Justis- og beredskapsdepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Justisminister)
Gå til: navigasjon, søk
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Type Departement
Org.nummer 972 417 831
Stiftet 1818[1]
Hovedkontor Nydalen (midl.)
Statsråd Anders Anundsen (FrP)
Virkeområde Norge
Ansatte 405 ansatte, 393 årsverk (i 2012)[2]
Nettside www.regjeringen.no/jd
Justisdepartementet var frem til terrorangrepet 22. juli 2011 lokalisert i «Høyblokken» i Regjeringskvartalet.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD), fra 1818 til 2012 Justis- og politidepartementet, er et norsk departement som skal sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet. Departementet utgir Norsk Lovtidend.

Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet (FrP) er justisminister i Erna Solbergs regjering. Statssekretærer er Vidar Brein-Karlsen og Himanshu Gulati, mens André Kolve er politisk rådgiver.[3]

Justis- og politidepartementet ble opprettet i 1818. Departementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012.[4]

Frem til terrorangrepet 22. juli 2011 var departementet lokalisert i «Høyblokken» i Regjeringskvartalet. Nåværende adresse er Gullhaug Torg 4A i Nydalen.[5]

Organisering[rediger | rediger kilde]

Se også Liste over departementsråder i Justisdepartementet

Justisdepartementets øverste administrative leder er fra 27. april 2012 departementsråd Tor Saglie. Pr. 2011 var det 368 ansatte i departementet.[6]

Avdelinger og underliggende etater[rediger | rediger kilde]

Departementet har ni avdelinger:

LOV PIA KOA SIA AKS INN RBA POA PAA
Kriminalitetsseksjonen (KS) RVS ØU SBS SSU
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
Politi- og lensmannsetaten Påtalemyndigheten PST KO SFP KFV SFK SRF KFGAS UDI UNE DSB DNK HRS SPS
POD Riksadvokaten KR
27 distrikt 7 særorgan 10 regionale statsadvokater 1 nasjonal statsadvokat

Lovavdelingen

LOV

(LOV) er regjeringens og statsforvaltningens eget juridiske ekspertorgan. Avdelingen ble opprettet på 1880-tallet og svært mange av dommerne i Høyesterett har blitt rekruttert herfra. Lovavdelingen består av Enhet for strafferett og prosess, Enheten for offentlig rett og Enheten for privat rett. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Knut Helge Reinskou.

Politiavdelingen

PIA
Kriminalitetsseksjonen (KS) RVS ØU SBS SSU
\downarrow
\downarrow
\downarrow
Politi- og lensmannsetaten Påtalemyndigheten PST
POD Riksadvokaten
27 distrikt 7 særorgan 10 regionale statsadvokater 1 nasjonal statsadvokat

(PIA) har overordnet ansvar for kriminalpolitikk, politi- og lensmannsetaten samt internasjonalt politisamarbeid. Avdelingen utformer politikk på feltene kriminalitetsforebygging, tiltak mot volds- og økonomisk kriminalitet, samt lovverket for hvilke politi- og etterforskningsmetoder som benyttes. I 2001 ble deler av denne avdelingens ansvarsområder og to tredeler av avdelingens ansatte overført til (det nyopprettede) Politidirektoratet.[7] Politiavdelingen har etatsstyringsansvar for Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. Dessuten er Regjeringsadvokaten, Riksadvokaten og den militære Generaladvokaten er også underalgt i rent administrative saker, men kan ikke overstyres faglig. Avdelingen har 44 ansatte (2011) og ledes fra 2012 av ekspedisjonssjef Thor Arne Aass.[8]

Kriminalomsorgsavdelingen

KOA
\downarrow
KO

(KOA) er ansvarlig for gjennomføring av kriminalomsorgspolitikken. Avdelingen har i tillegg en direktoratsfunksjon: som Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF). Avdelingen ble opprettet i 1897 under navnet Fengselsstyret. Nåværende navn fikk den i 1980. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: KSF; seks regionadministrasjoner; de lokale fengsler og friomsorgen. Når avdelingen utøver myndighet i fengselsloven omtaler den seg som Fengselsstyret.[9] Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Marianne Vollan.

