, men prosjektering.