Sivilavdelingen

SIA
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
\downarrow
Spesialenheten for politisaker Kontoret for voldsoffererstatning Sekretariatet for konfliktrådene Statens sivilrettsforvaltning Gjenopptakelseskommisjonen
konfliktrådene

(SIA) forvalter ordningen for rettshjelp, voldsoffererstatning, billighetserstatning, konfliktrådene og statens erstatningsansvar i flere typer saker. Den leder en rekke klageorganer som har til hensikt å sikre folks rettsikkerhet, som Spesialenheten for politisaker, Kontoret for voldsoffererstatning, Sekretariatet for konfliktrådene, Statens sivilrettsforvaltning og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Domstoladministrasjonen, herunder jordskifteretten er administrativt underlagt Sivilavdelingen, men domstolene er frie og uavhengige i faglige spørsmål om hvordan de skal dømme. Avdelingen har faglig ansvar for tinglysing, stiftelseslovgiving, og regler for advokatsalær og advokater. Den jobber med rettsutviklingen innen inkassoloven, dekningsloven, konkursloven og er sekretariat for Konkursrådet.[10] Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund.[11]

Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet (AKS) er etablert for å styrke departementets systematiske arbeid med krisehåndtering og sikkerhet. Avdelingen har blant annet ansvar for Justis- og beredskapsdepartementets kriseorganisasjon og for departementets systematiske arbeid med forebyggende sikkerhet i justissektoren. Avdelingen består av Krisestøtteenheten, som skal støtte Kriserådet og lederdepartementet i deres koordineringsfunksjoner under kriser, og Sikkerhetsenheten. Avdelingen ledes av Øistein Knudsen jr.[12]

Innvandringsavdelingen

INN
\downarrow
\downarrow
Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

(INN) utformer og samordner norsk flyktning- og innvandringspolitikk. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda og består i tillegg til sin egen administrasjon enhetene Migrasjons- og flyktningepolitisk enhet, Praksis- og regelverksenheten, og fra 2009 også den såkalte Returgruppen. Avdelingen forvalter utlendingsloven og statsborgerloven. Innvandringsavdelingen koodinerer Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet og Norges samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger.[13] Avdelingen ble opprettet i 1976 under navnet Innvandringssekretariatet og fikk nåværende navn i 2002. Avdelingen ble fra 1996 til 2012 ledet av ekspedisjonssjef Thor Arne Aass. Fra mars 2013 ledes avdelingen av ekspedisjonssjef Terje Sjeggestad.

Rednings- og beredskapsavdelingen

RBA
\downarrow
\downarrow
\downarrow
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for nødkommunikasjon Hovedredningssentralen

(RBA) jobber med krisehåndtering og beredskapsplaner. Den har etatstyringen av Hovedredningssentralen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som igjen har ansvar for Sivilforsvaret. Hver statsetat har ansvar for sin egen sikkerhet, men denne avdelingen skal samordne etatene hvis det er uklarhet om ansvar. Avdelingen har ansvar for nødnett, redningshelikopter og Krisestøtteenheten. Avdelingen har ca. 25 ansatte og ledes av ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen[14]

Polaravdelingen

POA
\downarrow
Sysselmannen på Svalbard

(POA) forvalter Svalbard-saker gjennom Sysselmannen på Svalbard og norsk myndighetsutøvelse i Arktis og Antarktis.[15] Avdelingens historie strekker seg tilbake til Kings Bay-saken i 1962 som førte til at tverrdepartementalt utvalg for polarsaker ble opprettet i 1965. I 1971 fikk utvalget ansvar for Antarktis også, og i 1978 ble Polaravdelingen innen Justisdepartementet opprettet. Avdelingen utarbeider det årlige svalbardbudsjettet. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt[16]

Plan- og administrasjonsavdelingen

PAA

(PAA) er justisdepartementets administrasjons- og driftsavdeling med ansvar blant annet for lønns- og personalpolitikk, samordning av budsjettarbeid både for justissektoren og internt. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl.[17]

Internasjonalt sekretariat er ingen egen avdeling, men et sekretariat direkte underlagt departementsråden. Sekretariatet yter råd og veiledning til fagavdelingene, bidrar til bedre koordinering og prioritering av det internasjonale arbeidet og til kompetansebygging når det gjelder internasjonale organisasjoner og virksomheter. Sekretariatet ledes av avdelingsdirektør Tonje Meinich.

Kommunikasjonsenheten er også direkte underlagt departementsråden. Enheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for fagavdelingene og politisk og administrativ ledelse. Den ledes av kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen.

Underliggende etater[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]